Uploaded by User1777

Projekt odnowy populacji kuropatwy

advertisement
Dorota Reut
Biologia stosowana
Rok III sem VI
2019/2020
Projekt odnowy populacji kuropatwy na terenie Lubelszczyzny
Kuropatwa zwyczajna (Perdix perdix)
Kuropatwa jest dużym ptakiem z rodziny kurowatych (Phasianidae). Waży
około 500g, długość ciała wynosi ok. 30 cm a rozpiętość skrzydeł ok. 46 cm. Ma
szarawe ubarwienie z czarnymi i rdzawymi poprzecznymi pręgami, które maskuje jej
obecność w gęstej roślinności i po zachodzie słońca, kiedy wzrasta aktywność
drapieżników. Na barkach i skrzydłach niewielkie podłużne białe plamy. Spód i boki
ciała szare z delikatnym, falistym rysunkiem, na bokach pionowe, szerokie rdzawe
pręgi. Na białym brzuchu rdzawa plama w kształcie podkowy (u samic mniej
wyraźna, często niekompletna). Sterówki rdzawobrązowe, lecz środkowa para
szarobrunatna. Lotki płowe z ciemnorudymi plamami. Za okiem naga, pokryta
brodawkami skóra, szczególnie rzucająca się w oczy w okresie godowym. Ma
ciemnoszarawe, nieopierzone nóżki. Nie występuje dymorfizm płciowy. Skrzydła są
przystosowane do latania, jednak nie robią tego na dalekie odległości. Wzbijają się tuż
nad ziemią i szybują. Podstawą ich diety jest pokarm roślinny, uzupełniany owadami.
Preferuje siedlisko otwarte, najczęściej spotykana na łąkach i użytkach rolnych,
gdzie buduje gniazda wyściełane liśćmi w gęstej trawie. Zimuje w tych samych
warunkach. Składa jaja raz do roku, które wysiaduje samica. Pisklętami opiekują się
oboje rodzice. Są bardzo opiekuńcze, osłaniają jaja i młode, porzucają je dopiero
w ostateczności, kiedy nie uda się wystraszyć napastnika.
https://www.pzlbydgoszcz.pl/news/140/kuropatwa.html
Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie ustaw prawnych i działań mających na celu
zmniejszenie bądź całkowite wyeliminowanie czynników przyczyniających się do
spadku ilości osobników kuropatwy zwyczajnej, a także wprowadzanie zabiegów
mających odbudować populację na terenie Lubelszczyzny.
Dlaczego trzeba chronić kuropatwy?
Kuropatwy dawniej licznie prezentowały się na tle rolniczego krajobrazu
województwa lubelskiego, dziś spotkanie tych wyjątkowych ptaków graniczy
z cudem. Od wielu lat odnotowuje się stopniowy spadek liczebności. W latach 90 ich
populacja wynosiła około 1 milion osobników, w 2018 oszacowano, że w całej Polsce
żyje około 120 tysięcy par lęgowych. Populacja powoli osiąga stan krytyczny,
a wyginięcie tego gatunku przyczyni się do spadku różnorodności gatunkowej
zarówno regionu, jak i całego kraju.
Za przyczynę tak drastycznie niskiej ilości ptaków uznaję się presję ze strony
środowiska, drapieżników jak i człowieka. Kuropatwy się bardzo wrażliwe na niską
temperaturę, która była jednym z głównych regulatorów liczebności. Chłodne i mokre
lata ograniczają wylęg i żywotność piskląt, a ostre zimy także dorosłych ptaków.
Spadek liczebności kuropatwy ma związek z umocnieniem się naturalnego
wroga - lisa. Dotąd populacja tego drapieżnika była regulowana przez wściekliznę
i inne choroby oraz kłusownictwo i rynek wyrobów futrzanych, obecnie jednak wiele
projektów jak np. lotnicze rozprzestrzenianie szczepionki przeciwko wściekliźnie
przyczyniło się do wyeliminowania czynników regulujących populację lisa. Stała
presja ze strony tego gatunku nie pozwala na odnowę populacji kuropatwy.
W dodatku oprócz zwierzyny dzikiej, lisy zbliżają się do siedzib ludzkich i korzystają
z dostępnej bazy żywieniowej, przez co spadająca liczba zwierzyny nie reguluje
liczby drapieżników.
Kolejną przeszkodą jest antropopresja. Kuropatwy stale są związane ze
środowiskiem rolniczym, niestety ptaki nie są w stanie zaadaptować się do nowych
warunków w tempie, w jakim następują zmiany w rolnictwie. Rozwój rolnictwa
ekstensywnego spowodował, że zwiększył się areał pól, zaniechano pozostawiania
ziem ugorem i pielęgnowania granic działek tzw. miedz, które stanowią miejsce
gniazdowania i schronienia dla kuropatw. Gniazda zakładane są bezpośrednio na
polach, gdzie są niszczone przez maszyny rolnicze. Kuropatwy porzucają jaja czy
młode dopiero w ostateczności, przez co często ginie również samica. Przez swoją
roślinną dietę postrzegane są przez rolników jako szkodniki niszczące uprawy, co nie
jest prawdą, gdyż ich dieta uzupełniana jest przez owady, które stanowią jedyne
źródło pożywienia dla piskląt. Ze strony człowieka kolejnym zagrożeniem jest
kłusownictwo. Kuropatwy są zwierzyną łowną i można na nie polować corocznie od
11 września do 21 października.
Autor: Dorota Reut
Brak dobrze utrzymanych miedz to brak miejsc gniazdowania dla kuropatw
Zasięg ochrony
Projekt objąłby zasięgiem cały obszar województwa lubelskiego.
Termin projektu
Okres trwania projektu to maj 2020 - kwiecień 2025 roku (60 miesięcy) z
możliwością przedłużenia.
Zadania
● Przygotowanie projektu ustawy całkowicie zakazującej okresowych polowań
na kuropatwy i wyłączenie ich z listy zwierząt łownych.
● Przygotowanie projektu ustawy ustalającej minimalną szerokość granic
pomiędzy działkami na obszarach zasiedlonych przez kuropatwy dającym im
możliwość zakładania gniazd.
● Zakładanie obszarów Natura 2000 regulowanych dyrektywą ptasią na
obszarach zagęszczonego występowania kuropatw.
● Zakładanie hodowli wolierowych i ośrodków adaptacyjnych, w których
zapewnia się ptakom odpowiednie warunki do rozrodu i wychowania młodych.
● Wzmożone odławianie ptaków (do nawet 50 tysięcy osobników) w okresach
ciężkiej zimy oraz dokarmianie.
● Edukacja miejscowej ludności.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards