Kościół jest jeden - ks. Marcin Kozyra

advertisement
Trzymajmy się
razem!
czyli kilka słów o
Kościele
Definicja
Słowo „Kościół” pochodzi od
greckiego ekklesia, ekkalein - „wołać poza”.
Oznacza „zwołanie”. Określa
ono zgromadzenie ludu, na
ogół o charakterze
religijnym.
W języku chrześcijańskim
pojęcie „Kościół” oznacza
zgromadzenie liturgiczne, a
także wspólnotę lokalną lub
całą powszechną wspólnotę
wierzących.
por. KKK 751-752
Symbole Kościoła




Kościół jest
owczarnią: Iz 40,11;
J 10, 11-15
Kościół jest polem
uprawnym lub rolą
Bożą: 1 Kor 3, 9; Mt
21, 33-43; J 15, 1-5
Kościół jest Bożą
budowlą:
1 Kor 3, 9-17; Ap
21. 1-4
Kościół jest Ciałem
Chrystusa: Kol 1,
18; Ef 4, 15-16
Kręgi przynależności do Kościoła
wg Soboru Watykańskiego II
Katolicy
Wyznania chrześcijańskie
Judaizm
Religie monoteistyczne
Religie politeistyczne
Ludzie dobrej woli
Przynależność do Kościoła
Katolickiego



Jedna wiara
Siedem
sakramentów
Zwierzchność
papieża
Przymioty Kościoła
Kościół jest:
 Jeden
 Święty
 Powszechny
 Apostolski
Kościół jest jeden
Kościół jest jeden, bo
ma jednego założyciela
Jezusa Chrystusa
 Bo w każdym z nas
działa Duch Święty
 Mimo, że Jezus wzywał
do jedności, nastąpiły
rozłamy w łonie
Kościoła. Kościół
katolicki działa na
rzecz ekumenizmu

Warunki dialogu ekumenicznego







Stała odnowa Kościoła w
wierności jego powołaniu
„Nawrócenie serca”, bo
niewierność Ewangelii
powoduje podziały
Wspólna modlitwa, „bo gdzie
dwaj albo trzej, zebrani w Imię
Moje...”
Wzajemne poznanie braterskie
Formacja ekumeniczna
wiernych
Dialog między teologami i
spotkania między wiernymi
Współpraca między
chrześcijanami w różnych
dziedzinach służby ludziom
Kościół jest święty




Kościół jest święty, bo
Założyciel jest Święty
Ponieważ każdy z nas
jest powołany do
świętości
Bycie w stanie łaski
(przyjaźń z Bogiem) to
udział w świętości Boga
Ponieważ Kościół
uznaje „świętych
obcowanie”,
kanonizując niektórych
z nas. Mamy w nich
świadków, wzór i
orędowników przed
Bogiem.
Kościół jest powszechny



Ponieważ jest w nim obecny
Chrystus, a tam gdzie jest
Chrystus, tam Kościół
powszechny
Ponieważ Jezus posłał Kościół
do całego rodzaju ludzkiego Kościół ze swej natury jest
misyjny
Przez pojęcie Kościoła
partykularnego należy na
pierwszym miejscu rozumieć
diecezję (wspólnota wiernych w
jedności wiary i sakramentów z
biskupem wyświęconym w
sukcesji apostolskiej)
Kościół jest apostolski



Ponieważ oparty jest na
„fundamencie Apostołów”
Ponieważ zachowuje i
przekazuje, z pomocą Ducha
Świętego, który w nim
mieszka, nauczanie, dobry
depozyt i zdrowe zasady
usłyszane od Apostołów
Ponieważ aż do powrotu
Jezusa, jest nauczany,
uświęcany i prowadzony
przez Apostołów dzięki tym,
którzy są ich następcami Kolegium Biskupów, z
biskupem Rzymu na czele
Hierarchiczna struktura Kościoła
Wspólnota Jezusa
podlegała hierarchii:
 Apostołowie
(12) por. Mk 3, 13-19
 Inni uczniowie (72) por. Łk 10, 1-2




Kościół pierwotny:
Biskup
Prezbiter
Diakon
Wierni
Kościół hierarchiczny dziś

Papież wraz z
Kolegium Biskupów =
Piotr i Apostołowie

Prezbiterzy i diakoni

Wierni świeccy

Przedstawiciele życia
konsekrowanego
(Zakony i Instytuty
zakonne)
Trochę mody
Modne dziś jest
powiedzenie:
„Chrystus TAK, Kościół
NIE”
Wypowiedź taka jest
niezgodna z nauką Pisma
św. (por. Dz 9, 1-6), gdzie
Jezus utożsamia się z
Kościołem.
Potrzebne jest odpowiednie
świadectwo życia w oparciu
o Ewangelię, dlatego
powinniśmy wspierać się
przykładem świętych,
którzy poprzedzili nas w
drodze do domu Ojca.
Dziękuję za uwagę!
Download