abilify - lapteka.com.pl

advertisement
Skrócona informacja o leku.
Skład: ABILlFY"tabletki zawierają l Omg lub 15mg arypiprazalu oraz substancje pomocnicze w tym laktozę. Mechanizm
działania: Arypiprazal działa jako częściowy agonista receptora dopaminowega D2 i serotoninowego 5HTl a oraz antagonista receptora serotoninowego 5HT2a. Wskazania do stosowania: leczenie schizofrenii. Dawkowanie i sposób
podawania: lek należy stosować doustnie, raz na dobę o stałej porze, niezależnie od posiłków. Zalecana dawka początkowa
to 10 lub 15mg/dobę z dawką podtrzymującą 15mg/dobę. ABILlFY"jest skuteczny w dawkach od l O do 30mg/dobę. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 30mg. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy ostrożnie
ustalać dawkowanie. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z niewydolnością nerek. Brak doświadczenia
w stosowaniu leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat i u osób powyżej 65 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostrzeżenia i środki ostrożności: Do czasu uzyskania
poprawy stanu psychicznego pacjent powinien pozastawać pod ścisłą obserwacją. Występowanie zachowań samobójczych
jest właściwe dla chorób psychicznych i w niektórych przypadkach było zgłaszane wkrótce po rozpoczęciu lub zmianie leczenia przeciwpsychotycznego, w tym leczenia arypiprazalem. Noleży zapewnić ścisły nadzór nad pacjentami dużego ryzyka.
W badaniach klinicznych arypiprazalu przypadki wydłużenia odstępu QT były porównywalne z placebo. Arypiprazal należy
stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową oraz pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie
rodzinnym. W przypadku wystąpienia późnych dyskinez w trakcie leczenia arypiprazolem należy zmniejszyć dawkę lub
odstawić lek. Należy przerwać leczenie w przypadku wystąpienia objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS)
bądź niewyjaśnionego pochodzenia wysokiej gorączki, bez innych objawów NMS. ABILlFY®nie jest zatwierdzany w leczeniu
psychoz związanych z demencją. Arypiprazal należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z napadami drgawek
w wywiadzie lub, u których występują choroby wiążące się ze skłonnością do takich napadów. U pacjentów z cukrzycą lub
czynnikami ryzyka jej wystąpienia w trakcie leczenia arypiprazalem należy kontrolować glikemię. Arypiprazal i inne leki
przeciwpsychotyczne należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc. Tak
jak w przypadku innych leków, po zastosowaniu arypiprazalu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości charakteryzujące
się objawami alergii. Interakcje: Należy zachować ostrożność, jeśli arypiprazal jest przyjmowany razem z alkoholem lub
z innymi lekomi działającymi na OUN, wywołującymi zbliżone działania niepożądane, takie jok sedacja. Należy również
zachować ostrożność podając arypiprazol równocześnie z lekami, o których wiadomo, że powodują wydłużenie odstępu QT
lub zaburzenia elektrolitowe. Dawkę arypiprazolu należy zmniejszyć w przypadku równoczesnego podawania leków silnie
hamujących cytochram CYP3A4 lub CYP2D6 (chinidyna, f1uoksetyna, paroksetyna, ketokonazal, itrakonazal i inhibitory
proteazy HIV) a zwiększyć w przypadku równoczesnego podawania leków silnie indukujących CYP3A4 (karbamazepina,
ryfampicyna, ryfabutyna, feny toina, fenobarbital, prymidon, efawirenz, newirapina i ziele dziurawca). Skojarzane podowanie
walproinianów lub soli litu z arypiprazalem nie powodowało istotnej zmiany stężeń żadnego z leków. Ciąża i laktacja:
lek nie może być stosowany w okresie ciąży, chyba że spodziewane korzyści wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko dla
płodu. leku nie należy stosować w okresie laktacji. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu: Tak jak podczas stosowania innych leków przeciwpsychotycznych, pacjent powinien zachować szczególną ostrożność podczas obsługiwania maszyn, w tym pojazdów mechanicznych,
do czasu kiedy upewni się, że arypiprazal nie działa na niego niekorzystnie. Działania niepożądane: Często: niepokój,
bezsenność: akatyzja, drżenie, zawroty głowy, senność/uspokojenie,
bóle głowy, nieostre widzenie, niestrawność, wymioty,
nudności, zaparcia, osłabienie/zmęczenie.
Niezbyt często: tachykardia, ortosfatyczne spadki ciśnienio krwi. Pełny wykaz
działań niepożądanych patrz ChPl Abilify". Dostępne opakowania: 28 tabletek. Numery pozwoleń na dopuszczenie
do obrotu wydanych przez Komisję Europejską: EU/l/04/276/007;
EU/l/04/276/012
Podmiot odpowiedzialny:
Otsuka Pharmaceutical Eurape ltd., Hunton House Highbridge Business Park, Oxford Road, Uxbridge - Middlesex UB8
l HU - Wielka Brytania.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku.
lek wydawony na receptę. Abilify® 15mg op. 28 tabletek: cena urzędowa detaliczna: 410,- zł, maksymalna dopłata ponaszana przez pacjenta: 3,20 zł. Informacja dostępna: Bristol-Myers Squibb, Al. Armii ludowej 26, 00-609 Warszawa,
tel.: 0(22) 579-66-66, fax O (22) 579-67-17.
"Otsuka
~
Kolejny krok w leczeniu schizofrenii
[email protected]
(arypiprazol)
--
l
~
~
• Utrzymanie dawki dotychczas stosowanego neuroleptyku i rozpoczęcie leczenia
od małej dawki ABILlFY® kontynuowanej
przez co najmniej 2 tygodnie1,2
• Stopniowe osiągnięcie skutecznej terapeutycznie dawki ABILlFY® i następnie stopniowe
odstawianie dotychczas stosowanego leku przeciwpsychotycznego1,2
Znaczenie
wyboru odpowiedniego
schematu zmiany leku
• Nagła lub zbyt szybka zmiana może wywołać objawy z odstawienia!
• Schemat powolnei zmiany leczenia ("na zakładkę") pomaga uniknąć wystąpienia psychozy
lub pobudzenia z "odbicia"l
~
Kolejny krok w leczeniu schizofrenii
[email protected]
(arypiprazol)
• lOmg
lub 15mg
• 15mg
na dobę
• Skuteczność
na dobę
jest typową
leczenia
jest zalecaną
dawką
dawką
początkowąl
podtrzymującąl
jest utrzymywana
w zakresie
dawek
od 10 do 30mg
stosowanych
raz na dobęl
• Należy
rozważyć
krótkoterminowe
stosowanie
leków uspokajających,
początkową
dla niektórych
jeżeli będzie
to konieczne
2-4
Dostosowywanie dawki leku
• Należy
rozważyć
np. w podeszłym
o zbliżonym
Zwiększyć
mniejszą
profilu działań
dawkę
dawkę
wieku lub gdy ABILIFY® jest stosowany
ABILlFY'
wrażliwych
grup pacjentów,
z lekami wpływającymi
na OUN*
niepożądanych1
Silnych induktorów
np. karbamazepina
CYP3A4 takich jak
czy fenobarbital
Piśmiennictwo:
l. ABllIFY Charakterystyka produktu leczniczego. 2. Travis MJ i wsp. Int J Clin Praet 2005; 59(4): 485-495. 3. Maudsley Guidelines.
Anłipsychotics - generol principles of prescribing. 2005-2006;
22. 4. Lambert TJ, Castle OJ. MJA 2003; 178: 557-561.
o.;
~
Kolejny krok w leczeniu schizofrenii
[email protected]
(arypiprazol)
40
ABILlFY'" 15-30mg
35
cf:-
30
o
c
o
3
25
2'
Vl
20
o
o..
•
Tydzień l
•
Tydzień 2
Tydzień 3
Ukończonoonalizo (n=445)
>-
3
15
'u
'Vl
.2
Vl
(]Y
N
U
10
5
done
BMS/Ołsuko,
z badań kontrolowanych przy pomocy placebo, trwających od 4 do 6 tygodni.
w
aktach. Zdarzenia>
10% i
Na podstawie
Meola-analizo
>
placebo.
,
Bezsenność
• Lek nasenny - jak np. benzodiazepina
(doraźniej2,3
Pobudzenie
• Lek uspokajający - np, benzodiazepina
(krótkoterminowoj2,3
Nudności
• Lek przeciwwymiotny3
Objawy cholinergiczne
z "odbicia" (objawy rzekomogrypowe)
• Leczenie antycholinergiczne4,5
Akatyzja lub parkinsonizm
z "odbicia"
• Leki przeciwparkinsonowskie5
Piśmiennictwo:
l. BMS/Otsuka. Dała on file. 2. Weiden PJ. Postgrad Med 2006; 27-44. 3. Travis MJ; wsp. Int J Clin Pract 2005; 59(4): 485-495.
4. LombertTJ, Coslle DJ. MJA 2003; 178, 557·561. 5. Weiden PJ i wsp. J Gn Psychiotry 1997; 58(suppI1O),
63-72.
~
Kolejny krok w leczeniu schizofrenii
[email protected]
(aryp iprazol)
lwrp. J Clin Psychiatry2004; 65(suppllą
47·56.
SI wrp. IntJ Neurapsychapharmacol 2003; 6: 325·337.
fur Psychiatry2007. InPreis.
~
Kolejny krok w leczeniu schizofrenii
[email protected]
(arypiprazol)
Download