Pobierz

advertisement
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
1
Elastyczność popytu
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
2
Elastyczność popytu
• Mierzy siłę, z jaką popyt reaguje na
zmiany determinujących go czynników:
- ceny danego dobra – elastyczność
cenowa popytu prosta
- cen innych dóbr – elastyczność
cenowa popytu mieszana
- dochodów – elastyczność
dochodowa popytu
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
3
Elastyczność cenowa popytu
prosta
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
4
Elastyczność cenowa popytu prosta
• Mierzy siłę reakcji popytu na dane dobro
na zmianę ceny tego dobra
• Miernikiem jest współczynnik
elastyczności cenowej popytu prostej
• E(p) = względna zmiana popytu :
względna zmiana ceny
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
5
Elastyczność cenowa popytu prosta
dq
E (p) = ---------- :
q0
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
dp
-------p0
6
cena
popyt
10
100
12
70
E(p) = -30/100 : +2/10 = - 3/10 : 2/10 =
- 3/2 = - 1,5
| E(p) | = 1,5
- zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 1,5%
- popyt silnie reaguje na zmianę ceny /popyt silnie
elastyczny względem ceny/
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
7
cena
popyt
10
100
12
90
E(p) = -10/100 : +2/10 = - 1/10 : 2/10 =
- 1/2 = - 0,5
| E(p) | = 0,5
- zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 0,5%
- popyt słabo reaguje na zmianę ceny /popyt słabo
elastyczny względem ceny lub popyt nieelastyczny
względem ceny/
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
8
cena
popyt
10
100
12
80
E(p) = -20/100 : +2/10 = - 2/10 : 2/10 = - 1
| E(p) | = 1
- zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu również o 1%
- popyt reaguje z taką samą siłą, z jaką zmieniła się cena
/popyt neutralny względem ceny/
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
9
1/ E(p) >1
popyt elastyczny względem ceny:
na 1% zmiany ceny przypada zmiana
popytu o więcej niż 1%
2/ E(p) < 1
popyt słabo elastyczny
/nieelastyczny/ względem ceny;
na 1% zmiany ceny przypada zmiana
popytu o mniej niż 1%
3/ E(p) = 1
popyt neutralny względem ceny;
na 1% zmiany ceny przypada zmiana
popytu o 1%
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
10
Elastyczność cenowa popytu prosta
• E(p) = 0; popyt sztywny /doskonale
nieelastyczny/ względem ceny –
niezależnie od zmian cen popyt jest
zawsze taki sam
• E(p) = nieskończoność; popyt doskonale
elastyczny względem ceny – przy tej
samej cenie popyt może być różny
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
11
Elastyczność cenowa popytu może być
liczona metodą:
• punktową – stosowaną dla konkretnego
punktu na krzywej popytu; stosowaną
przy niewielkich zmianach cen
• łukową – stosowaną do mierzenia
przeciętnej elastyczności między dwoma
punktami na krzywej popytu
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
12
Punktowa elastyczność cenowa popytu
dq
E (p) = ---------- :
q0
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
dp
-------p0
13
Łukowa elastyczność cenowa popytu
dq
dp
E (p) = ---------: -----------1/2(q0 + q1)
1/2(p0 + p1)
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
14
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
15
Elastyczność cenowa popytu
mieszana
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
16
Elastyczność cenowa popytu mieszana
• Mierzy siłę, z jaką popyt na dobro X
reaguje na zmianę ceny dobra Y
• Miernikiem jest współczynnik
elastyczności cenowej popytu mieszanej
• EXY - względna zmiana popytu na
dobro X odniesiona do względnej zmiany
ceny dobra Y
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
17
Elastyczność cenowa popytu mieszana
dq(X)
EXY =
dp(Y)
---------- :
q(X)0
--------
p(Y)0
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
18
Elastyczność cenowa popytu mieszana
• EXY > 0
dla substytutów
• EXY < 0
dla dóbr komplementarnych
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
19
Elastyczność cenowa popytu mieszana –
zadanie 1
• Cena dobra Y
•
100 zł
•
120 zł
Popyt na dobro X
10 szt.
15 szt.
• EXY = +5/10 : +20/100 = ½ : 1/5 = ½ x5 = 5/2 = 2,5
EXY >0 - substytuty
EXY = 2,5 >1 popyt na dobro X elastyczny
względem ceny dobra Y
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
20
Elastyczność cenowa popytu mieszana –
zadanie 2
• Cena dobra Y
•
10 zł
•
12 zł
Popyt na dobro X
100 szt.
90 szt.
• EXY = - 10/100 : +2/10 = -1/10 : 1/5 = - 1/10 x 5 =
- 5/10 = - ½ = - 0,5
EXY < 0 - dobra komplementarne
|EXY| = 0,5 < 1 popyt na dobro X słabo
elastyczny względem ceny dobra Y
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
21
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
22
Elastyczność dochodowa popytu
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
23
Elastyczność dochodowa popytu
• Mierzy z jaką siłą popyt reaguje na
zmianę dochodu
• Miernikiem jest współczynnik
elastyczności dochodowej popytu
• E(Y) = względna zmiana popytu :
względna zmiana dochodu
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
24
Elastyczność dochodowa popytu
dq
E (Y) = ---------- :
q0
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
dY
-------Y0
25
Elastyczność dochodowa popytu
• E(Y) > 0
• dobro normalne
• E(Y) < 0
• dobro
podrzędne
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
26
Elastyczność dochodowa popytu
zadanie 1
• Dochód
Popyt na dobro A
2.000 zł
10 kg
2.500 zł
12 kg
• E(Y) = +2/10 : +500/2.000 = 1/5 : ¼ =
1/5 x 4 = 4/5 = 0,8
E(Y) > 0 - dobro normalne
E(Y) = 0,8 < 1 popyt słabo elastyczny względem
dochodu
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
27
Elastyczność dochodowa popytu
zadanie 2
• Dochód
Popyt na dobro B
2.000 zł
100 szt.
2.500 zł
60 szt.
• E(Y) = - 40/100 : +500/2.000 = - 2/5 : ¼ =
- 2/5 x 4 = - 8/5 = - 1,6
E(Y) < 0 - dobro podrzędne
| E(Y) | = 1,6 > 1 popyt elastyczny /silnie/
względem dochodu
dr Zofia Skrzypczak
Wydział Zarządzania UW
28
Download