Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała w dniu 17

advertisement
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała w dniu 17 listopada 2010 r.
sześć z ośmiu rozporządzeń znajdujących się w pakiecie opisującym kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizację i udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podkreślają one indywidualne podejście do
dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zdolności i zainteresowań czy
pokonywaniu trudności, udzielanego jak najbliżej miejsca edukacji - w jego
przedszkolu, szkole lub placówce.
Są to:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
UWAGA: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 1490).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach
(Dz. U. Nr 228, poz. 1489).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
(Dz. U. Nr 228, poz. 1492).
UWAGA: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. Nr 228, poz. 1488).
UWAGA: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz.
1491).
UWAGA:
Z dniem 1 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad
działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards