Kultura żydowska

advertisement
PRZEDSTAWICIELE
KULTURY ZYDOWSKIEJ
Malarze
Zydowscy
MARC CHAGALL
* Francuski malarz
pochodzenia żydowskorosyjskiego
* Jeden z najwybitniejszych
współczesnych grafików
* Scenograf
* Ilustrator
* Zaliczany do kręgu malarzy
École de Paris.
ZYCIORYS

Chagall urodził się w 1887 r. w ubogiej rodzinie chasydzkich Żydów.

Mając 19 lat wyjechał do Petersburga, gdzie studiował m.in. u L. Baksta.

W 1914 w Berlinie miał pierwszą samodzielną wystawę, gdzie wywarł
wpływ na niemieckich ekspresjonistów.

W 1917 założył w Witebsku, Akademię Malarską.

Chagall był głęboko wstrząśnięty widokiem żydowskiej dzielnicy w
Warszawie i faktem, iż był świadkiem publicznego antysemickiego
znieważenia jego przyjaciela na jednej z warszawskich ulic.

W 1966 r. przeniósł się do Saint-Paul-de-Vence gdzie w 1985 r. zmarł
i został pochowany.
SLYNNE DZIELA
OBRAZY







Ja i wieś 1911
Skrzypek 1912-1913
Zakochani nad
miastem 1915
Przechadzka 1917
Linoskoczka 1930
Kochankowie w bzach
1931
Ulica zakochanych
1939
SCENOGRAFIE
Kostiumy do baletów:
GRAFIKI
Akwaforty do:
Martwych dusz N. Gogola 1923-27
Bajek J. de La Fontaine’a 1927-31
Biblii 1931-55).
Aleko 1942
Ognisty ptak 1945
WITRAŻE
Witraże do katedry w Reims
1974
STYL


Stworzył własny
indywidualny styl ekspresyjny kolor,
naruszanie proporcji i
zestawianie elementów
świata realnego w nierealne
układy.
Tematy z czasów swojego
dzieciństwa i młodości w
Witebsku, zaczerpnięte z
obrzędów i zwyczajów
żydowskich i życia
rosyjskiego ludu.

Liryczne sceny miłosne.

Baśniowa atmosfera obrazów
zapowiadająca surrealizm.

Sztuka z elementami
symbolizmu i ekspresjonizmu.
ŚRODKI WYRAZU
*Charakterystycznymi środkami
wyrazu malarstwa Chagalla są:
*Miękka i płynna deformacja kształtów
*Ekspresyjny koloryt z przewagą
żywych czerwieni, błękitów i zieleni
*Nastrój dziwności i fantastyczności.
MAURYCY GOTTLIEB
* Malarz pochodzenia
żydowskiego
* Najwybitniejszy artysta w
kręgu kultury żydowskiej
na ziemiach polskich
w 2 połowie XIX wieku
* Uczeń Jana Matejki
* Po śmierci Matejko
nazwał go "Malarzem
Wielkich Nadziei"
ZYCIORYS

Urodził się w 1856 r. w Drohobyczu. Pochodził z zamożnej rodziny
żydowskiej o wysokim poziomie intelektualnym. Od najmłodszych lat
wychowywany był w głębokim poszanowaniu religii i tradycji judaizmu, a
jednocześnie w aurze tolerancji, otwarcia na światopogląd i kulturę
nieżydowskiej części społeczeństwa.

W 1872 podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Niezależnie
od studiów malarskich interesował się historią i językiem polskim.

W 1875 zwrócił się do Matejki z prośbą o przyjęcie do krakowskiej Szkoły
Sztuk Pięknych i rozpoczął studia pod jego kierunkiem; zajął się w tym
okresie głównie malarstwem historycznym, ale wkrótce - po zajściu z
kolegami na tle antysemickim - opuścił Kraków i powrócił do Wiednia.

Na początku 1879 zamieszkał w Krakowie, gdzie zmarł pół roku później
po krótkiej chorobie.
SLYNNE DZIELA
Przysięga Kościuszki w Krakowie
 Kawalerowie inflanccy proszący o opiekę
Zygmunta Augusta przeciw cesarzowi
Ferdynandowi
 Albrecht brandenburski odbierający
inwestyturę od króla Zygmunta Starego
 Scena z życia Dymitra Samozwańca
 Autoportret w stroju szlachcica polskiego
 Shylock i Jessyka
 Żydzi modlący się
 Żyd w stroju arabskim
 Chrystus nauczający w Kafarnaum
 Kazimierz Wielki nadający prawa Żydom

STYL
- W okresie studiów krakowskich tworzył obrazy o tematyce
historycznej.
- Tworzył liczne typy portretowe.
- W późniejszym czasie malował głównie prace związane
z kulturą, nad obrazami, będącymi realizacją jego misji
pojednania polsko-żydowskiego poprzez malarstwo.
- Był jednym z pierwszych malarzy, którzy ukazywali
Żydów zamożnych,
wykształconych, reprezentujących wysoki poziom
intelektualny i kulturalny.
ŚRODKI WYRAZU
Gottlieb był niezwykle wrażliwym kolorystą, wyczulonym
na subtelną grę refleksów światła i harmonię tonów
barwnych.
 Ekspresyjne walory światłocieniowe
 Wyrafinowana gama miękko przenikających plam
barwnych
 Emocjonalny, wizyjny nastrój wielu prac
Poeci
Zydowscy
HEINRICH HEINE
*Niemiecki poeta,
pochodzenia
żydowskiego
*Do wielu jego
utworów
muzykę pisali Robert
Schumann
i Franz Schubert
*wywodził się z
niemieckiej
szkoły romantyzmu
ZYCIORYS

Poeta niemiecki twórca o ogromnej pasji polemicznej, operujący
nastrojem, błyskotliwym dowcipem, ironią i satyrą; wywodził się z
niemieckiej szkoły romantycznej, różniąc się od niej
zapatrywaniami politycznymi; autor jednego z najgłośniejszych
zbiorów liryki niemieckiej Księga pieśni (1827, wyd. pol. 1880, tu
m.in. Liryczne intermezzo, cykle Powrót, Z podróży po Harzu,
marynistyczne Morze Północne ), w którym łączył kunszt
artystyczny z ludowością i prostotą; po kilkutygodniowym pobycie
w Polsce napisał esej O Polsce (1822, wyd. pol. 1913); w Obrazach
z podróży (t. 1-4 1826-31, wyd. pol. 1879), pełnych wrażeń z
wędrówek po Niemczech, W. Brytanii i Włoszech, objawił się
Heine jako mistrz lekkiej i impresyjnej prozy, zawierającej wiele
refleksji politycznych i społ., także partie polemiczne; od 1831 w
Paryżu, gdzie rozpoczął ożywioną działalność publicystycznej,
pisząc m.in. na tematy franc.; tu też powstały artykuły o literaturze
niemieckiej.
SLYNNE DZIELA

Esej o Polsce (1822, wyd.
pol. 1913)

Księga pieśni (1827, wyd.
pol. 1880, tu m.in. Liryczne
intermezzo, cykle Powrót, Z
podróży po Harzu,
marynistyczne Morze
Północne )

Artykuły o literaturze
niemieckiej
(Die romantische Schule
1836)
SZOLEM SZWARCBARD
‫שלום־שמואל שווַארצבַארד‬
* poeta żydowski pochodzenia rosyjskiego
* publicysta i działacz anarchistyczny
*z abójca Symona Petlury w 1926 roku.
ZYCIORYS
Urodził się w rodzinie besarabskich Żydów Izaaka
Szwarcburda i Chai Wajnberg. Po wyjeździe rodziny
do Bałty na skutek opróżniania z ludności żydowskiej
strefy przygranicznej zainteresował się anarchizmem,
wziął udział w rewolucji 1905 roku. W obawie przed
aresztowaniem opuścił Rosję i mieszkał m.in. w
Rumunii, Lwowie, Budapeszcie, Włoszech.
* W 1910 roku osiadł w Paryżu i pracował jako zegarmistrz.
* W 1914 roku wstąpił wraz z bratem do Legii Cudzoziemskiej,
za trzyletni udział w walkach otrzymał odznaczenie Croix de
guerre.
* W 1920 roku wydał w Paryżu pierwszy zbiorek poezji
"Marzenia i rzeczywistość" ("Trojmen unwirklichkejt"),
na którym piętno odcisnęły wydarzenia wojny.
SLYNNE DZIELA

"‫"( "טרוימען און ווירקלעכקייט‬Trojmen un Wirklechkejt" –
"Marzenia i rzeczywistość" – wiersze w dwóch tomach
wydane pod pseudonimem Bal- Chalojmes, Paryż 1920)

’‫"( "אין קריג מיט זיך אַ ליין‬In krig mit zich alejn" – "W wojnie
ze samym sobą" – proza, Chicago 1933)

‫"( "אינעם לויף ֿפון יאָ רן‬Inem lojf fun jorn" – "Z biegiem lat",
wspomnienia, Chicago 1934)

‫( "אין אָ נדענקונג ֿפון שלום שוואַ רצבאַ רד‬In ondenkung fun
Szolem Szwarcbard" – "W pamięci o
Szolemie
Szwarcbardzie", wspomnienia Chicago 1938)
Naukowcy
Zydowscy
ALBERT





EINSTEIN
Naukowiec żydowskiego
pochodzenia
Mimo żydowskiego pochodzenia
nigdy nie był w Izraelu
Był ateistą
Laureat Nagrody Nobla za
wyjaśnienie zjawiska
fotoelektrycznego
zewnętrznego(1921) i prace
teoretyczne w dziedzinie
fizyki.(1930)
W 1952 roku odrzucił propozycje
objęcia stanowiska pierwszego
prezydenta Izraela
ZYCIORYS

Albert Einstein był jednym z najwybitniejszych fizyków
w historii nauki. Urodził się 14 marca 1879 roku w Ulm , w
Niemczech w rodzinie żydowskiej. Studiował w Zurychu, a
pracę zawodową rozpoczął w Bernie jako urzędnik
bankowy.
Po opublikowaniu pierwszych doniosłych prac (o ruchach
Browna i korpuskularnej teorii światła) został w 1909
profesorem uniwersytetu w Zurychu, następnie w Pradze,
później w Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. W 1933, po
dojściu Hitlera do władzy, zmuszony został do emigracji z
Niemiec. Po przyjeździe do USA pracował w Institute of
Advanced Study w Princeton (USA).
ZYGMUNT
FREUD
Psychiatra pochodzenia
żydowskiego
 Twórca psychoanalizy
 Krytyk religijny, sam o
sobie mówił, że jest
ateistą
 Wielokrotnie
nominowany do Nagrody
Nobla w dziedzinie
medycyny oraz literatury

ZYCIORYS


Zygmunt Freud był austriackim neurologiem i psychiatrą,
twórcą psychoanalizy i psychologii głębi. Urodził się 6
maja 1856 we Freibergu na Morawach. Należał do bogatej
rodziny lekarskiej pochodzenia żydowskiego.
W 1881 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i
podjął pracę w Das Allgemeine Krankenhaus w Wiedniu.
W latach 1885-1893 pracował w Instytucie
Neurologicznym Kassowitza w Wiedniu; od 1887 roku
zaczął stosować w praktyce lekarskiej metodę sugestii
hipnotycznej.
SLYNNE DZIELA






Über der Traum, 1901.
Marzenia senne.
Zur Psychopathologie des
Alltagslebens, 1901.
Psychopatologia życia
codziennego
Vorlesungen zur Einführung
in die Psychoanalyse, 1917.
Wstęp do psychoanalizy
Über Psychoanalyse, 1910. O
psychoanalizie
Abriss einer Psychoanalyse,
1939. Zarys psychoanalizy –
dzieło niedokończone.
Das Unbehagen in der Kultur.
Kultura jako źródło cierpień.
Rezyserzy
Zydowscy
ROMAN POLANSKI





Polski reżyser
Scenarzysta, aktor
filmowy i teatralny
Producent filmowy
Zdobywca Oskara za
reżyserię filmu
„Pianista”
Laureat Złotej Palmy
ZYCIORYS

Urodził się w polsko-żydowskiej rodzinie w Paryżu która w 1937 przeniosła się do
Krakowa Ojciec Polańskiego - Ryszard Polański (lub Liebling) był polskim Żydem.
Matka - Bula Polańska (z domu Katz) - urodziła się w Rosji.

Okres wojny spędził w getcie w Krakowie a potem we wsi Wysoka koło Wadowic.

Od 1948 występował w teatrze, a na ekranie zadebiutował w 1953. Od 1954
studiował reżyserię w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi którą skończył, jednak
nie zdobył dyplomu. W 1959 ożenił się z aktorką Barbarą Kwiatkowską, znaną z
debiutu w filmie Ewa chce spać, oraz występu w Jowicie. Małżeństwo skończyło
się rozwodem w 1962.

Laureat Złotej Palmyna festiwalu w Cannesza najlepszy film i Oscaraw 2003 roku
za reżyserię Pianisty Statuetki nie odebrał z powodu nadal aktualnego listu
gończego i zarzutów pod jego adresem z powodów, dla których opuścił Stany
Zjednoczone.
SLYNNE DZIELA
REŻYSER












Filmy krótkometrażowe
Morderstwo (1957)
Gdy spadają anioły (1959)
Gruby i chudy (Gros et le maigre, Le,
1961)
Filmy pełnometrażowe
Nóż w wodzie (1962)
Dziecko Rosemary (Rosemary's Baby,
1968)
Chinatown (1974)
Piraci (Pirates, 1986)
Gorzkie gody (Bitter Moon, 1992)
Pianista (The Pianist, 2002)
Oliver Twist (2005)
SCENARZYSTA






Zaczarowany
rower(1955)
Dziecko Rosemary
(Rosemary's Baby,
1968)
Chinatown (1974)
Piraci (Pirates, 1986)
Gorzkie gody (Bitter
Moon, 1992)
Oliver Twist (2005)
AKTOR




Antek(1955) jako Antek
Gruby i chudy (Gros et
le maigre, Le, 1961)
jako Chudy
Zemsta (2002) jako
Józef Papkin
Godziny szczytu 3
(2007) jako Detektyw
Jacques
PRODUCENT




Gruby i chudy (Gros et
le maigre, Le, 1961)
Gorzkie gody (Bitter
Moon, 1992)
Pianista (The Pianist,
2002)
Oliver Twist (2005)
STEVEN SPIELBERG


Jeden z najwybitniejszych reżyserów i
scenarzystów na świecie.
Producent filmowy

Zdobywca Oskara za m.in. filmy „Listy
Schindlera” oraz „Szeregowiec Ryan”

Laureat nagrody im. Irvinga G. Thalberga
Współzałożyciel wytwórni filmowej
„Dream Works”


Uniwersytet Jagielloński przyznał mu tytuł
doktora honoris causa

Międzynarodowa kapituła nadała mu
godność Kawalera Orderu Uśmiechu.
ZYCIORYS

Od wczesnego dzieciństwa fascynowała go sztuka filmowa. Swój
pierwszy pełnometrażowy film - Firelight - nakręcił w wieku 18 lat. W
1966 rozpoczął studia na wydziale anglistyki na Stanowym
Uniwersytecie w Kalifornii w Long Beach. W wieku 21 lat nakręcił
24-minutowy film Amblin, który w 1969 roku zdobył nagrodę na
festiwalu w Wenecji. Dzięki temu filmowi podpisał siedmioletni
kontrakt ze studiem Universal, przerywając jednocześnie naukę w
college'u.

Początkowo kręcił filmy telewizyjne i seriale, by w 1971 nakręcić
swój pierwszy znaczący duży film - Pojedynek na szosie. W 1974 roku
do kin wszedł Sugarland Express, będący jego debiutem na dużym
ekranie. Następnym filmem Spielberga były Szczęki które kosztowały
10 milionów dolarów, a osiągnęły wpływy przekraczające 470 mln
dolarów. W 1977 roku na ekrany wszedł pierwszy film science fiction
w dorobku reżysera - Bliskie spotkania trzeciego stopnia Zdobył on
osiem nominacji i dwa Oscary.
SLYNNE DZIELA
 SCENARZYSTA







Firelight(1964)
Sugarland Express (The
Sugarland Express, 1974)
Duch (Poltergeist, 1982)
Niesamowite historie (Amazing
Stories, 1985-1987)
Goonies (The Goonies, 1985)
A.I. Sztuczna inteligencja
(Artificial Intelligence: AI,
2001)
Park Jurajski 3 (Jurassic Park
III, 2001)
REŻYSER











Ostatnia broń(The Last Gun, 1959)
Firelight(1964
Amblin'(1968)
Pojedynek na szosie(Duel, 1971)
Sugarland Express(The Sugarland
Express, 1974)
Szczęki(Jaws, 1975)
E.T.(E.T. the Extra-Terrestrial, 1982)
Indiana Jones
Lista Schindlera (Schindler's List,
1993)
Park Jurajski (film) (Jurassic Park,
1993)
Zaginiony Świat:Park Jurajski
PRODUCENT



Powrót do
przyszłości(Back to the
Future,1985)
Powrót do przyszłości
II(Back to the Future
II,1989)
Powrót do przyszłości
III(Back to the Future
III,1990)
Muzycy
Zydowscy
BOB DYLAN







Imię i nazwisko Robert Allen
Zimmerman
Pseudonim Elston Gunnn, Blind Boy
Grunt, Lucky Wilbury Boo Wilbury,
Elmer Johnson, Sergei Petrov, Jack Frost
Data i miejsce urodzenia 24 maja
1941 Stany Zjednoczone
Instrument śpiew, gitara gitara basowa
harmonijka, keyboard, akordeon,
instrumenty perkusyjne
Gatunek folk, rock, blues, country
Zawód wokalista, kompozytor poeta,
aktor, scenarzysta, DJ
Aktywność 1959 - obecnie
Wytwórnia płytowa Columbia Records,
Asylum Records
ZYCIORYS


Bob Dylan (właściwie Robert Allen Zimmerman ur. 24 maja
1941 roku w Duluth, Minnesota) - amerykański piosenkarz,
kompozytor, pisarz i poeta pochodzenia żydowskiego (Zushe
ben Avraham).
Jest jedną z najważniejszych postaci muzyki popularnej
ostatnich pięciu dekad. Swój indywidualny styl oparł na wielu
gatunkach muzycznych, od tradycyjnego amerykańskiego folku
i country-bluesa do muzyki gospel, rock and rolla, rockabilly,
czy angielskiej, szkockiej i irlandzkiej muzyki folkowej, a
także jazzu i swingu. Występuje z gitarą akustyczną,
elektryczną, keyboardem, harmonijką ustną.
SLYNNE DZIELA



Twórca piosenek
uznawanych za hymny
pokolenia:
Blowin' in the Wind,
Like a Rolling Stone i
protest songów:
The Times They Are aChangin', Hurricane.
FELIX MENDELSSOHN
kompozytor okresu
romantyzmu.
 Był najprawdopodobniej
najwybitniejszym
cudownym dzieckiem
po Mozarcie.
 Pierwszą symfonię
Mendelssohn napisał w
wieku piętnastu lat.

ZYCIORYS





Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (ur. 3 lutego 1809 w Hamburgu,
zm. 4 listopada 1847 w Lipsku), kompozytor okresu romantyzmu.
Był najprawdopodobniej najwybitniejszym cudownym dzieckiem po Mozarcie.
Ojcem Mendelssohna był Abraham Mendelssohn-Bartholdy, bankier, syn
wybitnego filozofa żydowskiego Mojżesza Mendelssohna. Rodzina Feliksa
przyjęła jednak chrześcijaństwo i w 1812 przeprowadziła się do Berlina. - Jego
siostra Fanny Mendelssohn (później Fanny Hensel), była znaną pianistką i
kompozytorem-amatorem.
Mendelssohn zaczął uczyć się gry na pianinie u swojej matki gdy miał sześć lat,
a od siódmego roku życia uczyła go Marie Bigot w Paryżu.
Od 1817 studiował kompozycję u Carla Friedricha Zeltera w Berlinie.
Prawdopodobnie pierwszy publiczny koncert (z towarzyszeniem orkiestry
kameralnej) dał w wieku dziewięciu lat.
CIEKAWOSTKI

Mendelssohn przyczynił się
także do odnalezienia
rękopisów Jana Sebastiana
Bacha. Podobno zauważył je,
kiedy robił z żoną zakupy u
rzeźnika. Obsługa
nieświadoma tego co robi,
zawijała kawałki mięsa w
bezcenne rękopisy Bacha.
Sklep mieścił się w tym
samym domu, w którym
Bach mieszkał i tworzył.
Dzięki Mendelssohnowi
udało się ocalić i zachować
większość cennych nut.

Pierwsze wykonanie znanego
Marsza Weselnego
Mendelssohna, w
okolicznościach znanych
dzisiaj powszechnie, odbyło
się 25 stycznia 1858 roku w
kaplicy królewskiej St. James's
Palace w Londynie podczas
ślubu księżnej Wiktorii
Koburg (najstarszej córki
królowej Wiktorii) z księciem
Fryderykiem Hohenzollernem
(późniejszym cesarzem
Niemiec). Wyboru utworu
dokonała panna młoda.
Download