PODMIOTY STOSUNKU ZOBOWI*ZANIOWEGO Wielo** podmiotów

advertisement
PODMIOTY STOSUNKU
ZOBOWIĄZANIOWEGO
Wielość podmiotów stosunku
zobowiązaniowego, czyli
solidarność dłużników i wierzycieli
Prowadzący:
Mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Podmioty stosunku
zobowiązaniowego:
Wierzyciel
Dłuznik
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Podmioty a strony stosunku
zobowiązaniowego
Np. umowa spółki (art. 860 k.c.), umowa o świadczenie na rzecz osoby
trzeciej (393 k.c.), umowa akredytywy, przekazu.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Przykłady:
Przykład:
• Zlecenie może być udzielone przez dwie lub więcej
osób [a1, a2, a3…] jednemu tylko partnerowi B,
podejmującemu się wykonania danej czynności.
• Dwie osoby K1, K2 mogą udzielić pożyczki łącznie
trzem osobom L1, L2, L3.
• Rowerzysta Z może wyrządzić szkodę
przechodniowi N we współdziałaniu z inną osobą
P.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Wielość wierzycieli albo dłużników
• Wpływ na stosunek zobowiązaniowy (zasady):
a) podzielności lub niepodzielności świadczenia,
b) ewentualnego uznania zobowiązania za
zobowiązanie solidarne.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Świadczenia podzielne i niepodzielne
ŚWIADCZENIA PODZIELNE – świadczenie jest
podzielne jeśli może być spełnione częściowo
bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości
(art. 379§2 k.c.).
Przykład:
Dług 12 000. 1 wierzyciel a 2ch dłużników – ile zapłaci każdy z
dłużników?
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Świadczenia podzielne i niepodzielne
• ŚWIADCZENIA NIEPODZIELNE – świadczenie
nie może być spełnione częściami bez istotnej
zmiany jego istoty .
• Jeżeli jest kilku współdłużników odpowiadają oni za
zobowiązanie tak jak dłużnicy solidarni (art. 380 § 1 k.c.).
Zapamiętaj!
– Każdy z dłużników odpowiada za całość długu
– Wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od: wszystkich
łącznie, od niektórych lub od każdego z osobna.
– Zaspokojenie wierzyciela przez jednego z dłużników zwalnia
pozostałych.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Roszczenia regresowe w przypadku świadczeń
podzielnych i niepodzielnych
• Jeżeli jeden z dłużników spełnił świadczenie
niepodzielne względem wierzyciela, może żądać od
pozostałych dłużników zwrotu wartości świadczenia ,
w częściach jakie przypadają na poszczególnych
dłużników (art. 308§3 k.c.)
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Na czym polega solidarność
dłużników?
• SOLIDARNOŚĆ BIERNA – art. 366 k.c. Polega na tym,
że wierzyciel może żądać całości lub części
świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku
z nich lub od każdego z osobna a zaspokojenie
wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia
pozostałych.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Źródła solidarności
• Źródłem solidarności biernej mogą być: ustawy,
czynności prawne np. umowy.
a) Ustawy np.: art. 441 k.c. – wyrządzenie szkody czynem
niedozwolonym za które odpowiada kilka osób, lub też
art. 554k.c. zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa
rolnego.
b) Czynności prawnej np.: art. 370 k.c. – wynika z niego, że jeśli
kilka osób zaciąga zobowiązanie dotyczące ich wspólnego
mienia, to w braku odmiennej umowy stron, osoby te są
zobowiązane solidarnie.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Jakimi zarzutami dłużnik może bronić
się względem wierzyciela?
• Zarzuty osobiste – zarzuty służące wyłącznie
konkretnemu dłużnikowi przeciwko
wierzycielowi.
• Zarzuty wspólne dla wszystkich dłużników.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Co to są roszczenia regresowe?
• Dłużnik który spełnił świadczenie może wystąpić z
roszczeniami o zwrot odpowiedniej części
świadczenia od pozostałych. Jest to tzw. roszczenie
regresowe (zwrotne).
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Czy dłużnik solidarny może bronić się
przed regresem?
• Tak. Na podstawie art. 371 k.c. [ochrona prawnego
położenia współdłużników].
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
ZOBOWIĄZANIA in SOLIDUM
Zobowiązanie in solidum, in. zwane
solidarnością niewłaściwą, pozorną,
nieprawidłową. Charakteryzuje się tym, że po
stronie długu występuje kilka podmiotów, przy
czym dłużnicy są zobowiązani spełnić to samo
świadczenie z różnych tytułów prawnych.
Każdy z dłużników odpowiada za całość
świadczenia.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Jakie rodzaj odpowiedzialności in
solidum można wyróżnić?
– Powstanie szkody z niewykonania lub nienależytego
wykonania dwóch niezależnych umów za którą
odpowiadają dłużnicy z tych umów,
– Powstanie szkody za którą jedna osoba odpowiada ex
delicto a druga ex contractu,
– Odpowiedzialność dłużnika osobistego i dłużnika
udzielającego zabezpieczenia rzeczowego,
– Powstanie szkody za która jedna osoba odpowiada ex
delicto a druga na podstawie przepisu szczególnego
np. art. 19 ust 2 i art. 98 ust 1 i 2 ustawy z 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI
Na czym polega solidarność wierzycieli?
[In. solidarność czynna]. Po stronie wierzycieli
występuje kilka podmiotów. Dłużnik może spełnić
świadczenie do rąk każdego z wierzycieli i w ten
sposób jest zwolniony z zobowiązania (art. 367 §
1 k.c.). , przy czym jeżeli jeden z wierzycieli
wystąpi z powództwem przeciwko dłużnikowi,
dłużnik jest zobowiązany spełnić świadczenie do
jego rąk.
mgr Anna Krawczyk-Sawicka

mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards