DP.2302.11.2017 Kielce, dnia 14.02.2017r. W związku z zamiarem

advertisement
DP.2302.11.2017
Kielce, dnia 14.02.2017r.
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na usługę społeczną, w oparciu o art.138o
ustawy z dnia a 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia
oferty na wykonywanie badań lekarskich pracowników Uczelni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny
pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego - Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Wydziału
Zamiejscowego w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
polegającej na wykonywaniu lekarskich badań profilaktycznych.
Przez profilaktyczną opiekę zdrowotną objętą niniejszym zamówieniem rozumie zakres
określony w ustawie Kodeks pracy i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie,
w tym w szczególności z zastrzeżeniem, że badanie wstępne i okresowe obejmuje co
najmniej następujące badania laboratoryjne: morfologię krwi, OB., badanie poziomu glukozy,
prześwietlenie płuc, badanie okulistyczne, oraz badanie ogólne moczu:
a. wstępne badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy, pracowników
przenoszonych na inne stanowiska pracy, a także innych pracowników
przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe
dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
b. okresowe badania lekarskie pracowników;
c. okresowe badania lekarskie pracowników dla których decyzją lekarza
medycyny pracy oraz na mocy obowiązujących przepisów będą konieczne
badania psychotechniczne (psychologiczne);
d. kontrolne badania lekarskie, związane z niezdolnością pracownika do pracy
trwającą dłużej niż 30 dni;
e. pracowników, którzy byli zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie
substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, także po
zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami i, czynnikami lub pyłami,
również po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi
wniosek o objęcie takimi badaniami;
f.
badania lekarskie pracowników, wykonywane poza terminami okresowych
badań profilaktycznych, w razie zgłoszenia przez pracownika niemożności
wykonywania dotychczasowej pracy z powodu: a) szkodliwego wpływu
wykonywanej pracy na zdrowie, b) ciąży, c) wystąpienia objawów
1
wskazujących na powstanie choroby zawodowej, d) wypadku przy pracy lub
stwierdzenia choroby zawodowej pracownika niezaliczonego do żadnej z grup
inwalidów.
g. badania lekarskie pracowników zatrudnionych na stanowiskach stwarzających
zagrożenia podobne do występujących na stanowiskach, na których
stwierdzono przypadki choroby zawodowej;
h. badania lekarskie pracowników zatrudnionych w warunkach występowania
przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia.
2) wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i
przepisach wykonawczych.
3) wykonywanie badań lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych.
4) zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom w zakresie badań stwierdzających
istnienie lub brak możliwości zakażenia prątkami gruźlicy oraz zwalczanie tychże
chorób i zakażeń. Przez badania należy rozumieć wykonanie radiogramu klatki
piersiowej, a także jeśli lekarz stwierdzi konieczność wykonanie dalszej diagnostyki
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) wydawanie orzeczeń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w
godzinach nocnych w odniesieniu do osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności.
6) wydawanie orzeczeń na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
przepisów wykonawczych do niej w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia dla
nauczycieli akademickich.
7) udzielanie innych świadczeń zdrowotnych, do których zapewnienia w myśl odrębnych
przepisów jest obowiązany pracodawca.
8) wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w ustawie o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
9) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego
ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia
normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku
rozrodczym i ciężarnych, ocena możliwości wykonania pracy uwzględniająca stan
zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy.
10) prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu ustalenia
przyczyn chorób zawodowych.
11) inicjowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia pracowników oraz udzielanie
pomocy w ich realizacji;
12) zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego;
2
13) gromadzenie i przechowywanie informacji o stanie zdrowia osób objętych
profilaktyczną opieką lekarską. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
dokumentacji medycznej, dotyczącej imiennych kartotek osób objętych opieką.
2. Świadczenie usług medycznych dla pracowników Zamawiającego w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej (w tym w szczególności przez wykonywanie badań
wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w kodeksie pracy, orzecznictwo
lekarskie dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego
podstawie oraz ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i
zagrożenia występujące w miejscu pracy ).
Usługi medyczne świadczone będą zgodnie z zakresem określonym w :
a. Kodeksie Pracy;
b. ustawie o służbie medycyny pracy;
c. ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym;
d. ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
e. w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie tj. w szczególności na
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996
r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy;
f.
