Ocena gruntów jako podłoża budowlanego

advertisement
Ocena gruntów jako podłoŜa budowlanego
Wiek
geologiczny
Typ utworu
Torfy i namuły torfiaste o
miąŜszości 0,5 -2,0 m
Piaski róŜnoziarniste o
miąŜszości 1,0-2,0 m
Piaski eoliczne
(4)
Piaski drobno i
średnioziarniste o
miąŜszości 1,0 – 2,0 m
Piaski, mułki z udziałem
Ŝwirów i otoczaków skał
lokalnych (miąŜszość do
1,5 m)
Piaski drobne i średnie z
udziałem Ŝwirów i
otoczaków oraz z
wkładkami gliniastymi
(miąŜszość 2,0-12,0 m)
Pyły piaszczyste
twardoplastyczne i
półzwarte (miąŜszość ok.
10,0 m)
Plejstocen
i Holocen
nierozdzielon
y
Torfy i namuły
torfiaste (2)
Piaski, Ŝwiry i
mułki rzeczne (3)
Piaski i mułki
deluwialne (5)
Piaski i Ŝwiry
rzeczne (6)
Plejstocen
Keonozoik – Czwartorzęd
holocen
Grunty
antropogeniczne
(1)
Cechy gruntów wpływające na zabudowę według normy
Geotechniczna
klasyfikacyjnej PN-86/B-02480
charakterystyka przekroju (w nawiasie orientacyjne wartości nośności według normy
PN-59/B-03020)
Nasypy mineralnoGrunty nasypowe, z duŜą zmiennością cech
gruzowe, hałdy
geotechnicznych
kopalniane i odpady
Parametry gruntów róŜne, konieczne konsultacje
przemysłowe
geotechniczne i indywidualne ustalenie parametrów
nośności
Lessy i lessy
piaszczyste (7)
Grunty naturalne o niewielkiej nośności (k2,0<0,5 KG/cm2)
Grunty naturalne
luźne,
średniozagęszczone,
o
przydatności zaleŜnej od nawodnienia (0,8<k2,0<1,5
KG/cm2)
Grunty naturalne luźne, średniozagęszczone, występujące
powyŜej strefy posadowienia obiektów (k2,0)
Grunty naturalne nieskonsolidowane, stanowiące pokrywy
na gruntach korzystnych dla zabudowy; występują
powyŜej strefy posadowienia obiektów (k2,0)
Przydatność
do zabudowy
zmienna
nieprzydatna
dostateczna
lub zła
zmienna
zmienna
Grunty naturalne średniozagęszczone i zagęszczone,
budujące taras zalewowy i nadzalewowy rzek od 2,0 do
6,0 m nad średni poziom lustra wody, warunki budowlane
dobra
zaleŜne od nawodnienia
(2,0<k2,0<3,5 KG/cm2)
Grunty naturalne słabospoiste, podatne na działanie
spłukiwania powierzchniowego oraz sufozji, warunki dostateczna,
budowlane zmienne przestrzennie (1,3<k2,0<3,0 KG/cm2), lokalnie zła
z ryzykiem lokalnego osiadania podłoŜa
Trias
pstry piaskowiec
Karbon
dolny
Dewon
górny
Paleozoik
Perm
cechsztyn
Mezozoik
Ocena gruntów jako podłoŜa budowlanego
Piaski i Ŝwiry
Piaski i Ŝwiry
wodnolodowcowe róŜnoziarniste, lokalnie
(8)
zaglinione (miąŜszość 1,0
– 10,0 m)
Gliny
Gliny o róŜnym
(peryglacjalne,
uziarnieniu, z dodatkiem
deluwialne i
piasku, Ŝwiru i głazów
lodowcowe) (9)
(miąŜszość 1,0-10,0 m)
Piaskowce (10)
Wychodnie skalne lub pod
pokrywą zwietrzeliny
okruchowej do 3,0 m
miąŜszości
Iłowce, mułowce i Wychodnie skalne lub pod
piaskowce pstre pokrywą zwietrzeliny
(11)
gliniastej do 2,5 m
miąŜszości
Zlepieńce i
Wychodnie skalne lub pod
iłołupki (12)
pokrywą osadów
czwartorzędowych do 2,0
m miąŜszości, zwietrzałe
w stropie
Łupki ilaste i
Wychodnie skalne lub pod
krzemionkowe
pokrywą osadów
czwartorzędowych 0,5 (13)
1,0 m miąŜszości,
zwietrzałe i spękane w
stropie
Łupki i wapienie
Skały pod pokrywą
gruzłowe (14)
zwietrzeliny gliniastej z
okruchami wapieni 0,5 –
2,0 m miąŜszości
Grunty
naturalne
średniozagęszczone
lokalnie
nawodnione, miejscami występują powyŜej strefy
posadowienia obiektów, warunki budowlane zaleŜne od
nawodnienia (2,0<k2,0<5,0 KG/cm2)
Grunty naturalne, spoiste od plastycznych do półzwartych,
warunki budowlane zaleŜne od nawodnienia (0,8<k2,0<3,0
KG/cm2)
dobra
dobra
Grunty skaliste, z lokalnym poziomem wodonośnym,
warunki budowane zaleŜne od obecności wkładek
średnio dobra
iłowców i nawodnienia
2
(3,0<k2,0<10,0 KG/cm )
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się zaleŜnie od wzrostu nachyleń terenu i
dobra lub
nawodnienia (2,0<k2,0<10,0 KG/cm2)
dostateczna
Grunty skaliste, z warunkami do zabudowy zaleŜnymi od
zaburzeń tektonicznych i spękań, wpływających na
nierównomierne osiadanie (3,0<k2,0<10,0 KG/cm2)
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się zaleŜnie od nawodnienia oraz
połoŜenia w strefie zaburzeń tektonicznych i spękań
(2,0<k2,0<5,0 KG/cm2)
dobra
dobra
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się w strefach zaburzeń tektonicznych i
spekań oraz zaleŜnie od wzrostu nachyleń terenu średnio dobra
(5,0<k2,0<10,0 KG/cm2)
Sylur
górny
Ordowik
dolny
Kambr górny,
środkowy,
dolny
Paleozoik
Dewon
dolny
Dewon
środkowy
Ocena gruntów jako podłoŜa budowlanego
Wapienie, margle Wychodnie skalne lub pod
i łupki (15)
pokrywą zwietrzeliny
gliniastej/ marglistej 0,5 –
3,0 m miąŜszości
Wapienie i
Skały pod pokrywą
dolomity (16)
zwietrzeliny gliniastej z
okruchami wapieni (do 2,5
m miąŜszości)
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się zaleŜnie od nawodnienia oraz
dobra
połoŜenia w strefie zaburzeń tektonicznych i spękań
2
(6,0<k2,0<10,0 KG/cm )
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się w strefach zaburzeń tektonicznych i
Dobra lub
spękań oraz przy obecności zjawisk krasowych
średnio
dobra
(6,0<k2,0<10,0 KG/cm2)
Piaskowce i łupki
(17)
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się zaleŜnie od wzrostu nachyleń terenu
ze względu na wkładki skał ilastych. Istnieje moŜliwość bardzo dobra
występowania wierzchówek (6,0<k2,0<10,0 KG/cm2)
Łupki (18)
Piaskowce (19)
Wychodnie skalne lub pod
pokrywą zwietrzeliny
gliniastej z okruchami
piaskowców o miąŜszości
1,0 – 2,0 m
Wychodnie skalne lub pod
pokrywą zwietrzelin
ilastych o miąŜszości
powyŜej 1,5 m
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się w strefach zaburzeń tektonicznych i
spekań oraz zaleŜnie od wzrostu nachyleń terenu średnio dobra
(6,0<k2,0<10,0 KG/cm2)
Wychodnie skalne lub pod
pokrywą zwietrzelin
gliniastych o miąŜszości
do 1,5 m
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się w strefach zaburzeń tektonicznych i
spekań oraz zaleŜnie od wzrostu nachyleń terenu bardzo dobra
(6,0<k2,0<20,0 KG/cm2)
Piaskowce, łupki i Wychodnie skalne lub pod
mułowce (20)
pokrywą zwietrzelin i
osadów luźnych o
miąŜszości do 3,0 m,
skały spękane i twarde
Według: R.Cywicki, D.Bachan (1990) zmienione
Grunty
skaliste,
z
warunkami
budowlanymi
pogarszającymi się w strefach zaburzeń tektonicznych i
spekań, zaleŜnie od wzrostu nachyleń terenu oraz
nawodnienia (6,0<k2,0<20,0 KG/cm2)
dobra
Download