Dokumentacja geologiczna

advertisement
ZAKŁAD GEOLOGICZNY
NIP 669-040-59-17
75-701 KOSZALIN
REGON 330043070
UL. WOJSKA POLSKIEGO 24-26 p. 13
TEL/FAX (0 94) 34 000 34
TEL. KOM. 0 691 97 94 26
75-361 KOSZALIN
UL. DMOWSKIEGO 21
E-MAIL: [email protected]
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
OPRACOWANIE:
OBIEKT:
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
(warunki geotechniczne)
OBIEKT SZPITALNY NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO
ADRES:
INWESTOR:
CZARNE DZ. NR 14 WOJ. POMORSKIE
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
75 – 950 KOSZALIN UL. MŁYŃSKA 69
AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr ANDRZEJ MAZURKIEWICZ
upr. CUG 070731
mgr M. MAZURKIEWICZ-KIELCZYK
KOSZALIN GRUDZIEŃ 2011 ROK
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ TEKSTOWA
I.
WSTĘP …………………………………………………………..…………………………….……….…..2
II.
ZAKRES PRAC ………………………………………………………………………………..……....…..2
1.
Pomiary geodezyjne ………………………………………………………………………….……..
2
2.
Prace polowe …………………………………………………………………………………..……
2
3.
3
Prace kameralne ……………………………………………………………………………..……....
III.
POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU ………………………………………………………….…….……. 3
IV.
BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE ……………………….……………………..……. 3
V.
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO …………………….…... 3
VI.
WNIOSKI GEOTECHNICZNE ………………………………………………………………………..... 4
CZĘŚĆ GRAFICZNA

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1:500 …………………………………………..…. ZAŁ. NR 1

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH ……..…ZAŁ. NR 2

OBJASNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU ………………………….…….ZAŁ. NR 3

ZAŁ. NR 4
KARTA OTWORU NR 1 i 2 …………………………………………………………..…………..

ZAŁ. NR 5
KARTA OTWORU NR 3 i 4 …………………………………………………………..…………..

ZAŁ. NR 6
KARTA OTWORU NR 5 i 6 …………………………………………………………..…………..

ZAŁ. NR 7
KARTA OTWORU NR 7 i 8 …………………………………………………………..…………..

ZAŁ. NR 8
KARTA OTWORU NR 9 i 10 …………………………………………………………..…………..

KARTA OTWORU NR 11 i 12 ……………………………………………………..…………..ZAŁ. NR 9

KARTA OTWORU NR 13 i 14 ……………………………………………………..…………..ZAŁ. NR 10

KARTA OTWORU NR 15 i 16 ……………………………………………………..…………..ZAŁ. NR 11

KARTA OTWORU NR 17 …………………………………………………………..…………..ZAŁ. NR 12

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR I ………………………………….……………..………..ZAŁ. NR 13

ZAŁ. NR 14
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR II ………………………………….……………..………..

ZAŁ. NR 15
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR III ………………………………….……………..………..

ZAŁ. NR 16
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR IV ………………………………….……………..………..

ZAŁ. NR 17
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR V ………………………………….……………..………..

ZAŁ. NR 18
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR VI ………………………………….……………..………..

ZAŁ. NR 19
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR VII ………………………………….……………..………..

ZAŁ. NR 20
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR VIII ……………………………….……………..………..

ZAŁ. NR 21
PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY NR IX ………………………………….……………..………..
I. WSTĘP
Opracowanie wykonano na zlecenie Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej, 75 – 950 Koszalin ul. Młyńska 69.
Zawiera ono omówienie warunków gruntowo-wodnych w podłożu,
w miejscowości Czarne, posesja Zakładu Karnego, dz. nr 14, woj.
pomorskie, gdzie projektuje się budowę nowego obiektu szpitalnego.
Będzie to budynek 2 – 3 - kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
posadowiony na fundamentach bezpośrednich, na głębokości ca 1,00 –
3,00 m.p.p.t.
Dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Według paragrafu 7 w/w rozporządzenia obiekt klasyfikuje się do:
 drugiej kategorii geotechnicznej.
II. ZAKRES PRAC
1. Pomiary geodezyjne
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie planu sytuacyjnowysokościowego w skali 1:500 metodą domiarów prostokątnych
dowiązanych do istniejącej sytuacji.
Dla wyrobisk badawczych ustalono rzędne na podstawie niwelacji
technicznej dowiązanej do reperów roboczych przyjętych z mapy, którym są
pokrywy kanałów o wysokościach 136,29 i 136,13 m.n.p.m. (lokalizacja –
patrz mapa dokumentacyjna).
Prace niwelacyjne wykonali autorzy opracowania w miesiącu grudzień
2011 rok.
2. Prace polowe
W ramach prac polowych wykonano 17 otworów nierurowanych do
głębokości 4,00 - 5,50 m.p.p.t.
W czasie wierceń pobrano próby gruntów w celu przeprowadzenia
terenowych badań makroskopowych.
Po zakończeniu obserwacji otwory zlikwidowano.
Prace polowe wykonano zgodnie z normą PN- 81/B- 04452 - „Badania
polowe”, pod stałym dozorem geologicznym autorów opracowania
w miesiącu grudzień 2011 rok.
2
3. Prace kameralne
Profile geologiczne otworów i schematycznie sposób zalegania warstw
gruntów przedstawiono na przekrojach geotechnicznych i kartach otworów
geotechnicznych, na których podano symbolami stany gruntów, oraz
naniesiono linie podziału podłoża na warstwy geotechniczne.
Lokalizację wyrobisk badawczych, przebieg przekrojów geotechnicznych
podano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.
Całość prac oraz ich wyniki omówiono w części tekstowej dokumentacji.
III. POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU
Przedmiotowy teren położony jest w miejscowości Czarne, posesja Zakładu
Karnego, dz. nr 14, woj. pomorskie.
Działka w miejscu projektowanego obiektu jest zabudowana i uzbrojona.
Istnieje na niej basen przeciwpożarowy, pawilon w którym znajduje się
siłownia. Pozostały teren zajmują boiska, tereny zielone i drogi.
Powierzchnia terenu jest płaska, wyniesiona w miejscu wykonanych
otworów, w granicach ca 135,79 – 136,32 m.n.p.m.
Pod względem geomorfologicznym jest to fragment sandru, w obrębie
Pojezierza Południowopomorskiego.
IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE
W podłożu dokumentowanego terenu, do głębokości wykonanych otworów,
zalegają osady czwartorzędowe wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego.
Holocen reprezentowany jest przez warstwę nasypów o miąższości ca 0,40 –
2,30 m.
Plejstocen wykształcony jest przez wodnolodowcowe piaski o różnym
uziarnieniu.
Do głębokości wykonanych otworów nie nawiercono wody gruntowej
i z sączeń.
Warunki gruntowo – wodne w podłożu przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych i kartach otworów geotechnicznych.
V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA
GRUNTOWEGO
Występujące w podłożu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do
poszczególnych warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zbliżonych
parametrach geotechnicznych. Podstawą podziału podłoża na warstwy
3
geotechniczne jest określenie stopnia zagęszczenia, zgodnie z normą
PN - 81/B - 03020.
Z podziału na warstwy geotechniczne wyłączono warstwę nasypów.
Warstwa geotechniczna Ia
- tworzą wilgotne piaski drobne i piaski średnie z domieszką żwiru
i kamieni, występujące w stanie średnio zagęszczonym.
Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości:
ID(n)= 0,45
Warstwa geotechniczna Ib
- obejmuje wilgotne piaski drobne i piaski średnie z domieszką żwiru,
występujące w stanie zagęszczonym.
ID(n)= 0,70
Warstwa geotechniczna II
- stanowią wilgotne piaski grube z domieszką żwiru, występujące w stanie
średnio zagęszczonym.
Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto w wysokości:
ID(n)= 0,50
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą
„B” – wg normy PN – 81/B – 03020, na podstawie polowych badań
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie oraz zależności korelacyjnych
podanych w/w normie.
Wartości te podano w tabeli (zał. nr 2), załączonej w części graficznej
opracowania.
VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE
1. Występujące w podłożu grunty rodzime są nośne i nadają się do
bezpośredniego posadowienia, natomiast nasypy są słabonośne.
2. Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia
statyczne należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Grunty
budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”.
Do obliczeń należy przyjąć bardziej niekorzystną wartość
współczynnik materiałowego „ m. ”, który zapewnia większe
bezpieczeństwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyższej normy wartość współczynnika
korekcyjnego „ m.” należy zmniejszyć mnożąc go przez 0,9, ponieważ
parametry geotechniczne były ustalone metodą „B”.
4
3. Potrzebne do obliczeń współczynniki nośności dla poszczególnych
warstw geotechnicznych gruntów nośnych podano w poniższej tabeli.
Współczynniki te ustalono zgodnie z normą PN-81/B-03020 dla:
 u( r ) =  u( n ) x „ m.
gdzie
u(n) - wartość charakterystyczna podana w tabeli na
objaśnieniach do przekrojów - „ m.” = 0,9.
Warstwa geotechniczna
Wartość współczynników nośności
ND
NC
NB
u( r )
Ia
Ib
14,72
18,40
-
5,47
7,53
28
30
II
16,44
-
6,42
29
4. Projektowany nowy obiekt szpitalny proponuje się posadowić na
fundamentach bezpośrednich
przewidywanych założeń.
opartych
na
gruntach
nośnych
wg
5. Zalegające w podłożu, poniżej projektowanej głębokości posadowienia
nasypy, należy z podłoża wybrać i zastąpić zagęszczoną podsypką
piaszczysto – żwirową lub chudym betonem.
6. Wymianę
gruntu należy prowadzić warstwami grubości 30 cm
i zagęszczać do stanu zagęszczenia wskazanego w projekcie.
7. Rozluźnione piaski w dnie wykopu powstałe w wyniku prowadzenia prac
ziemnych należy zagęścić lub wymienić.
8. Na ścianach fundamentów należy zastosować izolację przeciwwilgociową,
a w poziomie parteru warstwę izolacyjną.
9. Głębokość
przemarzania sięga w tym rejonie
0,80 m.p.p.t., zgodnie z normą PN-81/B03020.
do
głębokości
10. Z uwagi na zróżnicowane miąższości nasypów w podłożu (ca 0,40 –
2,30 m.p.p.t.), należy dokonać geotechnicznego odbioru wykopu,
a następnie sprawdzenia stopnia zagęszczenia wykonanych podsypek
(zasypek).
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
5
135.98
134.47
ks 2 0 0
ks 20 0
j.bruk
5
4
134.13
136.13
131.83
131.83
16 IV
H = 136,13 m. n.p.m.
eNA
c 2x 16 8
IX
II
eN A
136.07
132.94
136.16
135.36
k
ks
k
136.17
-
w
k
136.14
132.68
kd600
136.15
133.55
0
kd 16 0 ks 20 0
œ mietn ik
kd1 6 0
eN A
135.4
bet.
w
CZARNE
- OTWORY
c
I
135.47
134.77
c
135.43
BADAWCZE
133.36
eNA
w
133.63
SKALA 1:500
- PRZEKROJE
GEOTECHNICZNE
135.31
133.68
135.79
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO
W CZARNEM
135.35
w
- PROJEKTOWANY OBIEKT
c
t
DZ. NR 14
GM. CZARNE
135.4
135.75
133.84
k
k
k
136.25
133.22
cA 2x5
I
136.05
134.30
osadnik
tA
1
k
rm p
136.08
k
133.23
135.69
-
c
w B 16 0
k
eNA
136.3
135.59
134.89
tA
kd600
136.04
133.14
135.7
135.79
133.95
t
k
k
e
LEGENDA:
III
VIII
w160
eNA
bet.
136.15
133.26
135.7
133.61
-
tA
w
tA
eN A
c
k
eN A
w 90
136.10
135.18
t
tA
bet.
VII
ks200
tA
eN A
cA
c
tA
k
wA50
w
136.27
134.57
i
136.11
133.31
A
eN
0
136.2
136.3
k
i
k
136.16
134.15
135.4
w
w
136.22
133.22
bet.
w
w
ZAŁ. NR 1
135.6
135.9
135.76
133.85
eNA
100
wA
t
9
135.92
133.62
136.08
135.38
136.13
135.43
wB16
136.17
133.72
k
w
135.90
134.07
w
17
k
w
136.21
135.09
k
k
136.08
133.98
135.32
134.62
t
eNA
w
135.6
k
8
basen
p.pol.
135.3
eN A
reper roboczy nr 2
3
k
wB40
eNA
136.24
132.99
k
k
ks200
w 11 0
135.93
133.15
135.92
133.75
ks200
A
eN
e
100
wA
k
w
w
136.10
132.79
k
135.25
133.02
eNA
t
136.13
133.38
0
ks20
w
k
135.26
132.92
w
15
ks 2 00
tA
13
14/2
136.09
135.39
135.98
134.78
I
c
2eNA
kd200
135.50
133.18
135.9
I
w63
eNA
k
e
7
2
1
135.5
0
wB9
136.24
134.54
k
135.48
133.38
w A150
i
k
III
eN A
II
k
k
w
k
k
136.15
133.67
133.70
k
135.9
A
eN
136.26
134.66
k
135.50
133.55
kd 1 50
136.32
134.66
k
e
0
eNA
eNA
e
133.97
i
0
w w63
k
10 V
kd16
kd200
eA N N
2
i
ks200
133.83
c 2 x 11 4
w
136.27
134.82
5
k
135.48
134.78
IV
c
cA 2x3
k
kl
13
6
136.11
134.15
k
11 VI
eNA
134.04
k
135.67
134.05
135.48
133.76
k
135.90
-
135.67
133.92
134.08
c2 x3 3
14
tA
c
136.1
tA
V
135.60
134.22
k
k
12
k
k
k
c 2 x 11 4
tA
134.7
i
134.90
134.20
ks 20 0
tA
k
136.36
135.66
t
j.b ru k
136.13
135.43
ks150
j.b e t.
136.3
t
14
eN A
i
136.12
134.72
k
k
t
136.29
135.13
tA
w
136.25
133.00
134.32
i
wA10
c
H = 136,29 m. n.p.m.
i
k s1 00
VI
kd300
135.41
134.34
135.55
134.39
w B 90 P C V
136.13
135.43
136.15
134.57
k
135.75
134.30
k
136.1
reper roboczy nr 1
k
2e N A
t
w
j. b e t.
k
w40
VII
ks20
0
136.18
133.81
136.3
134.18
k
k
w
135.37
135.17
wB90
g
k
c .o
w 4 0 x 9 .2 x 1 4 0 x 7 6
0
4
26
tA
k
w 20x6
135.63
134.67
kd 16 0
tA
15
t
k
k
k
b e t.
136.12
134.90
c2x60
bet.
136.12
135.42
135.94
134.37
k
136.25
133.30
w
136.18
134.33
ks200
136.13
134.23
c2 x1 3 9
k
k
tA
135.53
134.83
c2 x1 39
136.14
133.36
w B9 0P C V
t
136.18
134.28
k
w
136.1
tA
w63
w
k
eNA
136.10
133.37
22
eN A +
w50 w
IX
ks200
VIII
k
136.3
134.81
t
e
136.0
j.bet.
A
133.89
w
OPRACOWALI:
mgr A. Mazurkiewicz
135.18
133.30
mgr M. Mazurkiewicz-Kielczyk
135.2
ZAŁ. NR 2
Ia
15
1,80
-
31
50 000
Ib
13
1,90
-
33
II
14
1,85
-
32
RODZAJ GRUNTU
Eo(n)
[kPa]
WSPÓŁCZYNNIK
MATERIAŁOWY
EDOMETRYCZNY
MODUŁ
ŚCIŚLIWOŚCI
PIERWOTNEJ
Øu(n)
[˚]
STOPIEŃ
ZAGĘSZCZENIA
KĄT TARCIA
WEWNĘTRZNEGO
Cu(n)
[kPa]
STOPIEŃ
PLASTYCZNOŚCI
SPÓJNOŚĆ
ρ(n)
[t/m3]
STOPIEŃ
SKONSOLIDOWANIA
GRUNTU
GĘSTOŚĆ
OBJĘTOŚCIOWA
Wn(n)
[%]
WARSTWA
GEOTECHNICZNA
WILGOTNOŚĆ
NATURALNA
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WG PN – 81/B – 03020
IL(n)
ID(n)
γm
-
-
0,45
1±0,10
Pd+Ż, Ps+Ż,
Ps+Ż+K
80 000
-
-
0,70
1±0,10
Pd+Ż, Ps+Ż
70 000
-
-
0,50
1±0,10
Pr+Ż
Obiekt:
CZARNE
DZ. NR 14
GM. CZARNE
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Rodzaj oprac.: Tech. Bad. Podłoża
Opracowali:
Data:
mgr A. Mazurkiewicz
12.2011 r.
mgr M. Mazurkiewicz-Kielczyk
Podpis:
ZAŁ. NR 3
OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU
RODZAJ GRUNTU:
STAN GRUNTU:
NN
Nasyp (jego skład)
Pd
Piasek drobny
ln
Gb
Gleba
Pπ
Piasek pylasty
szg
235
H
Części organiczne
T
Torf
Nm
Kr
235
235
luźny
średnio zagęszczony
Piasek gliniasty
zg
zagęszczony
π
Pył
zw
zwarty
Namuł
G
Glina
pzw
półzwarty
Kreda jeziorna
Gπ
Pg
235
235
230
230
PH
Piasek próchniczny
Gp
230
230
Glina pylasta
230
230
230
tpl
twardoplastyczny
230
230
230
Glina piaszczysta
pl
230
230
230
230
plastyczny
230
Ż
Żwir
Gpz
Glina piaszczysta zwięzła
Po
Pospółka
Gz
Glina zwięzła
Pr
Piasek gruby
Gπz
Glina pylasta zwięzła
Ps
Piasek średni
J
miękkoplastyczny
mpl
225
225
225
225
Ił
WILGOTNOŚĆ:
225
220
220
s
suchy
mało wilgotny
mw
220
220
220
220
w
220
220
220
220
0
wilgotny
0
m
220
0 mokry
0
0
220
nw
220
nawodniony
wyinterpretowany poziom
wody gruntowej
220
220
Zał.Nr: 4
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 01
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
nN
7
8
9
10
11
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny)
nN
-
-
-
Ia
15
szg
-
-
-
Ia
15
II
14
Ia
15
Ib
13
1.0
Czwartorzęd
Pd+Ż
Czwartorzęd
[m]
6
Stan gruntu
5
Opis litologiczny
Wilgotność
[m]
4
Przelot
Warstwa
geotechniczna
Skala 1 : 100
Symbol gruntu
Stratygrafia
3
Nasypy
[m.p.p.t]
2
1.10
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
piasek średni żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
1.80
2.0
Ps+Ż
2.80
3.0
Ps+Ż+K
4.0
piasek średni brązowy z domieszką żwiru i kamieni
Ps+Ż+K
4.00
Nasyp
Numer otworu 02 Rzędna: 136.19 m n.p.m.
nN
1.0
Ps+Ż
0.70
1.00
Czwartorzęd
Pd+Ż
Czwartorzęd
1
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.32 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Profil
litologiczny
Nasyp
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
2.0
3.0
Pr+Ż
Ps+Ż
Pd+Ż
Pd+Ż
4.0
1.80
2.50
3.00
3.30
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
cegły)
piasek średni brązowy z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
piasek gruby żółto-brązowy z domieszką żwiru
Pr+Ż
piasek średni żółto-brązowy z domieszką żwiru
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
nN
Pd+Ż
szg
zg
Zał.Nr: 5
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 03
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
5
nN
1.0
Czwartorzęd
Ps+Ż
Czwartorzęd
[m]
6
2.0
1.30
Opis litologiczny
Stan gruntu
[m]
4
Przelot
Wilgotność
Profil
litologiczny
Warstwa
geotechniczna
Skala 1 : 100
Symbol gruntu
Stratygrafia
3
Nasypy
[m.p.p.t]
2
7
8
9
10
11
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
piasek drobny)
nN
-
-
-
Ia
15
szg
-
-
-
Ia
15
szg
piasek średni żółto-rudy z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
piasek średni żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
2.00
Pd+Ż
3.0
Ps+Ż
4.0
3.50
4.00
Nasyp
Nasypy
Numer otworu 04 Rzędna: 136.17 m n.p.m.
nN
1.0
Ps+Ż
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny)
0.80
1.00
Czwartorzęd
Ps+Ż+K
Czwartorzęd
1
Nasyp
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
2.0
Ps+Ż
3.0
Pd+Ż
2.00
2.70
3.00
Ps+Ż
4.0
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
piasek średni żółty z domieszką żwiru
nN
Ps+Ż
piasek średni brązowo-rudy z domieszką żwiru i
kamieni
Ps+Ż+K
piasek średni żółto-brązowy z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
Zał.Nr: 6
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 05
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.14 m n.p.m. Głębokość: 5.50 m
5
[m]
6
Ps+Ż
1.50
Czwartorzęd
8
9
10
11
nN
-
-
-
Ia
15
szg
Ib
13
zg
-
-
-
Ia
15
szg
Ib
13
zg
piasek średni brązowy z domieszką żwiru
Ps+Ż
2.00
Ps+Ż+K
Czwartorzęd
7
nasyp niekontrolowany (piasek drobny, piasek
próchniczny, żużel)
nN
1.0
2.0
Opis litologiczny
Stan gruntu
[m]
4
Przelot
Wilgotność
Profil
litologiczny
Warstwa
geotechniczna
Skala 1 : 100
Symbol gruntu
Stratygrafia
3
Nasypy
[m.p.p.t]
2
3.0
piasek średni brązowy z domieszką żwiru i kamieni
Ps+Ż+K
2.90
Pd+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
4.0
Pd+Ż
4.50
5.0
Pd+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
5.50
Nasyp
Nasypy
Numer otworu 06 Rzędna: 136.25 m n.p.m.
2.0
Czwartorzęd
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
piasek drobny, cement)
nN
1.0
Czwartorzęd
1
Nasyp
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
nN
1.00
Ps+Ż
piasek średni żółto-brązowy z domieszką żwiru
Ps+Ż
2.80
3.0
Ps+Ż+K
piasek średni żółty z domieszką żwiru i kamieni
Ps+Ż+K
4.0
4.50
5.0
Pd+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
5.50
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Pd+Ż
Zał.Nr: 7
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 07
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
nN
7
8
9
10
11
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
żużel)
nN
-
-
-
II
14
Ia
15
nN
-
-
-
Ps+Ż
Ia
15
szg
1.0
Czwartorzęd
Pr+Ż
Czwartorzęd
[m]
6
Stan gruntu
5
Opis litologiczny
Wilgotność
[m]
4
Przelot
Warstwa
geotechniczna
Skala 1 : 100
Symbol gruntu
Stratygrafia
3
Nasypy
[m.p.p.t]
2
2.0
1.10
piasek gruby rudo-żółty z domieszką żwiru
Pr+Ż
Pd+Ż
1.70
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
Ps+Ż+K
2.20
piasek średni brązowy z domieszką żwiru i kamieni
szg
2.70
3.0
Ps+Ż+K
Ps+Ż+K
4.0
piasek średni żółty z domieszką żwiru i kamieni
4.00
Nasyp
Nasypy
Numer otworu 08 Rzędna: 135.79 m n.p.m.
1.0
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
piasek drobny, gruz, beton, papa, cegły)
nN
Czwartorzęd
2.0
Czwartorzęd
1
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.18 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Profil
litologiczny
Nasyp
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
2.30
3.0
4.0
Ps+Ż
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Zał.Nr: 8
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 09
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
[m]
4
5
nN
Przelot
[m]
6
0.40
Czwartorzęd
Czwartorzęd
1.0
Ps+Ż
Pd+Ż
2.0
3.0
1.30
Opis litologiczny
7
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
żużel)
Stan gruntu
Profil
litologiczny
Wilgotność
Skala 1 : 100
Warstwa
geotechniczna
3
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 135.91 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Symbol gruntu
[m.p.p.t]
2
8
nN
9
-
10
-
11
-
Ia
15
szg
-
-
-
Ia
15
szg
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
2.00
Ps+Ż
4.0
piasek średni żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
4.00
Numer otworu 10 Rzędna: 136.20 m n.p.m.
nN
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny)
nN
0.50
Czwartorzęd
1.0
Czwartorzęd
1
Stratygrafia
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
Ps+Ż
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
piasek średni brązowy z domieszką żwiru
Ps+Ż
1.80
2.0
Pd+Ż
3.0
3.00
Ps+Ż
4.0
piasek średni rudo-brązowy z domieszką żwiru
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Zał.Nr: 9
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 11
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
[m]
6
nN
1.0
Czwartorzęd
Czwartorzęd
7
8
9
10
11
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
kamienie, cegły)
nN
-
-
-
Ia
15
szg
-
-
-
Ia
15
szg
Ib
13
zg
1.00
Ps+Ż
2.0
Stan gruntu
5
Opis litologiczny
Wilgotność
[m]
4
Przelot
Warstwa
geotechniczna
Skala 1 : 100
Symbol gruntu
Stratygrafia
3
Nasypy
[m.p.p.t]
2
Pd+Ż
Ps+Ż
1.90
2.30
2.60
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
piasek średni brązowy z domieszką żwiru
Pd+Ż
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
3.0
Pd+Ż
4.0
4.00
Nasyp
Numer otworu 12 Rzędna: 136.09 m n.p.m.
nN
0.70
Ps+Ż
piasek średni brązowo-rudy z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
1.70
2.0
Czwartorzęd
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
piasek drobny, cegły, żużel)
nN
1.0
Czwartorzęd
1
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.23 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Profil
litologiczny
Nasyp
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
Pd+Ż
3.0
3.50
4.0
Ps+Ż+K
piasek średni brązowy z domieszką żwiru i kamieni
Pd+Ż
4.50
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
5.00
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
5.0
5.50
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Ps+Ż+K
Pd+Ż
Zał.Nr: 10
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 13
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
[m]
4
5
Przelot
Opis litologiczny
[m]
6
7
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
cegły, żużel)
nN
Stan gruntu
Profil
litologiczny
Wilgotność
Skala 1 : 100
Warstwa
geotechniczna
3
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.11 m n.p.m. Głębokość: 5.50 m
Symbol gruntu
[m.p.p.t]
2
8
9
10
11
nN
-
-
-
Ia
15
szg
Ib
13
zg
-
-
-
Ia
15
szg
Ib
13
zg
0.60
1.0
Czwartorzęd
Czwartorzęd
piasek średni brązowo-rudy z domieszką żwiru i
kamieni
Ps+Ż+K
Pd+Ż
3.0
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
3.00
Ps+Ż
4.0
Pd+Ż
5.0
Ps+Ż+K
1.70
2.0
Ps+Ż
Ps+Ż
4.00
4.70
5.10
5.50
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
Nasyp
Nasypy
Numer otworu 14 Rzędna: 136.17 m n.p.m.
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
piasek drobny, cegły)
nN
nN
1.0
1.20
2.0
piasek średni żółto-brązowy z domieszką żwiru i
kamieni
Ps+Ż+K
Ps+Ż+K
Czwartorzęd
2.40
Czwartorzęd
1
Stratygrafia
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
3.0
Ps+Ż
4.0
Ps+Ż+K
3.70
piasek średni brązowy z domieszką żwiru i kamieni
Pd+Ż
4.20
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
5.0
piasek średni brązowy z domieszką żwiru
4.70
Pd+Ż
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Ps+Ż+K
Pd+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
5.50
Ps+Ż
Zał.Nr: 11
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 15
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
[m]
6
nN
Ps+Ż
Czwartorzęd
7
8
9
10
11
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
żużel)
nN
-
-
-
Ia
15
szg
-
-
-
Ia
15
szg
0.80
1.0
Czwartorzęd
Stan gruntu
5
Opis litologiczny
Wilgotność
[m]
4
Przelot
Warstwa
geotechniczna
Skala 1 : 100
Symbol gruntu
Stratygrafia
3
Nasypy
[m.p.p.t]
2
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru
Ps+Ż
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
Pd+Ż
piasek średni żółto-brązowy z domieszką żwiru
Ps+Ż
2.0
2.10
Pd+Ż
3.0
2.90
Ps+Ż
4.0
4.00
Nasyp
Czwartorzęd
Nasypy
Numer otworu 16 Rzędna: 136.30 m n.p.m.
Czwartorzęd
1
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.17 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Profil
litologiczny
Nasyp
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
żużel, cegły, cement)
nN
1.0
Pd+Ż
2.0
Ps+Ż+K
3.0
0.90
1.20
piasek średni brązowo-żółty z domieszką żwiru i
kamieni
Pd+Ż
Ps+Ż+K
3.00
Pd+Ż
4.0
piasek drobny rudo-żółty z domieszką żwiru
nN
piasek drobny żółty z domieszką żwiru
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Pd+Ż
Zał.Nr: 12
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Numer otworu 17
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
[m]
4
5
nN
Przelot
[m]
6
0.40
Opis litologiczny
Stan gruntu
Profil
litologiczny
Wilgotność
Skala 1 : 100
Warstwa
geotechniczna
3
Obiekt: BUD. OBIEKTU SZPITALNEGO NA TERNIE ZK W CZARNEM
Inwestor: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, KOSZALIN
Rzędna: 136.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m
Symbol gruntu
[m.p.p.t]
2
7
nasyp niekontrolowany (gleba, piasek próchniczny,
żużel, cegły)
8
nN
9
-
10
-
11
-
Ps+Ż
Ia
15
szg
Czwartorzęd
1.0
Czwartorzęd
1
Stratygrafia
Głębokość
zwierciadła
wody
Rejon: DZIAŁKA NR 14
Miejscowość: CZARNE
Gmina: CZARNE
Województwo: POMORSKIE
2.0
Ps+Ż
piasek średni rudo-żółty z domieszką żwiru
3.0
4.0
4.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
I-I
01
m n.p.m. 136.32
09
17
135.91
136.00
m n.p.m.
137
137
136
nN
135
Pd+Ż
235
134
Ps+Ż
235
235
Skala
500
1:235
100
235
235
Ps+Ż+K
225
225
220
220
220
225
225
225
225
220
220
220
220
220
220
230
225
220
220
220
17
225
225
220
230
225
225
225
230
15.2m
09
230
230
131
230
230
230
225
225
Gł. 4.0
230
22.4m
01
235
Gł. 4.0
230
230
235
132
230
230
235134
133
235
Gł. 4.0
131
Ps+Ż
Ia
Ps+Ż
235
132
135
235
Pd+Ż
235
133
235
230
Ps+Ż
Ia
136
nN
nN
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Zał.Nr
13
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny I - I
1:
500
100
II - II
03
m n.p.m. 136.00
08
17
135.79
136.00
m n.p.m.
137
137
136
nN
136
nN
135
135
nN
Skala
235
500
1:
100
Ps+Ż
134
235
133
235
132
235
Pd+Ż
235
Ps+Ż
134
235
Ia
Ia
235
133
235
235
132
Ps+Ż
235
Ps+Ż
Gł. 4.0
Gł. 4.0
Gł. 4.0
131
131
230
230
230
20.5m
230
03
230
12.6m
08
230
17
230
230
230
230
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Zał.Nr
14
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny II - II
1:
500
100
III - III
03
m n.p.m. 136.00
02
09
136.19
135.91
m n.p.m.
137
137
136
nN
135
235
235
235
Pd+Ż
235
235
235
Ps+Ż
Pd+Ż
Ia
235
Ps+Ż
132
II
235
Pd+Ż
Ia
235 Ps+Ż
Ib
235
Gł. 4.0
230
230
230
230
13.8m
230
230
235
235
133
235
235
235
132
230
230
230
230
14.2m
03
134
235
230
230
230
235
131
230
230
230
135
235
235
Gł. 4.0
Gł. 4.0
230
Pd+Ż
Ib
230
131
Pr+Ż
II235
235
Ps+Ż
Pd+Ż
Ps+Ż
134
133
nN
Ps+Ż
235
235
Skala
235
500
1:
100
136
nN
02
230
09
230
230
230
230
230
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Zał.Nr
15
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny III - III
1:
500
100
IV - IV
04
m n.p.m. 136.17
15
07
16
136.17
136.18
136.30
m n.p.m.
137
137
136
235
235
Skala
500
1: 235
100
235
nN
nN
Ps+Ż
135
Ps+Ż+K
235
235
134
235
Ps+Ż
Ia
Ps+Ż
Ps+Ż
235
235
132
Gł. 4.0
230
Pr+Ż
235
Pd+Ż
Ia
235
131
235
Ia
230
230
230
230
230
225
225
225
225
15
230
225
225
225
220
220
220
220
Gł. 4.0
230
230
131
230
230
230
9.1m
07
230
230
230
230
230
225
225
16
230
230
225
225
225
225
220
220
220
220
225
225
225
225
220
220
220
220
225
220
225
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
220
Zał.Nr
16
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
230
225
225
220
220
235
132
225
220
220
235
235
225
225
225
235
225
225
235
230
9.9m
225
225
225
Gł. 4.0
235
133
230
12.7m
04
134
Pd+Ż
235
230
230
230
230
Ps+Ż+K
Ps+Ż
235
230
235
235
235
230
230
Ps+Ż+K
235
235
Ps+Ż+K
Pd+Ż
Gł. 4.0
135
235
235
Pd+Ż
235
Pd+Ż
II
II
133
235
230
235
136
nN
nN
Przekrój geologiczny IV - IV
1:
500
100
V-V
05
m n.p.m. 136.14
06
10
136.25
136.20
m n.p.m.
137
137
136
nN
nN
136
Ps+Ż
135
nN
135
235
Ps+Ż
235
Skala
235 500
1:
100
134
Ps+Ż
235
235
Ps+Ż+K
Ia
Ia
235
Gł. 4.0
235 I b
235
Pd+Ż
131
230
Ib
230
230
230
225
05
225
220
220
220
225
225
225
225
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
230
225
225
220
220
10
225
220
220
230
225
225
225
230
12.5m
230
230
235
130
230
06
235
132
131
Gł. 5.5
230
225
225
220
22.5m
225
225
220
230
230
225
Pd+Ż
230
230
Gł. 5.5
230
Ps+Ż
Ps+Ż+K
235
235
132
130
134235
133
235
230
235
133
Pd+Ż
235
235
Pd+Ż
220
220
Zał.Nr
17
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny V - V
1:
500
100
VI - VI
14
m n.p.m. 136.17
12
11
136.09
136.23
m n.p.m.
137
137
136
136
nN
135
235
235
Skala
500
1:
235 100
235
235
Ia
Ps+Ż
nN
Ps+Ż
Ps+Ż
235
Ps+Ż+K
134
133
nN
Pd+Ż
Ia
235
235
131
230
130
235
Pd+Ż
235
230
235
Pd+Ż
Ps+Ż+K
Pd+Ż
Ib
Gł. 5.5
Pd+Ż
235
Ps+Ż+K
132
Pd+Ż
Ps+Ż
235
235
235
230
Pd+Ż
230
230
235
Gł. 4.0
235
12
225
225
130
230
230
230
230
230
11
230
230
225
230
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
220
225
220
220
220
220
225
225
225
220
225
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
230
230
225
225
220
235
230
235 131
15.6m
14
230
225
230
225
132
235
230
230
225
235 133
230
16.7m
230
235
235
235
230
230
235
134
Gł. 5.5
230
230
135
235
220
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Zał.Nr
18
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny VI - VI
1:
500
100
VII - VII
m n.p.m.
01
03
04
05
14
136.32
136.00
136.17
136.14
136.17
m n.p.m.
137
137
136
nN
nN
135
Skala235
500
1:
100
235
Ia
235
133
235
235
Pd+Ż
235Ps+Ż+K
Ps+Ż
235 Ps+Ż
Gł.235
4.0
235
Gł. 4.0
Gł.2304.0
131
230
230
19.5m
230
01
225
230
225
225
19.1m
220
220
220
225
230
230
130
230
230
230
14
225
225
225
225
225
230
230
230
225
225
225
225
225
225
220
225
225
225
225
220
225
225
225
225
225
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
131
230
225
235
235
Pd+Ż
Gł. 5.5
235
225
220
220
230
225
220
220
05
225
220
Ib
230
225
225
220
04
230
235
230
20.2m
16.1m
230
230
225
220
230
132
Pd+Ż
230
230
133
Ps+Ż+K
235
230
Pd+Ż
Gł. 5.5
230
225
225
235
235
235
235
230
230
230
225
225
Ib
134
Ps+Ż
235
230
225
225
Ia
Pd+Ż
235
235
235
235
230
03
225
235
230
230
230
230
Ps+Ż+K
235
235
Ps+Ż+K
Ia
235
230
130
Ps+Ż
235
235
Pd+Ż
235
230
230
Ps+Ż
Ia
235
132
230
235
135
235
Ps+Ż+K
235
235 Ps+Ż
235Ps+Ż
nN
nN
Ps+Ż
235
Pd+Ż
235
134
136
nN
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Zał.Nr
19
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny VII - VII
1:
500
100
VIII - VIII
m n.p.m.
09
08
07
06
13
12
135.91
135.79
136.18
136.25
136.11
136.09
m n.p.m.
137
137
136
nN
Ps+Ż
135
235
Skala 235
500
1:
100
235
nN
235
133
Ps+Ż
235
Ia
235
Gł. 4.0
230
Gł. 4.0
235
230
130
230
09
20.8m
230
230
225
225
225
225
225
225
225
225
220
220
220
06
230
230
225
230
Gł.2305.5
225
220
225
220
220
12
230
225
230
230
230
225
230
225
225
225
225
225
225
225
225
225
220
225
225
220
225
220
225
220
220
220
220
220
220
220
230
230
225
220
220
220
230
230
220
220
130
230
230
9.5m
13
235
230
235
230
Gł. 5.5
225
225
220
225
225
235
230
235
131
235
Pd+Ż
225
225
225
220
220
230
235
235
Ib
235
235
132
Pd+Ż
225
220
220
220
230
225
230
230
235
133
235
230
11.8m
225
220
220
Ps+Ż
Ps+Ż
Ib
230
225
220
220
235
225
225
220
Pd+Ż
235
230
225
225
225
Ib
235
230
235
235
230
230
14.9m
07
Pd+Ż
Ia
235
134
Ps+Ż+K
230
08
225
135
235
235
Pd+Ż
235
230
230
Ps+Ż
235Ps+Ż
230
18.7m
Ps+Ż+K
235
Gł. 5.5
230
230
Ia
Ps+Ż+K
230
nN
235Pd+Ż
235
235
235
230
Ia
235
136
nN
235
Ps+Ż
Ps+Ż+K
230
230
235
235
Ia
132
131
235
Ps+Ż+K
Ps+Ż 235
Gł. 4.0
II
Pd+Ż
235
235
235
235
230
Pr+Ż
II
235
Pd+Ż
134
nN
nN
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Zał.Nr
20
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny VIII - VIII
1:
500
100
IX - IX
m n.p.m.
17
16
10
11
136.00
136.30
136.20
136.23
m n.p.m.
137
137
136
Pd+Ż
135
Skala
500
1:
235
100
235
134
Ps+Ż 235
nN
Ps+Ż
235
Ia
Ia
133
Pd+Ż
235
Gł. 4.0
230
235Pd+Ż
235
Gł. 4.0
230
131
Ps+Ż235
235I
Pd+Ż
Ps+Ż
a
230
26.4m
17
230
225
230
230
16
230
16.7m
230
230
10
230
Pd+Ż
235
235
235
133
235
235
132
Gł. 4.0
230
230
131
230
230
230
230
230
230
20.1m
225
225
134
235
230
230
135
235
235Ps+Ż
235
132
235
235
Ps+Ż+K
235
235
Gł. 4.0
136
nN
nN
nN
11
230
230
225
225
225
225
225
225
225
220
225
225
225
225
225
225
225
220
220
225
225
225
225
225
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
Zakład Geologiczny A. Mazurkiewicz
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO
NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
Zał.Nr
21
CZARNE, DZ. NR 14
Skala
Opracowali:
mgr A. Mazurkiewicz
mgr M. Mazurkiewicz - Kielczyk
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Przekrój geologiczny IX - IX
1:
500
100
Download