Chemia - Społeczne Gimnazjum nr 14 STO

advertisement
CHEMIA
I etap
1. Budowa atomu dla danego pierwiastka o określonej liczbie Z, obliczanie
ilości cząstek elementarnych. Zapis konfiguracji elektronowej atomu
danego pierwiastka.
2. Budowa atomu a położenie pierwiastka w układzie okresowym (numer
grupy a ilość elektronów walencyjnych i wartościowość, numer okresu a
ilość powłok elektronowych, liczba atomowa a ilość protonów i
elektronów).
3. Charakter chemiczny pierwiastków w układzie okresowym (metale,
niemetale i ich właściwości ); prawo okresowości.
4. Izotopy jako odmiany tego samego pierwiastka.
5. Masa atomowa i jej odczytywanie z układu okresowego. Obliczanie
średniej masy atomowej.
6. Zapis wzorów sumarycznych cząsteczek tlenków, wodorków, siarczków,
chlorków.
7. Obliczanie masy cząsteczkowej związków oraz procentowej zawartości
pierwiastka w związku chemicznym.
II i III etap
1. Zagadnienia z pierwszego etapu.
2. Wiązania chemiczne (kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane,
jonowe), zapisywanie wzorów elektronowych kropkowych.
3. Jony – liczba cząstek elementarnych np. w jonie Al 3+ .
4. Wzory strukturalne dla związków o wiązaniach kowalencyjnych.
5. Zapisywanie i bilansowanie równań reakcji chemicznych.
6. Identyfikacja pierwiastków III okresu na podstawie ich właściwości
fizycznych i chemicznych.
7. Prawo zachowania masy.
8. Prawo stałości składu.
9. Obliczenia stechiometryczne na podstawie równań reakcji chemicznych.
10. Mol, masa molowa, zastosowanie moli w zadaniach (w III etapie).
Literatura
Zatwierdzone przez MEN podręczniki i zbiory zadań z chemii dla gimnazjum, zgodne z nową
podstawą programową.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards