PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA ZAWODU TYNKARZ

advertisement
WZÓR-UWAGA! PROGRAM STAŻU POWINIEN BYĆ DOSTOSOWANY DO SPECYFIKI
ORGANIZACJI PRACY U ORGANIZATORA ORAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH D0 REALIZACJI!!!
Kod i nazwa zawodu lub specjalności: 712303, tynkarz (wg klasyfikacji zawodów i specjalności
www.psz.praca.gov.pl)
PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: TYNKARZ
Zakres zadań zawodowych
wykonywanych przez bezrobotnego
Zapoznanie się przepisami
i regulaminem organizacyjnym pracy.
Organizowanie stanowiska pracy.
Planowanie czynności związanych z
wykonywaniem zadań.
Rozróżnianie rodzajów materiałów
stosowanych przy pracach
tynkarskich.
Wykonywanie prac związanych ze
składowaniem i transportowaniem
materiałów tynkarskich.
Opis zadań zawodowych jakie będą wykonywane przez
bezrobotnego w ramach zakresu zadań zawodowych
1.
2.
3.
4.
Przejście instruktażu szkoleniowego z zakresu BHP i p. poż,
Zapoznanie z regulaminem pracy,
Instruktaż stanowiskowy,
Zapoznanie się z przepisami(wskazać występujące u
Organizatora).
5. Zapoznanie się ze sprzętem oraz narzędziami obsługiwanymi na
stanowisku (wskazać występujące u Organizatora).
1. wykonywanie niezbędnych kalkulacji, kosztorysów robót,
rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn,
2. sporządzanie wykazu niezbędnych surowców, materiałów i
narzędzi,
3. planowanie czasu potrzebnego na poszczególne czynności,
4. gromadzenie i rozmieszczanie na stanowisku pracy materiałów,
narzędzi i niezbędnego sprzętu,
5. ocena jakości i poprawności wykonanej pracy,
1. zapoznanie się z rodzajami stosowanych materiałów,
2. określanie właściwości materiałów do robót tynkarskich w celu
ich właściwego zastosowania, transportowania
i składowania.
1. poznanie sposobów zabezpieczenia, transportowania oraz
składowania poszczególnych materiałów budowlanych,
2. transportowanie(przewiezienie na plac budowy) materiałów
metoda ręczną oraz przy użyciu następujących urządzeń np.:
wózek paletowy oraz inne ……. ,
3. gromadzenie i rozmieszczanie na stanowisku pracy materiałów,
narzędzi i niezbędnego sprzętu.
1. oczyszczenie podłoża,
2. zamurowywanie różnego rodzaju otworów w ścianach i
Przygotowywanie podłoża pod
nałożenie zaprawy tynkarskiej.
stropach (np. pozostałe po założeniu instalacji elektrycznej),
3. mocowanie listew lub wykonywanie z zaprawy pasów, które
wyznaczają powierzchnię i krawędzie tynku (grubość i kąty),
4. umocowanie na ścianach i stropach sztucznych podłoży pod
tynk z siatek metalowych lub mat trzcinowych,
5. zbicie warstw starych tynków.
1
WZÓR-UWAGA! PROGRAM STAŻU POWINIEN BYĆ DOSTOSOWANY DO SPECYFIKI
ORGANIZACJI PRACY U ORGANIZATORA ORAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH D0 REALIZACJI!!!
Przygotowywanie zapraw tynkarskich
sposobem ręcznym i mechanicznym.
1. dozowanie składników do wykonania zaprawy tynkarskiej
metodą objętościową, wagową lub objętościowo-wagową,
2. określanie konsystencji i urabialności świeżej zaprawy
tynkarskiej,
Wykonywanie różnych rodzajów
tynków wewnątrz i na zewnątrz
budynków.
1. wykonywanie tynków ciągnionych na gzymsach, kolumnach i
innych złożonych lub krzywoliniowych powierzchniach,
2. wykonywanie tynków doborowych na ścianach i sufitach,
3. wykonywanie tynków ozdobnych rowkowanych, dociskanych,
kraterowanych itp.,
4. wykonywanie tynków szlachetnych, zmywalnych,
5. wykonywanie tynków gipsowych, wapiennych, cementowych,
cementowo-wapiennyvh, gipsowo-wapiennych i innych
( wymienić stosownie do wykonywanych u Organizatora).
Rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub
umiejętności zawodowych.
Sposób potwierdzenia przez
Organizatora nabytych umiejętności
zawodowych.
Umiejętność:
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,
czytania i korzystanie z dokumentacji budowy,
stosowania materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną,
dobierania narzędzi i sprzętu do robót tynkarskich,
obsługi maszyn i urządzeń,
rozróżniania rodzajów materiałów stosowanych przy pracach
tynkarskich,
 przygotowywanie zapraw tynkarskich sposobem ręcznym i
mechanicznym,
 wykonywanie różnych rodzajów tynków,
 wykonywanie zadań związanych ze składowaniem i
transportowaniem materiałów tynkarskich,
 przygotowywania podłoża pod nałożenie zaprawy tynkarskiej.






Opinia wystawiona przez Organizatora po zrealizowaniu
programu stażu, zawierająca informację o zadaniach
realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach
praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
W PRZYPADKU WSKAZANIA RODZAJU MASZYN I URZĄDZEŃ KTÓRYCH OBSŁUGA WYMAGA POSIADANIA
UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH, PRACE I ZADANIA MOGĄ BYĆ
WYKONYWANE WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ WSKAZANEJ WE WNIOSKU OSOBY-OPIEKUN OSOBY BEZROBOTNEJ
(MOŻE TO BYĆ ORGANIZATOR STAŻU LUB INNA OSOBA ZATRUDNIONA U ORGANIZATORA) POSIADAJĄCEJ
TAKIE UPRAWNIENIA.
należy wskazać rodzaje prac oraz techniki jakimi będą wykonywane, a także maszyny i urządzenia,
jakie będą wykorzystywane przy wykonywaniu zadań
2
Download