Document

advertisement
Wpływ człowieka na zmiany klimatu
• Wieloletnie badania klimatyczne pozwoliły
Wieloletnie badania klimatyczne pozwoliły stwierdzić, że w XX wieku na wielu
stwierdzić,
wklimatyczne.
XX wieku
nacałejwielu
obszarach
obszarach
Ziemi zaszły że
zmiany
W skali
Ziemi nastąpiło
ocieplenie
klimatu, co wyraża się podwyższeniem średniej temperatury powietrza przy
ZiemiZiemi
zaszły
klimatyczne. W skali całej
powierzchni
o 0,74zmiany
stopni Celsjusza.
Ziemi nastąpiło ocieplenie klimatu, co wyraża
się podwyższeniem średniej temperatury
powietrza przy powierzchni Ziemi o 0,74Co
Katastrofalne
susze
Powodzie
W różnych rejonach Ziemi występują
anomalia pogodowe*, których skutkiem
są:
Huragany
EFEKT CIEPLARNIANY
• Dzięki istnieniu atmosfery przy powierzchni
Ziemi utrzymuje się odpowiednia ilość ciepła
konieczna do życia. Brak atmosfery
spowodowałby, że średnia temperatura na
powierzchni Ziemi byłaby ujemna. Przypuszcza
się, że wynosiłaby około -18stopni Celsjusza
podczas gdy obecnie wynosi +15 stopni
Celsjusza. Takie zjawisko nazwano efektem
cieplarnianym.
• W zatrzymywaniu ciepła szczególną rolę
odgrywają występujące w dolnej warstwie
atmosfery tzw. gazy cieplarniane. Powodują
one, że ciepło oddawane przez powierzchnię
Ziemi do atmosfery w znacznej części powraca
na Ziemię. Dominujący udział w efekcie
cieplarnianym ma para wodna i dwutlenek
węgla, którego ilość w atmosferze zaczęła
wzrastać wraz z rozwojem gospodarczej
działalności człowieka. W ostatnich
kilkudziesięciu latach efekt cieplarniany nasila
się.
Przyczyny efektu cieplarnianego
•
•
•
•
Ogrzewanie domów
Elektrownie cieplne
Chów bydła
Uprawa ryżu
Skutki nasilania się efektu
cieplarnianego.
• Topnienie lodowców górskich i lądolodów
• Zmniejszenie się pokrywy lodowej mórz
Arktyki.
Podnoszenie się poziomu morza.
Zmiana ilości rozkładu opadów.
Wpływ człowieka na klimat w skali
lokalnej
• Nad wielkimi miastami notowane są nieco
wyższe opady.
Wysokie stężenie gazów i pyłów
przemysłowych oraz pochodzących ze
spalin samochodowych. Jeżeli
zanieczyszczenia połączą się z
cząstkami wody zawartymi w mgle,
staje się to nie bezpieczne dla zdrowia
a nawet dla życia człowieka. Takie
powietrze toksyczne zawierające mgłę,
pyły i dymy nosi nazwę smogu.
Smog w Santiago
Zanieczyszczenie pyłowe przyśpiesz skraplanie
pary wodnej i tworzenie się chmur; nad
miastami opady występują częściej.
Spalanie paliw w ciepłowniach w celu
ogrzewania mieszkań powoduje emisję
zanieczyszczeń do powietrza.
Pokrycie ulic betonem, asfaltem lub innymi
materiałami uniemożliwia wsiąkanie wody
opadowej w grunt. Woda szybko spływa do
studzienek kanalizacyjnych. Powierzchnię ulic
szybko się nagrzewają i emitują ciepło.
Znaczna część zanieczyszczeń powietrza pochodzi
ze spalin samochodowych.
Powietrze w miastach zanieczyszczone jest
substancjami pochodzącymi z zakładów
przemysłowych.
Latem, w ciągu dnia budynki gromadzą ciepło i
stopniowo oddają je nocą – zmniejsza to różnicę
powietrza pomiędzy dniem a nocą.
Zimą ogrzewane budynki emitują ciepło.
Download