Rodzaje elastyczności cenowej popytu

advertisement
Rodzaje elastyczności cenowej popytu.
1.
Popyt proporcjonalny(jednostkowy) – procentowa (względna)
zmiana wielkości popytu jest taka sama jak procentowa
zmiana ceny .Spadek ceny wywołuje proporcjonalny wzrost
popytu cena spada o 1% - popyt rośnie o 1%.
Ed = 1
2. Popyt elastyczny – procentowa (względna) zmiana wielkości
popytu jest większa od procentowej zmiany ceny. Cena spada o 1%
- popyt rośnie o więcej niż 1%.
Ed > 1
2.
Popyt nieelastyczny – procentowa (względna) zmiana
wielkości popytu jest mniejsza od procentowej zmiany ceny .
Cena spada o 1% - popyt rośnie o mniej niż 1%.
0<Ed<1
4. Popyt całkowicie nieelastyczny (sztywny) – wielkość popytu
nie reaguje na zmianę ceny.
Ed = 0
5.
Popyt doskonale elastyczny – przy danej cenie wielkość
popytu może przybierać dowolne rozmiary.
Ed → ∞
Elastyczność jest miarą procentowej zmiany popytu do
procentowej zmiany czynnika wpływającego na popyt.
Elastyczność cenowa prosta jest to stosunek relatywnej zmiany
popytu do relatywnej zmiany cen.
Elastyczność cenowa mieszana jest to reakcja popytu na dobro X
na zmianę ceny dobra Y.
Dobra komplementarne- współczynnik ujemny.
Dobra niezależne- współczynnik 0.
Dobra substytucyjne- współczynnik dodatni.
PA>PB E>1
PA<PB E<1
PA=PB E=1
Elastyczność dochodowa popytu to miara reakcji popytu na zmianę
dochodu.
Współczynnik elastyczności dochodowej jest stosunkiem
względnej zmiany popytu na określone dobro do względnej zmiany
dochodów realnych.
Download