Przykładowe zadania na egzamin poprawkowy z matematyki dla

advertisement
Przykładowe zadania na egzamin poprawkowy z matematyki dla klasy I ZSZ
Zad. 1. Dane są zbiory: A={0; 2; 4; 5; 6; 9} i B={1; 2; 3; 6; 7}.
a)Przedstaw je za pomocą grafów.
b)Wyznacz: A  B , A  B , A\B, B\A.
2

Zad. 2. Które z liczb zbioru A   3,2;  ;  9 ; 0; 16 ; 1,24; 13; 5 ; 2 1 ; 5  jest:
3
8 3


liczbą naturalną?
liczbą całkowitą?
liczbą wymierna?
liczbą niewymierną?
Zad. 3. Oblicz:
4
2
21
2
23
 1
3
169 
3 5
9       1 
4


  
25
64
3
 3
Zad. 4. Podaj przybliżenie liczby a z dokładnością do 0,01. Wyznacz błąd tego przybliżenia. Określ rodzaj
przybliżenia.
a) a=2,369
b) a=12,8521
Zad. 5. Podaj rozwinięcie dziesiętne liczby, jej przybliżenie i określ rodzaj przybliżenia.
a) 29 
z dokładnością do 0,1
b) 57
z dokładnością do 0,001
 53

6
7
Zad. 6. Oblicz:
a) 4  11  2  2  9   8 

b)  10  3  12  8   12 
Zad. 7. Podaj rozwiązania i znacz na osi liczbowej zbiór rozwiązań.
a) x  8
b) x  4
c) x  3
Zad. 8. Zaznacz przedziały A i B na osi liczbowej. Wykonaj działania: A  B , A  B .
A   ; 6 , B   4;8
A   7;2 , B  0; 5 .
Zad. 9. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B. Wyznacz zbiory A  B , A  B .
a)
a) A   7; 2
b)

B   1;5
b) A   ;1
B   4;6
Zad. 10. Uprość wyrażenie stosując wzory skróconego mnożenia:
5 x  2 y 2 
3m  2n 2 
a  2xa  2x 
Zad. 11. Uprość wyrażenie 3a  x   a  x a  x   stosując wzory skróconego mnożenia, a następnie oblicz jego
wartość liczbową dla a  1 i x  2 .
Zad. 12. Odczytaj z wykresu własności funkcji: dziedzina; zbiór wartości; miejsca zerowe; przedziały, w których
funkcja rośnie, maleje, jest stała; przedziały, w których funkcja osiąga wartości dodatnie, wartości ujemne; podaj
wartość największą i najmniejszą funkcji.
2
Zad. 13. Dana jest funkcja liniowa: f x  3x  4 .
a) Narysuj jej wykres funkcji.
b) Wyznacz jej punkty przecięcia z osiami.
c) Określ monotoniczność funkcji.
d) Sprawdź rachunkowo, czy punkt P(2;-2) należy do wykresu funkcji.
Zad. 14. Rozwiąż równanie:
a) 2x  5  3x  6
b) 2x  3  4x  5
Zad. 15. Rozwiąż nierówność i zaznacz rozwiązanie na osi:
a) 4x  6  2x
b) 5x  1  10
Download