Dziennik Ustaw Nr 180#888

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 180
— 12229 —
Poz. 1762
1762
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 wrzeÊnia 2003 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej
stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania sta∏ych
stóp procentowych oraz okreÊlenia tabeli op∏at i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w trakcie obowiàzywania umów DOKE
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca
2001 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta∏ych stopach procentowych (Dz. U.
Nr 73, poz. 762) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
12 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki
oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, zasad stosowania sta∏ych stóp procentowych oraz okreÊlenia tabeli op∏at i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie
obowiàzywania umów DOKE (Dz. U. Nr 153,
poz. 1751) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obliczanie kwoty zwrotu dop∏at na rachunek
okreÊlony w art. 4 ust. 3 ustawy, dokonywanego przez bank z tytu∏u rozwiàzywania Umowy
DOKE przed up∏ywem terminu jej obowiàzywania, nast´puje na warunkach okreÊlonych
w Umowie DOKE, przy czym kwot´ t´ powi´ksza si´ o odsetki ustawowe i pomniejsza
o przekazanà na ten rachunek nadwy˝k´, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;
2) w § 2:
a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Rynkowa stawka oprocentowania krótkoterminowego jest przyjmowana odr´bnie dla
ka˝dego okresu odsetkowego kredytu eksportowego.
2. Rynkowa stawka oprocentowania krótkoterminowego dla danego okresu odsetkowego
jest równa stopie procentowej notowanej,
dla takiego okresu, na rynku mi´dzybankowym dla waluty kredytu eksportowego, stosownie do przepisów ust. 4—7.
3. W przypadku gdy okres odsetkowy kredytu
eksportowego nie pokrywa si´ z okresem,
dla którego ustalana jest rynkowa stopa
procentowa, wysokoÊç tej stawki jest obliczana z zastosowaniem metody interpolacji
liniowej. Interpolacji dokonuje si´ proporcjonalnie do notowaƒ dwóch rynkowych
stawek oprocentowania krótkoterminowego, przypadajàcych najbli˝ej okresu odsetkowego kredytu eksportowego.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy okres odsetkowy kredytu
eksportowego jest krótszy ni˝ jeden mie-
siàc, rynkowa stawka oprocentowania
krótkoterminowego dla takiego okresu odsetkowego jest równa jednomiesi´cznej
stopie procentowej notowanej na rynku
mi´dzybankowym dla waluty kredytu eksportowego, zgodnie z ust. 4—7.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
㤠4. 1. W przyrzeczeniu podpisania Umowy DOKE
Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje,
zgodnie z treÊcià z∏o˝onego wniosku
o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE,
w∏aÊciwà dla danej waluty:
1) sta∏à stop´ procentowà, która obowiàzywa∏a w dniu z∏o˝enia wniosku, albo
2) sta∏à stop´ procentowà, która b´dzie
obowiàzywaç w dniu podpisania umowy eksportowej, je˝eli do chwili z∏o˝enia wniosku nie zosta∏a podpisana
umowa eksportowa.
2. Stosownie do Porozumienia OECD, wymienionego w art. 2 pkt 5 ustawy, sta∏a
stopa procentowa, o której mowa w ust. 1
pkt 1, jest powi´kszana o 20 punktów bazowych (sto punktów bazowych jest równe
1 %), je˝eli do dnia z∏o˝enia wniosku nie
zosta∏a podpisana umowa eksportowa.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. W przypadku przed∏u˝enia terminu obowiàzywania przyrzeczenia Bank Gospodarstwa Krajowego stosuje w∏aÊciwà dla danej waluty:
1) sta∏à stop´ procentowà obowiàzujàcà
w dniu z∏o˝enia wniosku o przed∏u˝enie
tego terminu,
2) sta∏à stop´ procentowà obowiàzujàcà
w dniu podpisania umowy eksportowej,
je˝eli taka stopa procentowa zosta∏a zastosowana w przyrzeczeniu podpisania
Umowy DOKE.
2. Przepis § 4 ust. 2, w zakresie ust. 1 pkt 1,
stosuje si´ odpowiednio.”;
5) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. W Umowie DOKE przyjmuje si´ sta∏à stop´
procentowà okreÊlonà w przyrzeczeniu podpisania Umowy DOKE, z zastrze˝eniem ust. 2.
Dziennik Ustaw Nr 180
— 12230 —
2. W przypadku gdy w przyrzeczeniu podpisania
Umowy DOKE Bank Gospodarstwa Krajowego
zastosowa∏ sta∏à stop´ procentowà, która obowiàzywa∏a w dniu z∏o˝enia wniosku, a termin
obowiàzywania przyrzeczenia by∏ przed∏u˝ony,
w Umowie DOKE przyjmuje si´ sta∏à stop´
procentowà obowiàzujàcà w dniu z∏o˝enia
wniosku o przed∏u˝enie przyrzeczenia.”.
Poz. 1762 i 1763
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
1763
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 18 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç manometry do pomiaru ciÊnienia
w ogumieniu pojazdów mechanicznych
Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) manometr — przyrzàd pomiarowy przeznaczony
do pomiaru ciÊnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych, bez mechanizmu wytwarzajàcego ciÊnienie, stosowany w sta∏ych i przenoÊnych urzàdzeniach, s∏u˝àcych do pompowania ogumienia
pojazdów z nap´dem silnikowym;
2) b∏´dy graniczne dopuszczalne — okreÊlone wartoÊci skrajne b∏´du manometru;
1) koƒcówka manometru umo˝liwiajàca po∏àczenie
manometru z wentylem ogumienia;
2) element spr´˝ysty ulegajàcy odkszta∏ceniom pod
wp∏ywem zmian ciÊnienia (pomiarowy element);
3) urzàdzenie wskazujàce.
§ 3. 1. Podzia∏ka manometru powinna wyra˝aç
wartoÊç ciÊnienia w barach.
2. WartoÊç dzia∏ki elementarnej rozumiana jako
ró˝nica mi´dzy wartoÊciami odpowiadajàcymi dwóm
kolejnym wskazom powinna wynosiç 0,1 bar.
3) podzia∏ka — uporzàdkowany zbiór wskazów, wraz
z ocyfrowaniem;
3. Urzàdzenie wskazujàce powinno spe∏niaç nast´pujàce wymagania:
4) d∏ugoÊç dzia∏ki elementarnej — odst´p mi´dzy
dwoma kolejnymi wskazami podzia∏ki;
1) szerokoÊç cz´Êci wskazówki przes∏aniajàcej wskazy podzia∏ki nie powinna byç wi´ksza od szerokoÊci wskazów;
5) podzielnia — cz´Êç urzàdzenia wskazujàcego, na
którà naniesiono podzia∏k´.
§ 2. W sk∏ad manometru wchodzà elementy znajdujàce si´ mi´dzy wentylem ogumienia a elementem
pomiarowym, a w szczególnoÊci:
2) koniec wskazówki powinien przes∏aniaç najkrótsze
wskazy podzia∏ki w po∏owie ich d∏ugoÊci;
3) maksymalna odleg∏oÊç mi´dzy wskazówkà i p∏aszczyznà podzielni nie powinna:
a) byç wi´ksza od d∏ugoÊci dzia∏ki elementarnej,
———————
1)
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.
b) przekraczaç 2 mm,
c) w przypadku manometrów z okràg∏à podzielnià
— przekraczaç 0,02 L + 1 mm, gdzie L oznacza
odleg∏oÊç mi´dzy osià obrotu wskazówki i jej
koƒcem.
4. D∏ugoÊci dzia∏ek elementarnych nie mogà byç
mniejsze ni˝ 1,25 mm.
Download