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej,
3. Placówka Wykonawcy zapewni:
a. lekarzy posiadających odpowiednia wiedzę i kwalifikacje;
b. pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w aktualnie
obowiązujących przepisach;
c. placówka przyjmująca pracowników Zamawiającego musi znajdować się na terenie
miasta Sandomierza;
d. badania winny być wykonywane w placówce medycznej w obiekcie o jednoadresowej
lokalizacji;
e. punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych winien pracować codziennie w
dni robocze w godzinach przedpołudniowych;
f.
bieżąca realizacja usług medycznych będzie wykonywana w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku, od godz.700 do godz. 1500.
3
4. Organizacja świadczenia usług medycznych:
a. wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie imiennego
skierowania wydanego każdej osobie kierowanej na badanie, opatrzonego pieczęcią
nagłówkową Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i podpisanego przez
Kanclerza, Kierownika Działu Kadr lub upoważnionego pracownika Działu Obsługi
Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu, wg wzoru stanowiącego załącznik do
aktualnie obowiązujących przepisów;
b. badanie wstępne obejmuje: co najmniej następujące badania laboratoryjne:
morfologię krwi, OB., badanie poziomu glukozy, prześwietlenie płuc, badanie
okulistyczne, badanie ogólne moczu, badanie lekarskie przez lekarza specjalistę
medycyny pracy oraz badania wyznaczone dodatkowo przez lekarza medycyny pracy
wynikające z zagrożenia zawodowego na obejmowanym stanowisku pracy; badanie
okresowe obejmuje: co najmniej następujące badania laboratoryjne: morfologię krwi,
OB., badanie poziomu glukozy, prześwietlenie płuc, badanie okulistyczne, badanie
ogólne moczu, badanie lekarskie przez lekarza specjalistę medycyny pracy oraz
badania wyznaczone dodatkowo przez lekarza medycyny pracy wynikające z
zagrożenia zawodowego pracowników; badanie kontrolne obejmuje: badanie
lekarskie oraz badania dodatkowe zlecone przez lekarza medycyny pracy.
c. badania wstępne, okresowe i kontrolne wykonywane będą po telefonicznym lub
osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej i ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia
badań, termin rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może
przekraczać okresu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby;
d. badania wstępne, okresowe i kontrolne wykonywane są w dniu zgłoszenia się
skierowanego pracownika Zamawiającego;
e. badania wstępne, okresowe i kontrolne zakończone będą niezwłocznie, nie później
niż następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań; w przypadku
stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub
badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby
przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie
przekroczy 5 dni roboczych;
f.
wykonawca zapewnia bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur
od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań
profilaktycznych, oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy
specjalistów;
g. w ramach badań profilaktycznych przeprowadzone będą w szczególności badania
pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych. Dotyczy osób
zatrudnionych przez pracodawcę, użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy, co
najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pracownik winien być zbadany
przez lekarza okulistę. Po wykonaniu badań lekarz okulista wyda zaświadczenie, w
którym będzie jednoznaczne zalecenie, że pracownik winien mieć zapewnione
okulary korygujące wzrok;
4
h. lekarz prowadzący badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o
specjalistyczne badania konsultacyjne oraz inne badania dodatkowe, a także
wyznaczyć krótszy termin następnego badania niż to określono we wskazówkach
metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu
zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika na podstawie charakterystyki
stanowisk pracy;
i.
w zawodach wymagających dodatkowych specjalistycznych badań osób kierowanych
Zamawiający uznaje za koniczne przeprowadzenie dodatkowych badań zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
j.
badania lekarskie kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie
zaświadczenia zgodnego z wzorem określonym przez aktualnie obowiązujące
przepisy w dwóch egzemplarzach.
Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zatrudnia, 35 osób w tym 25 nauczycieli akademickich i 10 pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.
W grupie nauczycieli akademickich znajdują się nauczyciele nauk określonych w aktualnie
obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, zatrudnieni na
stanowiskach wynikających z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z
pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są pracownicy
administracyjni oraz ekonomiczni zatrudnieni na stanowiskach wynikających z
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej.
Zakłada się że w okresie kolejnych 12 miesięcy na badania skierowanych będzie :
z grupy pracowników nauczycieli akademickich – około 10 osób;
z grupy pracowników niebędących nie nauczycielami – około 10 osób.
Jest to liczba orientacyjna i nie stanowi zobowiązania do skierowania przez Zamawiającego
w/w liczby osób.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego, od
dnia zawarcia umowy przez kolejne 24 miesiące.
O zamówienia mogą ubiegać wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
a) wiedzy i doświadczenia tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum dwie
usługi ( świadczone przez okres min. 1 rok każda usługa), o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia oraz dołączą dowody czy zostały
lub są wykonywane należycie;
5
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tzn. dysponuje min. jedną placówką na terenie miasta
Sandomierz w której przyjmowani
i badani będą pracownicy zamawiającego,
wyposażoną w minimum 1 laboratorium analityczne, jedną pracownią RTG, oraz
dysponują minimum
1 lekarzem posiadającym kwalifikacje określone w § 7
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie
przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 ze zm.).
Podstawą wyboru oferty będzie:
1. cena za 1 badanie (1 osoby)
100%
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według
wzoru:
Cena najniższa/ cena w badanej ofercie x 100 = ….pkt
Wykonawca winien podać w swojej ofercie :
- cenę za 1 badanie (1 osoby)
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie opłaty i koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy.
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego : Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach; ul. Żeromskiego 5, 25 369 Kielce;
do dnia 22.02.2017r.
do godziny
10.00
Kontakt : Marcin Kmieciak:
[email protected] tel 41 349 7365
Do oferty należy dołączyć :
1. wypełniony formularz ofertowy
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
3.
4.
5.
6.
o działalności gospodarczej
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentu
opisanego wyżej. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wyłącznie w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia (co najmniej dwie usługi świadczone przez okres
min. 1 rok każda usługa ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączą
dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz placówek jakimi dysponuje wykonawca z uwzględnieniem pracowni RTG,
laboratorium analitycznego, na terenie Sandomierza
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z wykonywanymi badaniami
i wydawanymi zaświadczeniami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych (ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji określonych w § 7
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
6
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
7. Oświadczenie że osoby które będą wykonywały Zamówienie posiadają odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa której projekt stanowi załącznik do
niniejszego ogłoszenia.
ZATWIERDZAM
……………………………...
KANCLERZ UJK
7
Załącznik 1
OFERTA
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2017 nr DP.2302.11.17 dotyczące zamówienia
publicznego realizowanego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych pn. świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy i
profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
SANDOMIERZU
niniejszym składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za:
- cenę netto .................... zł; obowiązujący podatek VAT .................... % .................... zł;
cena brutto .................... zł za badanie 1 osoby
(słownie złotych : .....................................................................................);
2. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni.
3. Akceptujemy projekt umowy oraz opis przedmiotu zamówienia
4.
Załączniki:
1. ....................
................... ............................................................
Data i podpis osoby upoważnionej
8
Projekt umowy
UMOWA Nr DP.2302.……2017
zawarta w dniu ........................ ……… r. w Kielcach pomiędzy:
UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………….. – Kanclerz
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
....................................................................., z siedzibą w ............................... przy ulicy
.............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy....................................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ..............., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ........................................
2. ........................................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) .............................................................................., przedsiębiorcą
działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w ..................................
przy ulicy .............................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej
przez.......................................................................
pod
numerem
.................................., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ……………………………………
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawców w drodze zapytania ofertowego, została
zawarta umowa o następującej treści
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie
medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w SANDOMIERZU , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy medycznej, etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta oraz
zgodnie z treścią zapytania ofertowego i ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną cześć
umowy.
2. Zakres i częstotliwość przeprowadzonych badań zgodna będzie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U.
Nr 69, poz. 332 z późn.zm.) oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz.
1842 z późn. zm.)
3. Badania wykonywane będą przez personel Wykonawcy posiadający odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
9
4. Strony ustalają, że koszt badania jednego pracownika wynosi ….
złotych: ………………………….)
zł brutto (słownie
5. Koszt badania o którym mowa w pkt.4 nie ulegnie zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy, oraz obejmuje wszystkie niezbędne badania jednego pracownika
konieczne do wykonania umowy.
§ 2.
Wykonawca wykonywać będzie badania na podstawie przedstawionej mu karty skierowania
wystawionej przez Zamawiającego oraz po przedstawieniu przez kierowanego dowodu
tożsamości.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, iż badania laboratoryjne wykonywane przez niego na podstawie
umów z innymi podmiotami i osobami fizycznymi nie będą miały wpływu na ilość, jakość i
terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niezbędnych badań laboratoryjnych i
badań pomocniczych wobec osób wskazanych w § 1 w wyznaczonych do tego celu
godzinach w sposób umożliwiający zakończenie badań kierowanej osoby nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia rozpoczęcia badań, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Rozpoczęcie wykonywania badań musi się odbyć w dniu zgłoszenia się skierowanego
pracownika Zamawiającego.
3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania
konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu
zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania na to badanie nie
przekroczy 5 dni roboczych.
4. Badania pomocnicze, które okażą się niezbędne, będą przeprowadzane w placówkach
wskazanych przez lekarza wiodącego.
5. Wykonawca może odmówić przyjęcia osoby kierowanej na badania w przypadku, gdy
osoba ta będzie znajdowała się po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, albo swoim
zachowaniem uniemożliwiać będzie lub utrudniać wykonanie badań lekarskich.
§ 5.
Wykonawca będzie prowadził rejestr przyjmowanych osób zawierający : imię i nazwisko
kierowanego, dane Zamawiającego, rodzaj wykonanych badań, nazwisko
osoby
przyjmującej, datę badania kierowanej osoby i inne niezbędne dla identyfikacji usługi według
niniejszej umowy.
§ 6.
Badania lekarskie realizowane przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 1 będą
finansowane przez Zamawiającego.
10
§ 7.
1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur
następujący numer NIP : 657 02 34 850.
i posiada
2. Wykonawca posiada NIP : ……………………………………..
3. Należność z tytułu wykonania umowy będzie wypłacana Wykonawcy przez
Zamawiającego za każdy miesiąc z dołu, na podstawie faktury z załączonym zestawieniem
wykonanych badań, ich rodzajem i ilością oraz ceną jednostkową.
4.Płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Termin
płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. Opóźnienie
w zapłacie uprawnia Wykonawcę do naliczania odsetek ustawowych.
5.Płatność
następuje
przelewem
……………………………………………..
na
konto
Wykonawcy
:
6. Wykonawca zobowiązuje się, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, do sporządzenia
dodatkowych informacji i sprawozdań dotyczących zakresu realizowanego przedmiotu
umowy,
z uwzględnieniem przepisów o ochronie tajemnicy lekarskiej,
handlowej i danych osobowych.
7. Zaświadczenie lekarskie będzie wystawione w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
które otrzymuje zainteresowany pracownik.
§ 8.
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego, w szczególności w zakresie:
a)
liczby i rodzaju przeprowadzonych badań lekarskich,
b)
dokonywanych rozliczeń ustalających należności za wykonanie badania.
§ 9.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej już części umowy.
2. Zamawiający może także od umowy lub jej niewykonanej części odstąpić w wypadku, gdy
Wykonawca naruszać będzie postanowienia niniejszej umowy lub jakość świadczonych
usług medycznych nie będzie zgodna z przyjętymi w tym zakresie i powszechnie
obowiązującymi standardami. Odstąpienie od umowy - na zasadach określonych w zdaniu
poprzednim - może nastąpić po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowego wykonania
umowy. Prawo odstąpienia może być realizowane w terminie 60 dni od stwierdzenia
przyczyny uzasadniającej odstąpienie
11
§ 10.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia tj.
wartość odpowiadającą orientacyjnej liczbie osób określonej w zapytaniu ofertowym (20)
oraz cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.
2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 25% wynagrodzenia brutto wyliczonego w oparciu o orientacyjną liczbę osób
(20) oraz ceny jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia niezależnie od kar umownych odszkodowania na zasadach ogólnych
wynikających
z Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
1, Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez kolejne 24 miesiące
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 13.
Sporu wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
12
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards