porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

advertisement
..........................., dnia …………..
miejscowość
.................................
.................................
dane pracodawcy
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Porozumienie stron stosunku pracy zawarte w dniu ...............w .......................................
pomiędzy:
.......................................................................................................................
(oznaczenie i adres pracodawcy)
reprezentowanym przez .................................. zwanym dalej Pracodawcą
i
........................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania pracownika) zwanym dalej Pracownikiem.
Pracodawca i Pracownik zgodnie oświadczają, że z dniem ......................rozwiązują na mocy
porozumienia stron (art. 30 § 1 K. p.) zawartą między nimi umowę o pracę ..........................
dnia ………………….
Strony zgodnie oświadczają, że nie mają wobec siebie żadnych roszczeń z tytułu rozwiązania
umowy o pracę.
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
...........................................
(podpis pracownika)
..........................................
(pieczątka i podpis pracodawcy)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards