Daptomycin Hospira, INN-daptomycin

advertisement
EMA/64986/2017
EMEA/H/C/004310
Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa
Daptomycin Hospira
daptomycyna
Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)
dotyczącego leku Daptomycin Hospira. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w
sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania. Jego
celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Daptomycin Hospira.
W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Daptomycin Hospira należy
zapoznać się z ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Co to jest produkt Daptomycin Hospira i w jakim celu się go stosuje?
Daptomycin Hospira jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych:
•
powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich pod skórą u osób dorosłych i dzieci w wieku od 1 do
17 lat. Określenie „powikłane” oznacza, że zakażenie jest trudne w leczeniu, ponieważ
rozprzestrzeniło się do tkanek głęboko pod skórą, może wymagać zabiegu chirurgicznego lub też u
pacjenta występują inne choroby, które mogłyby wpłynąć na leczenie;
•
prawostronne zapalenie wsierdzia (infekcja śluzówki lub zastawek z prawej strony serca) wywołane
przez bakterię Staphylococcus aureus (S. aureus) u osób dorosłych. Decyzję o leczeniu tego
zakażenia produktem Daptomycin Hospira należy podjąć z uwzględnieniem prawdopodobieństwa
skuteczności leku w zwalczaniu infekcji oraz po zasięgnięciu rady specjalisty;
•
bakteriemia (zakażenie krwi) wywołana przez S. aureus, powiązana z jednym z wymienionych
dwóch zakażeń, u osób dorosłych.
Daptomycin Hospira zawiera substancję czynną daptomycynę.
Lek Daptomycin Hospira jest lekiem generycznym. Oznacza to, że lek Daptomycin Hospira zawiera tę
samą substancję czynną i działa w taki sam sposób jak lek referencyjny o nazwie Cubicin, który jest
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom
Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact
An agency of the European Union
© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
już dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE). Więcej informacji na temat leków generycznych
znajduje się w dokumencie z pytaniami i odpowiedziami tutaj.
Jak stosować produkt Daptomycin Hospira?
Lek Daptomycin Hospira jest dostępny w postaci proszku, z którego sporządza się roztwór do
wstrzykiwań lub wlewu (kroplówki) podawanych dożylnie. U osób dorosłych lekarz lub pielęgniarka
podają lek Daptomycin Hospira dożylnie w postaci wlewu trwającego 30 minut lub wstrzyknięcia
trwającego dwie minuty. W przypadku zakażenia skóry lub tkanek miękkich bez bakteriemii lek
Daptomycin Hospira podaje się w dawce 4 mg na kilogram masy ciała co 24 godziny przez 7 do 14 dni
lub do wyleczenia zakażenia. W przypadku zapalenia wsierdzia i zakażenia skóry lub tkanek miękkich z
bakteriemią dawka wynosi 6 mg/kg co 24 godziny.
U dzieci w wieku od 7 do 17 lat z powikłanymi zakażeniami skóry lub tkanek miękkich lek Daptomycin
Hospira podaje się w postaci wlewu trwającego 30 minut, a u dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat wlew
powinien trwać 60 minut. U dzieci dawka zmienia się z wiekiem i waha się od 5 do 10 mg/kg raz na 24
godziny maksymalnie przez 14 dni.
Czas trwania leczenia zależy od ryzyka powikłań i oficjalnych zaleceń. W zależności od rodzaju
zakażenia oraz tego, czy pacjent cierpi na inne zakażenia, w trakcie leczenia produktem Daptomycin
Hospira możliwe jest podawanie innych antybiotyków.
Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.
Jak działa produkt Daptomycin Hospira?
Substancja czynna leku Daptomycin Hospira, daptomycyna, jest antybiotykiem z grupy lipopeptydów.
Może ona hamować rozwój niektórych rodzajów bakterii przez przyłączenie się do błony wokół każdej
komórki bakteryjnej i zakłócenie funkcji niezbędnych do życia dla bakterii. Wykaz bakterii, przeciwko
którym lek Daptomycin Hospira wykazuje działanie, znajduje się w charakterystyce produktu
leczniczego (także część EPAR).
Jak badano produkt Daptomycin Hospira?
Przeprowadzono już badania nad korzyściami i ryzykiem związanymi z substancją czynną w
zatwierdzonych zastosowaniach dla leku referencyjnego o nazwie Cubicin i nie ma konieczności
powtarzania ich dla leku Daptomycin Hospira.
Jak w przypadku każdego leku firma przekazała wyniki badania jakości leku Daptomycin Hospira. Nie
było potrzeby przeprowadzania badań biorównoważności w celu sprawdzenia, czy Daptomycin Hospira
wchłania się podobnie do leku referencyjnego, aby doprowadzić do wystąpienia takiego samego
stężenia substancji czynnej we krwi. Wynika to z tego, że lek Daptomycin Hospira podaje się we
wlewie lub wstrzyknięciu dożylnym, a więc substancja czynna jest podawana bezpośrednio do
krwiobiegu.
Jakie korzyści i ryzyko wiążą się ze stosowaniem produktu Daptomycin
Hospira?
Ponieważ lek Daptomycin Hospira jest lekiem generycznym, uznaje się, że z jego stosowaniem wiążą
się takie same korzyści i ryzyko, jak w przypadku leku referencyjnego.
Daptomycin Hospira
EMA/64986/2017
Strona 2/3
Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Daptomycin Hospira?
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że — zgodnie z
wymogami UE — wykazano, że lek Daptomycin Hospira jest porównywalny w stosunku do leku Cubicin.
Dlatego też CHMP wyraził opinię, że – podobnie jak w przypadku produktu Cubicin – korzyści
przewyższają rozpoznane ryzyko. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie produktu
Daptomycin Hospira do stosowania w UE.
Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i
skutecznego stosowania produktu Daptomycin Hospira?
W celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu Daptomycin Hospira w
charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta zawarto zalecenia i środki przeznaczone dla
personelu medycznego i pacjentów.
Inne informacje dotyczące produktu Daptomycin Hospira:
W dniu 22 marca 2017 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu
Daptomycin Hospira do obrotu, ważne w całej Unii Europejskiej.
Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Daptomycin Hospira znajduje się na stronie internetowej
Agencji: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W celu
uzyskania dodatkowych informacji na temat leczenia produktem Daptomycin Hospira należy zapoznać
się z treścią ulotki dołączonej do opakowania (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.
Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku referencyjnego również znajduje się na stronie internetowej
Agencji.
Data ostatniej aktualizacji: 02.2017.
Daptomycin Hospira
EMA/64986/2017
Strona 3/3
Download