Źródła energii

advertisement
Źródła energii
Rodzaje paliw kopalnych
Gaz ziemny
 Mieszanina węglowodorów gazowych zawierająca
od 39% do 99% metanu (CH4)
 Domieszki:
 etan - C2H6
 propan – C3H8
 butan – C4H10
 azot, CO, CO2, hel, siarkowodór (H2S)
 Występowanie gazu ziemnego:
 samodzielne złoża,
 złoża ropy naftowej w której w/w węglowodory mogą być
rozpuszczone, z
 łoża węgla kamiennego,
 w postaci zestalonej (wodziany) na dnie oceanów
Właściwości metanu (warunki ciśnienia
i temperatury pokojowej)
 Właściwości fizyczne:
 Gaz bezbarwny, bezwonny, bez smaku (w sieci jest sztucznie
nawaniany),
 Gęstość mniejsza od gęści powietrza, nierozpuszczalny
w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych
(benzyna, nafta)
 Właściwości chemiczne: gaz palny (5 -15% metanu w powietrzu
stanowi mieszaninę wybuchową
 CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O + energia cieplna
 2CH4 + 3O2  2CO + 4H2O + energia cieplna
 CH4 + O2  C + 2H2O + energia cieplna
 Zastosowanie:
 podstawowy surowiec energetyczny i w przemyśle chemicznym.
Ropa naftowa i jej właściwości
 Jednorodna mieszanina węglowodorów ciekłych
zawierających od 5 do 14 at. C w cząsteczkach
(C5H12 – C14H30, pentan heksan, heptan, oktan,
nonan, dekan, undekan, dodekan, tridekan,
tetradekan) wzajemnie rozpuszczających się oraz
rozpuszczone w nich węglowodory gazowe i stałe
(parafiny, lepiki, smoły, asfalty)
 Właściwości fizyczne:
 gęsta, mazista ciecz barwy brunatnej o
charakterystycznym zapach,
 gęstość mniejsza od gęstości wody, nierozpuszczalna
w wodzie, rozpuszcza się w węglowodorach ciekłych
(benzyna, nafta)
Ropa naftowa i jej właściwości
 Właściwości chemiczne:
 ciecz palna, temperatura zapłonu zależy do temp
zewnętrznej oraz składu ropy,
 w powietrzu atmosferycznym spala się żółtym
kopcącym płomieniem (do gaszenia nie należy
używać strumienia wody)
 Zastosowanie:
 surowiec do otrzymywania paliw płynnych, lepików,
asfaltów, smoły,
 do otrzymywania związków organicznych dla
przemysłu chemicznego, kosmetycznego i
farmaceutycznego
Węgle kopalne i ich właściwości
Antracyt – odmiana węgla kamiennego
Właściwości
 Zawiera od 94 – 97% węgla
pierwiastkowego
 Twardy, barwy czarnej z
silnym połyskiem
 Odmiana węgla o
największej zawartości
węgla
 Wysokokaloryczne paliwo,
przemysł hutniczy,
produkcja koksu
Węgle kopalne i ich właściwości
Węgiel kamienny
Właściwości
 Zawiera 75 -92% węgla
pierwiastkowego
 Twardy ale kruchy, barwy
czarnej
 Zastosowanie: surowiec
energetyczny,
otrzymywanie koksu, w
procesie pirolizy otrzymuje
się różnorodne związki
organiczne i nieorganiczne
stosowane w przemyśle
chemicznym
Węgle kopalne i ich właściwości
Węgiel brunatny
Właściwości
 Zawiera 63 -78% węgla
pierwiastkowego
 kruchy, barwy brunatnej
lub czarnej
 Zastosowanie: surowiec
energetyczny, domieszki
stosowane do otrzymywanie
podłoży w uprawie roślin
Węgle kopalne i ich właściwości
Torf wysoki
Właściwości
 Zawiera do 60% węgla
pierwiastkowego
 kruchy, barwy brunatnej
lub czarnej o dużej
pojemności wodnej
 Zastosowanie: surowiec
energetyczny (po
wysuszeniu), podłoża w
uprawie roślin, nawóz
organiczny, medycyna
(kąpiele borowinowe)
Download