Zasady nadzoru PIORiN nad obrotem i stosowaniem środków

advertisement
Zasady nadzoru PIORiN nad obrotem i
stosowaniem środków ochrony roślin w aspekcie
kontroli integrowanej ochrony roślin
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
1
Integrowana ochrona roślin w prawie
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz.U. poz 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. stosowanie
integrowanej ochrony roślin stało się obowiązkiem wszystkich
profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin.
2
Integrowana ochrona roślin w prawie
Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin określone zostały
w załączniku III do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego
stosowania pestycydów.
3
Stosowanie środków ochrony roślin
Rozporządzenie 1107/2009 art. 55
„Środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie
Właściwe stosowanie obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki
ochrony roślin, spełnianie warunków zapisanych w treści
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu i stosowanie oraz podanymi
w etykietach. Musi być ono również zgodne z przepisami dyrektywy
2009/128/WE, a w szczególności z ogólnymi zasadami integrowanej
ochrony roślin, o których mowa w art. 14 tej dyrektywy oraz w
załączniku III do niej, które będą stosowane najpóźniej dnia 1
stycznia 2014 r.”
4
Stosowanie środków ochrony roślin
Ustawa o środkach ochrony roślin art. 35
Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie
stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,
w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary
i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków
oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z
uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na
obszarze objętym zabiegiem.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. właściwe stosowanie środków musi być
zgodne z przepisami dyrektywy 2009/128/WE, w szczególności z
ogólnymi zasadami integrowanej ochrony roślin
5
Definicja integrowanej ochrony roślin
Integrowana ochrona roślin – to sposób ochrony roślin
przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu
wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności
metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
6
Narzędzia integrowanej ochrony roślin
Ważnymi narzędziami, wykorzystywanymi w integrowanej ochronie
roślin są:
• metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw,
• progi ekonomicznej szkodliwości patogenów – progi te określają,
kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się
ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu
szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować,
przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania,
• systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te,
bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych,
wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów
ochrony roślin.
7
Udostępnianie metodyk i poradników
•
•
•
Metodyki IP zatwierdzone przez GIORiN i opublikowane na stronie
internetowej PIORiN
Metodyki integrowanej ochrony opublikowane na stronie internetowej
MRiRW
Poradników opublikowane na stronie internetowej MRiRW dot. m.in.:
•
BHP
•
kalibracji opryskiwaczy sadowniczych
• techniki ochrony roślin
• ochrony zapylaczy
• mycia opryskiwaczy
• „Kodeksu dobrej praktyki stosowania środków ochrony roślin”
Udostępnianie systemów sygnalizacji agrofagów
i wspomagania decyzji w ochronie roślin
•
•
•
•
•
Internetowy system sygnalizacji agrofagów prowadzony przez
PIORiN
Integrowana uprawa pomidora pod osłonami – IO
Monitoring zarazy ziemniaka – IOR-PIB
Monitoring rdzy brunatnej zbóż – IOR-PIB
Sygnalizacja agrofagów – IOR-PIB
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin
§ 1. 1. Integrowana ochrona roślin obejmuje wszystkie dostępne
działania i metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w
tym stosowanie przede wszystkim działań lub metod niechemicznych, a
w szczególności:
1) stosowanie płodozmianu, terminu siewu lub sadzenia, lub obsady
roślin, w sposób ograniczający występowanie organizmów
szkodliwych,
2) stosowanie agrotechniki w sposób ograniczający występowanie
organizmów szkodliwych, w tym stosowanie mechanicznej ochrony
roślin,
3) wykorzystywanie odmian odpornych lub tolerancyjnych na organizmy
szkodliwe oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego
ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin
4)stosowanie nawożenia, nawadniania i wapnowania,
ograniczający występowanie organizmów szkodliwych,
w
sposób
5)przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji maszyn, opakowań i innych
przedmiotów, zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu się
organizmów szkodliwych,
6)ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków
sprzyjających ich występowaniu, w szczególności dotyczy to owadów
zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych
– jeżeli stosowanie danego działania lub metody jest możliwe, pozwala na
ograniczenie występowania organizmów szkodliwych lub efektywną
ochronę roślin przed tymi organizmami, stwarza mniejsze zagrożenie dla
środowiska niż działania lub metody chemiczne oraz jest ekonomicznie
uzasadnione.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin
2. W ramach integrowanej ochrony roślin, przeprowadzając zabiegi
chemicznej ochrony roślin, należy uwzględnić:
1) dobór środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować
negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące
celem zabiegu, w szczególności dotyczy to owadów zapylających i
naturalnych wrogów organizmów szkodliwych;
2) ograniczanie liczby zabiegów i ilości stosowanych środków ochrony
roślin do niezbędnego minimum;
3) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych
na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne
stosowanie tych środków.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin
§ 2. Podjęcie działań lub metod ochrony roślin przed organizmami
szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania
tych organizmów i uwzględniać aktualną wiedzę z zakresu ochrony
roślin przed organizmami szkodliwymi, w tym, jeżeli jest to uzasadnione,
z uwzględnieniem:
1) progów ekonomicznej szkodliwości organizmów szkodliwych
wskazujących, kiedy wykonanie chemicznych zabiegów ochrony
roślin jest ekonomicznie uzasadnione, lub
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin
2) wskazań wynikających z opracowań naukowych umożliwiających
określenie optymalnych terminów wykonania chemicznych
zabiegów ochrony roślin, w szczególności w oparciu o dane
meteorologiczne oraz znajomość biologii organizmów szkodliwych
(programów wspomagania decyzji w ochronie roślin), lub
3) informacji uzyskanych od osób świadczących usługi doradcze
dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji wymagań
integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony
roślin.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań
integrowanej ochrony roślin
§ 3. Ocenę skuteczności podejmowanych działań i metod ochrony
roślin przeprowadza się w szczególności na podstawie prowadzonej
dokumentacji, o której mowa w art. 67 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.
dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i
uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE
L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), oraz na podstawie wyników
monitorowania występowania organizmów szkodliwych.
§ 4. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Wstępne ustalenia inspektora PIORiN
przeprowadzającego kontrolę w zakresie integrowanej
ochrony roślin.
Ustalenie czy:


