Zagadnienia jakie należy przygotować do poprawy 1 semestru _

advertisement
Zagadnienia jakie należy przygotować do poprawy 1 semestru _ roku szkolnego 2012/2013
Klasa 2TIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Co to są siły spójności?
Co to są siły przylegania?
Co to jest napięcie powierzchniowe?
Podaj przykłady dyfuzji w cieczach?
Wyjaśnij zjawisko menisku wypukłego i wklęsłego.
Omów właściwości sprężyste ciał stałych.
Omów właściwości plastyczne ciał stałych.
Omów właściwości kruchości ciał stałych.
Wyjaśnij prawo Hooke'a F/S=E*Δl/l0 lub p=E*ε.
Co to jest rozszerzalność temperaturowa?
Wymień skale temperatur.
Co to jest energia wewnętrzna.
Jak można zmienić energie wewnętrzną?
Przelicz temperaturę t= 30 ºC w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina korzystając ze wzoru
T[K]=t[ºC]+273,15.
Przelicz temperaturę T= 330 K w skali Kelwina na temperaturę w skali Celsjusza korzystając ze wzoru
T[K]=t[ºC]+273,15.
Wymień założenia modelu gazu doskonałego.
Omów wzór dla gazu doskonałego p=2*N*Ek/3*V.
Omów wzór dla gazu doskonałego p*V=m*R*T/μ lub p*V=n*R*T.
Omów wzór na równanie stanu gazu doskonałego p 1*V1/T1= p2*V2/T2.
Omów wzór W=p*ΔV.
Omów przemianę izobaryczną gazu.
Omów przemianę izochoryczną gazu.
Omów przemianę izotermiczną gazu.
Omów przemianę adiabatyczną gazu.
Omów wykresy w poszczególnych przemianach.
Omów ciepło w poszczególnych przemianach.
Podaj zerową zasadę termodynamiki czyli co się dzieje jeśli zetkniemy ciało ciepłe z zimnym?
Podaj pierwszą zasadę termodynamiki.
Zapisz i zinterpretuj pierwszą zasadę termodynamiki.
Zastosuj pierwszą zasadę termodynamiki do opisu przemian gazowych.
Uzasadnij, że silnik benzynowy jest silnikiem cieplnym.
Oblicz sprawność silnika cieplnego ze wzoru η=(T 1-T2)/T1, T1=500K, T2=200K.
Podaj drugą zasadę termodynamiki.
Przykładowe zadania
W obliczeniach przyjmij:
ciepło topnienia lodu: 335000J/kg
ciepło właściwe wody: 4200 J/kg*K
ciepło parowania wody: 2200 000 J/kg
ciepło właściwe miedzi: 380 J/kg*K
Zad.1 Z jaka prędkości powinna poruszać się bryłka lodu o temperaturze 0 0C, aby podczas uderzenia o
przeszkodę uległa całkowitemu stopieniu? Załóż, że 40% energii kinetycznej bryłki zużyta jest w procesie
topnienia.
Zad.2 Jaka ilość ciepła należy dostarczyć, aby wodę o masie2 kg i o temperaturze 0 0C doprowadzić do wrzenia?
Zad.3 Do miedzianego kalorymetru o masie m1=120g zawierającego m2=300g wody o temperaturze
t2= 20C wrzucono m3=20g lodu o temperaturze 00C. Oblicz temperaturę końcową mieszaniny.
Zad.4 Z jakiej wysokości należy zrzucić kawałek aluminium, aby przy zderzeniu z Ziemią ogrzał się o 2 0C.
Ciepło właściwe aluminium 900 J/kgK. Załóż ,że połowa uzyskanej energii spowoduje wzrost energii
wewnętrznej aluminium, a reszta ulegnie rozproszeniu .
Zad.5O ile ogrzeje się woda o masie 3kg, jeżeli dostarczono jej 12,6 kJ ciepła?
Zad.6 W kalorymetrze miedzianym o masie m1=150g znajduje się m2=300g wody o temperaturze
t2= 20C. Do jakiej temperatury ogrzeje się woda w kalorymetrze , jeśli skroplić w niej m3=10g pary wodnej o
temperaturze 1000C.
Zad.7 Opisz jak obliczamy pracę w termodynamice ;kiedy przyjmuje ona wartości dodatnie, a kiedy ujemne?
Zad.1 Ile ciepła odda do chłodnicy silnik o sprawności η=20%, jeżeli pobierze Q2=10kJ
ciepła?
1.
Zad.2 Na wykresie p = f(V) przedstawiono dwie przemiany termodynamiczne
zachodzące dla dwóch moli gazu doskonałego, którego ciepło molowe przy stałej objętości
ma wartość 3/2 R (R oznacza stałą gazową).
2. Podaj nazwy przemian (A-B i B-C) przedstawionych na wykresie.
3. Oblicz wartości temperatur dla gazu w stanach oznaczonych punktami B i C, jeżeli
wiadomo, że temperatura gazu w punkcie A ma wartość 963 K
4. Oblicz zmianę energii wewnętrznej w przemianie A-B i podaj, czy energia
wewnętrzna zmalała, czy wzrosła.
Zad.3 Wykres przedstawia zależność ciśnienia od temperatury stałej masy gazu doskonałego.
Objętość tego gazu w stanie (1) wynosi Vo. Oblicz, ile wynosi objętość V3 w stanie (3).
Zad.4 Zapisz w postaci wzoru treść pierwszej zasady termodynamiki, a następnie wyjaśnij
wszystkie wielkości fizyczne użyte we wzorze.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards