Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

advertisement
Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej
lub praktyki lekarskiej
Miejscowość ..................................
Data ...............................................
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Wydane dla potrzeb
Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Imię i nazwisko .......................................................................................................
Data i miejsce urodzenia.........................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................
Numer i seria dowodu osobistego ( paszportu ) .....................................................
PESEL ....................................................................................................................
1.Rozpoznanie choroby zasadniczej
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2.Przebieg schorzenia podstawowego, stopień uszkodzenia strukturalnego i
funkcjonalnego, studium zaawansowania choroby, zastosowane leczenie i
rehabilitacja – rodzaje, czas trwania, pobyty w szpitalu, sanatorium
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3.Uszkodzenia innych narządów i układów, choroby współistniejące
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Ocena wyników leczenia, rokowania (trwałość uszkodzeń, możliwość poprawy ),
dalsze leczenie i rehabilitacja
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. Używane zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny; ewentualne potrzeby
w tym zakresie
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
6. Wykaz wykonanych badań dodatkowych ( w załączeniu )
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
7. Wykaz istotnych konsultacji specjalistycznych, załączonych do zaświadczenia
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Od kiedy pacjent pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaświadczenie ?
( data ) .................................................................................................................................
Od kiedy pacjent posiada dokumentację medyczną ? ( data ) ............................................
Czy lekarz wystawiający zaświadczenie ma pełny wgląd do dokumentacji medycznej
pacjenta ?
TAK
NIE *
W/w Pan/i wymaga opieki osoby drugiej ze względu na niemożność samodzielnej
egzystencji.
TAK
NIE
W/w Pan/i jest trwale niezdolny do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu
zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
TAK NIE *( niezdolność do stawienia się na posiedzeniu zespołu należy uzasadnić )
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
U w/w Pana/i nastąpiło istotne pogorszenie stanu zdrowia **
TAK NIE *
.......................................................
Pieczątka i podpis lekarza
wystawiającego zaświadczenie
Uwaga : zaświadczenie lekarskie jest ważne 30 dni od daty jego wystawienia.
*właściwe podkreślić
**dotyczy osób posiadających ważne orzeczenie
Adnotacja zakładu pracy chronionej
Zakład Pracy Chronionej przejmuje odpowiedzialność za uzupełnienie koniecznej do oceny
stanu zdrowia orzekanego dokumentacji medycznej.
........................................
pieczątka zakładu pracy chronionej
...............................................
pieczątka i podpis lekarza
wystawiającego zaświadczenie
Download