Gwiazdy pod gwiazdami

advertisement
WYDARZENIE Wesote i glosne swieto lubelskich studentow
juzza poltoramiesiqca
Gwiazdy pod
gwiazdami
• Niemiecki H-Blockx
niemiecki zespol H-Blockx
- zapowiada Beata Krzyzai brytyjsl(i Kostieen
nowska z biura prasowego
b^dq gwiazdami
Urz^du Miasta. - Wczesniej
miejslciego Iconcertu
wystqpi brytyjska grupa
na bfoniacti podczas
Kosheen, ukrainski Tartak,
a takze polski zespol Carrion.
tegorocznycti
- Koncert b^dzie bezplatIjibeiskich Dni Kuituiy
ny, dost^pny dla wszystkich
Studenckiej. Znamy
studentow i mieszkaiic6w
tez pierwsze zespoly,
miasta - podkresla Krzyzaktdrewyst^iq
nowska. - 1 rozpocznie cykl
studenckich imprez, ktore
na poszczegoinycli
przez nast^pne trzy dni b^dc^
uczeiniach.
MILOSZBEDNARCZYK
[email protected]
To efekt p o r o z u m i e n i a
prezydenta Lublina z czq§ciq samorzqdow lubelskich
uczelni. Krzysztof Zukzaoferowal studentom plac na bloniach przed Zamkiem, gdzie
ustawi i oplaci scen§. Tarn
samorz^dy uczelni moglyby
zorganizowac majowe koncerty. Zamiast w campusach
w roznych cz^sciach miasta,
CO spotykalo si§ z protestami
mieszkancow. Tyle ze imprezy musialyby zostac ograniczone - z miesi^ca do kilku
lub kilkunastu dni.
W Internecie wybuchla
dyskusja - studentom nie
spodobal si§ pomysl skrocenia Lubelskich D n i Kuitury
Studenckiej. A cz^sci samorz^dow - przeniesienie ich
zterenow uczelni.
Ostatecznie, na propozycj?
Ratusza przystaly trzy uczelnie - U M C S , K U L i WSEI,
kt6re zorganizuj^ trzy koncerty na miejskiej scenie na
bloniach przed Zamkiem (od
18do20maja).
Dzieii wcze^niej (17 maja)
na tej samej scenie magistrat
- wzorem poprzednich lat
- zorganizuje dla studentow
koncert sfinansowany przez
miasto. Ratusz da 350 tys. zl
na scen^, infrastruktur? towarzyszqc^, ochron^ i honoraria gwiazd.
Te poznalismy wczoraj.
- Gwiazdy koncertu b^dzie
na bloniach przed Zamkiem.
Co wazne, w poprzednich
latach miejski koncert (tuz
po korowodzie wszystkich
uczelni) rozpoczynai Lubelskie Dni Kuitury Studenckiej.
W tym roku b^dzie w drugi
weekend imprezy (z powodow organizacyjnych).
Poszczegolne uczelnie na
razie trzymaj^ w tajemnicy
nazwy zespoiow, kt6re u nich
zagrajq. Nieoficjalnie wiadomo, ze na Uniwersytecie
Medycznym wyst^pi m.in.
Video, a na Uniwersytecie
Przyrodniczym - Coma. Wi?-
NiemiecM zesp^ H-Blockx
cej wiemy o juwenaliach Politechniki Lubelskiej.
- W tym roku zagwarantujemy cztery dni koncertowe
- zapowiada Arkadiusz Urz§dowski, szef samorz^du PL.
- M.in. dzieh z muzykq klubow^ (zagraj^ m.in. DJ Hazel
i Wet Fingers - red.), dzieii
reggae (Jamal i G r u b s o n
- red.) oraz dwa dni rockowe
(Sidney Polak i Lady Pank
oraz Londyn i Happysad).
Dodatkowo organizujemy
klubie Kazik koncert hiphopowy.
GDZiE ZABAWA I MUZYKA
• 10-13 maja - Uniwersytet
Medyczny i WSPA przy
ul. Chodzki
• 17 maja - koncert miejski
na btonjach przed Zamkiem
• 18-20 maja - UMCS, KUL
I WSEI na t>toniach przed
Zamkiem
• 24-27 maja - Uniwersytet
Przyrodniczy na Felinie
• 31 maja - 3 czerwca - Politechnika Lubeiska przy
ul. Nadbystrzyckiej
Download