zastosowanie rozszerzenia dmx do zgłębiania danych na platformie

advertisement
Zeszyty Naukowe WSInf Vol 8, Nr 2, 2009
Adriana Maszorek, Adam Pelikant
Wydział Informatyki
Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
ZASTOSOWANIE ROZSZERZENIA DMX DO
ZGŁĘBIANIA DANYCH NA PLATFORMIE
MICROSOFT SQL SERVER
Streszczenie – Praca zawiera opis technologii zgłębiania danych oraz
języka DMX (Data Mining Extension) przeznaczonego do analizy
eksploracyjnej w środowisku MS SQL Server, a także wizualnej
alternatywy w postaci narzędzia Microsoft Visual Studio. Dodatkowo
omówione zostały algorytmy zgłębiania danych zaimplementowane przez
Microsoft, przy szczególnym uwzględnieniu algorytmu Microsoft Sequence
Clustering. Głównym celem pracy oprócz charakterystyki metod zgłębiania
danych jest zbudowanie aplikacji windowsowej umożliwiającej tworzenie,
trenowanie oraz ocenę dokładności modeli eksploracyjnych przy pomocy
wspomnianego rozszerzenia DMX. Aplikacja napisana została w
technologii .NET w języku C# i do trenowania modeli wykorzystuje dwa
algorytmy: Microsoft Clustering oraz Microsoft Sequence Clusterin,
zachowując przy tym maksimum uniwersalności konfiguracji obu tych
procesów. Warto dodać również, że do komunikacji pomiędzy aplikacją a
serwerem analitycznym Microsoft Analysis Services wykorzystana została
biblioteka ADOMD.NET.
1.
Wstęp
Tematem pracy jest rozszerzenie DMX, dlatego na wstępie warto
wyjaśnić i rozwinąć ten skrót. Rozszerzenie DMX (Data Mining
Extension) jest to język zapytań służący do analizy danych poprzez
zgłębianie na platformie Microsoft SQL Server Analysis Services.
Oferuje on bardzo bogatą funkcjonalność głównie w zakresie analizy
biznesowej, ale nie tylko. Chcąc dobrze zrozumieć omawiane
zagadnienie należy teraz przybliżyć wymienione już pojęcie zgłębiania
danych (Data Mining).
Zgłębianie danych lub inaczej eksploracja, wyodrębnianie, drążenie,
czy ekstrakcja danych jest jednym z etapów w procesie odkrywania
wiedzy w bazach danych (Knowledge Discovery in Databases – KDD).
Polega on na wyszukiwaniu wzorców, prawidłowości i zależności w
dużych repozytoriach danych oraz na prognozowaniu głownie zjawisk
62
A. Maszorek, A. Pelikant
biznesowych, ale również medycznych czy meteorologicznych.
Przykładów zastosowań można wymieniać naprawdę dużo. Najczęściej
jednak zgłębianie danych wykorzystywane jest do oceny szans
pozyskania lub ryzyka odejścia klienta, analizy sprzedaży i co za tym
idzie planowania dostaw, analizy koszyka produktów, analizy ryzyka
kredytowego, wykrywania oszustw poprzez badanie anomalii, ogólnej
analizy rynku oraz prowadzenia ukierunkowanych kampanii
reklamowych, analizy witryn internetowych czy wreszcie prognozowania
zjawisk na podstawie danych historycznych.
Zagadnienie związane z eksploracją danych jest interesujące z kilku
powodów. Głównymi czynnikami są ogromne możliwości znajdujące
zastosowanie w wielu dziedzinach życia oraz praktyczne zastosowanie
w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem poznania wiarygodności
omawianego narzędzia analitycznego oraz programowalnych możliwości
manipulowania obiektami analitycznymi Microsoft SQL Analysis
Services. Dodatkowo jest to temat bardzo aktualny, wychodzący na
przeciw bieżącym potrzebom rynku.
Na przestrzeni ostatnich lat, w związku z rozwojem i
upowszechnieniem systemów bazodanowych oraz spadkiem cen
sprzętu komputerowego i bogatą ofertą systemów informatycznych dla
różnej wielkości firm, dokumenty papierowe zostały wyparte przez
dokumenty w postaci elektronicznej, co z kolei zaowocowało
zgromadzeniem przez firmy ogromnych ilości danych. Niestety
dotychczasowe narzędzia takie jak deklaratywny język SQL nie dawały
dużych możliwości pozyskiwania przydatnej wiedzy analitycznej z tak
ogromnych pokładów informacji. Powstała sytuacja, w której firmy tonęły
w danych jednocześnie nie potrafiąc ich efektywnie wykorzystać, dlatego
zgodnie z maksymą, w myśl której „potrzeba (bądź nuda) jest matką
wynalazków”, nastąpił rozwój technologii zwanej zgłębianiem danych.
2
2.1
Zgłębianie danych z Microsoft SQL Server 2005
Analiza poprzez zgłębianie
Dzieląc technikę eksploracji pod względem etapów funkcjonalnych
można wyodrębnić osiem kroków, począwszy od nieprzetworzonych
danych, a skończywszy na wiedzy biznesowej i integracji z aplikacjami
klienckimi.
2.2
Nieprzetworzone dane
Proces eksploracji danych zaczyna się od surowego zbioru
informacji, którego źródłem najczęściej są relacyjne systemy
63
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
przetwarzające dane. Systemy te gromadzą dane będące wynikiem
codziennej działalności przedsiębiorstw czy instytucji. Dodatkowo może
zdarzyć się również, że na wejściu otrzymamy już całkowicie lub
częściowo przetworzone dane w postaci hurtowni (Data Warhouse DW). Tego typu obiekty zazwyczaj gromadzą informacje pochodzące z
kilku źródeł takich jak: zasoby archiwalne, systemy OLTP (Online
Transaction Precessing) czy dane zewnętrzne w postaci plików.
2.3
Oczyszczanie i przekształcanie danych
Kolejnym krokiem w omawianym procesie jest tak zwany krok ETL
(Extract, Transform, Load), realizujący wyodrębnianie, przekształcanie i
ładowanie danych. Etap ten polega na wyodrębnieniu potrzebnych
danych (często z różnych źródeł), usunięciu niepełnych, niepoprawnych
i niemających znaczenia danych oraz załadowaniu ich do jednej
hurtowni.
Wcześniej jednak warto takie dane poddać oczyszczaniu, zwłaszcza
gdy są one wprowadzane przez użytkowników z klawiatury, a systemy
nie sprawdzają ich poprawności lub też robią to w niewystarczającym
stopniu. Najczęściej spotykanym przykładem odpowiadającym tej
sytuacji są dane teleadresowe uzupełniane podczas rejestracji. Jeżeli
pola typu miasto i województwo są wprowadzane ręcznie, nie poprzez
wybór opcji z rozwijanych list, wówczas na pewno jedna i ta sama
wartość będzie zapisana w różnych formatach jak „Łódź”, „Lodz” i
„Lódz”. Znajdzie to swoje negatywne odzwierciedlenie podczas analizy
danych. System nie rozpozna błędnie wprowadzonych informacji, co
zaowocuje gorszymi wynikami.
Inne przykłady czyszczenia i transformacji to między innymi zmiana w
przypadku algorytmów lepiej współpracujących ze zmiennymi
liczbowymi danych typu bool na integer, agregacja szczegółowych
danych w bardzie ogólne zbiory, uzupełnianie brakujących informacji
według określonych zasad lub też usuwanie nietypowych wartości
znacznie odbiegających od zestawu danych, które również mają zły
wpływ na jakość obliczeń.
2.4
Wybór metody eksploracji danych
Wybór algorytmu, który zostanie wykorzystany jest najważniejszym
etapem w procesie zgłębiania danych. Zanim podejmiemy decyzję,
pierwszą czynnością powinno być zapoznanie się z zagadnieniem,
którego ma dotyczyć tworzony model oraz określenie celów, jakie
chcemy osiągnąć poprzez przeprowadzaną analizę. Takie jasne
określenie oczekiwań pozwoli na trafną klasyfikację problemu i dobór
najodpowiedniejszego algorytmu rozwiązującego zagadnienie. W
64
A. Maszorek, A. Pelikant
praktyce zazwyczaj wybiera się kilka pasujących metod i porównuje ich
wyniki przy użyciu odpowiednich narzędzi – w SQL Server Analysis
Services jest to Lift Chart oraz Classification Matix. W tym miejscu
należy jednak dodać, iż narzędzie to nie obsługuje algorytmów Microsoft
Association Rules oraz Microsoft Sequence Clustering.
3
Eksploracja danych
Eksploracja danych jest etapem, w którym odkrywane są wzorce,
prawidłowości i zależności występujące w uprzednio przygotowanym
zestawie danych.
3.1
Analiza i ocena wyników
Kolejnym krokiem jest oszacowanie, ocena wyników oraz
poprawności odkrytych wzorców. W tym celu niezbędne są dane
testowe, które nie brały udziału w trenowaniu modeli, co zapewni
dokładniejszą ocenę uzyskanych rezultatów. Podział danych na
treningowe i testowe zazwyczaj wykonywany jest w proporcjach 4:1.
Jak już wspomnino wcześniej do sprawdzenia poprawności można
wykorzystać wbudowane narzędzia Lift Chart oraz Classification Matrix.
Pierwsze z nich służy do tworzenia wykresów przyrostu, które na osi
odciętych mają zaznaczony procent całej populacji, natomiast oś
rzędnych odpowiada procentowi populacji konkretnego stanu. Wykresy
te mogą przedstawić zarówno dokładność dla konkretnego atrybutu jak i
ogólną ocenę modelu. Drugie z dostępnych narzędzi umożliwia
porównywanie przewidywanych wartości z możliwymi stanami.
3.2
Predykcja
Należy zauważyć predykcja jest najciekawszym etapem procesu
zgłębiania danych. Jej funkcjonalność oparta jest na przewidywaniu
różnego typu zjawisk, głownie biznesowych i wykorzystywana jest
podobnie jak następna faza czyli raportowanie do wspomagania
zarządzania i planowania w przedsiębiorstwach. Prognozowanie to
wykonywane jest na podstawie danych historycznych, które są
gromadzona podczas działalności systemów.
3.3
Raportowanie
Proces raportowania jako wartość biznesowa jest uwieńczeniem
cyklu odkrywania wiedzy z baz danych, który ma na celu pozyskanie
przydatnych informacji, czyli odkrycie wzorców i przedstawienie ich w
czytelnej formie, która może zostać wykorzystana na przykład do celów
65
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
marketingowych. Niestety mimo swoich wielu zalet rozszerzenie DMX
nie umożliwia podstawowych własności charakterystycznych dla
języków raportujących takich jak funkcje agregacji czy grupowania
wyników. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi nam usługa raportująca
Microsoft Reporting Services dająca możliwości wyświetlania danych
pochodzących z modeli analitycznych w postaci czytelnych raportów.
3.4
Integracja z aplikacją
Ostatnim etapem w cyklu pozyskiwania wiedzy jest zintegrowanie
systemu Business Intelligence z aplikacją kliencką, dzięki czemu
końcowy użytkownik bez wiedzy technicznej będzie korzystał z
możliwości jakie oferuje to narzędzie. Integracja będzie umożliwiała na
przykład segmentację klientów w systemach CRM, lepsze planowanie
zasobów w systemach ERP, prowadzenie ukierunkowanych kampanii
reklamowych, szacowanie ryzyka klienta ubiegającego się o kredyt i
wiele innych.
Przedstawiony cykl odkrywania wiedzy zazwyczaj jest wykonywany
wielokrotnie, a w aplikacjach z którymi jest zintegrowany powtarza się w
określonych odstępach czasu. Wynika to głównie ze stale
przyrastających danych, które jako aktualne informacje powinny być
włączone do procesu trenowania modelu i raportowania jeżeli chcemy
by odkryte wzorce i reguły odpowiadały możliwie najlepiej aktualnemu
stanowi przedsiębiorstwa.
3.5
Podstawowe pojęcia oraz obiekty zgłębiania danych
Zanim zostaną omówione algorytmy oraz język DMX przybliżenia
wymaga kilka podstawowych pojęć związanych z eksploracją danych,
które są niezbędne do zrozumienia omawianego zagadnienia. Obiekty z
jakimi spotykamy się podczas zgłębiania danych oraz jakie zostały
wykorzystane przedstawianym w projekcie to: źródło danych, widok
źródła danych, struktura oraz model. Przydatna jest również
znajomość takich pojęć jak trenowanie modelu i dane treningowe oraz
testowanie modelu i dane testowe.
Z uwagi na to, że zgłębianie jest analizą danych zebranych w
hurtowni, która jest niczym innym jak bazą danych możemy zdefiniować
połączenie do niej. Obiekt przechowujący to połączenie nazywany jest
źródłem danych (Data Source). Na podstawie tego połączenia
tworzony jest widok źródła danych (Data Source View), który zawiera
zestaw wybranych tabel i widoków oraz relacje pomiędzy nimi.
Dodatkowo w widoku tym możemy zdefiniować własne pola obliczane,
wykorzystując w tym celu język SQL. Należy dodać w tym miejscu, iż
obiektów tych nie można utworzyć przy pomocy rozszerzenia DMX.
66
A. Maszorek, A. Pelikant
Tworzone są one bezpośrednio przez zastosowanie narzędzi Microsoft
Visual Studio.
Kolejnym wymienionym obiektem jest struktura (Structure), którą
można rozumieć jako pojemnik, przechowujący modele (Model).
Struktura określa ilość i rodzaje kolumn jakie mogą występować w
zawartych w niej modelach. Rodzaj kolumn definiowany jest przez dwie
etykiety. Pierwsza z nich określa typ (tekstowy, boolowski, liczbowy,
zmiennoprzecinkowy), druga zaś rodzaj (ciągły, dyskretny, klucz). Model
z kolei jest ostatnim i najważniejszym obiektem zgłębiania danych.
Zawiera on zestaw kolumn identyfikacyjnych, wejściowych i
predykcyjnych. Podobnie jak w przypadku struktury definiowane są one
przez dwie właściwości. Pierwszą jest typ (tekstowy, boolowski,
liczbowy, zmiennoprzecinkowy), natomiast drugą typ danych (dyskretny,
ciągły, klucz i kolumna predykcyjna). Warto zauważyć, że dopiero na
tym poziomie określa się kolumny predykcyjne, czyli różne modele
należące do tej samej struktury mogą przewidywać wartości dla różnych
kolumn. Ostatnią z opcji jaka jest określana przy definicji modelu to
rodzaj algorytmu wybranego do trenowania.
Pojęcie trenowania modelu lub inaczej procesowanie jest etapem
obliczeniowym algorytmu określonego podczas budowania modelu
eksploracyjnego. W tej fazie odkrywane są wzorce i zależności w
danych treningowych, które zapamiętywane są w modelu. Proces ten
przebiega z pewną dokładnością, która sprawdzana jest podczas
testowania modelu. Jak nietrudno się domyślić w tym celu
wykorzystywany jest zbiór danych testowych, a samo sprawdzenie
polega na wykonaniu zadania realizowanego przez dany model i
porównaniu otrzymanych wyników z rzeczywistymi wartościami
zawartymi w danych testujących. Należy jednak pamiętać, że zbiór
danych testowych nie powinien zawierać się w zbiorze danych
treningowych, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na
oszacowanie dokładności modelu – nieuzasadniony wzrost dokładności.
Opisane w tym podrozdziale obiekty i pojęcia są niezbędne dla
lepszego zrozumienia procesu zgłębiania danych, korzystania z
rozszerzenia DMX oraz działania aplikacji zaprezentowanej w dalszej
części pracy.
4
Algorytmy zgłębiania danych
SQL Server Analysis Services jako rozbudowana platforma
analityczna oferuje, w postaci zaimplementowanych algorytmów, solidne
wsparcie matematyczne, umożliwiając tym samym rozwiązywanie
różnego typu zagadnień. Wbudowane algorytmy, które możemy
wykorzystać do analizy i predykcji danych opisane zostały poniżej.
67
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
4.1
Typy rozwiązywanych zadań
Zadania rozwiązywane przez algorytmy eksploracji danych możemy
podzielić na siedem grup. Według tej klasyfikacji wyróżniamy
następujące elementy:
ƒ Asocjacja
Asocjacja jest jednym z najczęściej wykorzystywanych zadań w
procesach zgłębiania danych. Polega ona na odnajdywaniu ukrytych
prawidłowości w zbiorach danych oraz na przewidywaniu obecności
danego atrybutu na podstawie obecności innego. Umożliwia ona
znalezienie wartości często występujących obok siebie np. analiza
transakcji sprzedażowych wyłoni produkty, które klienci kupują razem.
Możliwe jest również wyłonienie reguł asocjacyjnych, które towarzyszą
danemu zjawisku np. określenie wszystkich reguł występujących
równocześnie ze wzrostem sprzedaży zadanego produktu. Taka analiza
koszyka jest najpopularniejszym celem asocjacji, jednak można ją
wykorzystywać również w ekonomii (przewidywanie wpływów),
marketingu (projektowanie ofert reklamowych) czy medycynie (asocjacja
genetyczna).
ƒ Grupowanie
Grupowanie lub segmentacja jest to proces wykrywania naturalnych
podziałów w zbiorach danych na grupy/kategorie. Podział ten
dokonywany jest ze względu na podobieństwo cech obiektów
reprezentujących daną grupę. Za przykład może nam posłużyć
segmentacja klientów, która wyłoni nam ich profile. Profile te mogą być
utworzone na podstawie zadanych kryteriów tj. płeć, wiek czy
zainteresowania, co z kolei umożliwi nam stworzenie ukierunkowanych
na grupy kampanii reklamowych lub ofert promocyjnych.
ƒ Klasyfikacja
Kolejnym bardzo często wykorzystywanym algorytmem w analizie
danych jest klasyfikacja. Jej zadaniem jest przydzielenie rozpatrywanych
przypadków do zadanych kategorii, które określa się poprzez wskazanie
kolumn predykcyjnych. Podział ten odbywa się na podstawie zadanych
atrybutów wejściowych, a dokładniej na ich możliwych wartościach. W
tym wypadku przykładem może być analiza odejścia klienta na
podstawie historii transakcji, ocena ryzyka kredytowego lub też dowolny
problem biznesowy którego rozwiązanie polega na podjęciu decyzji
zależnej od wielu czynników.
ƒ Regresja
Zadania regresji są bardzo podobne do zadań rozwiązywanych w
procesie klasyfikacji, z tą różnicą iż wspierają one predykcję wartości
68
A. Maszorek, A. Pelikant
ciągłych tj. dochód, prędkość czy wiek. W ogólnym rozumieniu metody
regresji są po prostu parametrycznymi metodami aproksymacji funkcji,
różnią się one jedynie doborem metod aktualizujących wartości tych
parametrów, w ten sposób aby sparametryzowana formuła
matematyczna jak najdokładniej odzwierciedlała dane, do których
została dopasowana.
ƒ Prognozowanie
Prognozowanie, inaczej predykcja jest kolejnym ważnym zadaniem
eksploracji danych. Zadanie to polega na przewidywaniu różnych
wartości na podstawie danych historycznych oraz określeniu ich
prawdopodobieństwa. Bazuje na wykrytych prawidłowościach i trendach,
które dla człowieka mogą być niezauważalne, zwłaszcza gdy mamy do
przeanalizowania - w najlepszym wypadku - tysiące rekordów.
Przewidywać możemy różne wartości, a głównym ograniczeniem jest
tutaj postawienie pytania biznesowego. Przykładem może być sprzedaż
w następnym miesiącu, stany magazynowe, wzrost liczby klientów w
przeciągu następnych kilku miesięcy lub pogoda.
ƒ Analiza sekwencyjna
Analiza sekwencyjna, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się analizą
dyskretnych sekwencji. Podobnie jak zadania asocjacji, polega ona na
odnajdywaniu ukrytych prawidłowości w zbiorach danych, z tą różnicą,
że każdy element zależy od poprzedniego, czyli ważna jest kolejność. W
asocjacji interesują nas produkty występujące razem, natomiast w
analizie sekwencyjnej najważniejsza byłaby kolejność w której trafiałyby
one do koszyka – kolejność ta decydowałaby o wyborze następnych
produktów. Analizę tą można wykorzystać między innymi do badania
sekwencji kupowanych produktów jak również do badania kolejności
kliknięć na stronie czy w medycynie do badania łańcuchów DNA.
ƒ Analiza odchyleń
Ostatnia grupa zadań rozwiązywanych przez algorytmy eksploracji
danych w SQL Server Analysis Services to analiza odchyleń. Zadania te
polegają na odnajdywaniu w zbiorach danych przypadków unikatowych
– odbiegających od innych. Główne zastosowanie to miedzy innymi
wykrywanie oszustw w firmach ubezpieczeniowych lub bankach, gdzie
rozpatrywane są miliony podań, a człowiek czytający nawet uważnie
olbrzymie ilości dokumentów nie jest w stanie zauważyć występujących
anomalii.
69
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
4.2
Microsoft Association Rules
Microsoft Association Rules jest algorytmem asocjacyjnym,
przeprowadzającym tak zwaną analizę koszykową, co zostało omówione
w poprzednim rozdziale. Składa się on z dwóch podstawowych kroków
[8]. Pierwszy polega na obliczeniu częstotliwości występowania
produktów, zarówno pojedynczych jak i zestawów. W następnym kroku
tworzone są reguły asocjacyjne. Tworzenie tych reguł oparte jest na
wyliczeniach z pierwszej fazy i jest najbardziej czasochłonnym etapem.
Ideę działania tego procesu przedstawia rysunek 1.
Rys. 1.
Microsoft Association Rules - Przebieg Procesu
Częstotliwość Fz dla zestawu produktów: piwo (W), chipsy (C) jest
wyrażona jako:
Fz ({W , C}) = Ilośl transakcji (W , C ) ,
natomiast prawdopodobieństwo P tej grupy produktów można opisać
następującą zależnością:
P(W ⇒ C ) = P(C W ) Fz (W , C ) Fz ( A) ,
gdzie P(C|W) - jest prawdopodobieństwem warunkowym zajścia
zdarzenia C jeśli zajdzie zdarzenie W.
Dodatkowo należy zauważyć, że po lewej stronie reguły asocjacyjnej
(znak „⇒”) znajdują się zarówno atrybuty wejściowe jak i wyjściowe
modelu, co zależy od rodzajów kolumn predykcyjnych, natomiast po
prawej stronie znajdują się tylko atrybuty predykcyjne. Rodzaje i typy
kolumn w obiektach data mining będą omówione szczegółowo w dalszej
części artykułu.
70
A. Maszorek, A. Pelikant
4.3
Microsoft Clustering
Microsoft Clustering jest algorytmem realizującym klasyfikację oraz
segmentację danych. Jego główne zadanie polega na odkrywaniu
związków, pomiędzy danymi, które można pominąć w trakcie zwykłej
obserwacji. Rysunek 2 przedstawia zbiór danych podzielony na 5
segmentów, gdzie każdy z nich zawiera podzbiór danych ściśle ze sobą
związanych według rozpatrywanych kryteriów:
Rys. 2.
Microsoft Clustering
Zadanie to można realizować w dwojaki sposób, w zależności od
wybranej metody grupowania. Do wybory mamy:
1.1. Algorytm k-means (k-średnich)
Ideą algorytmu k-means jest klasyfikacja przeprowadzana ze względu
na odległości występujące pomiędzy poszczególnymi przypadkami.
Odległości te są zwykle odległościami euklidesowymi, co oznacza, że
algorytm ten może być wykorzystywany tylko w grupowaniu atrybutów
ciągłych.
Klasyfikacja k-means polega na losowym wyborze k-punktów ze
zbioru, którego elementy mają być grupowane. Wylosowane punkty, za
pomocą wektora wartości atrybutów opisujących klasyfikowane obiekty,
wyznaczają klastry, czyli kategorie dzielące rozpatrywany zbiór danych
[2]. Klastry te definiowane są przez centra lub wartości centralna, a
opisywane są przez wektory kategorii, które również określane są jako
centra lub wektory centralne kategorii (1):
u d = u1d , u 2d , u3d , K , u nd ∈ A1 × A2 × A3 × K × An
gdzie d – kategoria(grupa),
u1d
(1)
– wartość atrybutu u1 dla kategorii d.
W kolejnej fazie działania algorytmu, dla każdego przykładu x∈X
można obliczyć odległość, według metryki euklidesowej, pomiędzy
wektorem wartości jego atrybutów (2)
x = a1 ( x), a2 ( x), a3 ( x),K , an ( x)
(2)
71
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
a wektorem ud reprezentującym kategorię d. Odległość ta jest opisana
za pomocą wzoru (3):
δ ( x, d ) =
n
∑ (a ( x) − u
i
i =1
d 2
i
)
(3)
Przypisanie rozpatrywanego przykładu do klastra odbywa się poprzez
znalezienie kategorii do której pasuje on najlepiej, czyli poprzez
znalezienie takiej kategorii, której centrum leży najbliżej według metryki
euklidesowej.
Po rozpatrzeniu wszystkich obiektów będących przedmiotem
klasyfikacji cały powyższy proces jest powtarzany. Ponownie wyznacza
się wektory centralne, jednak tym razem są one wyliczane jako mediany
lub średnie arytmetyczne grup z poprzedniej iteracji. Kryterium
zakończenia tego algorytmu jest niezmienność centrów, które
charakteryzują się minimalną wariancją wewnątrz klastrów, a
maksymalną na zewnątrz [2]. Co można zapisać w następujący sposób
(4):
h( x) = arg min δ ( x, d )
(4)
,
gdzie
u
h ≡ u d1 , u d 2 , u d 3 , K , u d m
jest zbiorem wektorów wartości atrybutów
di
dla każdej kategorii d.
Algorytm k-means jest obarczony kilkoma wadami wynikającymi
między innymi z braku jednoznacznej metody wyboru początkowych
centrów. W zależności od ich wyboru otrzymane wyniki będą się różniły
od siebie, dlatego wykorzystując ten algorytm zaleca się utworzenie
jednocześnie kilku oddzielnych modeli i porównanie ich stopnia
dokładności. Kolejna wada to możliwość zakończenia w lokalnym
minimum, a także mała odporność na szumy. Dodatkowo ważnym
elementem, wpływającym na jakość podziału danych na grupy jest
decyzja dotycząca ilości tworzonych segmentów oraz wyboru zmiennych
klasyfikujących, czyli atrybutów według których algorytm buduje grupy i
przydziela do nich poszczególne przypadki. Natomiast na korzyść
algorytmu przemawia łatwość implementacji oraz nieduża złożoność
obliczeniowa.
1.2. Algorytm EM (Expectation Maximization)
Probabilistyczny algorytm EM (Expectation/Estimation Maximization)
jest zmodyfikowanym algorytmem k-means. Jego inność polega na tym,
iż w swych obliczeniach wykorzystuje on informacje o rozkładzie
prawdopodobieństwa, bierze pod uwagę rozkład Gaussa dla każdej
kategorii, a także średnie i standardowe odchylenie. Model ten zakłada,
że przykłady trenujące (wektory liczbowych wartości atrybutów) zostały
72
A. Maszorek, A. Pelikant
wygenerowane za pomocą pewnej ustalonej liczby prostych rozkładów
prawdopodobieństwa o znanej postaci, lecz nieznanych parametrach.
Grupowanie
polega
wówczas
na
wyznaczeniu
najbardziej
prawdopodobnych rozkładów opisujących dane testowe i przypisaniu do
nich poszczególnych przykładów. Postępowanie to można zawrzeć w
dwóch krokach:
1. Estymacji
- oszacowanie prawdopodobieństwa przynależności
danych testowych x∈T do poszczególnych grup, które podobnie jak
w algorytmie k-means inicjalizowane są losowo, następnie wyliczane
są ponownie w każdej iteracji, a ich wartość zależy od wartości
poprzedniej.
2. Maksymalizacji prawdopodobieństwa – wyliczenie nowych wartości
wektorów – parametrów rozkładów prawdopodobieństwa na
podstawie przypisanych do nich przykładów.
Powyższe kroki powtarzane są tak długo, aż przestanie być widoczna
różnica pomiędzy nowymi wartościami wektorów, a wartościami z
poprzedniej iteracji.
4.4
Microsoft Decision Trees
Microsoft Decision Trees jest najczęściej wykorzystywanym
algorytmem klasyfikującym i regresyjnym. Zgodnie z nazwą głównie
rozwiązuje on tak zwane problemy decyzyjne z wieloma
rozgałęziającymi się wariantami. Mimo to jest on łatwy do wizualizacji i
stosunkowo czytelny dla człowieka.
Definicja drzewa decyzyjnego mówi, iż jest to acykliczny i spójny graf,
którego wierzchołkami są atrybuty opisujące obiekt, zaś wyprowadzone
z niego gałęzie to wartości, które te atrybuty mogą przyjmować.
Najniższy poziom, czyli liście zbudowanego drzewa tworzą klasy lub
inaczej decyzje końcowe, które klasyfikują obiekty. Poniższy przykład
przedstawia drzewo ułatwiające podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu rysunek 3. Przypisuje on ubiegających się klientów do dwóch grup:
„wiarygodny” i „niewiarygodny” na podstawie zarobków oraz bieżących
zadłużeń.
Rys. 3.
Microsoft Decision Trees, predykcja kolumn dyskretnych
73
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
Poprzedni rysunek stanowi przykład drzewa gdzie przewidywane
wartości są typu dyskretnego. Microsoft Decision Trees pozwala także
na predykcję wartości ciągłych, wówczas każdy węzeł zawiera formułę
regresyjną, czyli formułę matematyczną tworzącą obszary decyzyjne –
rysunek 4.
Rys. 4.
Microsoft Decision Trees, predykcja kolumn ciągłych
Istnieją różne metody konstruowania drzew decyzyjnych. Microsoft
Decision Trees jest połączeniem dwóch algorytmów ID3, który w
późniejszym czasie został ulepszony pod kątem odporności na szumy i
brakujące dane – C4.5 oraz CART (Classification and Regression Tree).
Algorytmy budujące drzewa decyzyjne są algorytmami iteracyjnymi.
Ogólna zasada ich działania polega na wyborze, w każdym kroku,
atrybutu - węzła rozgałęziającego drzewo. Wybór ten nie jest
przypadkowy, gdyż w każdej iteracji wybierany jest atrybut mający
największy wpływ na predykcyjną wartość. Dodatkowo ma to ogromny
wpływ na rozmiar i kształt budowanego drzewa, dlatego najlepszym
kandydatem jest atrybut, który powoduje skrócenie ścieżki (w stosunku
do innych możliwych atrybutów) prowadzącej od korzenia do liścia, nie
powodując przy tym zbytniej rozległości drzewa. Microsoft Decision
Trees oferuje nam kilka metod wyboru, a są to: wykorzystujące entropię
Shanona, metoda Bayes’a z predykcją K2 lub z predykcją Dirchleta. W
końcowym efekcie powstałe ścieżki prowadzące od korzenia do liścia
reprezentują reguły dla przewidywanego zjawiska.
Teraz omówię wspomniane już zjawisko entropii, natomiast jeśli
chodzi o metody Bayes’a, zostały one omówione w rozdziale
traktującym o algorytmie Microsoft Naive Bayes.
Entropia jako kryterium wyboru atrybutu rozgałęziającego drzewo
umożliwia ocenę średniej ilości informacji dostarczanej przez ten właśnie
atrybut. Na tej podstawie w każdym kroku, dla nowo tworzonego węzła
wybierany jest najbardziej znaczący atrybut, który optymalizuje rozmiar
drzewa minimalizując przy tym negatywny wpływ na dokładność
modelu.
Entropia informacji wyrażana jest wzorem [2] (5)
I ( P) = − ∑ p d log( p d )
d ∈C
d
(5)
gdzie p to prawdopodobieństwo zakwalifikowania obiektu do kategorii d,
d – pojedyncza kategoria, C – zbiór kategorii.
74
A. Maszorek, A. Pelikant
Tak określona wartość informacji jest duża wtedy, kiedy liczba
przykładów poszczególnych kategorii w zbiorze P jest zbliżona,
natomiast maleje wraz ze wzrostem zróżnicowania rozkładu. Dodatkowo
jest ona równa zero, gdy prawdopodobieństwa przynależności obiektu
do każdej z grup są równe 1 lub równe 0.
Przed wykorzystaniem omawianego algorytmu, chcąc uzyskać jak
najlepsze wyniki w akceptowalnym czasie, należy zwrócić uwagę na
kilka ważnych szczegółów. Jeżeli któryś z atrybutów wejściowych jest
atrybutem dyskretnym przyjmującym dużo wartości (racjonalna liczba
nie przekracza 100), wówczas powinno się zredukować nadmierną ilość
stanów. Microsoft Decision Trees daje możliwość wykorzystania
wbudowanego, dynamicznego grupowania, które ogranicza stany do
100, gdzie 99 z nich to te najbardziej popularne, natomiast 1 jest
przeznaczony dla stanów pozostałych. Kolejnym punktem do
rozważenia jest liczba atrybutów wejściowych, którą należy ograniczyć
do tych naprawdę istotnych z punktu widzenia rozważanego problemu,
co pozwoli zyskać na czasie przetwarzania i odciążyć jednostkę
obliczeniową. Wreszcie trzeba zająć się również atrybutami wejściowymi
typu ciągłego. Na szczęście, również w tym przypadku z pomocą
przychodzi nam wbudowany mechanizm. Microsoft Decision Trees dzieli
wartości tego atrybutu na tak zwane kosze (domyślnie 99), pomiędzy
którymi zachodzą porządkowe relacje mniejszości i większości, mając
na celu uzyskanie optymalnej liczby koszy o jak najwyraźniejszym
rozdzieleniu danych wejściowych.
4.5
Microsoft Linear Regresssion
Microsoft Linear Regression jest odmianą algorytmu Microsoft
Decision Trees ukierunkowaną na badanie liniowej zależności pomiędzy
atrybutami ciągłymi. Może być on wykorzystany nie tylko do regresji
liniowej, ale także do klasyfikacji i asocjacji.
Jak już to zostało zaznaczone wcześniej, w ogólnie regresja jest to
dopasowanie parametrów funkcji aproksymującej dane, w ten sposób
aby odzwierciedlała ona możliwie jak najdokładniej zbiór danych, do
którego została dopasowana. Jej zadaniem jest wyznaczenie liniowej
zależności pomiędzy zmiennymi. Do tego zadania możliwe jest
zastosowanie algorytmu Microsoft Linear Regression. Wyznacza on
relacje liniowe występujące pomiędzy atrybutami wejściowymi, a wiedzę
tę używa w procesie predykcji.
Przykład regresji liniowej, przeprowadzonej testowego dla zbioru
punktów przedstawia rysunek 5:
75
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
Rys. 5.
Rysunek 5 - Microsoft Linear Regression
Równanie regresji liniowej określone jest wzorem (6):
f ( x) = ax + b
(6)
gdzie a i b są parametrami, przybliżającymi równanie do zbioru danych,
z reguły wyznaczane metodą najmniejszych kwadratów. Wartość funkcji
f(x) jest zmienną wyjściową, natomiast x jest zmienną wejściową.
4.6
Microsoft Logistic Regression
Pojęcie regresji logistycznej nie odbiega znacznie od pojęcia regresji
liniowej. Idea jest taka sama, czyli polega na zbadaniu zależności
pomiędzy atrybutami, a pewną zmienną zależną, która w przypadku
regresji logistycznej znajduje się na skali dychotomicznej, co oznacza,
że przyjmuje tylko dwie wartości (na przykład tak i nie).
Algorytm Microsoft Logistic Regression jest zmodyfikowanym
algorytmem Microsoft Neural Network, który w połączeniu z regresją
logistyczną rozwiązuje problem jaki pojawia się przy regresji liniowej,
mianowicie pozwala na badanie wpływu atrybutów na zmienne
przyjmujące wartości z zakresu <0, 1>. Funkcjonalność ta została
osiągnięta poprzez zastąpienie (w stosunku do regresji liniowej) prostej,
nieliniową funkcją, której przykładowy przebieg przedstawia rysunek 6.
Rys. 6.
76
Microsoft Logistic Regression
A. Maszorek, A. Pelikant
Na osi odciętych znajdują się wartości kolumn wejściowych,
natomiast na osi rzędnych zaznaczone jest prawdopodobieństwo
przyjęcia danego stanu przez zmienną.
4.7
Microsoft Naive Bayes
Algorytm Microsoft Naive Bayes jest algorytmem klasyfikującym
opartym na twierdzeniu o prawdopodobieństwie warunkowym wg teorii
Bayes’a. Oblicza on warunkowe prawdopodobieństwo pomiędzy
parametrami wejściowymi, a przewidywaną wartością, dodatkowo
zakładając „naiwnie”, iż parametry wejściowe są wzajemnie niezależne.
Dlatego korzystając z tego algorytmu dobrze jest zadbać o to, aby
pomiędzy atrybutami wejściowymi była jak najmniejsza zależność.
Twierdzenie Bayes’a opisane jest wzorem:
P( H X ) =
P( H ) ⋅ P( X H )
P( X )
(7)
przy założeniach, że X jest daną właściwością rozpatrywanego obiektu,
natomiast H jest hipotezą zakładającą, że obiekt ten o właściwości X
należy do danej klasy C. Powyższe twierdzenie pozwala wyznaczyć
prawdopodobieństwo warunkowe P(H|X), że dla obiektów o właściwości
X prawdziwa jest hipoteza o przynależności do grupy C. Pozostałe
wielkości użyte we wzorze P(X) oraz P(X|H) oznaczają odpowiednio
bezwarunkowe prawdopodobieństwa (a priori), że dla każdego obiektu
prawdziwa jest hipoteza H (należy on do klasy C), dalej że dowolnie
wybrany
obiekt
posiada
właściwość
X
oraz
warunkowe
prawdopodobieństwo P(X|H) mówiące, że jeżeli obiekt należy do klasy
C, to posiada on właściwość X. Opisując sytuację bardziej obrazowo
przytoczę przykład ukierunkowany na konkretne zdarzenia.
Właściwością X będzie fakt, że „klient interesuje się nowymi
technologiami”, natomiast hipoteza H zakłada, że „klient będzie
zainteresowany kupnem telefonu najnowszej generacji”. Dla tego
konkretnego przypadku, twierdzenie Bayes’a pozwoli określić
prawdopodobieństwo, że klient będzie zainteresowany kupnem nowego
telefonu, jeśli jego zainteresowania obejmują nowinki technologiczne.
Wynik ten otrzymamy wykorzystując dane o liczbie klientów kupujących
nowe modele telefonów (pozwoli nam to obliczyć P(H)), o liczbie
klientów interesujących się nowymi technologiami (P(X)) oraz liczbie
klientów którzy kupili nowe telefony wśród klientów, których hobby to
technologia (P(X|H)).
Microsoft Naive Bayes może być stosowany zarówno w przypadku
klasyfikacji dwu- jak i wielo-wartościowej, udzielając odpowiedzi na
pytania:
77
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
Czy klient weźmie kredyt w banku?
Czy klient jest wiarygodny? – ocena ryzyka kredytowego
Czy klient zostanie naszym stałym kontrahentem, czy może
przejdzie do konkurencji?
Czy klient będzie zainteresowany danym produktem?
Klasyfikacja grupy do której należy klient na przykład
(rozwijającej się, stabilnej, nieznaczącej, upadającej).
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Dodatkowo przy użyciu wbudowanego narzędzia eksplorującego
modele w SQL Analysis Services 2005 w łatwy sposób można
zaobserwować różnice pomiędzy klientem, który korzysta z propozycji
kredytowej, a tym co rezygnuje, czy pomiędzy klientem
zainteresowanym kupnem danego produktu, a klientem obojętnym na
przedstawianą ofertę.
4.8
Microsoft Neural Network
Microsoft Neural Network jest algorytmem opartym na
wielowarstwowych sieciach neuronowych zwanych perceptronami.
Wielowarstwowość w przypadku tego rozwiązania jest ograniczona do
trzech warstw, warstwy wejściowej, opcjonalnej warstwy ukrytej
(pośredniczącej pomiędzy warstwami wejścia i wyjścia) oraz warstwy
wyjściowej. Sieć ta może rozwiązywać zarówno zadania klasyfikacji jak i
regresji, wyznaczać nieliniowe zależności pomiędzy atrybutami
wejściowymi i predykcyjnymi, jednak zadania te są rozwiązywane w
dłuższym czasie niż z wykorzystaniem algorytmów Microsoft Decision
Trees lub Microsoft Naive Bayes. Dodatkowo Microsoft Neural Network
wspiera dyskretny oraz ciągły typ kolumn wyjściowych zapewniając
sprzężenie wyprzedzające.
Rys. 7.
78
Microsoft Neural Network - Sień Neuronowa
A. Maszorek, A. Pelikant
System ten jest uproszczonym modelem biologicznego układu
nerwowego. Składa się on z połączonych między sobą w sieć neuronów,
które odpowiadają poszczególnym atrybutom. Połączenia te są
realizowane za pomocą krawędzi obarczonych pewnymi wagami,
których kierunek oznacza porządek przepływu danych. Głównym atutem
sieci neuronowych jest zdolność uczenia się. Proces ten przebiega na
zasadzie
dostosowywania
parametrów
charakteryzujących
poszczególne neurony, mając na uwadze wzrost efektywności modelu.
Idea działania tego algorytmu jest stosunkowo prosta. Atrybuty
wejściowe są normalizowane i mapowane do postaci neuronów w
warstwie wejściowej. W kolejnej fazie, czyli w warstwie ukrytej
dokonywany jest proces obliczeniowy i uaktywniane są neurony warstwy
wyjściowej, generujące ostateczne rozwiązania, które są mapowane
powtórnie, tym razem w celu zwrócenia oryginalnych wartości. Ostatni
etap to obliczenie błędu dla każdego wyjścia oraz przypisanie nowych
wag do modelu. Najbardziej czasochłonną fazą jest oczywiście faza
obliczeniowa, która polega na najlepszym doborze wag modelu, które w
pierwszej iteracji, podobnie jak ma to miejsce w większości omawianych
algorytmów, są przypisywane losowo.
Omówmy teraz najbardziej elementarną strukturę tego algorytmu,
czyli neuronu, który jest podstawową jednostką budulcową sieci. Każdy
neuron jest jednostką obliczeniową o następującej budowie:
Rys. 8.
Microsoft Neural Network - Budowa Neuronu
Wprowadzone sygnały wejściowe
xi
mnożone są przez
odpowiadające im wagi w ji , które decydują o ich znaczeniu dla
rozwiązywanego problemu. Otrzymane iloczyny są sumowane i
stanowią argument ϕ i dla funkcji aktywacji F, która jest ważnym
elementem w budowie neuronów. Od tej funkcji zależy wynik podany na
wyjściu yi . Może ona być w postaci liniowej, progowej, sigmoidalnej czy
tangensa hiperbolicznego.
79
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
4.9
Microsoft Sequence Clustering
Microsoft Sequence Clustering jak sama nazwa wskazuje jest
algorytmem łączącym w sobie technikę zwykłej segmentacji oraz
sekwencji Markowa. Jest on przeznaczony do analizy danych, które
można przedstawić w postaci sekwencyjnej, za przykład może posłużyć
sprzedaż produktów, nawigacja po portalach, gdzie sekwencją są
wybrane linki lub dane medyczne takie jak łańcuchy DNA.
Segmentacja została opisana dokładnie w rozdziale dotyczącym
algorytmu Microsoft Clustering, dlatego teraz przybliżone zostanie
pojęcie łańcuchów Markowa. Struktury te w najprostszej postaci są
sekwencjami losowych wartości, w których każdy kolejny element zależy
od poprzedniego, ale nie jest zależny od procesu z którego poprzedni
element wynika. Sytuację tą ilustruje rysunek 9, który przedstawia
przykładową sekwencję ścieżki dla strony Web.
Rys. 9.
Microsoft Sequence Clustering - Łańcuch Markowa
Liczby zmiennoprzecinkowe zaznaczone przy krawędziach grafu
oznaczają prawdopodobieństwo przejścia z jednego stanu w inny. Na
przykład zapis P(Xi = ″PŁYTY CD″|Xi-1 = ″MUZYKA″) = 0.21 czytamy:
prawdopodobieństwo, że internauta oglądający zawartość strony
„MUZYKA” przejdzie do podstrony „PŁYTY CD” jest równe 0.21.
W bardziej złożonej postaci łańcuchów Markowa do predykcji
prawdopodobieństwa dalszego elementu wykorzystuje się więcej niż
jeden stan poprzedni i znaczącą rolę odgrywa tu kolejność tych stanów,
co w ogólnej postaci możemy opisać zgodnie z (8):
P( X ) = P( X n X n −1 , X n − 2 , X n −3 , K, X 0 ) ⋅ P( X n −1 X n − 2 , X n −3 , K, X 0 ) ⋅ P( X n − 2 X n −3 , K, X 0 ) ⋅ K ⋅ P( X 0 ) ⋅
(8)
gdzie n + 1 jest długością sekwencji, a model ten nazywamy modelem
Markowa rzędu n+1. Rząd modelu mówi nam ile poprzednich stanów
jest
wykorzystywanych
do
wyznaczania
prawdopodobieństwa
następnego.
80
A. Maszorek, A. Pelikant
Wyznaczone prawdopodobieństwa możliwych stanów sekwencji
przechowywane są w tak zwanej macierzy transakcji, której rozmiar
rośnie wraz ze wzrostem długości sekwencji, co powoduje również
wzrost czasu przetwarzania modelu.
Jak już zaznaczono poprzednio Microsoft Sequence Clustering jest
kombinacją dwóch technik: segmentacji oraz łańcuchów Markowa.
Hybryda ta jest oparta na omówionym algorytmie probabilistycznym EM,
dodatkowo jednak dla każdego klastra wyznaczany jest zestaw ścieżek
oraz macierz stanów i ich prawdopodobieństw.
4.10 Microsoft Time Series
Algorytm Microsoft Time Series jest algorytmem regresyjnym
umożliwiającym analizę szeregów czasowych oraz predykcję kolumn
typu ciągłego. Skoro szereg czasowy, to znajduje zastosowanie we
wszystkich problemach, w których obserwacja jest dokonywana w
czasie. Wykorzystywany jest na przykład do przewidywania popytu i
sprzedaży, co w konsekwencji pozwala na planowanie dostaw, tak aby
nie zabrakło produktów o najlepszej sprzedaży, a równocześnie, aby
produkty nie budzące zainteresowania nie zajmowały powierzchni
magazynowych. Można go również zastosować do przewidywania
kursów walut i notowań giełdowych.
Microsoft Time Series bazuje na analizie trendów występujących w
wejściowym zestawie danych (szeregu czasowym), gdzie tak zwana
zmienna objaśniająca (czynnik mający wpływ na przebieg danego
zjawiska) została zastąpiona zmienną czasową. Należy zauważyć
jednak, że algorytm ten jest nowatorskim spojrzeniem na analizę
szeregów czasowych, łączącym w sobie techniki autoregresji oraz drzew
decyzyjnych, co powoduje, że często jest on nazywany również
autoregresyjnym drzewem ART (AutoRegression Tree).
Technika drzew decyzyjnych została już omówiona w poprzedniej
części przy okazji algorytmu Microsoft Decision Trees, dlatego teraz
omówione zostanie pojęcie autoregresji w szeregach czasowych.
Autoregresja definiowana jest jako statystyczna metoda przewidywania
kolejnych wartości szeregu czasowego (zmiennych objaśnianych) na
podstawie wartości z poprzednich chwil czasowych, czyli wartości
historycznych, co można opisać zależnością 9
X t = f ( X t −1 , X t − 2 , X t −3 , K , X t − n ) + ε t
(9)
gdzie Xt – aktualnie rozpatrywana wartość szeregu w chwili t, n – liczba
wyrazów szeregu, ε – błąd modelu.
81
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
Rys. 10. Microsoft Time Series - Szereg czasowy
Zaletą omawianego algorytmu jest również umiejętność wyznaczania,
na podstawie wejściowego zbioru danych, zależności pomiędzy
poszczególnymi atrybutami. Ową zależność można przedstawić w
postaci funkcji określonej wzorem (10):
X t = a1 X t −1 + a 2 X t − 2 + a31 X t −3 + K + an X t − n ) + ε t
(10)
gdzie ai – współczynniki autoregresji.
Wspomniane już autoregresyjne drzewo ART jest modelem
zgłębiającym dane, w którym granice wyznaczane są przez drzewo
decyzyjne, a liście tego drzewa zawierają autoregresyjny liniowy model
funkcji. Jednak możliwości tego algorytmu są dużo większe, a
mianowicie pozwalają na modelowanie nieliniowych zależności w
szeregu czasowym, a także mogą analizować szeregi czasowe
charakteryzujące się sezonowością. Zjawisko to jest bardzo
powszechne dla danych pochodzenia biznesowego, za przykład może
posłużyć wzrost sprzedaży w grudniu oraz jej spadek w styczniu, gdy
portfele klientów są puste po bożonarodzeniowej gorączce zakupów.
Sezonowość ta wykrywana jest automatycznie podczas tworzenia
model. W tym celu wykorzystywana jest szybka transformacja Fouriera
analizująca częstotliwości.
5
Rozszerzenie DMX
DMX (Data Mining Extension) jest to rozszerzenie analizy danych
języka SQL oferujące bardzo bogatą funkcjonalność w zakresie analizy
biznesowej i nie tylko. Umożliwia ono tworzenie i odpytywanie struktur
oraz modeli eksploracji danych w Microsoft SQL Server Analysis
Services (SSAS). Język ten podobnie jak klasycznego SQL-a można
podzielić ze względu na rodzaj wykonywanych operacji. Podział ten
wyłania nam dwie grupy, a mianowicie rozróżniamy zapytania DDL
(Data Definition Language) definiujące obiekty oraz DML (Data
82
A. Maszorek, A. Pelikant
Manipulate Language) manipulujące danymi. Dodatkowo dostępne są
również operatory i predefiniowane funkcje ułatwiające analizę
budowanych struktur. Warto nadmienić także, iż rozszerzenie to jest
zintegrowane z interfejsem OLE DB dla Data Mining, które opiera się na
dobrze znanych zasadach dostępu do danych.
5.1
Tworzenie obiektów analitycznych z wykorzystaniem DMX
Modele analityczne można tworzyć według dwóch różnych
sposobów. Pierwszy polega na utworzeniu struktury i dodaniu do niej
modeli, drugi natomiast umożliwia utworzenie obu tych obiektów w
jednym kroku, przy czym tak powstała struktura posiada wówczas
identyczną budowę jak model, a nazwa jej jest tworzona według zasady:
[nazwa modelu]_Structure. Kolejny etap obejmuje trenowanie
utworzonego obiektu analitycznego i dopiero po tej fazie model może
być odpytywany z wzorców i zależności, które zostały znalezione [3] [5].
Wszystkie wymienione powyżej etapy mogą być zrealizowane za
pomocą rozszerzenia DMX, co jest tematem przewodnim tego rozdziału.
Sposób realizacji każdego z nich jest przedstawiony w postaci ogólnej
popartej konkretnym przykładem.
5.2
Tworzenie struktury eksploracyjnej
Kod tworzący strukturę analityczną jest bardzo podobny pod
względem składniowym do kodu SQL tworzącego tabele. W nagłówku
podajemy nazwę tworzonego obiektu, natomiast w nawiasach
podawane są kolumny wraz z ich typem oraz rodzajem.
CREATE MINING STRUCTURE DMX_Structure
(
[Gender] TEXT DISCRETE,
[IncomeGroup] TEXT DISCRETE,
[NumberCarsOwned] LONG DISCRETE,
[OrderNumber] TEXT KEY,
[Region] TEXT DISCRETE,
[vTrainingAssocSeqLineItems] TABLE
(
[Category] TEXT DISCRETE,
[LineNumber] LONG KEY SEQUENCE,
[Model] TEXT DISCRETE
)
)
Oczywiście skoro możemy tworzyć struktury, możemy je również
usuwać przy pomocy polecenia DROP.
DROP MINING STRUCTURE DMX_Structure
83
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
5.3
Tworzenie modelu eksploracyjnego
Jak już zaznaczono wcześniej istnieją dwie drogi tworzenia modelu
eksploracyjnego. Pierwsza z nich polega na modyfikacji istniejącej
struktury poprzez dodanie do niej modelu, co przedstawia poniższy
przykład. W definicji budowanego modelu podajemy dowolne kolumny
zawarte w strukturze, określamy, które z nich będą predykcyjne, jaki
algorytm ma być zastosowany w fazie treningowej wraz z jego
parametrami, a także czy ma być dostępna opcja drillthrough.
ALTER MINING STRUCTURE DMX_Structure
ADD MINING MODEL DMX_Model
(
[NumberCarsOwned],
[OrderNumber],
[Region] PREDICT,
[vTrainingAssocSeqLineItems]
(
[Category]PREDICT,
[LineNumber]
)
)
USING
Microsoft_Sequence_Clustering(CLUSTER_COUNT
10)
WITH DRILLTHROUGH
=
Druga droga to utworzenie modelu, dla którego struktura utworzy się
automatycznie i zawierać będzie wszystkie pola zdefiniowane w modelu.
CREATE MINING MODEL DMX_Model
(
[NumberCarsOwned] LONG DISCRETE,
[OrderNumber] TEXT KEY,
[Region] TEXT DISCRETE PREDICT,
[vTrainingAssocSeqLineItems] TABLE
(
[Category] TEXT DISCRETE PREDICT,
[LineNumber] LONG KEY SEQUENCE
)
)
USING
Microsoft_Sequence_Clustering(CLUSTER_COUNT
10)
WITH DRILLTHROUGH
=
Poza tym, że możemy tworzyć nowe modele, możemy również je
kopiować, a dokładnie kopiować ich strukturę określając przy tym nazwę
nowego modelu oraz algorytm jaki ma być do niego wykorzystany.
84
A. Maszorek, A. Pelikant
Model, który zamierzamy
kluczowym FROM.
skopiować
podawany
jest
po
słowie
SELECT INTO DMX_New_Model
USING Microsoft_Sequence_Clustering WITH DRILLTHROUGH
FROM DMX_Model
Utworzone modele, podobnie jak struktury można usuwać przy
pomocy polecenia DROP.
DROP MINING MOEL <DMX_Model>
5.4
Trenowanie modelu eksploracyjnego
Kolejny etap, czyli trenowanie modelu realizowane jest poprzez
instrukcję INSERT INTO. W jej kodzie musimy podać listę kolumn
wejściowych i wyjściowych modelu, źródło danych oraz zapytanie SQL
odnoszące się do tego źródła. Połączenie ze źródłem danych może być
otwierane na dwa różne sposoby. Przy pomocy słowa kluczowego
OPENQUERY wskazywane jest nazwane źródło, które można utworzyć
w serwisie analitycznym wykorzystując Microsoft Visual Studio.
Natomiast OPENROWSET służy do bezpośredniego wskazywania
źródła danych poprzez podanie rodzaju dostawcy oraz adresu. Poniżej
został przedstawiony jeden z nich.
INSERT INTO MINING MODEL [DMX_Model]
(
[NumberCarsOwned],
[OrderNumber],
[Region],
[vTrainingAssocSeqLineItems]
(
[Category],
[LineNumber],
SKIP
)
)
SHAPE{ OPENQUERY([Adventure Works DW],
'SELECT [NumberCarsOwned],
[OrderNumber],
[Region]
FROM
AdventureWorksDW.dbo.vTrainingAssocSeqOrders
ORDER BY
[OrderNumber]')}
APPEND({ OPENQUERY([Adventure Works DW],
'SELECT [Category],
[LineNumber],
85
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
[OrderNumber]
FROM
AdventureWorksDW.dbo.vTrainingAssocSeqLineItems
ORDER BY
[OrderNumber]')}
RELATE [OrderNumber] TO [OrderNumber]) AS [LineItems]
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na element ORDER BY w
zapytaniach do tabel podrzędnych i nadrzędnych. Element ten jest
obowiązkowy, w przypadku jego braku serwer analityczny zwróci nam
komunikat o nieprawidłowym uporządkowaniu danych.
Wytrenowany model może zostać “wyczyszczony”, odkryte wzorce i
rekordy w nim zawarte można usunąć korzystając z instrukcji DELETE.
DELETE FROM MINING STRUCTURE DMX_Structure
DELETE FROM MINING MODEL DMX_Model.CONTENT
5.5
Odpytywanie modelu eksploracyjnego
Wytrenowany model możemy odpytywać wykorzystując do tego celu
instrukcję SELECT. Między innymi możemy sprawdzić jego zawartość,
rekordy z bazy treningowej, które zawiera, możliwe stany atrybutów lub
też przeprowadzić predykcję pewnych wartości.
SELECT
FROM
SELECT
FROM
([Region])
DMX_Model
([vTrainingAssocSeqLineItems])
DMX_Model
Najprostsze zapytanie, pozbawione jakichkolwiek modyfikatorów
zwraca najbardziej prawdopodobną wartość dla kolumny podanej po
wyrażeniu SELECT, w tym przypadku dla kolumny Region. Należy
wiedzieć jednak, że użycie tak skonstruowanej instrukcji jest możliwe
tylko dla kolumn predykcyjnych.
Poniżej zostały przedstawione przykładowe zapytania z różnymi
modyfikatorami.
ƒ
DISTINCT
SELECT DISTINCT vTrainingAssocSeqLineItems.Category FROM
DMX_Model
Modyfikator DISTINCT zwraca możliwe stany atrybutu podanego w
zapytaniu. Korzystając z niego można wyświetlić stany tylko dla jednej
kolumny.
86
A. Maszorek, A. Pelikant
ƒ
CONTENT
SELECT * FROM [DMX_Model].CONTENT
Modyfikator CONTENT zwraca informacje o zawartości modelu.
Wywołując takie zapytanie można sprawdzić nazwę modelu, nazwę
schematu, zbiór węzłów i rodziców, dzieci każdego węzła, rekordy które
zawiera czy jego typ oraz prawdopodobieństwo.
ƒ
DIMENSION_CONTENT
SELECT * FROM [DMX_Model].DIMENSION_CONTENT
Modyfikator DIMENSION_CONTENT podobnie jak CONTENT
zwraca informacje o modelu, które można użyć jako wymiar (dimension)
w kostkach OLAP będących obok zgłębiania danych potężnym
narzędziem analitycznym.
ƒ
CASES
SELECT * FROM [DMX_Model].CASES
Modyfikator CASES zwraca zbiór wszystkich rekordów trenujących
modelu.
ƒ
SAMPLE_CASES
SELECT * FROM [DMX_Model].SAMPLE_CASES
WHERE IsInNode('000000001')
Modyfikator SAMPLE_CASES zwraca zbiór rekordów zawartych w
węźle podanym w warunku WHERE. W przypadku tego wariantu
warunek ten jest elementem obowiązkowym.
ƒ
PREDICTION_JOIN
Ostatni z wymienionych modyfikatorów służy do przeprowadzania
predykcji na podstawie danych pobranych podzapytaniem z
zewnętrznego źródła. Źródło to wskazywane jest za pomocą tych
samych instrukcji co w przypadku trenowania modelu: OPENQUERY
oraz OPENROWSET.
SELECT
t.[Region],
t.[IncomeGroup],
87
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
PredictSequence([DMX_Model].[vTrainingAssocSeqLineItems]
)
From
[DMX_Model]
PREDICTION JOIN SHAPE { OPENQUERY([Adventure Works DW],
'SELECT
[Region],
[IncomeGroup],
[NumberCarsOwned],
[OrderNumber]
FROM
[dbo].[vTestAssocSeqOrders]
ORDER BY
[OrderNumber]')}
APPEND({OPENQUERY([Adventure Works DW],
'SELECT
[LineNumber],
[Category],
[OrderNumber]
FROM
[dbo].[vTestAssocSeqLineItems]
ORDER BY
[OrderNumber]')}
RELATE [OrderNumber] TO [OrderNumber]) AS
[vTestAssocSeqLineItems] AS t
ON
[DMX_Model].[Region] = t.[Region] AND
[DMX_Model].[NumberCarsOwned] = t.[NumberCarsOwned]
AND
[DMX_Model].[vTrainingAssocSeqLineItems].[LineNumber]
= t.[vTestAssocSeqLineItems].[LineNumber] AND
[DMX_Model].[vTrainingAssocSeqLineItems].[Category] =
t.[vTestAssocSeqLineItems].[Category]
W powyższym kodzie został również zaprezentowany sposób użycia
przykładowej funkcji
PredictSequence() (prognozuj sekwencję),
akceptującej jeden lub dwa parametry. Obowiązkowo należy wskazać
kolumnę modelu typu tabela, która zawiera sekwencje oraz opcjonalnie
można podać długość przewidywanej sekwencji (domyślnie długość
wynosi 1). Dodatkowo funkcja ta zwraca wyniki w postaci hierarchicznej,
rezultat ten możemy „spłaszczyć” przy pomocy słowa kluczowego
FLATTENED.
W wymienionych przeze mnie przykładach można dostrzec dużą
analogię w stosunku do języka SQL. Jest to duży plus tego
rozszerzenia, zwłaszcza dla osób znających ów język i pozwala w łatwy i
szybki sposób zrozumieć podstawy DMX.
88
A. Maszorek, A. Pelikant
6
Aplikacja windowsowa testująca dokładność wybranych
modeli analitycznych
Opracowana, autorska aplikacja służy do tworzenia i testowania
dokładności wybranych modeli analitycznych, a dokładniej modeli
trenowanych za pomocą algorytmów Microsoft Clustering lub Microsoft
Sequence Clustering. Minimalne wymagania, jakie muszą zostać
spełnione, aby można było ją uruchomić to zainstalowany Microsoft SQL
Server 2005 wraz z Analysis Services, środowisko uruchomieniowe
.NET Framework 2.0 lub wyższe oraz biblioteka dostępu do Microsoft
Analysis Services 2005 - ADOMD.NET.
Zadaniem aplikacji jest budowanie modeli analitycznych na podstawie
wcześniej utworzonych struktur (na przykład z poziomu Visual Studio lub
Menagement Studio). Budowanie modelu polega na wyznaczeniu
kolumn wejściowych i predykcyjnych, a następnie określeniu różnych
zestawów parametrów dla algorytmu trenującego – rysunek 11. Po
wykonanej fazie treningowej program automatycznie sprawdza
dokładność każdego z modeli, dzięki czemu umożliwia szybką
identyfikację
najlepszych
parametrów
przetwarzania
dla
rozwiązywanego zagadnienia.
Rys. 11. Aplikacja Testująca Modele Analityczne
Aplikacja składa się z dwóch głównych zakładek. Pierwsza
przeznaczona jest dla modeli trenowanych przy pomocy algorytmu
Microsoft Clustering, druga zaś przy pomocy algorytmu Microsoft
Sequence Clustering. W obu przypadkach schemat tworzenia modeli
jest taki sam. Różnica polega na wspomnianym już algorytmie
89
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
trenującym, a także na dopuszczalnej strukturze modeli. W przypadku
klasteringu sekwencyjnego możliwe jest tworzenie modeli z
pojedynczym zagnieżdżeniem tabel, natomiast w przypadku zwykłego
grupowania takiej możliwości nie ma. W obu przypadkach jeżeli
struktura bazy danych jest bardziej skomplikowana, rozwiązaniem jest
tworzenie w bazie danych widoków, co zostało wykorzystane w tym
przypadku.
Główne okna aplikacji podzielone są na trzy sekcje. W pierwszej, z
listy struktur wcześniej utworzonych na serwerze analitycznym,
wybierana jest struktura, na podstawie której tworzone są modele
eksploracyjne.
W drugiej znajdują się trzy lub cztery w przypadku klasteringu
sekwencyjnego zakładki: Input Columns, gdzie wybierane są kolumny
wejściowe, Predict Columns, gdzie wybierane są kolumny predykcyjne
oraz Algorithm Parameters pozwalająca tworzyć modele o tej samej
budowie, ale o różnych parametrach przetwarzania. Czwarta zakładka
charakterystyczna dla algorytmu Microsoft Sequence Clustering to
niemodyfikowalna zakładka Key Columns zawierająca informacje o
kluczach określonych w strukturze analitycznej.
Wreszcie ostatnia sekcja służy do mapowania kolumn modelu i bazy
treningowej oraz testującej. Składa się ona z czterech zakładek.
Dodane Zestawy Parametrów, która zawiera wszystkie dodane
zestawy parametrów algorytmu Microsoft Clustering. Dane Treningowe
i Dane testowe jak już wspomniałam służą do mapowania kolumn,
natomiast zakładka Modele i Ich Dokładność wyświetla dokładność
każdego z wytrenowanych modeli. Dokładność ta przedstawiana jest w
dwóch różnych wariantach w zależności o typu kolumny predykcyjnej.
Jeżeli przewidywane wartości są typu dyskretnego wówczas określany
jest procent dokładności modelu wyliczany na podstawie stosunku ilości
poprawnie przewidzianych przypadków do całkowitej liczby testowanych
przykładów. Wariant drugi przewidziany jest dla kolumn typu ciągłego
takich jak liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa lub data. W tym
wypadku program podaje średni błąd modelu, który obliczany jest
według wzoru 11:
(11)
dla kolumn liczbowych, natomiast dla daty jest to wyrażenie (12):
(12)
Po wybraniu struktury, pól wejściowych i predykcyjnych oraz po
zmapowaniu danych treningowych i danych testowych użytkownik może
90
A. Maszorek, A. Pelikant
przejść do tworzenia modeli. Modele te są tworzone i dodawane do
wybranej struktury, następnie są one trenowane oraz szacowana jest ich
dokładność. Sprawdzanie dokładności oparte jest o widok testujący
vTestAssocSeqLineItems, który jest różnej długości sekwencją
kupowanych produktów. Na jej podstawie algorytm wyznacza następną
sekwencję o długości zadanej w parametrze funkcji PredictSequenc() –
w naszym przypadku długość ta wynosi jeden. Dokładność sprawdzana
jest względem ostatniego elementu sekwencji testującej, a zasady
obliczania dokładności lub błędu odpowiadają regułom opisanym
powyżej. Najdłuższym etapem jest oczywiście trenowanie modeli, które
ściśle zależy od ilości danych treningowych.
Jeżeli wszystkie fazy zakończą się pomyślnie, użytkownik zostanie o
tym poinformowany, a wyniki można przeglądać na zakładce Modele i
Ich Dokładność – rysunek 12.
Rys. 12. Aplikacja Testująca Modele Analityczne - Rezultat Przetwarzania
Modeli
Zakładka Modele i Ich Dokładność zwiera informacje o nazwie
modeli, kolumnach predykcyjnych, ilości przypadków testujących oraz o
ilości przypadków trafnie przewidzianych i dokładności lub też błędzie
91
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
modelu. Kolumna predykcyjna Category modelu sekwencyjnego zawiera
wartości dyskretne, dlatego szacowana dokładność podana jest w
procentach. Warto nadmienić również, że ani Microsoft SQL Server
Analysis Services, ani Microsoft Visual Studio nie wspierają sprawdzania
dokładności modeli trenowanych algorytmami Microsoft Association
Rules oraz Microsoft Sequence Clustering.
7
Biblioteka ADOMD.NET dlaklieenta Microsoft Analysis Services
Nie jest intencją autorów opisywanie całego kodu, ponieważ nie jest
to główny temat poruszany w artykule. Przedstawiony zostanie tylko
fragment aplikacji, który dotyczy programowego dostępu do Microsoft
Analysis Services i jest ściśle związany z poruszanym zagadnieniem [1],
[7].
Biblioteka ADOMD.NET jest następcą biblioteki ADOMD, dostępnej w
Microsoft Analysis Services 2000 i została ona zaprojektowana z myślą
o aplikacjach klienckich na platformie .NET korzystających z usług
Microsoft Analysis Services 2005 i 2008. Dodatkowo została ona
zaprojektowana według wzorca dostępu do danych z biblioteki
ADO.NET, implementuje standardowe interfejsy z przestrzeni nazw
System.Data wzbogacając je właśnie o dedykowane funkcje analityczne.
ADOMD.NET do komunikacji z serwerem używa protokołu XML for
Analysis (XMLA), który umożliwia łatwe tworzenie tak zwanych
inteligentnych aplikacji zawierających funkcje analityczne. Specyfikacja
ta określa funkcjonalność udostępnianą
przez Microsoft Analysis
Services i pozwala na wysyłanie różnego typu instrukcji:
Multidimensional Expressions (MDX), Data Mining Extensions (DMX),
Analysis Services Scripting Language (ASSL) lub w ograniczonym
stopniu zapytania SQL. Instrukcje te można podzielić na dwa typy:
Discover i Execute. Pierwszy z nich pozwala na uzyskanie informacji i
metadanych charakteryzujących serwer oraz utworzone obiekty. Między
innymi umożliwia pobranie listy dostępnych struktur i modeli
analitycznych wraz z opisem typów i rodzajów ich pól. Natomiast
żądania typu Execute umożliwiają wykonywanie na serwerze poleceń
rozszerzenia DMX, takich jak utworzenie nowej struktury lub modelu
oraz wytrenowanie i odpytywanie obiektów analitycznych.
Podsumowanie
Celem pracy było wykorzystanie rozszerzenia DMX do zgłębiania
danych. Zgodnie z tym zamiarem stworzona została aplikacja
realizująca procesy tworzenia modeli analitycznych, a także ich
trenowania i testowania dokładności. Dodatkowo została omówiona
92
A. Maszorek, A. Pelikant
alternatywna wizualna metoda wykonywania tych czynności z
wykorzystaniem dedykowanego narzędzia Microsoft Visual Studio .NET.
Tworząc program przez cały czas na uwadze autorów pozostawało
zachowanie możliwie jak największej uniwersalności jego konfiguracji i
działania, przy czym nie by był celem kopiowanie narzędzi dostępnych w
Microsoft Visual Studio. Zdaniem autorów cel ten został osiągnięty, a
aplikacja cechuje się ogólnym charakterem i dużą elastycznością. W
ramach wcześniej utworzonych struktur użytkownik ma możliwość
dowolnej manipulacji kolumnami oraz parametrami algorytmu
trenującego. Sukcesem zakończyła się również implementacja modułu
sprawdzającego dokładność zarówno dla algorytmu Microsoft
Clustering, jak i Microsoft Sequence Clustering. W przypadku algorytmu
sekwencyjnego jest to bardzo wartościowa funkcja, ponieważ zabrakło
jej w narzędziach udostępnionych przez Microsoft.
Literatura
[1] A. J. Brust, S. Forte, Programowanie Microsoft SQL Server 2005 /
Microsoft Press, 2006
[2] P. Cichosz, Systemu uczące Się / WNT, 2007
[3] D. Hand, H. Mannila, P.Smyth, Metody i modele eksploracji
danych / WNT, 2005
[4] R. Jacobson, S. Misner, H. Consulting, SQL Server 2005 Analysis
Services, Microsoft Press, 2006
[5] D. T. Larose, Metody i modele eksploracji danych / PWN, 2008
[6] D. T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych / PWN, 2006
[7] Z. Tang, J. MacLennan, Data Mining with SQL Server 2005 /
Wiley, 2005
[8] SQL Server 2005 Books Online – Data Mining Algorithms,
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175595(SQL.90).aspx
93
Zastosowanie rozszerzenia DMX ...
IMPLEMENTATION OF DMX EXTENSION
FOR DATA MINING ON MS SQL SERVER
PLATFORM
Summary - The paper describes methods and algorithms of data mining at
the MS Analysis Services platform. At beginning the main idea of such
process was presented. All steps from the relational schema through
integration, schema construction till reporting was discuss. In the next step
all implemented in presented tool models was presented with special
attention to its mathematical principles. The main care was pointed to
Microsoft Sequence Clustering, as a main subject of this work. The DMX
SQL extension was presented as the most important tool to build, process
and test mining structures and models. This language was used in the
client application, which was created by C# .NET. It gives opportunity to
create data mining clustering models for any tables from chosen relational
schema. The main original part of this work is the tool to testify Microsoft
Sequence Clustering model, which is not presented in Analysis Services
toolkit. The ADOMD library was used to the communication between
server engine and client application, and was shortly described.
94
Download