WYNIK FINANSOWY Zadanie 1 Podane elementy wykorzystaj do

advertisement
WYNIK FINANSOWY
Zadanie 1
Podane elementy wykorzystaj do ustalenia WF :
-Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów Ct 200,- Materiały 10 000,- Koszty ukł. Rodzajowego 48 000,- Rozliczenie kosztów zakupu 180,- Rozliczenie kosztów 48 000,- Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów DT 3500,- Koszty handlowe 10 000,- Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 100 000,- Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych 70 000,- Koszty zarządu 10 000,- Koszty finansowe 1 200,- Przychody finansowe 10 800,- Przychody ze sprzedaży towarów 51 000,- Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 23 000,Ustalić Wynik finansowy metodą kalkulacyjnego rachunku wyników . Ustalić
wartość podatku dochodowego od osób prawnych ( 19%).
Zadanie 2
W spółce z o.o. w dany okresie wystąpiły następujące koszty, przychody oraz zdarzenia
nadzwyczajne:
Przychody z e sprzedaży wyrobów gotowych 410 000,Koszty wg rodzaju
370 000,Pozostałe przychody operacyjne
85 000,Pozostałe koszty operacyjne
20 000,Przychody finansowe
15 000,Koszty finansowe
35 000,Zyski nadzwyczajne
3 000,Straty nadzwyczajne
4 000,-
Stan początkowy wyrobów gotowych wynosi 50 000,-, a ich stan końcowy 70 000,Ustalić wynik finansowy w dwóch wariantach.
Zadanie 3
Jednostka na koniec roku wykazała następujące wielkości kształtujące wynik finansowy :
- Koszt sprzedanych produktów 400 000,- w tym koszty sprzedaży 20 000,- ; koszty zarządu
60 000,-)
- Przychody ze sprzedaży produktów 600 000,- pozostałe koszty operacyjne 40 000,- pozostałe przychody operacyjne 45 000,- zmniejszenie stanu produktów 40 000,Ustalić koszty wg rodzaju i ustalić wynik finansowy wg wariantu porównawczego rachunku
wyników . Ustalić wartość podatku dochodowego .
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards