Zarządzenie 8 2012 w sprawie kosztów za przeprowadzenie z

advertisement
Zarządzenie Nr 8/2012
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie kosztów za przeprowadzenie z wolnej ręki przewodu doktorskiego, postępowania
habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie dotychczasowej i
nowej procedury.
Działając na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) z późniejszymi
zmianami, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 14 września 2011 r. w
sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w
przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz.U.206. poz. 1219) oraz art. 33 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – prawo o
szkolnictwie wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).
§ 1.
Ustala się wysokość kosztów za przeprowadzenie z wolnej ręki przewodu doktorskiego, postępowania
habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie dotychczasowej i nowej
procedury w wysokości wskazanej w Zarządzeniu.
§ 2.
UŜyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:
1. przewód lub postępowanie z wolnej ręki – przewód lub postępowanie dotyczące osoby, która
nie jest pracownikiem Akademii oraz nie ukończyła w terminie studiów doktoranckich w
Akademii,
2. stawka wynagrodzenia – minimalna stawka wynagrodzenia profesora zwyczajnego, określona
w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich,
3. nowa procedura – procedura przeprowadzenia przewodu albo postępowania na podstawie
przepisów przyjętych Ustawą z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.84, poz.455),
4. stara procedura – procedura przeprowadzenia przewodu albo postępowania obowiązująca
przed wejściem w Ŝycie Ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyŜszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.84, poz.455),
§ 3.
Koszty przewodu doktorskiego zgodne z nową procedurą obejmują:
1. wynagrodzenie dla promotora w wysokości 100% stawki wynagrodzenia.
Wynagrodzenie dla promotora moŜe zostać podwyŜszone o 50% w przypadku, gdy przewód
doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub osoby
niepełnosprawnej, jeŜeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora posiadania
szczególnych kwalifikacji.
2. wynagrodzenia dla recenzentów rozprawy doktorskiej w wysokości stanowiącej 34% stawki
wynagrodzenia.
3. wynagrodzenie za sporządzenie powtórnej recenzji rozprawy doktorskiej w wysokości
wskazanej w ust.2 .
4. koszty ogólnouczelniane w wysokości stanowiącej 20% sumy kosztów związanych z
przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, tj. 20% sumy kosztów, o których mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu.
§ 4.
Koszty przewodu habilitacyjnego zgodnie z nową procedurą obejmują:
1. wynagrodzenie za recenzje dla recenzentów w przewodzie habilitacyjnym w wysokości
stanowiącej 50% stawki wynagrodzenia,
2. wynagrodzenie dla członków komisji, za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, za
sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:
a) 40% stawki wynagrodzenia dla przewodniczącego,
b) 35% stawki wynagrodzenia dla sekretarza,
c) 20% wynagrodzenia dla członka,
d) 50% stawki wynagrodzenia dla recenzenta,
3. koszty ogólnouczelniane w wysokości stanowiącej 20% sumy kosztów związanych z
przeprowadzeniem przewodu habilitacyjnego, tj. 20% sumy kosztów określonych w ust. 1-2
niniejszego paragrafu.
§ 5.
Koszty w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zgodne z nową procedurą obejmują:
1. wynagrodzenie za recenzje dla recenzentów w wysokości stanowiącej 50% stawki wynagrodzenia,
2. koszty ogólnouczelniane w wysokości stanowiącej 20% sumy kosztów związanych z
przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu profesora, tj. 20% sumy kosztów określonych w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
§6.
Koszty przewodu doktorskiego zgodne z dotychczasową procedurą obejmują:
1. wynagrodzenie dla promotora w wysokości stanowiącej 100% stawki wynagrodzenia,
2. podwyŜszone o 50% w przypadku, gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony
w języku obcym lub osoby niepełnosprawnej, jeŜeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od
promotora posiadania szczególnych kwalifikacji.
3. wynagrodzenie dla recenzentów rozprawy doktorskiej w wysokości stanowiącej 34% stawki
wynagrodzenia,
4. wynagrodzenie za sporządzenie powtórnej recenzji rozprawy doktorskiej w wysokości wskazanej
ust.3 niniejszego paragrafu.
5. koszty ogólnouczelniane w wysokości stanowiącej 20% sumy kosztów związanych z
przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, tj. 20% sumy kosztów, o których mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu.
§ 7.
Koszty przewodu habilitacyjnego zgodnie z dotychczasową procedurą obejmują:
1. wynagrodzenie za recenzje dla recenzentów w przewodzie habilitacyjnym w wysokości
stanowiącej 50% stawki wynagrodzenia,
2. koszty ogólnouczelniane w wysokości stanowiącej 20% sumy kosztów związanych z
przeprowadzeniem przewodu habilitacyjnego, tj. 20% sumy kosztów określonych w ust.1
niniejszego paragrafu.
§ 8.
Koszty w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zgodnie z dotychczasową procedurą obejmują:
1. wynagrodzenie za recenzje dla recenzentów w wysokości stanowiącej 50% stawki
wynagrodzenia,
2. koszty ogólnouczelniane w wysokości stanowiącej 20% sumy kosztów związanych z
przeprowadzeniem postępowania o nadanie tytułu profesora, tj. 20% sumy kosztów
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
§ 8.
Traci moc Zarządzenie nr 22/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z dnia 15 maja 2009 r.
w sprawie wysokości wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
REKTOR
dr hab. Zbigniew Waśkiewicz
prof. nadzw. AWF Katowice
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards