Oświadczenia naucz. akad. o wysokości honorarium z tytułu

advertisement
....................................................................
(imię i nazwisko)
..................................................................
(stanowisko)
...................................................................................
(jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika)
OŚWIADCZENIE
nauczyciela akademickiego
Stosownie do Zarządzenia Rektora AE w Krakowie nr R-0121/15/2003 z dnia 13
lutego 2003 roku w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich – pracowników AE w
Krakowie oraz sposobu ustalania wysokości honorariów należnych nauczycielom
akademickim – pracownikom AE w Krakowie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym oświadczam, że w roku
kalendarzowym ………………. w ramach wykonywania obowiązków dydaktycznych oraz
naukowo-badawczych, ………… % wykonywanej przeze mnie pracy stanowi utwór w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych/
tekst jednolity Dz.U. Dz 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami/, stąd moje
honorarium należne z tytułu przeniesienia praw majątkowych do utworu, stanowi
łącznie…………% kwoty wynagrodzenia zasadniczego.
W związku z powyższym proszę o potrącanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od
osób fizycznych od ww. części należnego mi wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem
kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu.
Oświadczam ponadto, że z tytułu wykonywania przeze mnie ww. prac nie pobierałem (łam)
wynagrodzenia na podstawie innych umów zawartych z Pracodawcą ( w szczególności na
podstawie umów o dzieło, umów zlecenia, umowy autorskiej, licencyjnej).
Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zmiany w trakcie roku kalendarzowego udziału
procentowego honorarium należnego z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do
utworu w części wynagrodzenia zasadniczego, zobowiązuję się złożyć w Sekcji Płac Działu
Spraw Pracowniczych( pok. 213) ponowne „ Oświadczenie nauczyciela akademickiego”
wskazując aktualną wysokość udziału procentowego.
.....................................................
(data i podpis pracownika)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards