analiza cech dyserytropoezy w różnego typu niedokrwistościach

advertisement
Lek. Anna Torska
ANALIZA CECH DYSERYTROPOEZY W RÓŻNEGO TYPU NIEDOKRWISTOŚCIACH
STRESZCZENIE
Zmiany dysplastyczne w erytroblastach występują w różnych niedokrwistościach.
Używane dotychczas określenie dyserytropoeza „miernego” lub „wyraźnego” stopnia mówi
jedynie o jej obecności, a nie o stopniu ekspresji konkretnych cech. W piśmiennictwie
dotychczas brak doniesień opartych na szerszym materiale dotyczących częstości
występowania dysplazji erytroblastów oraz ich wartości różnicującej. Stwierdzenie ich w
odsetku ≥ 10% stało się kryterium diagnostycznym MDS, ale nie określono, które z cech
dysplazji mają wartość
niedokrwistościami.
diagnostyczno-różnicującą zespoły mielodysplastyczne z innymi
Z powyższych względów przeprowadzono badania retrospektywne,
których celem było: a) ustalenie częstości występowania różnych cech dyserytropoezy w
szpiku w wybranych typach niedokrwistości, b) poszukiwanie charakterystycznych cech
dysplazji erytroblastów dla poszczególnych typów niedokrwistości, c) analiza uwarunkowań
stopnia nasilenia cech dyserytropoezy.
Badanie objęło 346 chorych z następującymi rodzajami niedokrwistości: zespoły
mielodysplastyczne 128 przypadków (MDS RAEB-2- 21, RAEB-1- 25, RARS -16, RA -51 ,
RCMD- 15), niedokrwistość megaloblastyczna na tle niedoboru wit. B12 - 50 przypadków,
niedokrwistość syderopeniczna - 65 przypadków, niedokrwistość hemolityczną - 48
przypadków, niedokrwistość na tle chorób przewlekłych- 34 przypadki, anemia aplastyczna 21 przypadków.
Poza tym analizie poddano także wyniki morfologii krwi obwodowej
każdego z przypadków.
W preparatach rozmazów szpiku oceniano obecność następujących 15 cech dysplazji
erytroblastów: megaloblasty, makronormoblasty, wielojądrzastość, fragmenty jądra,
dziwaczne kształty jąder, nieprawidłowe mitozy, wodniczki jądrowe, nieprawidłowa gęstość
chromatyny, mostki cytoplazmatyczne, ciałka Howell-Jolly’ego, ziarnistości zasadochłonne,
defekty hemoglobinizacji, postrzępione zarysy cytoplazmy, pierścieniowate syderoblasty,
wodniczki cytoplazmatyczne.
Badanie miało charakter retrospektywny oparty na analizie w/w cech dysplazji w
archiwalnych rozmazach szpiku.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem oprogramowania
IBM SPSS 21.0.0.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że cechy dyserytropoezy są
wysoce niespecyficzną nieprawidłowością stwierdzaną w mikroskopie i można je spotkać w
każdym typie niedokrwistości. Poszczególne rodzaje niedokrwistości cechuje duże
zróżnicowanie częstości występowania konkretnych cech dyserytropoezy jak również
łącznego ich odsetka. Z badań wynika, że najniższy średni odsetek komórek z cechami
dysplazji w zespołach mielodysplastycznych spotkano w RAEB2 i wynosił on 40%, natomiast
w RARS sięgał aż 80%. Zatem trudno jest zaakceptować tak niskie kryterium (>10%)
podawane przez WHO, które prawdopodobnie wynika z niewielkiej liczby badanych cech. W
każdym przypadku niedokrwistości (MDS i nie-MDS) odsetek dysplastycznych erytroblastów
przekraczał próg 10%. Nie ma takiej cechy dyserytropoezy, która byłaby najczęstsza we
wszystkich niedokrwistościach. Nie ma też takiego zestawu cech, które same zróżnicowałyby
konkretne niedokrwistości. Szczególnie różnicującymi cechami dyserytropoezy są :
pierścieniowate syderoblasty w zespole mielodysplastycznym typu RARS występujące w
odsetku > 29% oraz megaloblasty w odsetku > 23%
w niedokrwistości z niedoboru
witaminy B12; natomiast wodniczki jądrowe nie występują w niedokrwistości z niedoboru
żelaza i wit. B12. Określenie pozostałych nieprawidłowości erytroblastów nie pozwoliło na
bardziej wiarygodną diagnostykę różnicową niedokrwistości. Badania nasuwają potrzebę
zachowania ostrożności co do przedwczesnego etykietowania pacjenta podejrzeniami MDS
tylko na podstawie wyraźnych cech dyserytropoezy.
W wielu niedokrwistościach istnieje związek między stopniem nasilenia cech dysplazji
i głębokością niedokrwistości ale ustalenie ich przyczynowego związku wymaga dalszych
badań.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards