Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Kraśnickiego z dnia 14 stycznia

advertisement
Zarządzenie Nr 3/2016
Starosty Kraśnickiego
z dnia 14 stycznia 2016 r.
w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia
31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budżetu powiatu kraśnickiego i jednostki budżetowej Starostwo
Powiatowe Kraśniku.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ) rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej
( Dz. U. z 2013 roku, poz. 289 ) zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku Nr 1 „Dokumentacja opisująca przyjęte zasady prowadzenia
rachunkowości budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Kraśniku”,
wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
W załączniku Nr 4 „Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych”
wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Kraśnicki
Andrzej Maj
Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2016
Starosty Kraśnickiego
z dnia 14 stycznia 2016 r.
Zmiany w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości budżetowej
powiatu i Starostwa Powiatowego w Kraśniku
W pkt II ppkt 10 otrzymuje brzmienie:
„Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy komputera wg następujących programów
autorstwa firmy Mikrobit Lublin dopuszczonych do stosowania w jednostce:
 program płacowy o symbolu PL, wersja 7.0.7.0-e.1.34 WINDOWS,
 program finansowo – księgowy o symbolu FK, wersja 7.0.3.0-e.1.164 WINDOWS,
 program kasa o symbolu KS, wersja 7.0.2.3-e.1.164 WINDOWS,
 program „Planowanie budżetu” o symbolu BU, wersja 7.0.2.4-e.1.164 WINDOWS,
 program „Środki trwałe” o symbolu ST, wersja 7.0.3.3-e.1.164 WINDOWS,
 program „Ewidencja wyposażenia” o symbolu PN, wersja 7.0.2.2-e.1.164 WINDOWS,
 program „Przelewy bankowe” o symbolu PB, wersja 7.0.3.3-e.1.164 WINDOWS.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2016
Starosty Kraśnickiego
z dnia 14 stycznia 2016 r.
Zmiany w "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych"
Z dniem 18 września 2015 r. wprowadza się możliwość przyjmowania płatności
bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, zgodnie z umową
zawartą z Planet Pay Spółka z o.o. na podstawie umowy zawartej z Bankiem
Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku na prowadzenie obsługi budżetu
powiatu kraśnickiego.
Terminal płatniczy został zainstalowany w pomieszczeniu kasy Starostwa
Powiatowego.
Przy użyciu kart płatniczych mogą być dokonywane opłaty komunikacyjne,
geodezyjne i inne opłaty przyjmowane na rachunek Starostwa Powiatowego.
Na wydruku generowanym przez terminal płatniczy znajduje się kwota wpłaty.
Na koniec dnia kasjer drukuje raport- rozliczenie, który zawiera zestawienie
zbiorcze wpłat, wykazana jest liczba operacji i kwota zbiorcza.
Kasjer przekazuje te dokumenty do księgowania wskazując tytuł każdej
wpłaty. Księgowanie wpłaconych opłat dokonywane jest w dniu uznania rachunku
bankowego budżetu powiatu na podstawie wyciągu bankowego, do którego dołącza
się raport analityczny otrzymany pocztą elektroniczną oraz wcześniej wygenerowane
w kasie dokumenty.
Uznanie rachunku bankowego z tytułu dokonywanych wpłat następuje w dniu
następnym,który jest dniem roboczym.
Download
Random flashcards
Create flashcards