Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego

advertisement
Załącznik nr 1
do Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego,
planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a
Wzór opisu założeń projektu
(opracowany przez MNiSW, wypełniony przez Uczelnie zostanie przekazany do MNiSW).
I.
TYTUŁ PROJEKTU
II.
DANE WNIOSKODAWCY
(UCZELNI), w tym:
- nazwa wnioskodawcy,
- imię, nazwisko, adres, telefon,
e-mail osoby do kontaktu ze strony
podmiotu odpowiedzialnego za
przygotowanie wniosku.
III.
OPIS PROJEKTU
1. Ogólne uzasadnienie dla realizacji proponowanego projektu w kontekście prowadzonej lub
planowanej działalności dydaktycznej, z uwzględnieniem istniejących zasobów
infrastrukturalnych, którymi dysponuje wnioskodawca na tle zasobów zlokalizowanych
w aglomeracji
2. Opis planowanego zakresu rzeczowego projektu
3. Przewidywany sposób wykorzystywania przedmiotu projektu
4. Komplementarność projektu z innymi projektami lub działaniami finansowanymi z innych
źródeł
5. Harmonogram projektu z wyraźnie określonymi najważniejszymi etapami
6. Opis unikalnego charakteru proponowanego projektu i jego wpływ na aglomerację
(w szczególności wykazanie, iż wpisuje się on w inteligentne specjalizacje lub wynika ze
strategii rozwoju regionalnego oraz odpowiada na zidentyfikowane deficyty)
IV.
OPIS PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU
7. Koszty realizacji projektu (główne składniki kosztów, poziom dostępnego finansowania,
źródła finansowania, w tym sposób zapewnienia wkładu własnego)
8. Szacowane roczne koszty funkcjonowania projektu (źródła finansowania)
9. Plany w zakresie pokrycia kosztów utrzymania projektu po zakończeniu finansowania
w ramach RPO, przynajmniej w okresie trwałości
V.
INNE INFORMACJE
10. Możliwości w zakresie wykorzystania projektu do innych celów
11. Dodatkowe informacje
Download