UCHWAŁA Nr LVII/909/2010 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 22

advertisement
UCHWAŁA Nr LVII/909/2010
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego
działkę ewidencyjną numer 483 obręb 4 w prawo własności nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3, 4, 7 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.), RADA MIASTA ZAKOPANE
uchwala co następuje :
§1
1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta Zakopane Pani
Halinie Trząska bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto
Zakopane w prawo własności nieruchomości, oznaczonej jako działka
ewidencyjna numer 483 obręb 4 o powierzchni 0,0502 ha, położonej w
Zakopanem przy ulicy Bilinówka nr 15 b, objętej Księgą Wieczystą
nr NS1Z/13568.
2. Działka, o której mowa w ust. 1 jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym
§2
1.Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w/wym. nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego rozkłada się na 10
rocznych rat.
2.Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty opłaty podlega oprocentowaniu
przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu przez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane
Download