na bocznej powierzchni kości udowej

advertisement
Mięśnie kończyny górnej :obręczy i części wolnej.
I.
Mięśnie obręczy kończyny górnej.
Mięsień naramienny- najbardziej powierzchownie położony mięsień.
Ma trzy części, które rozpoczynają się:
Część przednia albo obojczykowa – na końcu barkowym obojczyka.
Część środkowa – albo barkowa – na wyrostku barkowym łopatki.
Część tylna albo grzebieniowa – na dolnym brzegu grzebienia łopatki.
Cały mięsień kończy się na guzowatości naramiennej na bocznej
powierzchni kości ramiennej. Czynność – część barkowa odwodzi ramię do
poziomu, część obojczykowa obraca ramię do wewnątrz( nawraca) i
przywodzi do przodu, część grzebieniowa odwraca ramię i przywodzi do tyłu.
Mięsień nadgrzebieniowy położony
jest w dole nadgrzebieniowym łopatki.
Rozpoczyna się w dole
nadgrzebieniowym a kończy się na
guzku większym kości ramiennej.
Czynność – wspomaga swoim
działaniem mięsień naramienny,
pomagając mu odwodzić ramię, poza
tym nieznacznie odwraca ramię i
zgina.
Mięsień podgrzebieniowy –
rozpoczyna się na 2/3
przyśrodkowych dołu
podgrzebieniowego, koniec tego
mięśnia leży na guzku większym
kości ramiennej.
Czynność – odwraca ramię, poza
tym odwodzi i zgina i w stawie
ramiennym.
•
Mięsień obły mniejszy to mały, walcowaty mięsień. Rozpoczyna się
na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki, przyczep końcowy
leży na guzku większym kości ramiennej. Czynność – odwraca ramię i
napina torebkę stawową.
•
Mięsień obły większy - przyczep początkowy leży na powierzchni
grzbietowej dolnego kąta łopatki, kończy się na guzku mniejszym kości
ramiennej. Czynność – opuszcza ramię podniesione – jest w tym
ruchu silnym antagonistą mięśnia naramiennego, przywodzi ramię do
tyłu, obraca je do wewnątrz – współdziała, więc z mięśniem
najszerszym grzbietu.
•
Mięsień podłopatkowy – rozpoczyna się na powierzchni żebrowej
łopatki – na jej całym dole podłopatkowym, przyczep końcowy leży na
guzku mniejszym kości ramiennej. Ze względu na budowę jest to
mięsień wielokrotnie pierzasty. Czynność – obraca ramię do wewnątrz
(nawraca) i przywodzi w stawie ramiennym.
II. Mięśnie części
wolnej kończyny
górnej.
A. Mięśnie ramienia.
Mięsień kruczoramienny – przyczep
początkowy – leży na
wyrostku kruczym
łopatki, gdzie jest
zrośnięty z głową krótką
mięśnia dwugłowego
ramienia i początkiem
mięśnia piersiowego
mniejszego, kończy się
na powierzchni
przedniej –
przyśrodkowej kości
ramiennej, w połowie jej
długości. Czynność –
zgina w stawie
ramiennym i przywodzi,
poza tym nawraca lub
odwraca w zależności
od położenia kończyny.
Mięsień dwugłowy ramienia
Głowa długa rozpoczyna się na guzku nadpanewkowym łopatki, ścięgno
początkowe przechodzi przez bruzdę między guzkową i w połowie kości
ramiennej łączy się z głową krótką.
Głowa krótka mięśnia dwugłowego rozpoczyna się na wyrostku kruczym
łopatki.
Obydwie głowy kończą się poprzez swoje rozcięgno na powięzi
przedramienia, właściwe ścięgno końcowe wchodzi głębiej i przyczepia się do
guzowatości kości promieniowej.
Czynność – mięsień dwugłowy ramienia jest mięśniem dwustawowym,
działa na staw ramienny i łokciowy. W stawie ramiennym – zgina i przywodzi (
głowa krótka), głowa długa odwodzi i obraca do wewnątrz. W stawie
łokciowym jest zginaczem i bardzo silnym odwracaczem przedramienia i ręki.
Mięsień dwugłowy działa najsilniej w położeniu odwróconym ramienia.
Mięsień
dwugłowy
ramienia
Mięsień
dwugłowy
ramienia
Mięsień
ramienny –
rozpoczyna się
na powierzchni
przedniej kości
ramiennej i na
przegrodach
mięśniowych,
kończy się na
guzowatości
kości łokciowej.
Czynność –
działa tylko staw
łokciowy. Jest
zginaczem
przedramienia i
działa nie
zależnia od
położenia (
nawrócenia czy
odwrócenia).
B. Grupa tylna mięśni ramienia.
Mięsień trójgłowy ramienia.
Głowa długa rozpoczyna się na guzku podpanewkowym łopatki.
Głowa boczna rozpoczyna się na górnej, bocznej powierzchni
kości ramiennej tj. powyżej bruzdy nerwu promieniowego.
Głowa przyśrodkowa leży poniżej tej bruzdy ( na dolnej i
przyśrodkowej powierzchni tej kości). Cały mięsień kończy się na
wyrostku łokciowym kości łokciowej.
Czynność – przywodzi i prostuje w stawie ramiennym oraz prostuje
w stawie łokciowym.
Mięśnie przedramienia.
Grupa przednia mięśni przedramienia.
Warstwa powierzchowna
Mięsień nawrotny obły – początek –
głowa ramienna – nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej,
głowa łokciowa – wyrostek dziobiasty kości łokciowej.
Cały mięsień kończy się na środkowej, bocznej części kości promieniowej.
Czynność – nawraca przedramię, zgina je w stawie łokciowym.
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka – początek – nadkłykieć
przyśrodkowy kości ramiennej, koniec II lub III kość śródręcza – podstawa.
Zgina rękę, odwodzi ( zgina w stronę promieniową) i zgina przedramię w
stawie łokciowym.
Mięsień dłoniowy długi – początek nadkłykieć przyśrodkowy kości
ramiennej, koniec rozcięgno dłoniowe łączące się z troczkiem zginaczy
nadgarstka. Czynność – zgina nadgarstek i stawy śródręczno-paliczkowe
oraz zgina przedramię w stawie łokciowym.
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka – początek
Głowa ramienna rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej
Głowa łokciowa rozpoczyna się na wyrostku łokciowym kości łokciowej,
Cały mięsień kończy się na kości grochowatej. Czynność – Zgina nadgarstek i
przywodzi( zgina dłoniowo i łokciowo) i zgina w stawie łokciowym.
Mięsień nawrotny obły
Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
Mięsień dłoniowy długi
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
•
Warstwa druga
Mięsień zginacz powierzchowny palców – początek
Głowa ramienno-łokciowa rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym kości
ramiennej i wyrostku dziobiastym kości łokciowej.
Głowa promieniowa – początek leży na przedniej powierzchni kości
promieniowej. Cały mięsień kończy się na podstawach paliczków
środkowych. Czynność – zgina rękę dłoniowo – i palce w stawach między
paliczkami bliższymi i środkowymi oraz przedramię w stawie łokciowym.
• Warstwa głęboka i trzecia.
Mięsień zginacz głęboki palców rozpoczyna się na kości łokciowej i błonie
międzykostnej przedramienia, kończy się na podstawach paliczków
dalszych od 2-5. Czynność – zgina rękę dłoniowo, palce zgina w
stawach między paliczkami środkowymi a dalszymi.
Mięsień zginacz długi kciuka – początek – przednia powierzchnia kości
promieniowej, koniec podstawa paliczka dalszego kciuka. Czynność –
zgina kciuk w stawie między paliczkowym, zgina rękę i odwodzi ją.
• Warstwa czwarta
Mięsień nawrotny czworoboczny – początek – 1/3 dolno-przyśrodkowa kości
łokciowej, koniec – 1/4 dolno – boczna kości promieniowej. Czynność –
nawraca przedramię.
B. Grupa boczna mięśni przedramienia
M. ramienno-promieniowy
- początek – brzeg boczny k. ramiennej
poniżej
połowy, przegroda mięśniowa. Koniec – k. promieniowa, powyżej
wyrostka rylcowatego.
Czynność – silny zginacz stawu łokciowego, działa najsilniej w
położeniu nawróconym.
M. prostownik promieniowy długi nadgarstka – początek –
brzeg
boczny i nadkłykieć boczny k. ramiennej. Koniec
powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródręcza. Czynność –
zgina przedramię w stawie łokciowym. Silnie zgina rękę w
kierunku grzbietowym i odwodzi ją.
M. prostownik promieniowy krótki nadgarstka – początek –
nadkłykieć boczny k. ramiennej. Koniec – powierzchnia
grzbietowa podstawy III kości śródręcza. Czynność – zgięcie
grzbietowe ręki, słabo zgina w stawie łokciowym i odwodzi rękę.
M. odwracacz – początek – więzadło pierścieniowate stawu
promieniowo-łokciowego bliższego, więzadło poboczne
promieniowe, nadkłykieć boczny kości ramiennej. Koniec – włókna
kończą się na powierzchni tylnej, bocznej i przedniej kości
promieniowej. Czynność – odwraca przedramię niezależnie od
jego położenia.
M. prostownik promieniowy długi nadgarstka
M. prostownik promieniowy krótki nadgarstka
C. Grupa tylna mięśni przedramienia.
Warstwa powierzchowna.
M. prostownik palców – początek – nadkłykieć boczny
kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe, więzadło
pierścieniowate. Koniec – ścięgno końcowe biegnie na
powierzchnię grzbietową bliższego paliczka od II do V,
poprzez rozścięgno dłoniowe do podstaw paliczków
dalszych. Czynność – prostuję rękę w stawach śródręcznopaliczkowych, jest też odwodzicielem palców.
M. Prostownik palca małego – początek – jak poprzedni.
Koniec – poprzez rozścięgno dochodzi do podstawy V
paliczka dalszego. Czynność – prostuje i przywodzi palec V.
M. Prostownik łokciowy nadgarstka – początek –
nadkłykieć boczny kości ramiennej, więzadło poboczne
promieniowe stawu łokciowego, powierzchnia tylna kości
łokciowej. Koniec – podstawa V kości śródręcza. Czynność –
prostuję rękę ( zgina grzbietowo), zgina w kierunku
łokciowym(przywodzi).
Warstwa głęboka.
M. odwodziciel długi kciuka – początek –
powierzchnia tylna kości łokciowej i promieniowej.
Koniec – podstawa dalszego paliczka kciuka.
Czynność – prostownik kciuka we wszystkich jego
stawach.
M. prostownik wskaziciela – początek –
powierzchnia tylna kości łokciowej i błona
międzykostna. Koniec – rozścięgno grzbietowe
wskaziciela. Czynność – prostuje palec II, prostuję
rękę i odwodzi w stronę promieniową.
dolnej.
Mięśnie obręczy kończyny dolnej.
Grupa przednia mięśni obręczy kończyny dolnej.
Mięsień biodrowo-lędźwiowy.
Mięsień lędźwiowy większy. – początek – 12 krąg
piersiowy i 1-4 kręgi lędźwiowe, wyrostki żebrowe
kręgów L1-5. Przyczep końcowy – krętarz mniejszy
kości udowej.
Mięsień lędźwiowy mniejszy – przyczep początkowy –
trzony Th5 i L1, przyczep końcowy – na granicy kości
biodrowej i łonowej.
Mięsień biodrowy – początek – w dole biodrowym od
grzebienia biodrowego do obu kolców przednich
(górnego i dolnego). Kończy się wspólnym ścięgnem na
krętarzu mniejszym. Czynność – cały mięsień jest silnym
zginaczem w stawie biodrowym, jego praca warunkuje
ruchy chodzenia. Dodatkowo obraca udo na zewnątrz i
przywodzi. Mięśnie lędźwiowe są odpowiedzialne za
duży zakres zginania, a mięsień biodrowy za siłę tego
Mięsień lędźwiowy
większy
Mięsień biodrowy
kończyny dolnej.
Mięsień pośladkowy wielki.
Rozpoczyna się na
powierzchni pośladkowej
talerza kości biodrowej do
tyłu od kresy pośladkowej
tylnej, obok kości krzyżowej i
guzicznej. Kończy się na
powięzi szerokiej uda i całość
przyczepia się na bocznej
powierzchni kości udowej –
wytwarzając guzowatość
pośladkową i krętarz trzeci.
Czynność – utrzymywanie
pionowej postawy ciała
podczas stania i chodzenia.
Najsilniejszy prostownik
stawu biodrowego i
jednocześnie najsilniejszy
antagonista mięśnia
biodrowo-lędźwiowego. Jest
najsilniejszym obracaczem
na zewnątrz w stawie
biodrowym i
i płaskim mięśniem. Początek kolec biodrowy przedni górny, powięź
pośladkowa, ścięgno końcowe przechodzi w ścięgniste pasmo biodrowopiszczelowe kończące się na nakłykciu bocznym piszczeli. Czynność –
działa na staw kolanowy – wyprostowany ustala w pozycji wyprostowanej,
zgięty - zgina dodatkowo. W stawie biodrowym zgina, nawraca( obraca
do wewnątrz) i odwodzi.
•
Mięsień pośladkowy średni – początek – na powierzchni
pośladkowej talerza biodrowego pomiędzy kresą pośladkową
przednią i tylną, kończy się na krętarzu większym kości udowej.
Czynność taka jak następnego.
•
Mięsień pośladkowy mały – początek – powierzchnie
pośladkowa talerza kości biodrowej pomiędzy kresą
pośladkową przednia a dolną, kończy się na krętarzu
większym kości udowej. Czynność – przednie części obu
mniejszych mięśni pośladkowych ( średniego i małego)
zginają w stawie biodrowym i nawracają( obracają do
wewnątrz), tylne części obu mięśni prostują w stawie
biodrowym i odwracają. Całe mięśnie odwodzą w stawie
biodrowym.
•
Mięsień gruszkowaty – początek – powierzchnia miedniczna
kości krzyżowej, koniec – krętarz większy kości udowej.
Czynność – prostownik, odwodziciel i odwracacz w stawie
Mięsień pośladkowy średni
Grupa brzuszna mięśni obręczy kończyny dolnej.
Miesień zasłaniacz wewnętrzny – początek – kość miedniczna
w otoczeniu otworu zasłonionego, kończy się w dole krętarzowym
kości udowej. Czynność – słabo obraca udo na zewnątrz, słabo
przywodzi i prostuje w stawie biodrowym.
Mięsień bliźniaczy górny – początek-kolec kości kulszowej,
Mięsień bliźniaczy dolny – początek – górna powierzchnia guza
kości kulszowej. Kończą się mięśnie bliźniacze w dole
krętarzowym kości udowej. Czynność, odwracają, przywodzą i
prostują udo.
Mięsień czworoboczny - początek - guz kulszowy, koniec
grzebień międzykrętarzowy kości udowej. Czynność – odwraca,
przywodzi i prostuje udo.
Mięsień zasłaniacz wewnętrzny – początek – dolny brzeg
otworu zasłonionego, koniec – dół krętarzowy kości udowej.
Czynność - odwraca, przywodzi i prostuje udo.
Mięśnie uda.
Grupa przednia
mięśni uda.
Mięsień krawiecki
jest najdłuższym
mięśniem uda.
Rozpoczyna się na
kolcu biodrowym
przednim górnym,
kończy się na
przyśrodkowej
powierzchni
bliższego końca
kości piszczelowej.
Czynność – w
stawie biodrowym
zgina udo, odwodzi
i obraca na
zewnątrz ( odwraca
). W stawie
kolanowym – zgina
Mięsień czworogłowy uda.
Mięsień prosty uda ( czyli głowa długa) rozpoczyna się
na kolcu biodrowym przednim dolnym, kończy się
wspólnym ścięgnem końcowym.
Mięsień obszerny boczny ( głowa boczna) rozpoczyna
się na krętarzu większym kości udowej, kresie
międzykrętarzowej i na górnej i bocznej powierzchni kości
udowej, kończy się wspólnym ścięgnem końcowym.
Mięsień obszerny przyśrodkowy ( głowa
przyśrodkowa) rozpoczyna się na przyśrodkowej
powierzchni kości udowej, kończy się wspólnym ścięgnem
końcowym.
Mięsień obszerny pośredni( czyli głowa
pośrednia)początek – powierzchnia przednia i boczna
trzonu kości udowej, wspólne ścięgno końcowe utworzone
przez cztery głowy mięśnia czworogłowego kończy się
przechodząc w więzadło rzepki przyczepiające się do
przedniej powierzchni kości piszczelowej wytwarza
guzowatość kości piszczelowej. Po drodze tworzy troczki
rzepki – boczne i przyśrodkowe.
Grupa przyśrodkowa mięśni uda.
Mięsień grzebieniowy – początek – gałąź górna
kości łonowej, koniec – poniżej i do tyłu od
krętarza mniejszego kości udowej. Czynność –
przywodzi udo, nieznacznie je zgina i odwraca(
ruch obrotowy na zewnątrz).
Mięsień smukły – początek – gałąź dolna kości
łonowej i gałąź kości kulszowej, koniec pod
ścięgnem mięśnia krawieckiego czyli
przyśrodkowo, na końcu bliższym kości
piszczelowej. Czynność – w stawie biodrowym –
przywodzi ( słabo ) prostuje i odwraca, w stawie
kolanowym zgina w słabo obraca do wewnątrz.
Mięsień przywodziciel długi – początek – kość
łonowa poniżej guzka łonowego, kończy się w
połowie wysokości trzonu kości udowej na jej
powierzchni przyśrodkowej. Czynność – silnie
przywodzi, poza ty, zgina i odwraca udo.
Mięsień przywodziciel krótki – początek – gałąź dolna kości
łonowej, koniec – górna 1/3 kości udowej, przyśrodkowo.
Czynność – przywodzi odwraca i zgina.
Mięsień przywodziciel wielki – największy wśród
przywodzicieli. Rozpoczyna się na gałęzi dolnej kości łonowej,
gałęzi kości kulszowej, guzie kulszowym, kończy się na całym
brzegu przyśrodkowym kości udowej aż do nadkłykcia
przyśrodkowego. Czynność – jest najsilniejszym
przywodzicielem w stawie biodrowym, poza tym wykonuje
ruchy obrotowe 0 tylna część mięśnia odwraca udo a przednia
nawraca. Część tylna jest silnym prostownikiem w stawie
biodrowym a część przednia należy do zginaczy stawu
biodrowego.
Grupa tylna mięśni uda.
Mięsień półścięgnisty – przyczep
początkowy – guz kulszowy, koniec – kość
piszczelowa, przyśrodkowo od guzowatości
kości piszczelowej. Czynność – prostownik i
słaby przywodziciel w stawie biodrowym,
zginacz stawu kolanowego i nawracacz.
Mięsień półbłoniasty – początek – guz
kulszowy, koniec – kłykieć przyśrodkowy
kości piszczelowej. Czynność – silniejszy od
poprzedniego prostowniki przywodziciel w
stawie biodrowym, w działaniu na kolano
zgina i nawraca.
Mięsień dwugłowy uda
Głowa długa – rozpoczyna
się na powierzchni tylnej
guza kulszowego.
Głowa krótka – początek –
na bocznej powierzchni kości
udowej, koniec obu głów
łączy się silnym ścięgnem z
głową strzałki. Czynność - w
działaniu na staw biodrowy
głowa długa – jest
prostownikiem stawu
biodrowego, dodatkowo,
przywodzi i w zależności od
położenia może nawracać lub
odwracać udo. W działaniu
na staw kolanowy cały
mięsień jest silnym
zginaczem i odwracaczem.
na kłykciu bocznym i 2/3 bocznych kości
piszczelowej, na górnej części błony
międzykostnej podudzia, kończy na powierzchni
podeszwowej kości klinowatej przyśrodkowej i na I
kości śródstopia. Czynność – działanie mięśnia na
stopę polega na zgięciu grzbietowym, dodatkowo
miesień ten odwraca, dzieje się to głównie ze
względu na przebieg jego ścięgna. Jest w związku
z tym antagonistą mięśni strzałkowych – głównych
nawracaczy.
Mięsień prostownik długi palców – rozpoczyna
się kłykciu bocznym kości piszczelowej, głowie i
brzegu przednim strzałki aż do jej ¼ dolnej części
i na błonie międzykostnej goleni, kończy się
przechodząc w rozcięgna dochodzące do 2-5
palca. Czynność – zgięcie grzbietowe i
nawracanie,
Mięsień strzałkowy trzeci – początek – wspólnie
z poprzednim, kończy się na 4-5 kości śródstopia.
Czynność – zgięcie grzbietowe i nawracanie,
dodatkowo mięsień strzałkowy trzeci odwodzi
stopę.
Mięsień prostownik długi palucha – początek –
środek powierzchni przyśrodkowej strzałki i błona
międzykostna, kończy się – na grzbiecie podstawy
Mięsień
piszczelowy
przedni
Grupa boczna mięśni podudzia.
Mięsień strzałkowy długi – początek – kłykieć boczny
kości piszczelowej głowa strzałki, staw piszczelowo
strzałkowy, powierzchni boczna strzałki, błona
międzykostna podudzia, kończy się ścięgno
przechodzi do tyłu od kostki bocznej i kończy się na
stopie, na kości klinowatej przyśrodkowej i I kości
śródstopia. Czynność – nawraca stopę, odwodzi ją i
zgina podeszwowo.
Mięsień strzałkowy krótki – początek – 1/3 dolna
boku strzałki i przegrody mięśniowej, koniec – 5 kość
śródstopia. Czynność jak poprzedniego tylko słabsza.
Warstwa powierzchowna.
Mięsień brzuchaty łydki.
Głowa boczna – początek – powierzchnia podkolanowa,
powyżej kłykcia bocznego kości udowej.
Głowa przyśrodkowa – początek – powierzchnia
podkolanowa, powyżej kłykcia przyśrodkowego kości
udowej, kończą się wspólnym ścięgnem, ( ścięgno
piętowe lub Achillesa) na guzie kości piętowej.
Czynność – mięsień ten zgina stopę podeszwowo,
odwraca i przywodzi stopę.
Mięsień płaszkowaty początek – powierzchnia tylna głowy
strzałki, ¼ górna strzałki, na kresie mięśnia
płaszczkowatego na tyle kości piszczelowej, kończy się
wspólnym ścięgnem końcowym z mięśniem brzuchatym
łydki – ścięgnem Achillesa – na guzie kości piętowej.
Czynność – mięsień ten zgina stopę podeszwowo,
odwraca i przywodzi stopę.
Mięsień podeszwowy. – początek – powierzchnia
podkolanowa kości udowej powyżej kłykcia
bocznego, kończy się ścięgnem piętowym (
Achillesa) na guzie kości piętowej. Czynność –
Mięsień podkolanowy – początek – bruzda
podkolanowa – między nadkłykciem bocznym kości
udowej a chrząstką stawową, kończy się na
powierzchni tylnej kości piszczelowej. Rozpoczyna
zgięcie stawu kolanowego – odblokowuje go, słabo
nawraca goleń.
Mięsień zginacz długi palców – początek – tylna
powierzchni kości piszczelowej, poniżej mięśnia
płaszczkowatego, kończy się 4 ścięgnami końcowym
dochodzącymi do paliczków dalszych do 2-5.
Czynność – zgina podeszwowo stopę, odwraca i
przywodzi.
Mięsień piszczelowy tylny – początek – tył górnej
części błony międzykostnej goleni, przylegające do niej
kości strzałkowa i piszczelowa, koniec – na kości
łódkowatej, kości klinowatej przyśrodkowej, ale wysyła
też włókna do innych otaczających kości. Czynność –
silnie odwraca stopę i przywodzi, słabiej zgina
podeszwowo.
Mięsień zginacz długi palucha. – początek – na
środkowej części strzałki, przegrodzie międzykostnej
goleni, kończy się na podstawie dalszego paliczka
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards