Filologia szwedzka PROFIL: praktyczny POZIOM

advertisement
WYDZIAŁ: Nauk Humanistycznych i Społecznych
KIERUNEK: Filologia
SPECJALNOŚĆ: Filologia szwedzka
PROFIL: praktyczny
POZIOM: I stopnia
TRYB: Stacjonarny
Rozpoczęcie studiów rok akademicki 2017/2018
SEMESTR 1
Liczba
punktów
Ogółem
ECTS
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Forma zaliczenia
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I
Moduł wstępny filologiczny
Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do literaturoznawstwa
Teorie kultury
II Nauka, praca i współpraca
Umiejętności akademickie
Technologie informacyjne - wprowadzenie
Specjalistyczne zastosowanie komputerów
Ochrona praw autorskich
Wizualizacja danych i idei
III Kursy poza modułami
Konwersacje 1a
Konwersacje 1b
Konwersacje z elementami fonetyki
Fonetyka praktyczna 1
Gramatyka praktyczna 1
Elementy stylistyki polskiej i kultury języka
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
moduł
wykład
wykład
wykład
moduł
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
e-learning
e-learning
90
30
30
30
45
15
10
5
5
10
10
zaliczenie z oceną
3
zaliczenie z oceną
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
30
30
30
30
30
30
60
2
2
2
2
2
3
3
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
375
29
Liczba godzin i punktów
SEMESTR 2
Liczba
punktów
Ogółem
ECTS
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Forma zaliczenia
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I
Moduł ogólnoskandynawski
Historia Skandynawii
Historia literatur skandynawskich
Kultura Skandynawii
II Kursy poza modułami
Konwersacje 2a
Konwersacje 2b
Konwersacje 2c
Fonetyka praktyczna 2
Gramatyka praktyczna 2
Wiedza o Szwecji
Rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych w
Skandynawii i Polsce
Akwizycja języka i nauczanie języków obcych
Praktyczna nauka języka angielskiego
Praktyczna nauka języka szwedzkiego - egzamin
Liczba godzin i punktów
moduł
wykład
wykład
wykład
90
30
30
30
10
zaliczenie z oceną
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
30
30
30
30
30
30
15
2
2
2
2
2
3
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
2
zaliczenie z oceną
30
60
0
3
3
0
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
egzamin
375
31
warsztaty
wykład
ćwiczenia
egzamin
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
SEMESTR 3
Liczba
punktów
Ogółem
ECTS
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Forma zaliczenia
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I
Moduł językoznawczy 1
Gramatyka porównawcza języków skandynawskich
Gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka
Gramatyka języka szwedzkiego
II Kursy poza modułami
Konwersacje 3 a
Konwersacje 3 b
Pisanie 1 a Skriftspråksregler
Pisanie 1 b
Gramatyka praktyczna 3
Literatura szwedzka w polskich przekładach
Fakultet
Praktyczna nauka języka angielskiego 3
Wychowanie fizyczne
wykład
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
Liczba godzin i punktów
60
15
15
30
8
zaliczenie z oceną
30
30
15
15
30
30
45
60
30
2
2
2
2
2
3
6
3
0
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie bez oceny
345
30
SEMESTR 4
Liczba
punktów
Ogółem
ECTS
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Forma zaliczenia
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I
Kursy poza modułami
Konwersacje 4 a
Konwersacje 4 b
Słownictwo i rozumienie tekstów
Pisanie 2
Gramatyka praktyczna 4
Literatura szwedzka
Język duński
Praktyczna nauka języka angielskiego 4
Pratyczna nauka języka szwedzkiego - egzamin
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
egzamin
30
30
30
30
30
30
30
60
0
2
2
3
3
3
3
3
3
0
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
egzamin
moduł
wykład
ćwiczenia
60
30
30
8
zaliczenie z oceną
60
30
15
15
8
zaliczenie z oceną
330
30
SPECJALIZACJA (student wybiera 1 specjalizację): Tłumaczeniowa
I
Przekład 1
Teoria przekładu
Analiza i przekład tekstów użytkowych
SPECJALIZACJA (student wybiera 1 specjalizację): Kulturoznawczo-regionalna
I
Studia nad Regionem Bałtyckim i Skandynawskim
Ludy i języki Regionu Bałtyckiego
Rozwój społeczny w Regionie Bałtyckim
Literatura jako skandynawska narracja o kulturze
Liczba godzin i punktów
moduł
wykład
konwersatorium
konwersatorium
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
SEMESTR 5
Liczba
punktów
Ogółem
ECTS
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Forma zaliczenia
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I
Moduł językoznawczy 2
Literatura i kultura staroskandynawska
Historia języka szwedzkiego
Historia języka szwedzkiego
II Kursy poza modułami
Konwersacje 5 a
Konwersacje 5 b
Pisanie 3
Gramatyka praktyczna 5
Historia literatury szwedzkiej 1
Proseminarium propedeutyczne
Seminarium licencjackie 1
moduł
wykład
wykład
ćwiczenia
60
30
15
15
8
zaliczenie z oceną
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
seminarium
seminarium
licencjackie
30
30
30
15
30
5
2
2
2
2
2
1
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie bez oceny
30
2
zaliczenie z oceną
moduł
ćwiczenia
warsztaty
warsztaty
warsztaty
90
20
30
10
30
10
zaliczenie z oceną
90
15
30
30
15
10
zaliczenie z oceną
320
31
SPECJALIZACJA (kontynuacja specjalizacji wybranej w 4 semestrze): Tłumaczeniowa
I
Przekład 2
Translatorium
Przekład tekstów specjalistycznych
Przekład audiowizualny
Przekład ustny
SPECJALIZACJA (kontynuacja specjalizacji wybranej w 4 semestrze): Kulturoznawczo-regionalna
I
Region Skandynawski
Rozwój społeczny Skandynawii
Film jako skandynawska narracja o kulturze
Democracy and Capitalism: the Scandinavian Case
Tendencje rozwojowe języków skandynawskich
moduł
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
konwersatorium
Liczba godzin i punktów
SEMESTR 6
Liczba
punktów
Ogółem
ECTS
Godziny
Lp.
Nazwa przedmiotu
Forma zajeć
Forma zaliczenia
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I
Wstęp do Norwegii
Praktyczna nauka języka norweskiego
Wprowadzenie do kultury Norwegii
II Kursy poza modułami
Konwersacje 6a
Konwersacje 6b
Pisanie 4
Język szwedzki w biznesie
Historia literatury szwedzkiej 2
Stylistyka i frazeologia szwedzka
Social och personlig utveckling
Seminarium licencjackie 2
Praktyczna nauka języka szwedzkiego - egzamin
Liczba godzin i punktów
moduł
ćwiczenia
ćwiczenia
45
30
15
6
zaliczenie z oceną
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
seminarium
licencjackie
egzamin
30
30
30
30
30
30
15
30
3
3
3
3
2
3
2
4
zaliczenie z oceną
0
0
egzamin
270
29
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
zaliczenie z oceną
Liczba
punktów
Ogółem
ECTS
Godziny
Liczba godzin i punktów na wszystkich latach
2015
180
W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.
Download