Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.

advertisement
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław, czerwiec 2011r.
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
Sprawozdanie Finansowe
Jednostki Samorządu Terytorialnego
 Art. 268 USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz 1240 ze zmianami)
 § 20 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 128 poz 861).
2
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010r.
składa się z:
 bilansu z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego, sporządzonego
na dzień 31.12.2010 roku,
 łącznego bilansu wojewódzkich jednostek budżetowych i samorządowego
zakładu budżetowego, sporządzonego na dzień 31.12.2010 roku,
 łącznego rachunku zysków i strat wojewódzkich jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2010,
 łącznego zestawienia zmian w funduszu wojewódzkich jednostek
budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za rok obrotowy
01.01 – 31.12.2010,
i obejmuje: 32 wojewódzkie jednostki budżetowe oraz 1 samorządowy zakład
budżetowy.
3
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
32 wojewódzkie jednostki budżetowe to :
 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu,
 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
 Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu,
 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,
 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,
 Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli,
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca,
 Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych,
 23 jednostki oświatowe,
samorządowy zakład budżetowy :
 Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
4
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
AKTYWA BILANSÓW
3 wojewódzkich jednostek budżetowych:
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
995,5 mln zł,
 Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
738,7 mln zł,
 Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
462,6 mln zł,
stanowią 94% aktywów łącznego bilansu, które wynoszą:
2 330,4 mln zł.
5
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
Łączny bilans
wojewódzkich jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego
Suma bilansowa – wzrost o 38,8% (645,1 mln zł)
1 685,3
mln zł
2009r.
2 330,4
mln zł
2010r.
Wzrost sumy bilansowej wynika głównie ze wzrostu:
 rzeczowych aktywów trwałych
31,9%
 udziałów i akcji
42,3%
 aktywów obrotowych
102,4%
6
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
Łączne zestawienie zmian w funduszu
wojewódzkich jednostek budżetowych
i samorządowego zakładu budżetowego
Wzrost funduszu o 36,7% (594,1 mln zł)
1 619,5
mln zł
2009r.
2 213,6
mln zł
2010r.
w wyniku:
 wzrostu funduszu jednostki o 236,1 % (1.149,8 mln zł)
 osiągniętego wyniku finansowego netto (577 mln zł)
7
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
Badanie sprawozdania finansowego
Badanie obligatoryjne stosownie do art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poza 1249 ze zm.)
Wybór podmiotu badającego sprawozdanie
Uchwała Nr LXIV/1098/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 28 października 2010 roku.
Podmiot badający
„ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. Grupa Finans - Servis
8
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
BIEGLI REWIDENCI
stwierdzili, że
sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego:
 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majątkowej i finansowej Województwa Dolnośląskiego na dzień 31.12.2010r.,
jak też wyniku finansowego za rok obrotowy 01.01 – 31.12.2010,
 sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi
w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami
prawa.
9
Sprawozdanie Finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2010 r.
WYNIK AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO
OPINIA I RAPORT
„ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. Grupa Finans – Servis
Prezes zarządu - Henryka Turowska
Zofia Szczeczpaniak – biegły rewident (nr KIBR 9475)
Halina Kisielewska – biegły rewident (nr KIBR 10816)
Danuta Sawicka – biegły rewident (nr KIBR 3555)
Wacław Slipiko – biegły rewident (nr KIBR 3686)
POZYTYWNA
10
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards