Tabela 1. Poziomy dopuszczalne dla terenu kraju – kryterium

advertisement
Tabela 1. Poziomy dopuszczalne dla terenu kraju – kryterium: ochrona zdrowia
Okres uśredniania
wyników pomiarów
Substancja
Benzen
Dopuszczana częstość
przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym
Poziomy
informowania
Poziomy
alarmowe
5
-
-
-
200
18 razy
-
400**
rok kalendarzowy
Jedna godzina
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Ołów
Pył zawieszony PM10
Tlenek węgla
Dopuszczalny
poziom substancji w
powietrzu
3
[µg/m ]
rok kalendarzowy
40
-
-
-
Jedna godzina
350
24 razy
-
500**
24 godziny
125
3 razy
-
-
rok kalendarzowy
0.5
-
-
-
24 godziny
50
35 razy
200
300
rok kalendarzowy
40
-
-
-
3
10 [mg/m ]
-
-
-
Pył zawieszony PM2,5 rok kalendarzowy
8 godzin
25
-
-
-
Pył zawieszony
PM2,5*
20
-
-
-
rok kalendarzowy
*poziom dopuszczalny określony dla tzw. fazy II z terminem osiągniecia 1.01.2020 r.; norma będzie podlegać weryfikacji
przez Komisję Europejską
** wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza
Tabela 2. Poziomy dopuszczalne dla terenu kraju – kryterium: ochrona roślin
Substancja
Okres uśredniania wyników pomiarów
Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m3]
rok kalendarzowy
30
rok kalendarzowy
20
pora zimowa (01 X – 31 III)
20
Tlenki azotu
Dwutlenek siarki
Tabela 3. Poziomy docelowe – kryteria: ochrona zdrowia i ochrona roślin
Substancja
Arsen
Okres uśredniania
wyników pomiarów
Dopuszczana częstość
Poziomy
przekroczenia
informowania
Docelowy poziom substancji
dopuszczalnego
w powietrzu
poziomu w roku
kalendarzowym
6 [ng/m3]
rok kalendarzowy*
3
Poziomy
alarmowe
-
-
-
Benzo(a)piren
rok kalendarzowy*
1 [ng/m ]
-
-
-
Kadm
rok kalendarzowy*
5 [ng/m3]
-
-
-
rok kalendarzowy*
3
Nikiel
Ozon
20 [ng/m ]
-
-
-
Jedna godzina
-
-
180
240***
osiem godzin*
120 [µg/m3]
25 dni
-
-
-
-
-
okres wegetacyjny**
3
18000 [µg/m * h]
* kryterium ochrona zdrowia
** kryterium ochrona roślin
*** wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza
Tabela 4. Poziomy celów długoterminowych - kryteria: ochrona zdrowia i ochrona roślin
Substancja
Okres uśredniania wyników pomiarów
Ozon
* kryterium ochrona zdrowia
** kryterium ochrona roślin
Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m3]
osiem godzin*
120
okres wegetacyjny**
6000
Download