Załącznik nr 2a

advertisement
Załącznik nr 4
do Regulaminu otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Mszana Dolna w 2014 r.
Zaktualizowany kosztorys zadania
pn. ..................................................................................................................
Całkowity koszt (w zł)
[...........................................................]
w tym wielkość dotacji (w zł)
[............................................................]
w tym wielkość finansowych i niefinansowych środków własnych (w zł)
[..................]
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp. Rodzaj kosztow16)
I
Koszty
merytoryczne18)
po stronie … (nazwa
Oferenta)19):
1) .........................
2) .........................
II
Koszty obsługi20)
zadania publicznego,
w tym koszty
administracyjne po
stronie… (nazwa
Oferenta)19):
1) .........................
2) .........................
Ilo
ść
je
dn
ost
ek
Ko
szt
je
dn
ost
ko
wy
(w
zł)
Ro
Koszt
z tego
dz całkowity
do pokrycia
aj
(w zł)
z wnioskowanej
mi
dotacji
ary
(w zł)
z tego
Koszt
z finansowych
do pokrycia
środków
z wkładu
własnych,
osobowego,
środków
w tym pracy
z innych źródeł,
społecznej
w tym wpłat
członków
i opłat
i świadczeń
adresatów
wolontariuszy
zadania
(w zł)
publicznego17)
(w zł)
III Inne koszty, w tym
koszty wyposażenia
i promocji po stronie
… (nazwa
Oferenta)19):
1)..........................
2)..........................
IV
Ogółem:
2. Opis, z jakich działań zrezygnowano w stosunku do złożonej oferty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1
Wnioskowana kwota dotacji
..…… zł ……..%
2
Środki finansowe własne17)
..…… zł ……..%
3
Środki finansowe z innych źródeł ogółem(środki finansowe wymienione w pkt
3.1—3.3)11)
..…… zł ……..%
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)
..…… zł ……..%
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje
..…… zł
z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy
celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
3.3
pozostałe17)
..…..%
..…… zł ……..%
4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków)
..…… zł
…..%
5
Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)
..…… zł
100%
Mszana Dolna, dn. .....................
.................................................
(pieczęcie i podpisy osób upoważnionych
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards