Chrystus wyższy od Boga Ojca?

advertisement
Chrystus wyższy od Boga Ojca?
Już na początku zaznaczamy, że nie uważamy by Chrystus Pan był wyższy
od swego Ojca. Nauczamy zaś, że jest On równy Jemu pod względem Boskiej
natury i majestatu, a w związku z tym również w oddawanej Mu czci.
Także Świadkowie Jehowy nie głoszą wyższości Syna nad Ojcem, ani też
równości Chrystusa i Boga. Nauczają, iż Chrystus jest „stworzeniem”, a Bóg
„Stwórcą”. Według nich występuje więc między Nimi przepaść hierarchiczna.
Wspominają swoją naukę, obowiązującą od początku istnienia Towarzystwa
Strażnica do dziś, następująco:
„Pośród tego zamieszania Badacze Pisma Świętego (jak wówczas nazywano
Świadków Jehowy) odważnie występowali w obronie nauk biblijnych. Głosili
śmiało, że jest tylko jeden wszechmocny Bóg i Stwórca, Jehowa, a Chrystus
Jezus jest Jego jednorodzonym Synem i pierwszym stworzeniem” (Strażnica
Rok CII [1981] Nr 4 s. 24).
„To wspaniałe zamierzenie Jehowa zaczął realizować, gdy tylko przystąpił
do stwarzania. W pierwszej kolejności powołał do istnienia Syna...” („Oddawaj
cześć jedynemu prawdziwemu Bogu” 2002 s. 184).
Nie będziemy w tym artykule omawiać ani Bóstwa Chrystusa, ani równości
Jego z Ojcem. Chcemy w nim ukazać tylko pewne fragmenty biblijne, które
przysparzały wiele problemów antytrynitarzom w przeszłości (np. arianom),
jak i dzisiejszym Świadkom Jehowy oraz ich zwolennikom też negującym
równość Syna z Ojcem (np. badacze Pisma Świętego, chrześcijanie sobotni,
bracia polscy).
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wymienieni adwersarze
wyciągają na zawołanie fragmenty biblijne, które zdają się im podważać
Bóstwo Chrystusa. Tymczasem są to na ogół wersety mówiące o uniżonym
Jezusie (Flp 2:6-8), który przyszedłszy na ziemię ogołaca się z wielu swych
cech boskich.
Artykuł nasz składać się będzie z fragmentów, które są często przemilczane
przez antytrynitarzy, czy wręcz ukrywane lub lekceważone. Są wśród nich też
wersety, które służą im do zwalczania Bóstwa Jezusa, ale przez które się tylko
jakby ‘przebiega’. Abyśmy nie byli posądzeni o to, że cytujemy z jakichś
wybranych i katolickich Biblii, a więc trynitariańskich, dlatego postanowiliśmy
przytaczać tu teksty z przekładu Towarzystwa Strażnica. Nasz komentarz
ograniczymy do minimum, aby każdy sam mógł zobaczyć, czy możliwe jest to,
że Jezus jest tylko „stworzeniem”, które jest przez to niebotycznie oddalone od
Boga-Stwórcy.
Cytowane teksty podzielimy na dwie grupy, które stanowią poszczególne
rozdziały tego artykułu:
Jezus wymieniający wpierw siebie.
Apostołowie wymieniający wpierw Jezusa.
Jezus wymieniający wpierw siebie
Gdyby Jezus był tylko „stworzeniem”, a „Stwórcą” wyłącznie był Bóg
Ojciec, to wymienianie siebie przed Nim byłoby wielkim nietaktem, a wręcz
wywyższaniem się ponad Boga i pychą. Tymczasem Chrystus jako równy
swemu Ojcu przynajmniej kilka razy tak czyni. Owszem wielokrotnie
wymienia też Boga na pierwszym miejscu (przed sobą), ale te fragmenty są na
ogół znane i nie ma potrzeby ich tu przytaczać. Natomiast te pierwsze
zainteresują zapewne wielu antytrynitarzy i nie tylko ich. Oto one, przytaczane
według „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata” (1997) wydanego
przez Świadków Jehowy.
1) J 10:30 – „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
[Towarzystwo Strażnica na ogół cytuje ten werset by udowadniać, że Jezus nie
ma tej samej boskiej natury co Ojciec, a tylko ma jedność myśli i zamiarów z
Bogiem. Tymczasem fragment ten wcale nie neguje tego, że Ojciec i Syn mają
boską naturę. Jednak nam w tym wersecie chodzi o co innego. Mianowicie o
to, że Jezus wymieniony jest tu przed Bogiem Ojcem. Tak jakby powiedział „Ja
i Bóg”. Widzimy z tego, że przez samo to Chrystus zrównał się z Bogiem
mówiąc „Ja i Ojciec”. Czy mógłby tak powiedzieć, gdyby był sam wyłącznie
„stworzeniem”, a tylko Ojciec „Stwórcą”, jak nauczają Świadkowie Jehowy?
Ciekawe, że Towarzystwo Strażnica nie komentuje tego wersetu pod tym
kątem.]
2) J 5:23 – „aby wszyscy szanowali Syna, tak jak szanują Ojca. Kto nie
szanuje Syna, ten nie szanuje Ojca, który go posłał”.
[Jezus nie powiedział w tym wersecie „aby wszyscy tak jak szanują Ojca
również szanowali Syna”, ale bardziej niewygodnie dla antytrynitarzy.]
3) J 8:19 – „Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie znali,
znalibyście też mego Ojca”.
[Jezus nie powiedział w tym wersecie „nie znacie ani Ojca, ani Mnie...”, ale
bardziej niewygodnie dla antytrynitarzy.]
4) J 10:28-29 – „i nikt ich nie wyrwie z mojej ręki (...) i nikt nie może ich
wyrwać z ręki Ojca”.
[Dwa prawie identyczne zwroty, a jednak pierwszy wymienia Syna, a dopiero
drugi Ojca. Czy „stworzenie” mogłoby stawiać siebie przed Stwórcą?]
5) J 14:9 – „Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca”.
[W tym fragmencie Jezus nie tylko siebie wymienia jako pierwszego, ale i
ukazuje że patrzenie na Jezusa jest patrzeniem na Boga. Jezus mógłby tu
powiedzieć, że każdy „kto chciałby zobaczyć Ojca, może na niego popatrzeć”.
Ale jednak Chrystus powiedział inaczej, bardziej dobitnie i niewygodnie dla
antytrynitarzy.]
6) J 17:10 – „i wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje”.
[W tym fragmencie Jezus nie mówi wpierw „wszystko Twoje jest moje”, ale
stwierdza odwrotnie. Dopiero w drugiej części wersetu uzupełnia swą
wypowiedź słowami, które bardziej odpowiadają antytrynitarzom.]
7) Łk 9:26 – „tego Syn Człowieczy się zawstydzi, gdy przybędzie w chwale
swojej i Ojca, i świętych aniołów”.
[W tym fragmencie Chrystus swoją chwałę wymienia nawet przed chwałą
Ojca.]
Apostołowie wymieniający wpierw Jezusa
Nawet gdyby Chrystus nie był równy Bogu, ale sam czuł się upoważniony
do wymieniania siebie przed Bogiem Ojcem, to nie powinni robić tego
uczniowie Chrystusa. A jednak Apostołowie Paweł i Jan naśladują swego
Mistrza i też kilka razy wymieniają Go przed Bogiem Ojcem. Oto ich słowa
przytaczane według „Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata” (1997)
wydanego przez Świadków Jehowy.
8) 1Kor 12:5 – „i są rozmaite rodzaje usługiwań, lecz ten sam Pan; i są
rozmaite rodzaje działań, lecz ten sam Bóg, który we wszystkich dokonuje
wszelkich działań”.
[W tym fragmencie Apostoł rozpoczyna wymienianie osób od Chrystusa, a nie
od Boga Ojca.]
9) 2Kor 13:14 – „Niezasłużona życzliwość Pana Jezusa Chrystusa i miłość
Boga oraz wspólnota w duchu świętym niech będą z wami wszystkimi”.
[Apostoł Paweł wymienia w tym wersecie Chrystusa przed Ojcem i Duchem
Świętym.]
10) Ga 1:1 – „Paweł, apostoł nie od ludzi ani nie przez człowieka, lecz przez
Jezusa Chrystusa oraz Boga, Ojca, który go wskrzesił z martwych”.
[W tym wersecie Apostoł nie tylko wymienia Jezusa przez Ojcem, ale
dodatkowo twierdzi, że nie został powołany przez człowieka lecz przez kogoś
mającego Boską naturę, to znaczy Syna Bożego, który jest Bogiem (J 20:28).]
11) Ef 4:5-6 – „jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec
wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich, i we wszystkich”.
[W tym fragmencie Apostoł rozpoczyna wymienianie osób od Chrystusa, a nie
od Boga. Na dodatek mówi też o Jezusie, że jest „jeden Pan”, a przecież Ojciec
też jest „Panem” (Mt 11:25). Także Syn jest „Bogiem” (J 20:28), choć
powiedziano tu, że jest „jeden Bóg”.]
12) 2Tes 2:16 – „A sam nasz Pan, Jezus Chrystus, oraz Bóg, nasz Ojciec,
który nas umiłował i ze swej życzliwości niezasłużonej dał wiecznotrwałe
pocieszenie oraz dobrą nadzieję”.
[Dziwne byłoby to ustawienie osób, gdyby Jezus nie był równym Ojcu pod
względem boskiej natury i chwały.]
13) 2Tm 1:18 – „Oby Pan dał mu w owym dniu znaleźć miłosierdzie ze
strony Jehowy”.
[W tym wersecie Apostoł mógłby powiedzieć „aby Bóg dał przez Pana mu
miłosierdzie”, a jednak stwierdził bardziej niewygodnie dla antytrynitarzy.]
14) J 1:1-2 – „Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga (...) Ten był na
początku u Boga”.
[Apostoł nie powiedział w tym wersecie „Na początku był Bóg, a u niego było
Słowo”, ale bardziej niekorzystnie dla antytrynitarzy. Jest natomiast w Biblii
fragment, który ukazuje Boga centralnie na tle stworzenia: „Na początku Bóg
stworzył niebiosa i ziemię”. Jan mógłby więc inaczej sformułować swe myśli,
gdyby chciał.]
15) 1J 2:23 – „Każdy, kto się zapiera Syna, nie ma również Ojca. Kto
wyznaje Syna, ma także Ojca”.
[Apostoł na przemian wymienia Syna i Ojca oraz Ojca i Syna w związku z
zaprzeczaniem i wyznawaniem wiary w Nich: „Antychrystem jest ten, kto się
zapiera Ojca i Syna” (1J 2:22).]
16) 1J 2:24 – „Jeżeli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, wy
także będziecie trwać w jedności z Synem i w jedności z Ojcem”.
17) Ap 14:1 – „mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego
Ojca”.
[Gdy Świadkom Jehowy czy innym antytrynitarzom zacytuje się słowa o
Jezusie „I w nikim innym nie ma wybawienia, bo nie ma pod niebem żadnego
innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni” (Dz
4:12) lub fragment o imieniu „które przewyższa wszelkie inne imię” (Flp 2:9;
por. o Bogu w Ne 9:5), to zaraz protestują i mówią, że nie dotyczy to imienia
Ojca. Tymczasem gdy imię Syna wymienione jest przed imieniem Ojca, to
jakoś przemilczają ten fakt. Bo jakże to, według ich nauki, imię „stworzenia”
wymienione jest przed imieniem Stwórcy? Dla nas zaś, którzy uznajemy
równość majestatu osób Bożych i ich imion, nie stanowi ten fakt żadnego
problemu. Por. Ap 22:4.]
Oczywiście fragmentów biblijnych, w których Jezus wymieniany jest przez
Ojcem jest więcej, ale te powyższe wybraliśmy jako najbardziej
charakterystyczne i ukazujące to, o co nam chodziło. Oto przykładowe inne
teksty (spośród wielu), które jednak mogą mieć ‘przypadkową’ kolejność osób
Bożych, choć też nie musiały mieć takiej jaką mają:
Łk 7:16 – „»Wielki prorok został wzbudzony wśród nas« oraz: »Bóg zwrócił
uwagę na swój lud«”.
J 1:14 – „widzieliśmy chwałę jego, chwałę, jaka się od ojca należy
jednorodzonemu synowi”.
J 12:44 – „Jednakże Jezus zawołał i rzekł: »Kto wierzy we mnie, ten wierzy
nie tylko we mnie, lecz także w tego, który mnie posłał...«”.
J 15:23-24 – „Kto nienawidzi mnie, nienawidzi też mego Ojca. Gdybym nie
dokonał wśród nich dzieł, których nie dokonał nikt inny, nie mieliby grzechu;
teraz jednak i ujrzeli, i znienawidzili zarówno mnie, jak i mego Ojca”.
J 17:24 – „aby zobaczyli moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś
mnie przed założeniem świata”.
Flp 2:11 – „Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga, Ojca”.
2P 1:16-17 – „Z mocą i obecnością naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
bynajmniej nie zapoznaliśmy was przez pójście za zręcznie wymyślonymi
fałszywymi opowieściami, lecz przez to, że staliśmy się naocznymi świadkami
jego wspaniałości. Albowiem od Boga, Ojca, otrzymał on szacunek i chwałę”.
1J 4:15 – „Kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, z takim Bóg
pozostaje w jedności”.
1J 5:10 – „Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo co do samego siebie.
Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą”.
Ap 1:1 – „Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg”.
Ap 3:21 – „jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie”.
Widzimy z powyższego, że na podstawie tych kilkunastu fragmentów ktoś
mógłby wyciągnąć wniosek, iż Jezus jest wyższy od Boga Ojca. Nie można się
temu dziwić, gdyż w przeszłości istniały grupy heretyckie, które twierdziły
nawet, że Ojciec i Syn to jedna i ta sama osoba lub dowodziły, iż Bóg Starego
Testamentu, to Bóg zły, a dobrym jest tylko Ten z Nowego Testamentu. Nam
zaś cytowane fragmenty wskazują dodatkowo (prócz wielu innych tekstów), że
Chrystus jest Bogiem równym co do majestatu i natury Bożej swemu Ojcu. Nie
może zaś być On tylko „stworzeniem”, w odróżnieniu od Boga-Stwórcy, jak
głoszą antytrynitarze.
Na zakończenie dodajmy, że kwestię Bóstwa Chrystusa na podstawie Pisma
Świętego Towarzystwa Strażnica omówiliśmy w oddzielnym artykule pt.
Bóstwo Chrystusa w Biblii Świadków Jehowy??? (www.piotrandryszczak.pl).
W nim zaś podajemy też tytuły innych opracowań, które podejmują ten temat.
Download