oswiadczenie-o-zamiarze-zatrudniania

advertisement
............................................................................................................
imię i nazwisko
............................................................................................................
Miejsce zamieszkania
............................................................................................................
............................................................................................................
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW/
WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI NIEZATRUDNIONYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ, LECZ
WYKONUJĄCYM OSOBIŚCIE PRZEWÓZ NA JEGO RZECZ *
na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 4 ( t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.):
Oświadczam, że zamierzam: zatrudnić kierowców /współpracować z osobami przeze
mnie niezatrudnionymi lub inne osoby niezatrudnione przeze mnie, lecz wykonujące
osobiście przewozy na moją rzecz, którzy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu
i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a ponadto nie wydano im
prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy oraz spełniają
wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414).
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
Tomaszów Maz., dnia ………………………
……………………………………………….……………………
czytelny podpis składającego oświadczenie
*niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards