1 Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym

advertisement
Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu wg stanu na dzieo 4 lipca 2016 r.
Spis dziedzin/specjalizacji:
Antropologia
Archeologia
Architektura/architektura i urbanistyka
 Architektura krajobrazu
Audyt i kontrola
Badania daktyloskopijne
Badania fizykochemiczne
Badania materiałów wybuchowych
Badania mechanoskopijne
Badania odsłuchowe audiodokumentów
Badania traseologiczne
Badanie zapisów wizualnych
Balistyka/Balistyka i broo
Bankowośd
Bezpieczeostwo i higiena pracy
Biologia
Budownictwo
Chemia
Cyberprzestępczośd
Dzieła sztuki
Ekonomia
Elektroenergetyka
Elektronika
Elektrotechnika
Energetyka
Ergonomia, choroby zawodowe
Filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo
Fonoskopia
Gazownictwo
Geodezja
 Geodezja i kartografia
1
Gospodarka odpadami
Gospodarowanie nieruchomościami
Górnictwo i geologia
Grafologia
Informatyka
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
Inżynieria bezpieczeostwa
Inżynieria sanitarna
Język migowy i pismo dla niewidomych
Jubilerstwo
Klasyczne badanie dokumentów
Kolejnictwo
Kominiarstwo
Kosmetologia
Kryminalistyka
 Fotografia i techniki video
 Kryminalistyczne badanie pisma i dokumentów
Księgowośd
 Rachunkowośd i finanse
Łowiectwo
Maszynoznawstwo
Materiałoznawstwo
Meblarstwo
Medycyna
 Alergologia
 Anestezjologia
 Angiologia
 Dermatologia
 Chirurgia dziecięca
 Chirurgia naczyniowa
 Chirurgia ogólna
 Chirurgia onkologiczna
 Chirurgia ręki
2

































Chirurgia urazowa
Choroby płuc (pulmonologia)
Choroby wewnętrzne
Choroby zakaźne
Foniatria
Gastroenterologia
Ginekologia i położnictwo
Hematologia
Hepatologia
Intensywna terapia
Kardiologia
Kardiologia dziecięca
Medycyna pracy
Medycyna sądowa
Medycyna sportowa
Medycyna weterynaryjna
Mikrobiologia medyczna
Nefrologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neurologopedia
Neurotraumatologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Otolaryngologia
Pediatria
Pielęgniarstwo
Psychiatria
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Reumatologia
Seksuologia
Stomatologia
3
 Transplantologia
 Traumatologia
 Urologia
 Wenerologia
 Zakażenia szpitalne
Meteorologia
Metrologia
Mikologia
Myślistwo
Nurkowanie
Obrót papierami wartościowymi
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pedagogika
 Pomoc społeczna
 Praca socjalna
Pożarnictwo
Prawa autorskie
Prawo własności przemysłowej
Przemysł spożywczy
Psychologia
 Psychologia człowieka dorosłego
 Psychologia kliniczna
 Psychologia transportu
 Psychologia zwierząt
Rolnictwo
Sadownictwo
Szacowanie nieruchomości
Technika samochodowa
Technologia i optyka okularowa
Telekomunikacja
Własnośd intelektualna
Włókiennictwo, pralnictwo
Zabezpieczenia mienia i osób
4
Zagadnienia związane z hałasem
Zamówienia publiczne
Zarządzanie
Zarządzanie i ekonomika podmiotów gospodarczych
Zarządzanie i ekonomika przedsiębiorstw
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Zootechnika
5
Antropologia
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Kuźniarska
Katarzyna
Antropologia
Imię Nazwisko
Dziedzina
Konczewski Paweł
Archeologia
Specjalizacja
Ekshumacja, ocena materiału kostnego,
antropologia, identyfikacja na podstawie
fotografii
Przerwa
Specjalizacja
- archeologia sądowa - poszukiwanie i badanie
miejsc spoczynku szczątków ludzkich
niewiadomego pochodzenia; ocena wieku i
pochodzenia przedmiotów odnajdywanych
przy szczątkach ludzkich;
- archeologia pradziejowa i historyczna - ocena
wieku i pochodzenia zabytków
archeologicznych.
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
Archeologia
Lp.
1.
Koniec kadencji
2019-12-31
Architektura/ architektura i urbanistyka
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Boratyn Bartłomiej
2.
Dziedzina
Architektura
i urbanistyka
Architektura
Cieszyoska Ewa
Szacowanie
nieruchomości
3.
Specjalizacja
Przerwa
Sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie
projektów budowlanych, przygotowanie
dokumentacji projektowej procesu
inwestycyjnego, ustanawianie odrębnej
własności lokali.
Wyceny nieruchomości lokalowych oraz
nieruchomości gruntowych zabudowanych i
niezabudowanych.
2015-03-01 2016-12-31
Koniec kadencji
2021-12-31
2019-12-31
Grajek Grażyna
Architektura
i urbanistyka
Urbanistyka i planowanie przestrzenne.
Kuźniak Katarzyna
Architektura
i urbanistyka
Planowanie przestrzenne i urbanistyka.
2020-12-31
Architektura
Wykonywanie planów urbanistycznych i
realizacyjnych budownictwa miejskiego i
wiejskiego, wykonywanie projektów z zakresu
budownictwa ogólnego i budownictwa
mieszkalnego.
2018-12-31
4.
5.
Masztalska Ewa
6
Szacowanie
nieruchomości
6.
Matkowska
Małgorzata
Architektura
Matkowski Jan
Architektura
7.
8.
Architektura
Matuszczak
Aleksandra
Budownictwo
9.
Miller Jacek
10.
Architektura
Architektura i
urbanistyka
Modlinger Jerzy
Prawa
autorskie
11.
Nowak Barbara
Projektowanie, sprawowanie nadzoru
autorskiego, weryfikacja dokumentacji
projektowej, inwentaryzacje, podziały
nieruchomości, zabytki.
Sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie
projektów budowlanych, planów
zagospodarowania przestrzennego, prawo
budowlane oraz ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym.
Wykonywanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studiów
rozwoju gmin, wykonywanie planów
urbanistycznych i realizacyjnych, wykonywanie
projektów budowlanych w części
architektonicznej, sprawowanie nadzoru
autorskiego, sprawdzanie projektów
architektoniczno-budowlanych.
Ochrona utworu architektonicznego i
urbanistycznego.
Architektura
12.
Winnicki Marcin
Projektowanie, sprawdzanie projektów
architektoniczno-budowlanych, sprawowanie
nadzoru autorskiego.
Projektowanie, sprawdzanie projektów
architektoniczno-budowlanych, sprawowanie
nadzoru autorskiego.
Projektowanie, sprawowanie nadzoru
autorskiego, weryfikacja dokumentacji
projektowej, zabytki.
Architektura
2016-12-31
2017-12-31
2021-12-31
2017-12-31
2020-12-31
2021-12-31
Wykonywanie planów urbanistycznych i
realizacyjnych budownictwa miejskiego i
wiejskiego, wykonywanie i sprawdzanie
projektów budowlanych, sprawowanie nadzoru
autorskiego.
2017-12-31
7

Architektura krajobrazu
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Dziedzina
Architektura
krajobrazu
Litooska-Stawirej
Anna
Ogrodnictwo
Specjalizacja
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury
krajobrazu, projektowanie architektury
krajobrazu, kosztorysowanie, ekspertyzy
rewaloryzacyjne i konserwatorskie
zabytkowych założeo ogrodowych.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Szacowanie zniszczeo i uszkodzeo roślin,
ekspertyzy dotyczące wieku drzew,
prawidłowośd sadzenia i pielęgnacji roślin.
Audyt i kontrola
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Falenta Paweł
Dziedzina
Zamówienia
publiczne
Audyt
i kontrola
2.
Bankowośd
Informatyka
Gębicz Artur
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Przestępczośd bankowa, obsługa transakcji
kartowych i płatniczych, analiza przepływu
środków pomiędzy kontami bankowymi,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i
finansowania terroryzmu, obsługa produktów
skarbu oraz strukturyzowanych, analiza
spełniania wymagao nadzorczych.
Przestępczośd intelektualna, bezpieczeostwo
systemów informatycznych, organizacja
informatyki, analiza zdarzeo (danych)
związanych z oszustwami i nadużyciami
dokonywanymi za pośrednictwem
komputerów/internetu, analiza dużych ilości
danych zapisanych w postaci elektronicznej,
badanie komputerowych nośników danych.
2020-12-31
Audyt
i Kontrola
8
Badania daktyloskopijne
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Grzybowski Witold
2.
Jurek Bartosz
3.
Płoszaj Robert
4.
Skiba Krzysztof
Dziedzina
Badania
daktyloskopijne
Badania
daktyloskopijne
Specjalizacja
Badania
daktyloskopijne
Kryminalistyczne badania elektrotechniczne
i pożarowe, daktyloskopia.
Kryminalistyka
Kryminalistyczne badania
elektrotechni8czne i pożarowe.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Wizualizacja śladów, identyfikacja
daktyloskopijna
2017-12-31
2017-12-31
Badania
daktyloskopijne
2017-12-31
Badania fizykochemiczne
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Binek Aldona
Badania
fizykochemiczne
1.
2.
3.
4.
5.
Bomba Piotr
Broniek Roman
Dąbrowski Paweł
Domioska Marzena
6.
Kwaśnica Andrzej
7.
Niżyoski Jacek
8.
Nowak Tomasz
Badania
fizykochemiczne
Badania
fizykochemiczne
Badania
fizykochemiczne
Badania
fizykochemiczne
Badania
fizykochemiczne
Badania
fizykochemiczne
Badania
fizykochemiczne
Badania
materiałów
wybuchowych.
Specjalizacja
Identyfikacja, porównanie oraz ustalanie
środków odurzających i substancji
psychotropowych, wyrobów alkoholowych,
pozostałości popożarowych, substancji
łatwopalnych, materiałów wybuchowych,
mikrośladów i włókien, farb, lakierów i
tworzyw sztucznych oraz środków kryjących.
Badania substancji psychoaktywnych.
Przerwa
Koniec kadencji
2016-12-31
2020-12-31
2017-12-31
Analiza chemiczna substancji pochodzenia
naturalnego i syntetycznego.
2020-12-31
2016-12-31
Badania urządzeo i materiałów
wybuchowych, badania krwi i innych płynów
ustrojowych na zawartośd alkoholu.
2019-12-31
2019-12-31
Badania urządzeo i materiałów
wybuchowych.
2019-12-31
9
Badania materiałów wybuchowych
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Badania
fizykochemiczne
Specjalizacja
Nowak Tomasz
Badania materiałów
wybuchowych.
Badania urządzeo i materiałów
wybuchowych.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Badania
mechanoskopijne
Specjalizacja
Technika
samochodowa
Rekonstrukcja wypadków
komunikacyjnych.
Kryminalistyka fotografia i techniki
video
Fotografia kryminalistyczna.
1.
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
Badania mechanoskopijne
Lp.
1.
Kinicki Waldemar
2.
Kozdrowski Dariusz
3.
Markiewicz Janusz
4.
Skubikowski
Tadeusz
5.
Wyczesany Jacek
Koniec kadencji
2017-12-31
2017-12-31
Badania
mechanoskopijne
Technika
samochodowa
Rekonstrukcja wypadków drogowych .
Balistyka i broo
Badanie broni i amunicji.
Badania
mechanoskopijne
2017-12-31
Informatyka
Przestępczośd komputerowa.
Badania
mechanoskopijne
Badania mechanoskopijne i badanie
autentyczności numerów
identyfikacyjnych pojazdów.
Badania
mechanoskopijne
Technika
samochodowa.
Przerwa
2016-12-31
2017-12-31
Rekonstrukcja wypadków drogowych.
10
Badania odsłuchowe audiodokumentów
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Bar Beniamin
Badania odsłuchowe
audiodokumentów
Rakoczy Artur
Badania odsłuchowe
audiodokumentów
1.
2.
Specjalizacja
Badania audiodokumentów, spisywanie
treści, poprawa jakości nagrao,
wykonywanie kopii audiodokumentów.
Przerwa
Koniec kadencji
2016-12-31
2018-12-31
Badania traseologiczne
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Moskalczuk Adam
Dziedzina
Badania
traseologiczne
Specjalizacja
Traseologiczne badania śladów obuwia
i opon.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Badanie zapisów wizualnych
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Burek Ryszard
Dziedzina
Badania
zapisów
wizualnych
Specjalizacja
Przerwa
Badania zapisów wideo, badania
fotograficzne.
Koniec kadencji
2016-12-31
Balistyka/Balistyka i broo
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Imię Nazwisko
Gibasiewicz
Andrzej
Jamroziak
Krzysztof
Jarocki Sławomir
Królik Andrzej
Kuliczkowski
Maciej
6.
Markiewicz Janusz
Dziedzina
Specjalizacja
Balistyka i broo
Broo i amunicja.
2018-12-31
Balistyka
Balistyka koocowa.
2016-12-31
Balistyka i broo
Balistyka i broo
Balistyka, broo myśliwska.
2019-12-31
2020-12-31
Balistyka i broo
Badanie broni palnej i balistyka.
2019-12-31
Balistyka i broo
Badanie broni i amunicji.
Badania
mechanoskopijne
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
11
7.
8.
Informatyka
Przestępczośd komputerowa.
Płusa Paweł
Wyka Dariusz
Balistyka i broo
Balistyka i broo
Broo palna i amunicja.
Badanie broni i balistyka.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Bankowośd
Specjalizacja
Informatyka
Przestępczośd intelektualna, bezpieczeostwo
systemów informatycznych, organizacja
informatyki, analiza zdarzeo (danych)
związanych z oszustwami i nadużyciami
dokonywanymi za pośrednictwem
komputerów/internetu, analiza dużych
ilości danych zapisanych w postaci
elektronicznej, badanie komputerowych
nośników danych.
2020-12-31
2017-12-31
Bankowośd
Lp.
1.
Gębicz Artur
Przerwa
Koniec kadencji
Przestępczośd bankowa, obsługa transakcji
kartowych i płatniczych, analiza przepływu
środków pomiędzy kontami bankowymi,
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i
finansowania terroryzmu, obsługa produktów
skarbu oraz strukturyzowanych, analiza
spełniania wymagao nadzorczych.
2020-12-31
Audyt i
Kontrola
2.
3.
Grzela Adam
Bankowośd
Migut Marzenna
Bankowośd
4.
2018-12-31
2018-12-31
Ekonomia
Parvi Rafał
Rachunkowośd
i finanse
2018-12-31
Bankowośd
5.
Płudowski Lesław
6.
Wiszniowski
Edward
Bankowośd
Bankowośd i finanse podmiotów
gospodarczych.
2018-12-31
Bankowośd
Księgowośd
Analiza finansowa.
2017-12-31
12
Bezpieczeostwo i higiena pracy
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Dziedzina
Demczuk
Aleksander
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Franczak
Ryszard
4.
5.
6.
Hiczuk Adam
Kaczmarek
Ireneusz
Klag Józef
Maciejewski Jan
7.
Mielcarek
Marek
8.
Przerwa
Koniec kadencji
Smacka Renata
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeostwa pracy przy
obsłudze maszyn i urządzeo; organizacja miejsc i stanowisk
pracy; wymogi dot. przeprowadzania szkoleo z zakresu bhp;
sporządzanie dokumentacji powypadkowej; ocena ryzyka
zawodowego wg przyjętych metod i zasad określających
stopieo zagrożenia dla stanowiska i miejsca pracy.
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Maszynoznawstwo
Budownictwo
2016-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2020-12-31
Wycena rynkowa maszyn i urządzeo, ocena zagrożeo, ryzyka
technicznego maszyn, ocena zgodności maszyn z wymogami
dyrektyw unijnych (CE).
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
9.
Stawiarski
Przemysław
2016-12-31
Zarządzanie
kryzysowe i ochrona
ludności
2.
3.
Specjalizacja
Pożarnictwo
2019-12-31
2017-12-31
Kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji
obiektu oraz architektury obiektu, kierowanie wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i
kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli
technicznej utrzymania obiektów budowlanych bez
ograniczeo, jakośd produktów lub usług w zakresie
budownictwa i materiałów budowlanych, opinie techniczne
w zakresie budownictwa, ekspertyzy budowlane,
wykonawstwo, usługi, technologia i roboty budowlane,
nadzór budowlany, stan techniczny, zużycie, uszkodzenie
konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów
2019-12-31
13
budowlanych, kontrola techniczna utrzymania obiektów
budowlanych.
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
10.
Szczepaniak
Andrzej
Wiącek
Wiesław
11.
12.
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
Ochrona środowiska
Bezpieczeostwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych.
Badania wypadków przy pracy, ocena ryzyka zawodowego.
2016-12-31
Bezpieczeostwo i higiena pracy przemysłu rolnospożywczego, analiza wypadków przy pracy.
2017-12-31
Bezpieczeostwo chemiczne, ekologiczne, radiacyjne i
procesowe, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i radiacyjne,
rozprzestrzeniania skażeo chemicznych i radiacyjnych,
zagrożenia chemiczne i radiacyjne w środowisku pracy,
Poważne Awarie Przemysłowe w rozumieniu ustawy Prawo
Ochrony Środowiska, Tytuł IV Poważne awarie (Dz.U.2001 nr
62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r.; tekst jednolity:
Dz.U.2013 poz. 1232 z dnia 26 sierpnia 2013 r. , z
późniejszymi zmianami).
Wrzesioski
Janusz Adam
2020-12-31
Bezpieczeostwo i
higiena pracy
Inżynieria
bezpieczeostwa
Biologia
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
1.
Dąbrowski Adam
Biologia
Genetyka molekularna.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
2.
3.
Juźwiak Radosław
Łuczak Wojciech
Biologia
Biologia
Biologia klasyczna i genetyka
Genetyka sądowa.
2017-12-31
2020-12-31
Budownictwo
Lp.
Imię
Nazwisko
1.
2.
3.
1 Antas
. Wacław
Bawecki
Marek
2 Berlioski
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Budownictwo
Utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych
2017-12-31
Budownictwo
Budownictwo ogólne i kosztorysowanie.
2020-12-31
Budownictwo
Projektowanie, budowa, kontrola i konserwacja placów
2019-12-31
14
. Dominik
4.
5.
3
. Białoborska
Marta
4
. Budzanowski
Kazimierz
zabaw, sal zabaw, siłowni zewnętrznych i skateparków;
ocena zgodności z normami wyposażenia placów
zabaw, nadmuchiwanego sprzętu do zabaw,
wyposażenia siłowni zewnętrznych, urządzeo dla
użytkowników sprzętu rolkowego i innego sprzętu
rekreacyjno-sportowego.
Budownictwo
Konstrukcje stalowe, fasadowe i szklane.
2020-12-31
Budownictwo
Budownictwo lądowe.
2018-12-31
Budownictwo
Materiałoznawstwo budowlane, materiałoznawstwo
konserwatorskie obiektów zabytkowych, mykologia
budowlana, w tym odgrzybianie i osuszanie budynków,
zabezpieczenia budowli i budynków przed korozją
biologiczną i abiotyczną.
2021-12-31
Budownictwo
Budownictwo sanitarne.
2017-12-31
Budownictwo
Specjalnośd architektoniczna.
2016-12-31
Budownictwo
Budownictwo lądowe- infrastruktura rowerowa,
organizacja ruchu- ruch rowerowy.
2017-12-31
Budownictwo
Projektowanie i nadzorowanie obiektów budowlanych.
2018-12-31
Budownictwo
Kosztorysowanie robót budowlanych instalacji
sanitarnych, wyceny i rozliczenia kosztorysowego robót
budowlanych instalacji sanitarnych, realizacja i
rozliczenia umów o roboty budowlane
współfinansowane ze środków unijnych,
przygotowanie dokumentów przetargowych na roboty
budowlane w oparciu o prawo zamówieo publicznych,
procedury FIDIC i procedury Banku Światowego,
zarządzania kontraktami budowlanymi realizowanymi
w oparciu o prawo zamówieo publicznych, procedury
FIDIC i procedury Banku Światowego.
2020-12-31
Budownictwo
Budownictwo drogowe, bezpieczeostwo ruchu
drogowego.
2019-12-31
6.
Burski
Zbigniew
7.
5
. Bydlioska
Urszula
8. 6
. ChmielSobieralska
Julitta
9. 7
. Chojnacki
Daniel
10. 8
. Czerwioski
Wojciech
11.
Ferdek
Małgorzata
12. 9
. Figiel Marcin
15
13. 1
0
.
Budownictwo
Francikiewicz
Stanisław
14. 1
1
. Hans Bogdan
15. 1
2 Herezo
. Tadeusz
16. 1
3
. Idźkowski
Zygmunt
17. 1
4
Jakszycki
.
Wojciech
18. 1
Janicki
5
Bogdan
.
19. 1
Jasioski
6
Robert
.
20.
2018-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
Kalkulacja cen i robót budowalnych.
Szacowanie
nieruchomości
2017-12-31
Maszynoznawst
wo
Szacowanie maszyn i urządzeo trwale związanych z
gruntem.
Budownictwo
Budownictwo wodno-inżynieryjne.
Budownictwo
Budownictwo miejskie i przemysłowe.
2019-12-31
2016-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
Wykonawstwo budowlane, ekspertyzy, opinie i oceny
techniczne, sprawdzanie i opiniowanie projektów w
branży konstrukcyjno-budowlanej, wycena i rozliczanie
kosztorysowe robót budowlanych.
2020-12-31
Budownictwo
Budownictwo ogólne, kosztorysowanie oraz rozliczanie
robót.
2017-12-31
Budownictwo
Konstrukcyjno-budowlane.
2018-12-31
Budownictwo lądowe ogólne, budownictwo
przemysłowe, budownictwo drogowe, zagadnienia
projektowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe,
bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania
robót budowlanych, ocena prawidłowości
wykonywania robót budowlanych, rozliczenia robót
budowlanych, prawidłowośd przeprowadzenia
przetargów w oparciu o Ustawę Prawo Zamówieo
Publicznych, realizacja umów o roboty budowlane na
podstawie procedur FIDIC
2020-12-31
Budownictwo
KaretaDmochowski
Marek
Budownictwo ogólne.
16
Inżynieria
sanitarna
21. 1
7
.
Sieci i instalacje sanitarne, stacje uzdatniania wody,
zagadnienia projektowe, bezpieczeostwo i higiena
pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
ocena prawidłowości wykonywania robót
budowlanych, rozliczanie robót budowlanych,
prawidłowośd przeprowadzenia przetargów w oparciu
o Ustawę Prawo Zamówieo Publicznych, realizacja
umów o roboty budowlane na podstawie procedur
FIDIC.
Zamówienia
publiczne
Kawioska
Beata
Budownictwo
22. 1
8
.
Kicaj
Aleksandra
Budownictwo
23. 1
9
. Kobyłecki
Józef Adam
Budownictwo
25. 2
0
. Kusch
Krzysztof
26. 2
2
. Leszczyoski
Marek
Budownictwo ogólne
(konstrukcyjno-inżynieryjne).
Szacowanie
nieruchomości
24.
Kraszewski
Zbigniew
Procesy inwestycyjne, nadzór robót sanitarnych,
rozliczanie robót budowlanych na podstawie umów
zawieranych w trybie k.c.; ustawy Prawo zamówieo
publicznych oraz warunków kontraktowych FIDiC;
umowy na roboty budowlane zawierane na podstawie
warunków kontraktowych FIDiC; realizacja i rozliczanie
umów na roboty budowlane współfinansowanych ze
środków zewnętrznych pochodzących z UE.
Budownictwo ogólne (kubaturowe); ekspertyzy
ekonomiczno-finansowe prac budowlanych;
weryfikacja projektów budowlanych pod kątem
prawidłowości wykonawczej zastosowanych rozwiązao
projektowych; wycena i rozliczanie robót budowlanych;
organizacja procesu budowlanego, ocena jakości
wykonywanych robót.
Budownictwo
Budownictwo ogólne, kosztorysowanie, rozliczanie
budów i zadao inwestycyjnych, organizacja procesu
budowlanego, ocena stanu technicznego obiektów
budowlanych.
Budownictwo
Budownictwo konstrukcyjno-budowlane.
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2016-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
2017-12-31
Przygotowywanie dokumentów przetargowych na
roboty budowlane
w oparciu o prawo zamówieo publicznych, procedury
FIDIC i procedury Banku Światowego, zarządzania
kontraktami budowlanymi realizowanymi w oparciu o
2020-12-31
17
prawo zamówieo publicznych, procedury FIDIC i
procedury Banku Światowego, realizacja i rozliczanie
umów o roboty budowlane współfinansowane ze
środków unijnych, kosztorysowanie robót
budowlanych, wyceny i rozliczanie kosztorysowe robót
budowlanych, kierowanie i nadzorowanie robotami
budowlanymi, budownictwo podziemne, budowy dróg,
fundamentowanie, geotechniki budowlane i górnicze,
wykonawstwo robót budowlanych.
27. 2
3 Maciejczyk
. Robert
Budownictwo
28.
Marczyoski
Leszek
29.
Budownictwo
Architektura
Matuszczak
Aleksandra
Budownictwo
30. 2
Mączka
4
Maciej
.
31. 2
Muchalski
5
Bronisław
.
32. 2
Muskała
6
Tadeusz
.
33.
Nowicki
Krzysztof
34. 2
7 Owarzany
. Stanisław
35. 2
Pawlikowska
8
Elżbieta
.
36.
Puła Olgierd
Budowa placów zabaw, nawierzchnie, wyposażenie
placów zabaw,
urządzenia zabawowe, sprzęt rekreacyjno-sportowy
2017-12-31
Nadzorowanie prac budowlanych, projektowanie i
opracowywanie technologii związanych z montażem i
układaniem okładzin ceramicznych, klinkierowych i z
kamienia naturalnego, uszczelnianie różnych obiektów
budowlanych, w tym ba basenach kąpielowych
Projektowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego,
weryfikacja dokumentacji projektowej, zabytki.
2017-12-31
2021-12-31
Projektowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego,
weryfikacja dokumentacji projektowej, inwentaryzacje,
podziały nieruchomości, zabytki.
Budownictwo
Budownictwo ogólne.
2018-12-31
Budownictwo
Budownictwo lądowe – ogólne.
2019-12-31
Budownictwo
Specjalnośd konstrukcyjno-budowlana .
2017-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
Budownictwo
2017-12-31
Kosztorysowanie i rozliczanie robót oraz obiektów
budowlanych,
Konstrukcyjno-budowlana, ocena i badanie stanu
technicznego obiektów budowlanych obejmujące
projektowanie i wykonawstwo
robót.
Budownictwo
Budownictwo ogólne.
Budownictwo
Geotechnika i fundamentowanie, geologia inżynierska
oraz badanie gruntów dla celów budownictwa.
2017-12-31
15.03.2016 –
31.12.2016
2016-12-31
2018-12-31
18
37. 2
9 Rataj Maciej
.
38. 3
0 Razik Andrzej
.
39.
Runiewicz
Paweł
40. 3
Spuziak
1
Wiesław
.
41. 3
2
.
Budownictwo
Budownictwo ogólne, prawo budowlane; ocena i
ekspertyza w zakresie utrzymania stanu technicznego
obiektów .
2020-12-31
Budownictwo
Budownictwo ogólne.
2020-12-31
Budownictwo
Budownictwo drogowe, poprawnośd techniczna
budowy dróg, organizacja procesu budowy dróg,
bezpieczeostwo ruchu drogowego.
2021-12-31
Budownictwo
Budownictwo komunikacyjne.
2017-12-31
Budownictwo
Stawiarski
Przemysław
Bezpieczeostwo
i Higiena Pracy
42. 3
3 Szewczyk
. Wojciech
43.
Warenda
Kazimierz
44. 3
Zbrojewicz
6
Wiesław
.
Budownictwo
Budownictwo
Budownictwo
Kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru
inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektów budowlanych bez ograniczeo,
jakośd produktów lub usług w zakresie budownictwa i
materiałów budowlanych, opinie techniczne w
zakresie budownictwa, ekspertyzy budowlane,
wykonawstwo, usługi, technologia i roboty budowlane,
nadzór budowlany, stan techniczny, zużycie,
uszkodzenie konstrukcji i obiektów budowlanych oraz
materiałów budowlanych, kontrola techniczna
utrzymania obiektów budowlanych.
Bezpieczeostwo i higiena pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych.
Instalacyjno-inżynieryjne obejmująca zakres sieci i
urządzeo cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych; urządzenia i
instalacje służące do ochrony zanieczyszczenia wód.
Budownictwo instalacyjno-inżynieryjne, melioracje
wodne, organizacja i kosztorysowanie w budownictwie.
Kosztorysowanie.
2019-12-31
2018-12-31
2021-12-31
2020-12-31
19
Chemia
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Analiza chemiczna różnych materiałów biorąc
pod uwagę ich własności fizykochemiczne oraz
ocena użyteczności i oddziaływao na
organizmy żywe i środowisko.
Chemiczne badania płynów ustrojowych na
obecnośd alkoholu.
1.
Grobelny Romuald
2.
Kuczer Robert
Chemia
Chemia
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
2017-12-31
Cyberprzestępczośd
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
1.
Cyberprzestępczośd
Piotrowski Ryszard
Prawo własności
przemysłowej
Przerwa
Przestępczośd związana z kartami
płatniczymi, przestępczośd
komputerowa, przestępczośd
intelektualna (rozpoznawanie
oryginalnego i nielegalnego
oprogramowania).
Koniec kadencji
2020-12-31
Ochrona znaków towarowych i
własności przemysłowej.
Dzieła sztuki
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Szemborski Henryk
Dzieła sztuki
1.
Specjalizacja
Ocena autentyczności dzieł sztuki i antyków oraz
wycena wartości materialnej dzieł sztuki i antyków.
obejmujące dziedziny: malarstwo, grafika, rzeźba,
rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa, medalierstwo
artystyczne powstałych od XVI do XX wieku.
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
Ekonomia
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Anisimowicz
Małgorzata
Ekonomia
1.
Specjalizacja
- analiza i wycena przedsiębiorstw oraz ich
poszczególnych składników;
- ocena propozycji układowych i planów
naprawczych, ocena ekonomicznej
efektywności procedur upadłościowych i
naprawczych oraz prawidłowości dokonanych
w tym zakresie czynności
- badanie i ocena ekonomiczna działao i
zaniechao czynności gospodarczych godzących
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
20
2.
Drewniak Barbara
Ekonomia
Zarządzanie
3.
Machała Robert
4.
Ekonomia
w interesy uczestników obrotu gospodarczego
(działanie na szkodę).
Analiza ekonomiczno-finansowa,
rachunkowośd, kontroling.
Zarządzanie przedsiębiorstwem i finansami,
Wycena przedsiębiorstw, akcji, udziałów i
instrumentów finansowych (w tym
pochodnych).
2019-12-31
2020-12-31
Ekonomia
Parvi Rafał
Finanse i
rachunkowośd
Bankowośd
5.
Ekonomia
Wichrowski
Grzegorz
Zarządzanie
6.
Wróbel Reinhard
2018-12-31
Analiza ekonomiczna i finansowa, analiza i
wycena przedsiębiorstw oraz ich
poszczególnych składników, ocena propozycji
układowych i planów naprawczych, ocena
ekonomicznej efektywności procedur
upadłościowych i naprawczych oraz
prawidłowości dokonanych w tym zakresie,
badanie i ocena ekonomiczna działao i
zaniechao czynności gospodarczych godzących
w interesy uczestników obrotu gospodarczego
(działanie na szkodę).
Zarządzanie przedsiębiorstwem,
marketingiem, finansami, ryzykiem
prowadzenia działalności gospodarczej,
kontrolą zarządzania i jakości produkcji.
Ekonomia
Analizy ekonomiczne, finanse, zarządzanie
finansowe, księgowośd i rachunkowośd.
Zarządzanie
Zarządzanie ryzykiem.
Dziedzina
Energetyka
Specjalizacja
2020-12-31
2018-12-31
Elektroenergetyka
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Przerwa
Koniec kadencji
Elektroenergetyka
Stepnowski Michał
Elektrotechnika
2021-12-31
Instalacje
elektryczne
2.
Szuba Marek
Elektroenergetyka
2018-12-31
21
Elektronika
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Kolanko Jerzy
Elektronika
Imię Nazwisko
Dziedzina
1.
Specjalizacja
Elektronika użytkowa (RTV, komputery,
telefony komórkowe); urządzenia i maszyny
wyposażone w elektronikę; urządzenia
pomiarowe elektroniczne i elektryczne.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Elektrotechnika
Lp.
1.
Kosendiak Tomasz
2.
Elektrotechnika
Elektrotechnika
Leonowicz
Zbigniew
Specjalizacja
Elektryczno-elektroniczne urządzenia
zabezpieczenia i sterowanie ruchem
drogowym, organizacja ruchu drogowego,
rekonstrukcja przebiegu zdarzeo
zarejestrowanych przez monitoring.
Elektryczne urządzenia pomiarowe,
infrastruktura elektroenergetyczna,
wpływ elektroenergetyki na środowisko,
układy elektryczne i elektroniczne
pojazdów, instalacje elektryczne, sieci,
automatyka urządzeo i aparaty
elektryczne, materiałoznawstwo
elektryczne, liczniki energii, rozliczenia
opłat za energię, technika wysokich
napięd.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
2021-12-31
Własnośd
intelektualna
3.
Energetyka
Elektroenergetyka
Michał Stepnowski
2021-12-31
Elektrotechnika
Instalacje
elektryczne
Energetyka
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Michał Stepnowski
Dziedzina
Energetyka
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2021-12-31
22
Elektroenergetyka
Elektrotechnika
Instalacje elektryczne
2.
Sell Dariusz
Energetyka
Regulacja prawna gruntów pod
urządzeniami elektroenergetycznymi
(wykup, służebnośd, dzierżawa, wejście
na grunt w celach inwestycyjnych).
2021-12-31
Ergonomia, choroby zawodowe
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
1.
Paluch Ryszard
Ergonomia,
choroby
zawodowe
Specjalizacja
Ergonomia i bezpieczeostwo pracy - stopieo
dostosowania warunków pracy do wymagao
normatywnych, czynniki uciążliwe w ocenie
ryzyka zawodowego i choroby zawodowe
układu ruchu.
Przerwa
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
Filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Broniarz Henryk
2.
Pieokowski Robert
Dziedzina
Filatelistyka,
numizmatyka,
medalierstwo
Filatelistyka,
numizmatyka,
medalierstwo
Koniec kadencji
Filatelistyka, numizmatyka, medalierstwo.
2017-12-31
Numizmatyka i medalierstwo.
2017-12-31
Fonoskopia
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Brachmaoski
Stefan
Fonoskopia
Gonet Wiktor
Fonoskopia
1.
2.
Specjalizacja
Autentyzacja nagrao, identyfikacja i
weryfikacji głosu mówcy, sporządzanie
stenogramu, oczyszczanie nagrao z szumu –
polepszenie jakości nagrania.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
2019-12-31
23
Gazownictwo
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Kobierski
Mieczysław
Dziedzina
Specjalizacja
Organika gazowa, gazodynamika, eksploatacja
urządzeo gazowych, przemysł gazowniczy.
Imię Nazwisko
Bugiel Janusz
Jakób Andrzej
Dziedzina
Geodezja
Geodezja
Szacowanie
nieruchomości
Geodezja
Geodezja
Maszynoznawstwo
Geodezja
Geodezja
Gazownictwo
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Geodezja
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kaczmarczyk
Tomasz
Kocioski Jerzy
Malik Tadeusz
Pietrzyk Jan
Świtalski Walenty
Wiktor
Trachimowicz
Zbigniew
Woźna-Moskalik
Maria
Wójtowicz
Wiesława
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
2019-12-31
2017-12-31
2017-12-31
Urządzenia rolne.
2016-12-31
2017-12-31
Geodezja
2019-12-31
Geodezja
2017-12-31
Geodezja
2019-12-31
08.02.2016 –
31.07.2016
Geodezja
11.
Geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne, rozgraniczenie i
podziały nieruchomości, sporządzanie
dokumentacji dla celów prawnych oraz
geodezyjne urządzanie terenów rolnych i
leśnych, szacowanie nieruchomości.
Geodezja
Wysocki Witold
2019-12-31
2017-12-31
Szacowanie
nieruchomości

Geodezja i kartografia
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Bienias Andrzej
Dziedzina
Geodezja i
kartografia
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
24
2.
Cecot Stanisław
3.
Kumiega Wojciech
Gospodarka
Lp.
Imię Nazwisko
1.
4.
Tabisz Bożena
Geodezja i
kartografia
2020-12-31
Rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
wznowienia znaków granicznych, wyznaczanie
punktów granicznych, przyjęcie granic do podziału
nieruchomości, prowadzenie, aktualizacja i
Geodezja i
udostępnianie danych z ewidencji gruntów i
kartografia
budynków - katastru nieruchomości oraz z mapy
zasadniczej; gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
pomiary sytuacyjno-wysokościowe i
Dziedzina
Specjalizacja inne opracowania geodezyjne
inwentaryzacyjne,
Gospodarka do celów prawnych.
Geodezja i
odpadami
kartografia
Górnictwo i
geologia
17-02-2016 –
17-08-2016
2018-12-31
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
2017-12-31
Malewski Jerzy
Ochrona
środowiska
odpadami
Ochrona środowiska naturalnego i zasobów
naturalnych.
Gospodarowanie nieruchomościami
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Berdychowska
Ewa
Dziedzina
Gospodarowanie
nieruchomościami
2.
Olakowski
Roman
Gospodarowanie
nieruchomościami
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Zarządzanie nieruchomościami
2019-12-31
Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi
budynków mieszkalnych, obiektów
komercyjnych i innych podlegających ustawie
o własności lokali, o gospodarce
nieruchomościami i o spółdzielniach
mieszkaniowych.
2020-12-31
Górnictwo i geologia
Lp.
Imię Nazwisko
Maj Jolanta
Dziedzina
Górnictwo i
geologia
Górnictwo i
geologia
Malewski Jerzy
Gospodarka
odpadami
1.
Chrzan Tadeusz
2.
3.
Specjalizacja
Szkody górnicze, górnictwo i geologia
inżynieryjna.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
2019-12-31
2017-12-31
25
Górnictwo i
geologia
Ochrona
środowiska
Ochrona środowiska naturalnego i zasobów
naturalnych.
Grafologia
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Frąszczak Jerzy
Grafologia
Frąszczak Piotr
Grafologia
Libura Grzegorz
Luśnia Tomasz
Grafologia
Grafologia
Rapak Agnieszka
Grafologia
Imię Nazwisko
Dziedzina
Berłowski Paweł
Informatyka
1.
2.
3.
4.
5.
Specjalizacja
Badanie pisma ręcznego i maszynowego,
badanie odcisków pieczątek , kryminalistyczna
analiza dokumentów.
Badanie pisma ręcznego, maszynowego,
odcisków pieczątek, kryminalistyczna analiza
dokumentów.
Badanie porównawcze pisma ręcznego.
Badanie dokumentów.
Badania porównawcze podpisów i pisma
ręcznego, psychologia pisma.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Informatyka
Lp.
1.
2.
Specjalizacja
Badania komputerów i cyfrowych
nośników danych.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Informatyka
Drożdż Mariusz
3.
Bankowośd
Gębicz Artur
2017-12-31
Telekomunkacja
Przestępczośd bankowa, obsługa
transakcji kartowych i płatniczych, analiza
przepływu środków pomiędzy kontami
bankowymi, przeciwdziałanie praniu
pieniędzy i finansowania terroryzmu,
obsługa produktów skarbu oraz
strukturyzowanych, analiza spełniania
wymagao nadzorczych
2020-12-31
26
Informatyka
Przestępczośd intelektualna,
bezpieczeostwo systemów
informatycznych, organizacja informatyki,
analiza zdarzeo (danych) związanych z
oszustwami i nadużyciami dokonywanymi
za pośrednictwem
komputerów/internetu, analiza dużych
ilości danych zapisanych w postaci
elektronicznej, badanie komputerowych
nośników danych.
Audyt i Kontrola
4.
Kaczmarek Marcin
Informatyka
Kalinowski Dariusz
Informatyka
5.
6.
Ladra Tomasz
7.
8.
Liber Arkadiusz
Informatyka
Informatyka
Balistyka i broo
Markiewicz Janusz
Informatyka
Michalczyk Paweł
Informatyka
Niemiec Andrzej
Informatyka
2018-12-31
2015-10-01 2016-10-01
2017-12-31
2020-12-31
2017-12-31
Badanie broni i amunicji.
Badania
mechanoskopijne
9.
10.
Bezpieczeostwo systemów
informatycznych, analiza powłamaniowa,
pozyskiwanie dowodów, analiza danych
audiowizualnych.
Projekty i usługi informatyczne, tworzenie
i wdrożenia systemów informatycznych,
bezpieczeostwo systemów
informatycznych, weryfikacja legalności
oprogramowania oraz analiza nośników
danych.
Technologia komputerowa, w tym
nowoczesne technologie; technologia
GSM - odczyt zawartości pamięci
telefonów i kart SIM; analiza kryminalna w
zakresie informatyki.
2017-12-31
Przestępczośd komputerowa.
Technologia komputerowa, w tym
nowoczesne technologie; technologia
GSM; analiza kryminalna w zakresie
informatyki, przestępczośd komputerowa,
technik komputerowych i kart płatniczych,
ocena legalności oprogramowania,
zabezpieczenie i badanie sprzętu
komputerowego i cyfrowych nośników
danych; weryfikacja podpisów
elektronicznych.
Informatyka i oprogramowanie
komputerów.
2019-12-31
2017-12-31
27
11.
12.
13.
Rydlikowski Michał
Informatyka
Słomianny Paweł
Informatyka
Stolarski Marek
Piotr
Informatyka
14.
15.
Wyrostek
Arkadiusz
Informatyka
Zamiara Bartosz
Informatyka
Przestępczośd intelektualna, analiza
zdarzeo związanych z oszustwami i
nadużyciami dokonanymi za
pośrednictwem komputerów,
odzyskiwanie danych, analiza
powłamaniowa, analiza nośników danych,
analiza i odzyskiwanie danych, w tym z
telefonów ocena legalności
oprogramowania, bezpieczeostwo
komputerowe, analiza materiałów z
monitoringu.
Analiza zawartości komputerów, urządzeo
mobilnych oraz telefonów komórkowych.
Informatyka i bezpieczeostwo
komputerowe.
Technika komputerowa, oprogramowanie
i najnowsze technologie, zabezpieczenia
systemów teleinformatycznych,
telekomunikacji, telefonii cyfrowej,
analogowej, komórkowej
oprogramowanie, licencjonowanie, prawa
autorskie, fotografia cyfrowa i
wideogramy, karty płatnicze,
przestępczośd komputerowa i oparta na
najnowszych technologiach.
Badania sprzętu komputerowego i
cyfrowych nośników danych.
2020-12-31
2019-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2016-12-31
Instalacje elektryczne
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Energetyka
Stepnowski
Michał
Elektroenergetyka
2021-12-31
Elektrotechnika
Instalacje
elektryczne
Instalacje sanitarne
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Angelow Anna
Dziedzina
Instalacje
sanitarne
Specjalizacja
Sieci sanitarne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
28
2.
Bełko Ewa
3.
Ciesielski Bartosz
Instalacje
sanitarne
Instalacje
sanitarne
4.
Śnieżyk Ryszard
Władysław
5.
Trzebioska Maria
Instalacje
sanitarne
Instalacje
sanitarne
Instalacyjno-inżynieryjna, instalacje wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe i cieplne, sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne uzbrojenia terenu;
Kosztorysowanie w zakresie klimatyzacji, ogrzewnictwa
i instalacji sanitarnych.
Instalacje sanitarne i wodociągowe, urządzenia cieplne,
energia cieplna – technika sanitarna, instalacje ciepłej i
zimnej wody użytkowej, rozliczenie opłat za ciepło w
systemach ciepłowniczych, taryfikowanie ciepła, liczniki
ciepła, rozliczanie ciepła w budynkach wielorodzinnych,
podzielniki ciepła, źródła ciepła (elektrociepłownie,
ciepłownie, kotłownie gazowe), kogeneracja
(jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i
cieplnej), ocena współpracy źródeł ciepła z siecią
ciepłowniczą, zasada dostępu do sieci ciepłowniczej
strony trzeciej, dostawców ciepła TPA, ocena
oszczędności energii w skutek modernizacji, ocena
termomodernizacji ocieplenia budynków i instalacji co i
cw, ocena audytów energetycznych metodą ESCO
(zapłata za nakłady w oszczędności energii),
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (słonecznej,
wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, geotermii, pomp
ciepła).
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
Urządzenia cieplne i zdrowotne.
2017-12-31
Inżynieria bezpieczeostwa
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
2.
Ochrona
środowiska
Wrzesioski
Janusz Adam
Specjalizacja
Bezpieczeostwo chemiczne, ekologiczne, radiacyjne i procesowe,
ratownictwo chemiczne, ekologiczne i radiacyjne,
rozprzestrzeniania skażeo chemicznych i radiacyjnych, zagrożenia
chemiczne i radiacyjne w środowisku pracy, Poważne Awarie
Przemysłowe w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
Tytuł IV Poważne awarie (Dz.U.2001 nr 62 poz. 627 z dnia 20
czerwca 2001 r.; tekst jednolity: Dz.U.2013 poz. 1232 z dnia 26
sierpnia 2013 r. , z późniejszymi zmianami).
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Bezpieczeost
wo i higiena
pracy
Inżynieria
bezpieczeost
wa
29
Inżynieria sanitarna
Lp.
Imię Nazwisko
3.
Dobosz Jerzy
Ryszard
4.
Elsner Teresa
Ewa
5.
Dziedzina
Ochrona
środowiska
Inżynieria
sanitarna
Inżynieria
sanitarna
Budownictwo
KaretaDmochowski
Marek
Inżynieria
sanitarna
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Technologia i normy utrzymania czystości obiektów, usługi
porządkowe.
Budownictwo lądowe ogólne, budownictwo przemysłowe,
budownictwo drogowe, zagadnienia projektowe, zabezpieczenia
przeciwpożarowe, bezpieczeostwo i higiena pracy podczas
wykonywania robót budowlanych, ocena prawidłowości
wykonywania robót budowlanych, rozliczenia robót budowlanych,
prawidłowośd przeprowadzenia przetargów w oparciu o Ustawę
Prawo Zamówieo Publicznych, realizacja umów o roboty
budowlane na podstawie procedur FIDIC.
Sieci i instalacje sanitarne, stacje uzdatniania wody, zagadnienia
projektowe, bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania
robót budowlanych, ocena prawidłowości wykonywania robót
budowlanych, rozliczanie robót budowlanych, prawidłowośd
przeprowadzenia przetargów w oparciu o Ustawę Prawo
Zamówieo Publicznych, realizacja umów o roboty budowlane na
podstawie procedur FIDIC.
2019-12-31
2020-12-31
Język migowy i pismo dla niewidomych
Lp.
1.
2.
Imię Nazwisko
Palmowska
Małgorzata
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Język migowy
Koniec kadencji
2016-12-31
Popiel Urszula
Pismo dla
niewidomych
Pismo punktowe L. Braille'a dla niewidomych.
Imię Nazwisko
Korzycki Ryszard
Dziedzina
Jubilerstwo
Specjalizacja
Wycena kamieni szlachetnych.
2019-12-31
Jubilerstwo
Lp.
1.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
30
Klasyczne badanie dokumentów
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Bernad
Włodzimierz
Klasyczne badanie
dokumentów
Dziechciaruk
Janusz
Klasyczne badanie
dokumentów
Klasyczne badanie
dokumentów
1.
2.
3.
Hołówko Kamila
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Iwanek
Radosław
Klasyczne badanie
dokumentów
Józefkiewicz
Jerzy
Klasyczne badanie
dokumentów
Klasyczne badanie
dokumentów
Klasyczne badanie
dokumentów
Krotofil Tomasz
Lachowicz
Marta
PłocharzZbroniec
Joanna
Szewczyk
Tomasz
Waszkiewicz
Katarzyna
Wawrzyniak
Dorota
Specjalizacja
Analiza porównawcza rękopisów i podpisów,
identyfikacja osób na podstawie badao
porównawczych pisma ręcznego, weryfikacja
autentyczności podpisów, identyfikacja
wykonawcy podpisu sfałszowanego, badania
porównawcze maszynopisów, identyfikacja
grupowa i indywidualna maszyn do pisania,
badania porównawcze, identyfikacja grupowa
i indywidualna pieczątek.
Badania porównawcze pisma ręcznego i
podpisów.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
2017-12-31
Badanie pism i dokumentów.
2020-12-31
Kryminalistyczna ekspertyza dokumentów,
w tym: badania porównawcze podpisów,
paraf, odręcznych zapisów, odcisków
pieczątek, maszynopisów, badania
autentyczności dokumentów.
2021-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2020-12-31
Klasyczne badanie
dokumentów
2019-12-31
Klasyczne badanie
dokumentów
Klasyczne badanie
dokumentów
Klasyczne badanie
dokumentów
2020-12-31
2018-12-31
2018-12-31
Kolejnictwo
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Sieczkowski
Marian
Dziedzina
Kolejnictwo
Specjalizacja
Bezpieczeostwo, technika i zasady
prowadzenia ruchu kolejowego.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
31
Kominiarstwo
Lp.
Imię Nazwisko
Stefaoski Marek
Dziedzina
Kominiarstwo
Specjalizacja
Przerwa
1.
Koniec kadencji
2016-12-31
Imię Nazwisko
Kaczmarek Agata
Dziedzina
Kosmetologia
Specjalizacja
Makijaż permanentny, zabiegi kosmetyczne.
Przerwa
1.
Koniec kadencji
2018-12-31
Imię Nazwisko
Dziedzina
Przerwa
Koniec kadencji
Pernak Maciej
Kryminalistyka
Kosmetologia
Lp.
Kryminalistyka
Lp.
1.
2.
Płoszaj Robert
3.

Sagan Andrzej
Specjalizacja
Analiza kryminalna, w szczególności:
badanie danych masowych (wykaz połączeo
telefonicznych, historie rachunków
bankowych) oraz ich weryfikacja z
protokołami przesłuchao, wykazanie
powiązao pomiędzy poszczególnymi
podmiotami w oparciu o akta sprawy.
Badania
daktyloskopijne
Kryminalistyczne badania elektrotechniczne
i pożarowe, daktyloskopia.
Kryminalistyka
Kryminalistyczne badania
elektrotechni8czne i pożarowe.
Kryminalistyka
Techniki kryminalistyczne.
2020-12-31
2017-12-31
2017-12-31
Fotografia i techniki video
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Burek Ryszard
2.
Kozdrowski Dariusz
Dziedzina
Kryminalistyka fotografia i techniki
video
Kryminalistyka fotografia i techniki
video
Badania
mechanoskopijne
Technika
samochodowa
Specjalizacja
Badania zapisów wideo, badania
fotograficzne.
Przerwa
Koniec kadencji
2016-12-31
Fotografia kryminalistyczna.
2017-12-31
Rekonstrukcja wypadków drogowych .
32
3.
Zielioski Waldemar

Kryminalistyka fotografia i techniki
video
Fotografia i badania zapisów wizualnokomputerowych.
2016-12-31
Kryminalistyczne badanie pisma i dokumentów
Lp.
Imię Nazwisko
1.
2.
Bilmon
Kazimierz
Skubikowska
Grażyna
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Kryminalistyczne badanie
pisma i dokumentów
2020-12-31
Kryminalistyczne badanie
pisma i dokumentów
2016-12-31
Księgowośd
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Antonik Paulina
2.
Bala Małgorzata
Dziedzina
Księgowośd
Specjalizacja
Rachunkowośd jednostek stosujących ustawę o
rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości, finanse i analiza finansowa.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Księgowośd
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2019-12-31
3.Bębas Elżbieta
4.Chmulak Agnieszka
5.Gajewski Marek
6.
Gładków Anna
Księgowośd
Księgowośd
Księgowośd
Księgowośd i rachunkowośd.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2019-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Księgowośd
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2019-12-31
7.
Księgowośd
Rachunkowośd, analiza finansowa, controlling.
Kaczmarek
Jarosław
8.Kida Aleksandra
9.Krukowski
Krzysztof
10.
Łukaszun Anna
2021-12-31
Zarządzanie
i ekonomika
przedsiębiorstw
Księgowośd
Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.
2019-12-31
Księgowośd
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2018-12-31
Księgowośd
- rachunkowośd, prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie ksiąg podatkowych, w tym: ewidencja
podatkowa małych i średnich podmiotów gospodarczych;
aspekty podatkowe funkcjonowania przedsiębiorstw;
rozliczenia finansowe wspólników spółek osobowych;
wyliczenie skutków podatkowych przedsięwzięd
inwestycyjnych, procedury stosowane w rozliczeniach z
organami podatkowymi, sprawozdawczośd podatkowa.
2018-12-31
33
11.
Łyskawa Piotr
12.
Maślanka Zbigniew
13.
Mikołajewski
Bogusław
14.
Oborska-Wyroślak
Ewa
15.
Papierowska Lidia
16.
Spurek Marta
17.
Staniszewska Ewa
18.

Księgowośd
- analiza ekonomiczna, w tym: analiza sytuacji
majątkowo-ekonomicznej podmiotów gospodarczych,
ustalenie daty powstania niewypłacalności
przedsiębiorstwa oraz zaktualizowania się obowiązku
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, analiza
efektywności ekonomicznej przedsięwzięd
inwestycyjnych.
Prawo handlowe – rachunkowośd, łączenie, podział i
przekształcenia spółek prawa handlowego, prawo
bilansowe.
2020-12-31
Księgowośd
Księgowośd i finanse.
Księgowośd
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Zarządzanie i
ekonomika
podmiotów
gospodarczych
Finanse, analiza ekonomiczno-finansowa, rachunkowośd i
księgowośd, ocena prawidłowości zarzadzania
podmiotami gospodarczymi, rynek papierów
wartościowych, giełda, prawo z zakresu kodeksu spółek
handlowych, kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego.
Księgowośd
Płace.
2017-12-31
Księgowośd
Księgowośd i finanse.
2018-12-31
Księgowośd
Księgowośd
Bankowośd
Wiszniowski
Edward
Księgowośd
Imię Nazwisko
Dziedzina
Chmulak Janina
Rachunkowośd
i finanse
Domal-Kowalska
Małgorzata
Rachunkowośd
i Finanse
2019-12-31
Kadry, płace i świadczenia z tytułu ubezpieczeo
społecznych, rozliczenia podatkowe z budżetem w
zakresie podatków dotyczące osób fizycznych i prawnych,
analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, prowadzenie ksiąg
rachunkowych.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2020-07-15
2019-12-31
2020-12-31
2017-12-31
Analiza finansowa.
Rachunkowośd i finanse
Lp.
1.
2.
Specjalizacja
Rachunkowośd i finanse obejmujące handel i
usługi, spółki z o.o., przemysł i budownictwo,
spółdzielczośd oraz jednostki budżetowe.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
2020-12-31
34
3.
4.
5.
Fijałkowska
Bernadetta
Gołygowska Janina
Jędrzejczak Halina
6.
Kamioska Beata
7.
8.
9.
Kopyściaoski
Tomasz
Lenkiewicz Beata
Nonas Maria
Jolanta
Rachunkowośd
i finanse
Rachunkowośd
i finanse
Rachunkowośd
i finanse
Rachunkowośd
i finanse
11.
2017-12-31
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
2020-12-31
Sprawozdania finansowe, przekształcenia,
wyceny aktywów i pasywów, rozliczenia
podatkowe.
2020-12-31
Rachunkowośd
i finanse
Rachunkowośd
i finanse
Rachunkowośd
i Finanse
10.
Paciorek Anna
2018-12-31
Rachunkowośd
i finanse
2020-12-31
2017-12-31
2020-12-31
Rachunkowośd i finanse w rolnictwie,
spółdzielczości, spółkach prawa handlowego,
spółkach cywilnych, jednostkach budżetowych
oraz w działalności gospodarczej osób
fizycznych.
2015-10-28 2016-08-31
2019-12-31
Ekonomia
Parvi Rafał
Rachunkowośd
i finanse
2018-12-31
Bankowośd
12.
Pawlik Agnieszka
13.
14.
Różycka Janina
Szczęsna Krystyna
15.
Rachunkowośd
i Finanse
Rachunkowośd
i finanse
Rachunkowośd
i Finanse
Rachunkowośd
i Finanse
Wolny Maciej
Zamówienia
publiczne
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i
podatkowych, sprawozdawczośd finansowa,
badanie sprawozdao finansowych, analiza
finansowa, usługi atestacyjne.
Badanie sprawozdao finansowych - handel,
przemysł.
2018-12-31
2020-12-31
2017-12-31
Rachunkowośd i finanse publiczne.
8.03.2016 r.
– 8.09.2016 r.
2018-12-31
35
Łowiectwo
Lp.
1.
Imię
Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Curyło Janusz
Łowiectwo
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę
łowną w uprawach i płodach rolnych.
Przerwa
Koniec
kadencji
2020-12-31
Maszynoznawstwo
Lp.
Imię
Nazwisko
1.
Bartosz
Henryk
2.
Dutkowski
Andrzej
Dziedzina
Specjalizacja
Maszynoznawstwo
Budowy maszyn rolniczych.
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Maszynoznawstwo
3.
4.
Gałąź Ryszard
Maszynoznawstwo
Głuszkowski
Łukasz
Maszynoznawstwo
5.
Maszynoznawstwo
Głuszkowski
Ryszard
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Technika i budowa pojazdów
samochodowych. rekonstrukcja wypadków
drogowych.
Wypadki drogowe, technika motoryzacyjna.
2018-12-31
Analiza wypadków w użytkowaniu maszyn.
Projektowanie, budowa, badania
doświadczalne pojazdów szynowych oraz
innych urządzeo mechanicznych
podlegających obciążeniom statycznym,
dynamicznym i uderzeniowym.
Wycena wartości pojazdów, maszyn i
urządzeo.
Wycena rynkowa maszyn i urządzeo, maszyny
i sprzęt rolniczy, wycena rynkowa sprzętu
gospodarstwa domowego.
2020-12-31
2020-12-31
8.06.2016 r.
– 8.09.2016 r.
2017-12-31
Materiałoznawstwo
6.
Technika
samochodowa
Grobelny
Krzysztof
7.
Hans Bogdan
Technika motoryzacyjna, mechanika
pojazdów, ruch drogowy, wycena wartości
pojazdów, uszkodzenia pojazdów,
kosztorysowanie napraw, likwidacja szkód
komunikacyjnych.
Maszynoznawstwo
Mechanika maszyn, wycena wartości maszyn,
awarie maszyn, kosztorysowanie napraw,
wypadki z udziałem maszyn.
Budownictwo
Kalkulacja cen i robót budowalnych
Szacowanie
nieruchomości
2020-12-31
2017-12-31
36
8.
9.
Jesionek
Krzysztof
Kocioski Jerzy
10.
Maszynoznawstwo
Szacowanie maszyn i urządzeo trwale
związanych z gruntem.
Maszynoznawstwo
Inżynieria maszyn, eksploatacja maszyn i
awarie maszyn
Geodezja
Maszynoznawstwo
Technika
samochodowa
Urządzenia rolne.
Eksploatacja i naprawa taboru i sprzętu
komunikacyjnego - pojazdy samochodowe,
przyczepy, naczepy.
Maszynoznawstwo
Mechanika maszyn, ślusarstwo, blacharstwo.
Maszynoznawstwo
Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów
budowlanych; aparatura i urządzenia dla
przemysłu chemicznego; maszyny budowlane i
drogowe.
Maszynoznawstwo
Wycena maszyn, urządzeo i pojazdów.
Materiałoznawstwo
Inżynieria materiałowa, wytrzymałośd
materiałów i konstrukcji.
Majewski Jan
11.
Makacewicz
Stefan
12.
Michalski
Marek
13.
2018-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2017-12-31
Bezpieczeostwo i
Higiena Pracy
Mielcarek
Marek
Maszynoznawstwo
14.
Miszczyszyn
Mariusz
Technika
samochodowa
Wycena rynkowa maszyn i urządzeo, ocena
zagrożeo, ryzyka technicznego maszyn, ocena
zgodności maszyn z wymogami dyrektyw
unijnych (CE).
Technika samochodowa, ruch drogowy,
rekonstrukcja zdarzeo drogowych, wyceny
pojazdów i kosztów napraw pojazdów, oceny
jakości napraw pojazdów samochodowych.
Maszynoznawstwo
Wyceny maszyn i urządzeo.
Maszynoznawstwo
Wycena maszyn i urządzeo technicznych.
Technika
samochodowa
Technika samochodowa i wypadki drogowe.
2019-12-31
2017-12-31
15.
Ostrowski
Janusz
16.
Pawlaczek
Alfred
17.
Skrabka
Tomasz
Maszynoznawstwo
Maszynoznawstwo
Wycena maszyn i urządzeo, budowa i
eksploatacja maszyn, technologia
kosztorysowanie napraw maszyn, analiza
wypadków w użytkowaniu maszyn.
Wycena wartości maszyn, urządzeo i pojazdów
(ruchomości).
2019-12-31
2017-12-31
2020-12-31
37
Materiałoznawstwo
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
1.
Maszynoznawstwo
Głuszkowski
Ryszard
Specjalizacja
Wycena rynkowa maszyn i urządzeo,
maszyny i sprzęt rolniczy, wycena
rynkowa sprzętu gospodarstwa
domowego.
Przerwa
Koniec kadencji
8.06.2016 r.
– 8.09.2016 r.
2017-12-31
Materiałoznawstwo
2.
Michalski
Marek
Maszynoznawstwo
Wycena maszyn, urządzeo i pojazdów.
Materiałoznawstwo
Inżynieria materiałowa, wytrzymałośd
materiałów i konstrukcji.
2017-12-31
Meblarstwo
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
1.
Cwityoski Tomasz
Meblarstwo
Specjalizacja
Meblarstwo (meble kuchenne, biurowe, biblioteczne,
gabinetowe, dziecięce, szafy wnękowe), wyroby z drewna
(stolarka meblowa), wyroby z materiałów
drewnopochodnych (stolarka meblowa) , wyroby z
materiałów drewnopochodnych (stolarka meblowa),
ergonomia wnętrz (poprawnośd projektowa wystroju
wnętrz- bezpieczeostwo, funkcjonalnośd).
Przerwa
Koniec kadencji
1.07.2016 –
3.10.2016
2019-12-31
Medycyna

Alergologia
Lp.
1.

Imię Nazwisko
Patkowski Janusz
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne, alergologia
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Imię Nazwisko
Młynarczewski
Adam
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Medycyna
Anestezjologia i intensywna terapia.
Anestezjologia
Lp.
1.
2020-12-31
38

Angiologia
Lp.

Imię Nazwisko
Rychlik-Golema
Wiesława
Dziedzina
Specjalizacja
1.
Medycyna
Choroby wewnętrzne, angiologia.
Imię Nazwisko
Bocianowska
Maria
Dziedzina
Specjalizacja
1.
Medycyna
Dermatologia, wenerologia.
1.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Chirurgia dziecięca; neurochirurgia;
neurotraumatologia.
Chodorski Jacek
Medycyna
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Hauzer Willy
Medycyna
Chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa
– angiochirurgia.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Chirurgia naczyniowa
Lp.
1.

2019-12-31
Chirurgia dziecięca
Lp.

Koniec kadencji
Dermatologia
Lp.

Przerwa
Chirurgia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Przerwa
URLOP
27.07.2016 r.
– 1.092016 r. -
Przerwa
Koniec kadencji
2021-12-31
ogólna
Imię Nazwisko
Błaszczyoski
Maciej
Bocianowski Jan
Chełmooski Adam
Firkowski Wojciech
Dziedzina
Specjalizacja
Koniec kadencji
Medycyna
Onkologia, chirurgia ogólna.
2020-12-31
Medycyna
Medycyna
Medycyna
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31
Hauzer Willy
Medycyna
Jabłecki Jerzy
Jabłooska Zenona
Koc Ziemowit
Rutkiewicz Jacek
Rychlewski Dariusz
Wicher Andrzej
Zawiślak
Franciszek
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Chirurgia ogólna.
Chirurgia ogólna.
Chirurgia ogólna.
Chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa
– angiochirurgia.
Chirurgia ogólna i chirurgia ręki.
Urologia, chirurgia ogólna.
Chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna.
Chirurgia ogólna.
Chirurgia ogólna.
Chirurgia ogólna.
Medycyna
Chirurgia ogólna.
2017-12-31
2021-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2021-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2016-12-31
39

Chirurgia onkologiczna
Lp.
Imię Nazwisko
Koc Ziemowit
1.

1.
Imię Nazwisko
Jabłecki Jerzy
Imię Nazwisko
Leśkow Stefan
Majchrowski
Leszek
Sokołowski Jerzy
1.
2.
3.
4.
5.
Koniec kadencji
2021-12-31
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Chirurgia ogólna i chirurgia ręki.
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
Dziedzina
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Specjalizacja
Chirurgia urazowa i ortopedia.
Ortopedia, chirurgia urazowa, medycyna
sportowa.
Chirurgia urazowo-ortopedyczna.
Stec Aleksander
Medycyna
Chirurgia urazowa i ortopedia.
Żynda Lech
Medycyna
Chirurgia urazowa i ortopedia.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Murmyło Marcin
Medycyna
Wróbel Janusz
Medycyna
Specjalizacja
Choroby płuc (pulmonologia) i choroby
wewnętrzne.
Choroby wewnętrzne, pulmonologia.
Przerwa
Koniec kadencji
2016-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2015-03-15 2016-12-31
2017-12-31
2017-12-31
Choroby płuc (pulmonologia)
Lp.
1.
2.

Przerwa
Chirurgia urazowa
Lp.

Specjalizacja
Chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna.
Chirurgia ręki
Lp.

Dziedzina
Medycyna
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
2016-12-31
Choroby wewnętrzne
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
1.
Gąsiorowska Jolanta
Medycyna
Choroby wewnętrzne, gastroenterologia.
04.07.2014 –
31.12.2017
2.
3.
4.
5.
6.
Gruszecka Katarzyna
Grzanka Magdalena
Konioski Przemysław
Korpanty-Daoda Joanna
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Leśniakowski Konrad
Medycyna
Choroby wewnętrzne, reumatologia.
Nefrologia i choroby wewnętrzne.
Nefrologia i choroby wewnętrzne.
Choroby wewnętrzne, reumatologia.
choroby wewnętrzne, gastroenterologia i
hepatologia.
Koniec
kadencji
2017-12-31
2017-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2017-12-31
40
7.
8.
Malus-Gronowska Danuta
Medycyna
Murmyło Marcin
Medycyna
9.
Noceo-Rychlewska
Barbara
Patkowski Janusz
Początek Karol
Rychlik-Golema Wiesława
Słooczewski Bohdan
10.
11.
12.
13.
14.
Usnarska-Zubkiewicz Lidia
15. Wołowiec Dariusz
16. Wróbel Janusz

Imię Nazwisko
1.
Dobracka Beata
2.
Lisik Dorota
3.
Orlicz Elżbieta
Medycyna
Choroby wewnętrzne, nefrologia.
2017-12-31
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Choroby wewnętrzne, alergologia.
Choroby wewnętrzne, kardiologia.
Choroby wewnętrzne, angiologia.
Choroby wewnętrzne.
Choroby wewnętrzne, hematologia,
transplantologia.
Choroby wewnętrzne, hematologia.
Choroby wewnętrzne, pulmonologia.
2017-12-31
2017-12-31
2019-12-31
2017-12-31
Medycyna
Medycyna
Medycyna
2020-12-31
2020-12-31
2017-12-31
2016-12-31
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Medycyna
choroby zakaźne, zakażenia szpitalne
2018-12-31
Medycyna
Choroby zakaźne
2020-12-31
Medycyna
Choroby zakaźne
2017-12-31
Foniatria
Lp.
1.

2017-12-31
Choroby zakaźne
Lp.

Choroby wewnętrzne, kardiologia.
Choroby płuc (pulmonologia) i choroby
wewnętrzne.
Imię Nazwisko
Łyszczak Maria
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Otolaryngologia - foniatria.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Gastroenterologia
Lp.
1.
2.
Imię Nazwisko
Gąsiorowska
Jolanta
Leśniakowski
Konrad
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne, gastroenterologia.
Medycyna
Choroby wewnętrzne, gastroenterologia i
hepatologia.
Przerwa
04.07.2014 –
31.12.2017
Koniec kadencji
2017-12-31
2017-12-31
41

Ginekologia i położnictwo
Lp.
1.
2.
3.

1.
2.
1.
Medycyna
Ruchlewicz
Arkadiusz
Tomiałowicz
Marek
Medycyna
Medycyna
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
2019-12-31
2019-12-31
Imię Nazwisko
UsnarskaZubkiewicz Lidia
Wołowiec Dariusz
Dziedzina
Imię Nazwisko
Leśniakowski
Konrad
Dziedzina
Imię Nazwisko
Dziedzina
Kubielas Grzegorz
Medycyna
Młynarczewski
Adam
Medycyna
Anestezjologia i intensywna terapia.
Medycyna
Medycyna
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne, hematologia,
transplantologia.
Choroby wewnętrzne, hematologia.
Przerwa
Specjalizacja
choroby wewnętrzne, gastroenterologia i
hepatologia
Przerwa
Specjalizacja
Pielęgniarstwo, pielęgniarstwo
anestezjologiczne i intensywna terapia.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
2017-12-31
Medycyna
Koniec kadencji
2017-12-31
Intensywna terapia
Lp.
1.
2.

Halama Piotr
Specjalizacja
Ginekologia i
położnictwo
Ginekologia i
położnictwo
Ginekologia i
położnictwo
Hepatologia
Lp.

Dziedzina
Hematologia
Lp.

Imię Nazwisko
Koniec kadencji
2017-12-31
2020-12-31
Kardiologia
Lp.
Imię Nazwisko
Malus-Gronowska
Danuta
Dziedzina
Specjalizacja
1.
Przerwa
Koniec kadencji
Medycyna
Choroby wewnętrzne, kardiologia.
2017-12-31
2.
Metner Elwira
Medycyna
Kardiologia.
2020-12-31
42
3.

1.
Choroby wewnętrzne, kardiologia.
1.
2.
3.
Imię Nazwisko
Wójcik Elżbieta
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Kardiologia dziecięca.
Imię Nazwisko
CzarnyOgórkowska Ewa
Kreczyoska
Bogusława
Lenkiewicz Lech
Dziedzina
Specjalizacja
Medycyna
Medycyna pracy.
2017-12-31
Medycyna
Medycyna pracy.
2020-12-31
Medycyna
Medycyna pracy.
2019-12-31
Imię Nazwisko
Dziedzina
Medycyna
sądowa
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Przerwa
Koniec kadencji
Medycyna sądowa
Lp.
1.
Borowik Mariusz
2.
Kroczak Lesław
3.
Mazurek Jarosław
4.
Wepsięd Michał

2017-12-31
Medycyna pracy
Lp.

Medycyna
Kardiologia dziecięca
Lp.

Początek Karol
Medycyna
sądowa
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Medycyna sądowa w zakresie oględzin
zewnętrznych zwłok oraz szczątków ludzkich
na miejscu ich znalezienia; sądowo lekarskie
oględziny osób pokrzywdzonych i sprawców;
kwalifikacja obrażeo na podstawie
dokumentacji medycznej; retrospektywne
obliczenia stężenia alkoholu we krwi.
2019-12-31
Medycyna
sądowa
Medycyna
sądowa
2019-12-31
2017-12-31
Medycyna sportowa
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Majchrowski
Leszek
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Ortopedia, chirurgia urazowa, medycyna
sportowa.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
43

Medycyna weterynaryjna
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Cierpisz Jarosław
2.
Cwynar
Przemysław
3.
Giebel Otto
4.
6.
7.

Medycyna
weterynaryjna
Przerwa
Rypuła Krzysztof
SikorskaKopyłowicz
Agnieszka
Koniec kadencji
Diagnostyka i mikrobiologia weterynaryjna.
2019-12-31
Hodowla i dobrostan zwierząt, technologie i
warunki utrzymania zwierząt oraz gospodarka
łowiecka.
Dobrostan, higiena, hodowla i ubój zwierząt
oraz etyczne i prawne aspekty relacji człowiekzwierzę.
2020-12-31
Hodowla i choroby drobiu.
2017-12-31
2017-12-31
Myślistwo
Medycyna
weterynaryjna
2017-12-31
Medycyna
weterynaryjna
Choroby wewnętrzne psów i kotów, choroby
drobiu, kynologia.
2021-12-31
Sołtysiak Zenon
Medycyna
weterynaryjna
Patologia i parazytologia weterynaryjna.
2020-12-31
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Symula Barbara
Medycyna
Mikrobiologia medyczna, zakażenia szpitalne.
Imię Nazwisko
Grzanka
Magdalena
Konioski
Przemysław
Noceo-Rychlewska
Barbara
Dziedzina
Specjalizacja
Medycyna
Nefrologia i choroby wewnętrzne.
2019-12-31
Medycyna
Nefrologia i choroby wewnętrzne.
2018-12-31
Medycyna
Choroby wewnętrzne, nefrologia.
2017-12-31
Mikrobiologia medyczna
Lp.
1.

Medycyna
weterynaryjna.
Specjalizacja
Medycyna
weterynaryjna
Olszewski Ryszard
5.
Dziedzina
Medycyna
weterynaryjna
Zootechnika
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
Nefrologia
Lp.
1.
2.
3.
Przerwa
Koniec kadencji
44

Neurochirurgia
Lp.
4.

Imię Nazwisko
Dziedzina
Chodorski Jacek
Medycyna
Imię Nazwisko
Dinehin Maria
1.
2.
Dziedzina
Medycyna
Medycyna
Drożdż Agnieszka
3.
Ossowska Grażyna
5.
Medycyna
Tarantowicz Piotr
7.
8.
9.
10.
Medycyna
Medycyna
SerwackaŻłobioska Beata
6.
Specjalizacja
Neurologia.
Medycyna
Kossek Agata
4.
Koniec kadencji
2017-12-31
Medycyna
Toporowska
Elżbieta
Warszawski
Mirosław
Wieruszewski
Tomasz
Wyszumirska
Jolanta
Medycyna
Medycyna
Medycyna
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologia.
2017-12-31
Neurologopedia
Lp.
1.

Przerwa
Neurologia
Lp.

Specjalizacja
Chirurgia dziecięca; neurochirurgia;
neurotraumatologia.
Imię Nazwisko
Wnukowska Maria
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Neurologopedia.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Neurotraumatologia
Lp.
11.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Chodorski Jacek
Medycyna
Specjalizacja
Chirurgia dziecięca; neurochirurgia;
neurotraumatologia.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
45

Okulistyka
Lp.
1.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Przerwa
2014-12-01 2017-12-31
Koniec kadencji
Pacholska Dorota
Medycyna
Okulistyka
Imię Nazwisko
Błaszczyoski
Maciej
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Medycyna
Onkologia, chirurgia ogólna.
Imię Nazwisko
Gajewski Sławomir
Juszkiewicz
Mirosław
Leśkow Stefan
Majchrowski
Leszek
Nojek Zbigniew
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Ortopedia i traumatologia
Medycyna
Ortopedia i traumatologia
2017-12-31
Medycyna
chirurgia urazowa i ortopedia
ortopedia, chirurgia urazowa, medycyna
sportowa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
2016-12-31
2017-12-31
2020-12-31
Stec Aleksander
Wodzisławski
Wojciech
Żynda Lech
Medycyna
Medycyna
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2015-03-15 2016-12-31
Medycyna
Chirurgia urazowa i ortopedia.
2017-12-31
Medycyna
Ortopedia, traumatologia narządu ruchu.
2021-12-31
Medycyna
Chirurgia urazowa i ortopedia.
2017-12-31
Otolaryngologia
Lp.
1.

Specjalizacja
Ortopedia
Lp.

Dziedzina
Onkologia
Lp.

Imię Nazwisko
Imię Nazwisko
Łyszczak Maria
Dziedzina
Medycyna
Imię Nazwisko
Stawarski Andrzej
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Otolaryngologia - foniatria
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Pediatria
Lp.
1.
Specjalizacja
Pediatria.
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
46

Pielęgniarstwo
Lp.
1.

Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Pielęgniarstwo, pielęgniarstwo
anestezjologiczne i intensywna terapia.
Kubielas Grzegorz
Medycyna
Imię Nazwisko
Bekisz Natalia
Dziedzina
Medycyna
Medycyna
Specjalizacja
Psychiatria.
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Psychiatria
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Birecka Joanna
Chowaniec Tomasz
DrogoszRynowiecki
Dominik
Dulna Katarzyna
Dulny Przemysław
Gałka Tytus
Glioska Anita
Hanusz Magdalena
Juskowiak Anna
Kacalak Jacek
Kozłowska
Agnieszka
Krupa Anna
Kubisz Jan
Mędrek Jakub
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
2017-12-31
2020-12-31
2016-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2019-12-31
47
16.
MiadziołkoBronowicka Anna
Medycyna
17.
Misterkiewicz
Jadwiga
Nakonieczna
Marta
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria.
Medycyna
Psychiatria
Medycyna
Psychiatria.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pasławska Olga
Radzik Jacek
Sarniak Anna
Suszek Edyta
Walijewska Iga
Wolniakowska Ewa
Wysocki Wojciech
2019-12-31
2020-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2020-12-31
2017-12-31
2020-12-31
2018-12-31
2021-12-31
2019-12-31
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Lp.
1.

Panek Cezary
Psychiatria dzieci i młodzieży .
Imię Nazwisko
Jaźwiec
Przemysław
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Medycyna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Imię Nazwisko
Gruszecka
Katarzyna
Korpanty-Daoda
Joanna
Dziedzina
Specjalizacja
Medycyna
Choroby wewnętrzne, reumatologia
2017-12-31
Medycyna
Choroby wewnętrzne, reumatologia
2017-12-31
2017-12-31
Reumatologia
Lp.
1.
2.
Przerwa
Koniec kadencji
48

Seksuologia
Lp.
1.
2.
3.

1.
2.
1.
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
2016-12-31
Medycyna
Seksuologia.
Imię Nazwisko
Dobrzyoski Maciej
Dziedzina
Medycyna
Przerwa
Kosior Piotr
Medycyna
Specjalizacja
Stomatologia zachowawcza z endodoncją.
Stomatologia zachowawcza z endodoncją.
Implantologia i implanto-protetyka
stomatologiczna.
Imię Nazwisko
UsnarskaZubkiewicz Lidia
Dziedzina
Specjalizacja
Choroby wewnętrzne, hematologia,
transplantologia.
Przerwa
Imię Nazwisko
Gajewski Sławomir
Juszkiewicz
Mirosław
Nojek Zbigniew
Wodzisławski
Wojciech
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Ortopedia i traumatologia.
Przerwa
Medycyna
Ortopedia i traumatologia
2017-12-31
Medycyna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
2017-12-31
Medycyna
Ortopedia, traumatologia narządu ruchu.
2021-12-31
Imię Nazwisko
Jabłooska Zenona
Dziedzina
Medycyna
Specjalizacja
Urologia, chirurgia ogólna.
2019-12-31
Koniec kadencji
2021-12-31
2017-12-31
Medycyna
Koniec kadencji
2020-12-31
Traumatologia
Lp.
1.
3.
4.
5.

Specjalizacja
Seksuologia.
Seksuologia kliniczna.
Transplantologia
Lp.

Dziedzina
Medycyna
Medycyna
Stomatologia
Lp.

Imię Nazwisko
Smolioski Ryszard
Ślósarz Wiesław
Zdrojewicz
Zygmunt
Koniec kadencji
2018-12-31
Urologia
Lp.
1.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
49

Wenerologia
Lp.
Imię Nazwisko
Bocianowska
Maria
Dziedzina
Specjalizacja
Medycyna
Dermatologia, wenerologia.
Imię Nazwisko
Dobracka Beata
Symula Barbara
Dziedzina
Medycyna
Medycyna
Specjalizacja
Choroby zakaźne, zakażenia szpitalne.
Mikrobiologia medyczna, zakażenia szpitalne.
Przerwa
1.
2.
Koniec kadencji
2018-12-31
2018-12-31
Imię Nazwisko
Dancewicz Andrzej
Dziedzina
Meteorologia
Specjalizacja
Meteorologia i klimatologia.
Przerwa
1.
Koniec kadencji
2016-12-31
Imię Nazwisko
Pajdowski Marek
Dziedzina
Metrologia
Specjalizacja
Urządzenia pomiarowe- wodomierze.
Przerwa
1.
Koniec kadencji
2020-12-31
Imię Nazwisko
Dziedzina
Rolnictwo
Specjalizacja
Ochrona roślin, uszkodzenia płodów rolnych,
ocena materiału wegetatywnego.
Przerwa
Koniec kadencji
Specjalizacja
Wykonywanie polowania.
Myślistwo i szacowanie szkód łowieckich.
Przerwa
1.

Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Zakażenia szpitalne
Lp.
Meteorologia
Lp.
Metrologia
Lp.
Mikologia
Lp.
1.
Matkowski
Krzysztof
2017-12-31
Mikologia
Myślistwo
Lp.
1.
2.
3.
Imię Nazwisko
Jarocki Sławomir
Olszewski Hubert
Dziedzina
Myślistwo
Myślistwo
Olszewski Ryszard
Medycyna
weterynaryjna
Koniec kadencji
2019-12-31
2017-12-31
2017-12-31
Myślistwo
50
Nurkowanie
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Baraoczuk Ryszard
Nurkowanie
1.
Specjalizacja
Wypadki nurkowe (przyczyny, skutki, dochodzenie dokumentacji,
orzecznictwo), szkolenie nurkowe (prawidłowośd, celowośd, , zgodnośd z
prawem polskim i unijnym, normami unijnymi i międzynarodowymi),
orzecznictwo w zakresie posiadanych uprawnieo nurkowych szkoleniowych i
nie szkoleniowych, sprzęt nurkowy (wycena, oględziny, sprawdzenie
poprawności serwisu i działania), odnajdywanie i identyfikacja obiektów
podwodnych (organizacja i przeprowadzanie akcji z bezpośrednim nadzorem),
oględziny obiektów podwodnych (ocena zgodności stanu faktycznego i
porównanie dokumentacji), metodyka nauczania (prawidłowośd i
odpowiedzialnośd w nauczaniu w zakresie dziedzin rekreacyjnych związanych z
podjęciem ryzyka utraty zdrowia lub życia w wodzie)
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Obrót papierami wartościowymi
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Żurakowski
Wojciech
Dziedzina
Obrót papierami
wartościowymi
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
Ochrona środowiska
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Cuske Mateusz
Ochrona
środowiska
Dobosz Jerzy
Ryszard
Ochrona
środowiska
Inżynieria
sanitarna
Jadczyk Piotr
Ochrona
środowiska
Biologiczne aspekty ochrony środowiska, toksykologia środowiska,
biologia sanitarna, mikrobiologia środowiska, ochrona przyrody.
2018-12-31
Jaroszewski
Bartłomiej
Ochrona
środowiska
Akustyka środowiskowa (hałas kolejowy, samochodowy, ekrany
akustyczne, pomiary hałasu), ocena oddziaływania inwestycji na
środowisko, analiza dokumentacji środowiskowej.
2020-12-31
1.
2.
3.
4.
5.
Malewski Jerzy
Gospodarka
odpadami
Górnictwo i
geologia
Specjalizacja
Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, chemizm
środowiska glebowego, ocena oddziaływania inwestycji na
środowisko, zanieczyszczenie środowiska w wyniku działalności
przemysłowej, toksykologia środowiska, gospodarka odpadami.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
2017-12-31
2017-12-31
51
6.
Polecki Arkadiusz
7.
Ochrona
środowiska
Ochrona środowiska naturalnego i zasobów naturalnych.
Górnictwo i
geologia
Geologia i geologia inżynieryjna.
Ochrona
środowiska
Wrzesioski Janusz
Adam
2019-12-31
Bezpieczeostwo chemiczne, ekologiczne, radiacyjne i procesowe,
ratownictwo chemiczne, ekologiczne i radiacyjne, rozprzestrzeniania
skażeo chemicznych i radiacyjnych, zagrożenia chemiczne i
radiacyjne w środowisku pracy, Poważne Awarie Przemysłowe w
rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Tytuł IV Poważne
awarie (Dz.U.2001 nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r.; tekst
jednolity: Dz.U.2013 poz. 1232 z dnia 26 sierpnia 2013 r. , z
późniejszymi zmianami).
2020-12-31
Bezpieczeostwo
i higiena pracy
Inżynieria
bezpieczeostwa
Ogrodnictwo
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
1.
Architektura
krajobrazu
Litooska-Stawirej
Anna
Specjalizacja
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury
krajobrazu, projektowanie architektury
krajobrazu, kosztorysowanie, ekspertyzy
rewaloryzacyjne i konserwatorskie
zabytkowych założeo ogrodowych.
Ogrodnictwo
Szacowanie zniszczeo i uszkodzeo roślin,
ekspertyzy dotyczące wieku drzew,
prawidłowośd sadzenia i pielęgnacji roślin.
Imię Nazwisko
Kasprzyszak
Elżbieta
Kwiatkowska
Katarzyna
Łuków-Turkowska
Bogusława
Dziedzina
Specjalizacja
Przybyłowski Piotr
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Pedagogika
Lp.
1.
2.
3.
4.
Przerwa
Koniec kadencji
Pedagogika
2017-12-31
Pedagogika
2017-12-31
Pedagogika
2017-12-31
Pedagogika
2019-12-31
52
Praca socjalna
Pomoc
społeczna
5.

Wasiak Anna
Pedagogika
Imię Nazwisko
Dziedzina
Pedagogika
Praca socjalna
2019-12-31
Specjalizacja
Koniec kadencji
Pomoc społeczna
Lp.
1.

Praca socjalna i pomoc społeczna
Pomoc społeczna i organizacja pomocy społecznej,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy
ośrodków pomocy społecznej, powiatowych
centrów pomocy rodzinie, domów pomocy
społecznej, środowiskowych domów samopomocy,
placówek opiekuoczo-wychowawczych, rodzinnych
domów dziecka, rodzin zastępczych i ośrodków
adopcyjnych.
Pedagogika specjalna.
Przybyłowski Piotr
Pomoc
społeczna
Imię Nazwisko
Dziedzina
Pedagogika
Praca socjalna
Przerwa
Pomoc społeczna i organizacja pomocy
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pracy ośrodków pomocy
społecznej, powiatowych centrów pomocy
rodzinie, domów pomocy społecznej,
środowiskowych domów samopomocy,
placówek opiekuoczo-wychowawczych,
rodzinnych domów dziecka, rodzin
zastępczych i ośrodków adopcyjnych.
2019-12-31
Praca socjalna
Lp.
1.
Przybyłowski Piotr
Pomoc
społeczna
Specjalizacja
Pomoc społeczna i organizacja pomocy
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pracy ośrodków pomocy
społecznej, powiatowych centrów pomocy
rodzinie, domów pomocy społecznej,
środowiskowych domów samopomocy,
placówek opiekuoczo-wychowawczych,
rodzinnych domów dziecka, rodzin
zastępczych i ośrodków adopcyjnych.
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
53
Pożarnictwo
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Pożarnictwo
Demczuk
Aleksander
Bezpieczeostwo i Higiena Pracy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kilan Radosław
Krzysztofiak
Grzegorz
Łukasiewicz
Tadeusz
Madera Franciszek
Wąsek Rafał
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2016-12-31
Zarządzanie
kryzysowe i ochrona ludności
Pożarnictwo
2019-12-31
Pożarnictwo
2017-12-31
Pożarnictwo
Badania elektrotechniczne
i ogólnopożarowe.
2017-12-31
Pożarnictwo
Pożarnictwo
2020-12-31
2019-12-31
Prawa autorskie
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Dziedzina
Architektura i
urbanistyka
Modlinger Jerzy
Prawa
autorskie
Specjalizacja
Wykonywanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studiów
rozwoju gmin, wykonywanie planów
urbanistycznych i realizacyjnych, wykonywanie
projektów budowlanych w części
architektonicznej, sprawowanie nadzoru
autorskiego, sprawdzanie projektów
architektoniczno-budowlanych.
Ochrona utworu architektonicznego i
urbanistycznego.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Prawa własności przemysłowej
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Heyck Magdalena
Prawa własności
przemysłowej
1.
2.
Piotrowski Ryszard
Cyberprzestępczośd
Specjalizacja
Znaki towarowe, wzory przemysłowe; wynalazki w
branży: automatyki przemysłowej, budowlanej,
chemicznej, biotechnologicznej, elektronicznej,
elektroinstalacyjnej, mechanicznej,
teletechnicznej, spożywczej i reklamowej; sposoby
wytwarzania, badania patentów .
Przestępczośd związana z kartami płatniczymi,
przestępczośd komputerowa, przestępczośd
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
2020-12-31
54
Prawo własności
przemysłowej
intelektualna (rozpoznawanie oryginalnego i
nielegalnego oprogramowania).
Ochrona znaków towarowych i własności
przemysłowej.
Przemysł spożywczy
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Ławicki Tadeusz
Dziedzina
Przemysł
spożywczy
Specjalizacja
Przetwórstwo rolno-spożywcze, aparatura
przemysłu spożywczego.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Psychologia
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Imię Nazwisko
Abramowicz
Magdalena
Aleksandrowicz
Angelika
Balcerzak-Abresz
Danuta
Border Mariusz
Burniak Aneta
Cwynar Agnieszka
Czajkowski Hubert
CzyoskaCzajkowska
Bogumiła
Danilewicz
Agnieszka
Dziedzina
14.
15.
16.
17.
Przerwa
Koniec kadencji
Psychologia
2017-12-31
Psychologia
2020-12-31
Psychologia
2019-12-31
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia rodziny i psychologia transportu
Psychologia dzieci i młodzieży
Psychologia
2017-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2018-12-31
2018-12-31
Psychologia
Psychologia dzieci i młodzieży
2016-12-31
Erbert-Cybulska
Katarzyna
Psychologia
Psychologia dzieci i młodzieży (możliwości
intelektualne dzieci i młodzieży, trudności w
nauce, problemy szkolne, emocjonalne,
wychowawcze, adaptacyjne i rodzinne)
2016-12-31
Głazowska Anna
Gorzelanny Jacek
Psychologia
Psychologia
Herda-Bernasioska
Joanna
Psychologia
10.
11.
12.
13.
Specjalizacja
Jagodzioska
Jadwiga
Jakubowska Beata
Kaczmarski Adam
Kasprzyk Jacek
2017-12-31
2020-12-31
2017-12-31
Psychologia
2017-12-31
Psychologia
Psychologia
2017-12-31
2019-12-31
Psychologia
Sprawy z udziałem dzieci i młodzieży, sprawy z
udziałem nieletnich sprawców czynów
2020-12-31
55
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Kawalerek Karolina
Kloczko Ewa
Konopka Izabela
Kościelna Regina
Kruk-Ołpioska
Barbara
Lorenc-Żelisko
Barbara
Matulewicz
Stanisław
Mroziewska
Katarzyna
Obałek Maria
Pawłowska Izabela
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Pyka Małgorzata
Psychologia
RogalskaTowarnicka Teresa
Sendyka Maria
Serdak Monika
Małgorzata
SkowrooskaWitczak Urszula
Suligowski Leszek
Świątek-Prycik
Marta
Trzosek Katarzyna
karalnych, sprawy dot. psychologicznych
aspektów funkcjonowania rodziny: sprawy o
rozwód, sprawy o władzę rodzicielską, sprawy
o kontakty, diagnoza kompetencji
wychowawczych rodziców, diagnoza relacji
więzi emocjonalnych rodziców z dziedmi i
dzieci z rodzicami, ocena stopnia
zaangażowania dziecka w rywalizację
pomiędzy rodzicami o przejęcie opieki nad
dziedmi, sprawy dot. psychologicznej oceny
zeznao świadków, sprawach cywilnych o
odszkodowanie, sprawach o ustalenie sylwetki
psychologicznej nieżyjącej osoby i jej relacji z
członkami rodzinny i innymi osobami,
sprawach dotyczących ustalenia
niepełnosprawności, sprawy dot. analizy
psychologicznej sprawców i ofiar wypadków
komunikacyjnych.
Seksuologia
2020-12-31
2020-12-31
2018-12-31
2017-12-31
Psychologia
2018-12-31
Psychologia
2020-12-31
Psychologia
2017-12-31
Psychologia
2016-12-31
Psychologia
Psychologia
2017-12-31
2021-12-31
2016-12-31
Psychologia
2017-12-31
Psychologia
2017-12-31
Psychologia
2018-12-31
Psychologia
2016-12-31
Psychologia
Psychologia
Psychologia
2017-12-31
Psychologia człowieka dorosłego, psychologia
dzieci i młodzieży, psychologia zarządzania.
2021-12-31
Urlop:
2020-12-31
56
1.07.16 r.
– 29.07.16 r.
36.
37.
38.
39.

1.
2.
3.
Wilbik Dariusz
Psychologia
Psychologia
Psychologia dzieci i młodzieży .
Psychologia dzieci i młodzieży.
Psychologia transportu, stresu pourazowego,
neuropsychologia oraz psychologia
zarządzania zasobami ludzkimi.
Opiniowanie sądowo psychologiczne w
sprawach z udziałem dzieci.
2019-12-31
2017-12-31
2020-12-31
2019-12-31
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Jasiulewicz
Agnieszka
Psychologia
Psychologia człowieka dorosłego
Psychologia
Psychologia człowieka dorosłego
2019-12-31
Psychologia
Psychologia człowieka dorosłego, psychologia
dzieci i młodzieży, psychologia zarządzania.
2021-12-31
Imię Nazwisko
Kaczmarek-Stec
Jolanta
Nowik Hanna
Wodiany Anna
Dziedzina
Specjalizacja
Psychologia
Psychologia kliniczna.
2017-12-31
Psychologia
Psychologia
Psychologia kliniczna.
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych.
2017-12-31
2021-12-31
Imię Nazwisko
Burniak Aneta
PiotrowskaMatyszczak
Monika
WielandLenczowska
Dominika
Dziedzina
Psychologia
Specjalizacja
Psychologia rodziny i psychologia transportu
Kudyba-Czwartosz
Magdalena
Świątek-Prycik
Marta
Przerwa
Urlop
1.07.201630.07.2016
Koniec kadencji
2018-12-31
Psychologia kliniczna
Lp.
1.
2.
3.

Psychologia
Psychologia
Psychologia człowieka dorosłego
Lp.

Wasiak Anna
Waszczyk Dorota
WielandLenczowska
Dominika
Przerwa
Koniec kadencji
Psychologia transportu
Lp.
1.
2.
3.
Psychologia
transportu
Psychologia
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
2020-12-31
Psychologia transportu, stresu pourazowego,
neuropsychologia oraz psychologia
zarządzania zasobami ludzkimi.
2020-12-31
57

Psychologia zwierząt
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Grygiel Grzegorz
Psychologia
zwierząt
1.
Specjalizacja
Ocena skutków postępowania ludzi w
przypadkach niewłaściwego traktowania
zwierząt, odpowiedzialności człowieka w
przypadku ataku zwierzęcia oraz ocena
patologii w zachowaniu zwierząt w sytuacjach
obejmujących interakcje człowiek – zwierzę.
Przerwa
Koniec kadencji
2017-12-31
Rolnictwo
Lp.
1.
2.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Czerwioski
Mirosław
Rolnictwo
Delczyk Jan
Rolnictwo
Głowicki Robert
Rolnictwo
Jania Katarzyna
Rolnictwo
Karczewski Maciej
Rolnictwo
Specjalizacja
Przestrzeganie trybu poznawania i wykorzystywania
środków unijnych przeznaczonych dla rolnictwa w ramach
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Ustalanie wysokości szkód w uprawach rolnych i budynkach
gospodarstw rolnych
3.
Koniec kadencji
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
4.
5.
Przerwa
6.
Rolnictwo
Matkowski
Krzysztof
2020-12-31
2021-12-31
2017-12-31
Mikologia
7.
Rogowski Adam
Przyznawanie i wykorzystywanie środków unijnych i
krajowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej, kontrole na miejscu programów wdrażanych
przez ARiMR i współfinansowanych przez UE.
Szkody łowieckie w uprawach rolnych, szkody losowe w
uprawach rolnych.
Ochrona roślin, uszkodzenia płodów rolnych, ocena
materiału wegetatywnego.
Rolnictwo
Uprawa roli i roślin, ochrona roślin i nawożenie, wycena
szkód w uprawach polowych, wycena gruntów rolnych i
produkcji w toku, wycena gospodarstw i przedsiębiorstw
rolnych, organizacja pracy w rolnictwie, warunki chowu
bydła, świo i koni, budowa i eksploatacja maszyn i narzędzi
rolniczych; wycena maszyn i narzędzi rolniczych,
eksploatacja i organizacja parku maszynowego.
2019-12-31
58
Sadownictwo
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Gramza Mateusz
Sadownictwo
1.
Specjalizacja
Uprawa drzew i krzewów owocowych,
ekonomika i organizacja produkcji
sadowniczej, przechowywanie owoców.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Szacowanie nieruchomości
Lp.
Imię Nazwisko
1.
2.
3.
4.
Aleksiejczyk
Ryszard
Dziedzina
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Brzastowska
Elżbieta
Szacowanie
nieruchomości
Aleksiejczyk Michał
Ciesielska Agata
5.
Szacowanie
nieruchomości.
Szacowanie
nieruchomości
Cieszyoska Ewa
Architektura
6.
7.
8.
9.
Czajczyoski Piotr
Danielak Mariusz
Francikiewicz
Stanisław
Gliniak Andrzej
Budownictwo
11.
Szacowanie
nieruchomości
Maszynoznawst
wo
Szacowanie
Hojka Krzysztof
Koniec kadencji
2017-12-31
Szacowanie wartości nieruchomości, wyceny
przedsiębiorstw i ekspertyzy ekonomicznofinansowe.
2017-12-31
2020-12-31
Wyceny nieruchomości lokalowych oraz
nieruchomości gruntowych zabudowanych i
niezabudowanych.
Sporządzanie, opiniowanie i weryfikowanie
projektów budowlanych, przygotowanie
dokumentacji projektowej procesu
inwestycyjnego, ustanawianie odrębnej
własności lokali.
2015-03-01 2016-12-31
2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
2018-12-31
Budownictwo ogólne.
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
Przerwa
2017-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
10.
Hans Bogdan
Specjalizacja
2018-12-31
Kalkulacja cen i robót budowalnych
2017-12-31
Szacowanie maszyn i urządzeo trwale
związanych z gruntem.
2017-12-31
59
12.
Idźkowski Marek
13.
Idźkowski Zygmunt
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
14.
Jasiulewicz
Czesław
15.
Kaczmarczyk
Tomasz
16.
17.
Kazubioski Janusz
Klonowska Ewa
18.
Kobyłecki Józef
Adam
19.
Konieczny
Krzysztof Antoni
20.
21.
22.
Łakota Barbara
Łyczkowski Dariusz
23.
24.
Geodezja
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
2017-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Budownictwo ogólne
(konstrukcyjno-inżynieryjne).
2020-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
2018-12-31
Budownictwo konstrukcyjno-budowlane.
2016-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Madera Krzysztof
Szacowanie
nieruchomości
Marszałkowicz
Stanisław
Szacowanie
nieruchomości
Architektura
Masztalska Ewa
Maślanka Dariusz
2016-12-31
Szacowanie
nieruchomości
25.
26.
2016-12-31
Budownictwo miejskie i przemysłowe
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
Kusch Krzysztof
2019-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
2021-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2019-12-31
Wykonywanie planów urbanistycznych i
realizacyjnych budownictwa miejskiego i
wiejskiego, wykonywanie projektów z
zakresu budownictwa ogólnego i
budownictwa mieszkalnego.
2018-12-31
2016-12-31
60
nieruchomości
27.
28.
29.
Michalak Anna
Szacowanie
nieruchomości
Michalak
Stanisława
Krystyna
Szacowanie
nieruchomości
Mroczek Maciej
30.
Nowicki Krzysztof
34.
35.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
2017-12-31
Kosztorysowanie i rozliczanie robót oraz
obiektów budowlanych,
2017-12-31
Pajorski Tomasz
Szacowanie
nieruchomości
2018-12-31
Przybyłkiewicz
Jacek
Puterko Katarzyna
Rogowski Andrzej
Rogowski Wojciech
38.
2020-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
36.
37.
2019-12-31
Otfinowski Janusz
32.
33.
2020-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Budownictwo
31.
Wycena nieruchomości lokalowych,
nieruchomości gruntowych zabudowanych i
niezabudowanych.
Saleta Leszek
Seifert Marek
Senczyno Andrzej
Standio Ewa
Stelmach
Bogusław
Szałaj Eugenia
Sziller-Koniarek
Magdalena
Ślęzak Józef
Wiczkowski Jerzy
Szacowanie
nieruchomości
2019-12-31
2018-12-31
Wycena nieruchomości i urządzeo trwale
związanych z gruntem.
Wycena nieruchomości i oraz maszyn i
urządzeo trwale związanych z
nieruchomością, wycena przedsiębiorstw i
zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
2018-12-31
2019-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
2019-12-31
2018-12-31
2020-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2020-12-31
Budownictwo i gospodarka
nieruchomościami – szacowanie
nieruchomości.
2015-09-07 2016-03-31
2020-12-31
2019-12-31
Wycena nieruchomości i praw majątkowych,
2017-12-31
61
46.
47.
48.
Wiczkowski
Wojciech
Wiśniewski Maciej
Wojciechowska
Marta
nieruchomości.
Szacowanie
nieruchomości.
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
49.
Geodezja
Wysocki Witold
50.
51.
52.
Zachara
Małgorzata
Żelezik Krzysztof
Żmijko Zbigniew
wycena przedsiębiorstw.
Wycena nieruchomości i praw majątkowych,
wycena przedsiębiorstw.
2019-12-31
2016-12-31
2020-12-31
Geodezyjne pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne, rozgraniczenie i podziały
nieruchomości, sporządzanie dokumentacji
dla celów prawnych oraz geodezyjne
urządzanie terenów rolnych i leśnych,
szacowanie nieruchomości.
2017-12-31
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
Szacowanie
nieruchomości
2018-12-31
2017-12-31
2018-12-31
Technika samochodowa
Lp.
1.
Imię
Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Ambroszko
Wojciech
Technika
samochodowa
Ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków
drogowych, wycena wartości oraz kosztów i
jakości napraw pojazdów samochodowych
1.03.2016 –
1.09.2016
2019-12-31
Technika
samochodowa
Technika i budowa pojazdów samochodowych.
rekonstrukcja wypadków drogowych.
Maszynoznawstwo
Budowy maszyn rolniczych.
2.
Bartosz
Henryk
3.
4.
5.
6.
Bąk Marek
Technika
samochodowa
Biłas Mikołaj
Józef
Technika
samochodowa
Bryłkowski
Robert
Technika
samochodowa
Chmielewski
Andrzej
Technika
samochodowa
Wycena wartości oraz kalkulacja kosztów
napraw pojazdów samochodowych,
rekonstrukcja wypadków drogowych
Wycena wartości pojazdów samochodowych,
kalkulacja kosztów napraw powypadkowych.
Ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków
drogowych, wycena wartości oraz kosztów i
jakości napraw pojazdów samochodowych
Technologia chemiczna: korozja metali i jej
skutki, zabezpieczenia antykorozyjne
powłokowe.
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2017-12-31
2016-12-31
62
7.
Cieślioski Jan
Technika
samochodowa
Cwojdzioski
Stanisław
Technika
samochodowa
9.
Czarnasiak
Marek
Technika
samochodowa
Techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja
wypadków drogowych, techniki motoryzacyjne.
Ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeo
drogowych, wycena wartości, kosztów i jakości
pojazdów, naprawa pojazdów samochodowych.
Technika samochodowa, ruch drogowy i
wypadki drogowe, kalkulacja warsztatowa.
10.
Dudziec
Bogusław
Technika
samochodowa
Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw
pojazdów samochodowych.
Technika
samochodowa
Wypadki drogowe, technika motoryzacyjna
Maszynoznawstwo
Maszynoznawstwo: analiza wypadków w
użytkowaniu maszyn.
Dziurzyoski
Krystian
Technika
samochodowa
Analiza czasu pracy kierowców ze szczególnym
uwzględnieniem odczytu tarcz tachografu oraz
odczytu tachografów cyfrowych, rekonstrukcja
wypadków drogowych
2016-12-31
13.
Filipek
Krzysztof Jan
Technika
samochodowa
Technika samochodowa i rekonstrukcja
wypadków drogowych.
2020-12-31
14.
Gajewski
Krzysztof
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Analiza zapisów analogowych oraz cyfrowych
urządzeo rejestrujących
Ruch drogowy, kryminalistyczna rekonstrukcja
kolizji i wypadków drogowych.
Fotograficzna i radarowa kontrola prędkości
pojazdów, kontrola wjazdu na czerwonym
świetle, średniej prędkości przejazdowej na
określonym odcinku drogi, preselekcyjnego
ważenia pojazdów .
8.
11.
Dutkowski
Andrzej
12.
15.
Gil Łukasz
16.
Górny Janusz
Technika
samochodowa
17.
Technika
samochodowa
Grobelny
Krzysztof
Maszynoznawstwo
18.
19.
20.
21.
22.
Hołowiak
Grzegorz
Hołówko
Andrzej
Hryniewiecki
Tadeusz
Iglewski Piotr
Kasprzak
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Technika
Technika motoryzacyjna, mechanika pojazdów,
ruch drogowy, wycena wartości pojazdów,
uszkodzenia pojazdów, kosztorysowanie
napraw, likwidacja szkód komunikacyjnych.
Mechanika maszyn, wycena wartości maszyn,
awarie maszyn, kosztorysowanie napraw,
wypadki z udziałem maszyn.
Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw
pojazdów samochodowych.
Budowa i eksploatacja pojazdów; ruch drogowy i
rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych.
Technika samochodowa i wypadki drogowe.
Technika ruchu drogowego i rekonstrukcji
wypadków drogowych
Technika motoryzacyjna, ruch drogowy,
2017-12-31
2018-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2018-12-31
2016-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2020-12-31
2017-12-31
63
Waldemar
23.
Kicuła Jakub
24.
Kinicki
Waldemar
25.
Badania
mechanoskopijne
Konefał
Leszek
Technika
samochodowa
Technika samochodowa, ruch drogowy i
rekonstrukcja wypadków drogowych.
Kozdrowski
Dariusz
Kryminalistyka fotografia i techniki
video
Badania
mechanoskopijne
Technika
samochodowa
Łomot Marek
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Majewski Jan
Maszynoznawstwo
29.
31.
32.
33.
Mayer
Remigiusz
Technika
samochodowa
Mądry Jacek
Technika
samochodowa
Mędelewski
Marek
Technika
samochodowa
Michałowski
Ryszard
Technika
samochodowa
Miksiewicz
Krzysztof
Technika
samochodowa
2020-12-31
2017-12-31
Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych.
28.
30.
rekonstrukcja wypadków.
Wycena wartości rynkowej i kalkulacji kosztów
oraz jakości napraw samochodowych.
Technika
samochodowa
26.
27.
samochodowa
Technika
samochodowa
2018-12-31
Fotografia kryminalistyczna.
2017-12-31
Rekonstrukcja wypadków drogowych .
Technika samochodowa i wypadki drogowe.
2017-12-31
Eksploatacja i naprawa taboru i sprzętu
komunikacyjnego - pojazdy samochodowe,
przyczepy, naczepy.
2017-12-31
Mechanika maszyn, ślusarstwo, blacharstwo.
Czas pracy kierowców, analiza tarczy tachografu
i zapisów tachografu cyfrowego; badanie ruchu
pojazdu, jego prędkości i
przebytej drogi na podstawie zapisów
tachografu; budowa i zasady działania urządzeo
rejestrujących analogowych i cyfrowych.
Ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków
drogowych.
Wycena wartości pojazdów, kalkulacja kosztów i
ocena jakości napraw pojazdów
samochodowych.
Wycena wartości pojazdów samochodowych;
kalkulacja kosztów napraw powypadkowych .
Technika samochodowa, wycena pojazdów
samochodowych oraz jakości i kosztów
wykonywanych napraw.
2020-12-31
2020-12-31
2021-12-31
2017-12-31
2017-12-31
64
34.
Technika
samochodowa
Miszczyszyn
Mariusz
Technika samochodowa, ruch drogowy,
rekonstrukcja zdarzeo drogowych, wyceny
pojazdów i kosztów napraw pojazdów, oceny
jakości napraw pojazdów samochodowych.
2017-12-31
Maszynoznawstwo
Wyceny maszyn i urządzeo.
Nowak
Andrzej
Technika
samochodowa
Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków
drogowych.
2019-12-31
Orłowski
Wiesław
Technika
samochodowa
Technika samochodowa, ruch drogowy,
rekonstrukcja wypadków i zdarzeo drogowych,
wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw
pojazdów samochodowych.
2016-12-31
35.
36.
37.
Technika
samochodowa
Pawlaczek
Alfred
Maszynoznawstwo
38.
39.
40.
41.
Pękalski
Marcin
Pietrykiewicz
Stefan
Rodziewicz
Zbigniew
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Technika
samochodowa
Rojewski
Andrzej
Technika
samochodowa
Sikorski Piotr
Technika
samochodowa
Sobania
Dariusz
Technika
samochodowa
Struś
Mieczysław
Wyczesany
Jacek
Technika
samochodowa
Badania
mechanoskopijne
Radwan Piotr
42.
43.
44.
45.
46.
Technika samochodowa i wypadki drogowe.
Wycena maszyn i urządzeo, budowa i
eksploatacja maszyn, technologia
kosztorysowanie napraw maszyn, analiza
wypadków w użytkowaniu maszyn.
2017-12-31
Technika samochodowa i rekonstrukcja
przebiegu wypadków drogowych.
2020-12-31
Rekonstrukcja wypadków drogowych.
2020-12-31
Technika samochodowa, ruch drogowy, szkody
komunikacyjne.
Technika ruchu drogowego i wypadków
drogowych.
Ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków i
zdarzeo drogowych, wycena wartości oraz
kosztów i jakości napraw pojazdów
samochodowych.
Technika motoryzacyjna, wycena wartości
pojazdu oraz kalkulacja kosztów napraw.
Wycena wartości pojazdów, kalkulacja kosztów i
ocena jakości napraw pojazdów
samochodowych.
Ekspertyzy techniczne pojazdów
samochodowych i wypadków drogowych.
2016-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2018-12-31
2020-12-31
2016-12-31
2017-12-31
65
47.
Technika
samochodowa.
Rekonstrukcja wypadków drogowych.
Wypchło
Andrzej
Technika
samochodowa
Technika samochodowa i wypadki drogowe.
2017-12-31
Zydorowicz
Piotr
Technika
samochodowa
Ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków
drogowych, wycena wartości oraz kosztów i
jakości napraw pojazdów samochodowych, auta
zabytkowe.
2017-12-31
Żmidzioski
Bogusław
Technika
samochodowa
Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych.
2018-12-31
48.
49.
Technologia i optyka okularowa
Lp.
1.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Karp Dariusz
Technologia i optyka okularowa
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
Telekomunikacja
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Drożdż Mariusz
2.
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Informatyka
2017-12-31
Telekomunikacja
Krajewski Krzysztof
Telekomunikacja
Imię Nazwisko
Dziedzina
Elektrotechnika
Koniec kadencji
2017-12-31
Własnośd intelektualna
Lp.
1.
Leonowicz
Zbigniew
Specjalizacja
Elektryczne urządzenia pomiarowe,
infrastruktura elektroenergetyczna, wpływ
elektroenergetyki na środowisko, układy
elektryczne i elektroniczne pojazdów,
instalacje elektryczne, sieci, automatyka
urządzeo i aparaty elektryczne,
materiałoznawstwo elektryczne, liczniki
energii, rozliczenia opłat za energię,
technika wysokich napięd.
Przerwa
Koniec kadencji
2021-12-31
Własnośd
intelektualna
66
Włókiennictwo, pralnictwo
Lp.
2.
Imię Nazwisko
Zaleoska
Małgorzata
Dziedzina
Włókiennictwo,
pralnictwo
Imię Nazwisko
Dziedzina
Zabezpieczenia
mienia i osób
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2018-12-31
Zabezpieczenia mienia i osób
Lp.
1.
Dyduch Bogusław
Specjalizacja
Telewizja przemysłowa, systemy alarmowe,
sieci komputerowe, sygnalizacja p-poż
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
Zagadnienia związane z hałasem
Lp.
Imię
Nazwisko
Dziedzina
Specjalizacja
Zagadnienia
związane z hałasem
Drgania występujące w przemyśle, budownictwie
mieszkaniowym, w pomieszczeniach biurowych i użyteczności
publicznej; wibroakustyka dot. środowiska zewnętrznego i
wewnętrznego; ocena pod względem akustycznym
projektowania i wykonawstwa obiektów mieszkalnych,
przemysłowych i użyteczności publicznej w świetle
obowiązujących norm, przepisów i dyrektyw.
1.
Majchrowski
Zbigniew
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Zamówienia publiczne
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Falenta Paweł
Zamówienia
publiczne
1.
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
Audyt i kontrola
2.
3.
4.
Grabowska-Chudy
Teresa
Zamówienia
publiczne
2017-12-31
Harhala Barbara
Zamówienia
publiczne
2020-12-31
Kawioska Beata
Zamówienia
publiczne
2017-12-31
67
Budownictwo
5.
Wolny Maciej
Rachunkowośd i
Finanse
Zamówienia
publiczne
Procesy inwestycyjne, nadzór robót
sanitarnych, rozliczanie robót budowlanych
na podstawie umów zawieranych w trybie
k.c.; ustawy Prawo zamówieo publicznych
oraz warunków kontraktowych FIDiC;
umowy na roboty budowlane zawierane na
podstawie warunków kontraktowych FIDiC;
realizacja i rozliczanie umów na roboty
budowlane współfinansowanych ze środków
zewnętrznych pochodzących z UE.
Rachunkowośd i finanse publiczne.
8.03.2016 r.
– 8.09.2016 r.
2018-12-31
Zarządzanie
Lp.
Imię Nazwisko
Dziedzina
Drewniak Barbara
Ekonomia
Zarządzanie
1.
2.
Ekonomia
Wichrowski
Grzegorz
Zarządzanie
3.
Wróbel Reinhard
Specjalizacja
Analiza ekonomiczno-finansowa, rachunkowośd,
kontroling.
Zarządzanie przedsiębiorstwem i finansami.
Analiza ekonomiczna i finansowa, analiza i
wycena przedsiębiorstw oraz ich poszczególnych
składników, ocena propozycji układowych i
planów naprawczych, ocena ekonomicznej
efektywności procedur upadłościowych i
naprawczych oraz prawidłowości dokonanych w
tym zakresie, badanie i ocena ekonomiczna
działao i zaniechao czynności gospodarczych
godzących w interesy uczestników obrotu
gospodarczego (działanie na szkodę).
Zarządzanie przedsiębiorstwem, marketingiem,
finansami, ryzykiem prowadzenia działalności
gospodarczej, kontrolą zarządzania i jakości
produkcji.
Ekonomia
Analizy ekonomiczne, finanse, zarządzanie
finansowe, księgowośd i rachunkowośd.
Zarządzanie
Zarządzanie ryzykiem.
Przerwa
Koniec kadencji
2019-12-31
2020-12-31
2018-12-31
68
Zarządzanie i ekonomika podmiotów gospodarczych
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Mikołajewski
Bogusław
Dziedzina
Specjalizacja
Księgowośd
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Przerwa
Zarządzanie i
ekonomika
podmiotów
gospodarczych
Finanse, analiza ekonomiczno-finansowa,
rachunkowośd i księgowośd, ocena
prawidłowości zarzadzania podmiotami
gospodarczymi, rynek papierów
wartościowych, giełda, prawo z zakresu
kodeksu spółek handlowych, kodeksu
cywilnego i prawa upadłościowego.
Koniec kadencji
2020-07-15
Zarzadzanie i ekonomika przedsiębiorstw
Lp.
Imię
Nazwisko
1.
Kaczmarek
Jarosław
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Księgowośd
Rachunkowośd, analiza finansowa, controlling.
Koniec kadencji
2020-12-31
Zarządzanie
i ekonomika
przedsiębiorstw
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Lp.
Imię
Nazwisko
1.
Dziedzina
Specjalizacja
Przerwa
Koniec kadencji
Pożarnictwo
Demczuk
Aleksander
Bezpieczeostwo i Higiena Pracy
2016-12-31
Zarządzanie kryzysowe i ochrona
ludności
Zootechnika
Lp.
Imię Nazwisko
1.
Cwynar
Przemysław
Dziedzina
Zootechnika
Specjalizacja
Hodowla i dobrostan zwierząt, technologie i
warunki utrzymania zwierząt oraz gospodarka
łowiecka.
Przerwa
Koniec kadencji
2020-12-31
69
Medycyna
weterynaryjna.
2.
Geringer de
Odenberg Henryk
Zootechnika
Dobrostan, higiena, hodowla i ubój zwierząt
oraz etyczne i prawne aspekty relacji człowiekzwierzę.
Hodowla zwierząt, w szczególności hodowla
koni.
2017-12-31
70
Download