w gospodarstwie stosowane są ś.o.r., (oświadczenie rolnika)
jakie gatunki roślin są uprawiane w kontrolowanym gospodarstwie,
(oświadczenie rolnika, wizyta w polu lub dane z wniosku o dopłaty
bezpośrednie)
Grupy i gatunki roślin w uprawie których stosuje się w
Polsce intensywną chemiczną ochronę roślin



Wszystkie rośliny sadownicze (szczególnie sady jabłoniowe).
Wszystkie rośliny warzywne (szczególnie w uprawach pomidorów).
Niektóre rośliny rolnicze (szczególnie w uprawach rzepaku, buraka
cukrowego, ziemniaka, pszenicy).
Monitoring zużycia środków ochrony roślin
w latach 2007-2012
Rok
2007
2008
Uprawa
burak cukrowy
jabłoń
śliwa
pszenica ozima
pszenica jara
żyto
ziemniaki
rzepak ozimy
pomidory gruntowe
ogórki gruntowe
truskawki
Średnie zużycie
substancji aktywnej
(kg/ha)
2,725
11,627
3,467
1,612
0,948
0,350
1,884
2,153
9,631
5,327
2,838
Monitoring zużycia środków ochrony roślin
w latach 2007-2012
Rok
2009
2010
Uprawa
Średnie zużycie
substancji aktywnej
(kg/ha)
jęczmień jary
0,715
kapusta
1,589
wiśnie
7,223
cebula
4,329
grusza
4,484
kapusta pekińska
0,644
kukurydza
1,180
pszenżyto
0,737
Monitoring zużycia środków ochrony roślin
w latach 2007-2012
Rok
2011
2012
Uprawa
Średnie zużycie substancji
aktywnej (kg/ha)
burak cukrowy
marchew
ogórek gruntowy
pomidor grunt.
2,76
2,047
3,763
9,697
pszenica ozima
jabłoń
kapusta głowiasta
truskawka
ziemniaki
żyto
1,492
10,479
1,124
2,495
1,855
0,303
Sposób i tryb prowadzenia kontroli
Sposób i tryb prowadzenia kontroli oraz dokumentowania działań
związanych z integrowaną ochroną roślin określa zarządzenie nr 2/2014
Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 7 marca
2014 r. w sprawie zasad kontroli z zakresu ochrony roślin i techniki.
Sposób i tryb prowadzenia kontroli
W trakcie kontroli należy:
• wypełnić listę kontrolną integrowanej ochrony roślin Dokument ten
wypełnia się oparciu wywiad oraz kontrolę upraw, środków
ochrony roślin, sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin,
obiektów, pomieszczeń.
• lista kontrolna integrowanej ochrony roślin jest integralną częścią
protokołu z kontroli,
• dokonać oceny oraz podjąć decyzję o potrzebie przeprowadzenia
w gospodarstwie kontroli płodów rolnych pod kontem pozostałości
środków ochrony roślin.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
W ramach prowadzonych kontroli integrowanej ochrony Inspekcja będzie
zwracała szczególną uwagę na profesjonalnych użytkowników środków
ochrony roślin.
Z godnie z przepisami prawa profesjonalnym użytkownikiem jest każda
osoba, która stosuje pestycydy w toku prowadzonej działalności
zawodowej w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby.
Mając na uwadze powyższe użytkownikiem profesjonalnym oprócz
producenta rolnego stosującego chemiczna ochronę roślin jest również
min. operator sprzętu do stosowania środków ochrony roślin wykonujący
zabiegi usługowo.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
W ramach kontroli dokumentacji pracownicy PIORiN będą sprawdzali
posiadanie przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin
aktualnego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu w zakresie stosowania
środków ochrony roślin.
Do stosowania środków upoważnia również posiadanie zaświadczenia o
szkoleniu z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
integrowanej produkcji lub posiadania innych uprawnień do stosowania
środków ochrony roślin wynikających z ustawy o środkach ochrony roślin.
Sprawdzane w trakcie kontroli będą również dowody zakupu sprzętu do
wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin lub dokumenty
potwierdzającego sprawność techniczną.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobligowani do
prowadzenia i przechowywania przez okres 3 lat dokumentacji
zastosowanych środków ochrony roślin.
Dokumentacja powinna zawierać nazwę zastosowanego środka ochrony
roślin, czas zastosowania, zastosowana dawkę, uprawę i obszar aplikacji.
Zgodnie z zapisami ustawy o środkach ochrony roślin profesjonalni
użytkownicy od 1 stycznia 2014 r będą zobowiązani do wskazania w
dokumentacji również sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony
poprzez podanie, co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem
ochrony roślin. Dodatkowo, jeżeli to możliwe inspektor sprawdzi paragony
lub faktury zakupu środków ochrony roślin.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
W toku kontroli oprócz dokumentacji sprawdzane są również posiadane
przez producentów środki ochrony roślin. Inspektorzy Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa szczególną uwagę zwracają czy rolnik ma
wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zezwoleniem
ministra właściwego do spraw rolnictwa, oryginalność opakowań oraz
terminy ważności do użycia środków. Weryfikowany jest również sam
sposób przechowywania pestycydów.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
Pracownicy Inspekcji w kontrolowanych gospodarstwach oceniają również
prawidłowość wykonywania zabiegów ochrony roślin poprzez
przeprowadzenie analizy zapisów, zawartych w dokumentacji wykonanych
zabiegów, pod kątem: dopuszczenia zastosowanych środków do obrotu,
prawidłowości ich zastosowania w odniesieniu do uprawy, organizmu
szkodliwego, terminu wykonania zabiegów, dawki, a także jeśli jest to
zasadne, przestrzegania zakazów i ograniczeń przy stosowaniu środków
ochrony roślin.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
Kontrola wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin obejmuje
również sprawdzenie czy producent rolny stosuje się do przepisów
obowiązującego prawa w odniesieniu do wymogów zachowania
odpowiednich odległości i prędkości wiatru.
Rozporządzenie MRiRW w trakcie procesu legislacyjnego.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
Weryfikowany jest również sposób wykonywania samych zabiegów pod
kątem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. W
wielu przypadkach w trakcie kontroli pobierane są próbki materiału
roślinnego lub gleby do badania pozostałości środków ochrony roślin.
Wykonywane analizy mają na celu sprawdzenie prawidłowości
stosowanych środków ochrony roślin.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
Pomocą dla rolników w prawidłowym prowadzeniu upraw zgodnie z
integrowaną ochroną są materiały publikowane na stronie Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi takie jak m.in. metodyki integrowanej ochrony
oraz poradniki.
Te same materiały będą stanowiły również pomoc przy prowadzeniu
kontroli integrowanej ochrony roślin przez pracowników Inspekcji.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
Inspektor oprócz kontroli dotychczas wymaganych elementów (ukończenie
szkolenia, sprawność opryskiwaczy, dokumenty dotyczące wykonanych
zabiegów itp.) będzie weryfikował na podstawie dokumentów i
przeprowadzonego wywiadu spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
w odniesieniu zapisów konkretnych metodyk integrowanej ochrony roślin.
Taki sposób prowadzenia kontroli będzie dostosowany do specyfiki upraw
prowadzonych w gospodarstwie. W trakcie przeprowadzanej rozmowy
ustalone zostaną fakty czy rolnik wykorzystuje w prowadzonej produkcji
rolnej wymagane narzędzia i techniki ograniczające zużycie środków
ochrony roślin oraz zapewniające integrowaną ochronę roślin.
Kontrole integrowanej ochrony roślin
Biorąc pod uwagę, że rok 2014 będzie pierwszym rokiem, w którym będą
obowiązywały nowe zasady to pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, w trakcie kontroli, mogą stosować pouczenia
rolników jednocześnie odstępując od sankcji karnych. Nie oznacza to
jednak, że Inspekcja odejdzie od nakładania kary grzywny. W przypadkach,
kiedy producent rolny nie będzie spełniał wymogów, które obowiązywały
dotychczas to jest np. zastosował środki ochrony roślin opryskiwaczem bez
potwierdzonej sprawności technicznej, bez właściwego szkolenia itp.
inspektor PIORiN nie odstąpi od nałożenia mandatu karnego.
Statystyczne podstawy kontroli
Kontrole prawidłowości stosowania środków ochrony roślin a w tym
kontrole integrowanej ochrony roślin od roku 2014 prowadzone
będą przez PIORiN w oparciu o podstawy statystyczne.
Kontrole będą prowadzone z uwzględnieniem takich czynników jak:
Grupy uprawowe – orne, warzywnicze, sadownicze
Przedziały obszarowe - orne – 1 ÷ <10 ha, 10 ÷ <50 ha i ≥50
ha, oraz warzywnicze i sadownicze – 0,2 ÷ <3 ha, 3 ÷ <10 ha i
≥10 ha.
33
Weryfikacja stosowanie zasad integrowanej ochrony
roślin
I. Działania w celu zapobiegania lub
ograniczenia występowania organizmów
szkodliwych
płodozmian, termin siewu lub sadzenia
agrotechnika uprawy
stosowanie odmian odpornych/
tolerancyjnych oraz materiału siewnego
wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie
z przepisami o nasiennictwie
biologiczne i mechaniczne zwalczanie
organizmów szkodliwych
zrównoważone nawożenie, nawadnianie i
wapnowanie
stosowanie środków higieny
(np. czyszczenie i dezynfekcja maszyn,
sprzętu itp.)
inne, wskazać jakie
Tak/Nie
Nie
dotyczy
/
/


/

/

/

/

/

Uwagi
34
Weryfikacja stosowanie zasad integrowanej ochrony
roślin
II. Korzystanie z narzędzi wspomagających
podejmowanie decyzji o zwalczaniu
organizmów szkodliwych
Tak/Nie
Nie
dotyczy
monitorowanie organizmów szkodliwych
/

progi ekonomicznej szkodliwości
/

opracowania naukowe, dane
meteorologiczne
/

korzystanie z usług doradczych w
integrowanej ochronie roślin
/

Uwagi
35
Weryfikacja stosowanie zasad integrowanej ochrony
roślin
III. Podejmowanie działań w celu
minimalizowania zagrożeń związanych ze
stosowaniem środków ochrony roślin
Tak/Nie
Nie
dotyczy
stosowanie selektywnych środków
ochrony roślin
/

ograniczenie liczby zabiegów
/

redukowanie dawek
/

przemienne stosowanie środków ochrony
roślin
Czy w ocenie profesjonalnego użytkownika
stosowane działania i metody integrowanej
ochrony roślin są efektywne?
/

/

Uwagi
36
Krajowy Plan Działania
Głównymi celami krajowego planu działania są:
 upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej
ochrony roślin;
 zapobieganie zagrożeniom związanym ze
stosowaniem środków ochrony roślin.
Wdrożenie integrowanej ochrony roślin
Wdrożenie integrowanej ochrony roślin będzie realizowane poprzez
dostarczenie użytkownikom środków ochrony roślin odpowiednich narzędzi
oraz upowszechnianie wiedzy. W szczególności będą to następujące
zadania (w nawiasach podany został termin realizacji zadania):
 upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin (20132017);
 opracowanie i udostępnienie metodyk integrowanej ochrony
poszczególnych upraw (2013-2015);
 modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów (2013-2017);
 udostępnienie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin
(2013-2017);
Wdrożenie integrowanej ochrony roślin




utworzenie i utrzymanie platformy internetowej poświęconej
integrowanej ochronie roślin (2013-2017);
upowszechnianie wyników oceny prowadzonej w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (2013-2017);
upowszechnianie systemu integrowanej produkcji roślin (2013-2017);
rozwój profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin (2013-2017).
Wdrożenie integrowanej ochrony roślin
Działanie jest realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w tym poprzez zadania realizowane na rzecz Ministerstwa
przez jednostki nadzorowane i podległe w tym wojewódzkie ośrodki
doradztwa rolniczego.
Zadania związane z nadzorem nad systemem integrowanej
produkcji jest realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
Ponadto realizacja zadania będzie wymagała nawiązania
współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego,
samorządem rolniczym, szkołami i uczelniami rolniczymi, a także
branżowymi organizacjami rolniczymi
Opracowanie, aktualizacja i udostępnienie metodyk
integrowanej ochrony poszczególnych upraw


Metodyki zawierają zalecenia dotyczące metod ochrony roślin
dla poszczególnych upraw, obejmujące metody agrotechniczne,
biologiczne i chemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem
wspomagania
naturalnych
procesów
samoregulacji
zachodzących w agrocenozach.
Metodyki mają charakter dobrowolnych wytycznych, których
wykonanie zapewni profesjonalnym użytkownikom środków
ochrony roślin, że postępują oni zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Metodyki będą podlegały przeglądowi i
uzupełnieniu wraz z udostępnianiem nowych wyników badań
naukowych.
Dziękuję za uwagę
42
Download