wzór wniosku o środki rezerwy na finansowanie zlecania działań

advertisement
Załącznik nr 1e do Zasad
…………………………
(pieczątka wnioskodawcy
- samorząd województwa
……………………..
miejscowość, data
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Funduszy
Wniosek o środki rezerwy
na finansowanie zlecania działań aktywizacyjnych w ramach odrębnego postępowania
Stosownie do art. 109 ust.2b i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) wnioskuję o ustalenie
kwot środków (limitów) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie zlecania działań
aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66 d ustawy w województwie ………………..……
Rok budżetowy
Kwota (tys. zł z jednym miejscem po przecinku)
Łącznie
Zlecanie działań aktywizacyjnych będzie realizowane przez WUP w ……………………..
w ramach ..… edycji.
Wybrane powiatowe urzędy pracy1:…………………………….…………………
W dokumentach dotyczących wyłonienia realizatora działań aktywizacyjnych, a następnie
w umowach o świadczenie działań aktywizacyjnych ujęte zostaną następujące warunki:
1. Łączna liczba uczestników2 ………, przy czym z każdego PUP nie będzie mniej
niż 200 osób.
Liczba uczestników w podziale na poszczególne powiaty:
powiat…………………………………….. liczba ………………………
powiat…………………………………….. liczba ………………………
………………………………………………………………………………
2. W łącznej liczbie długotrwale bezrobotnych liczba uczestników do 25 r.ż. stanowić
będzie nie mniej niż ……..%
3. Inne wyodrębnione kategorie długotrwale bezrobotnych:
1
2
-
(kategoria) np. 50+ lub inna grupa wymieniona w art. 49 ustawy - …………%
-
(kategoria) ………… - …………%
Należy podać proponowane PUP wraz ze wskaźnikami, o których mowa w art. 66e ust 2 ustawy.
Zlecaniem działań obejmuje się długotrwale bezrobotnych, dla których ustalono II lub III profil pomocy.
4. Zakładany wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej …. %.
5. Zakładany wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu …. %.
6. Zakładane okresy
realizacji umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych
w ramach …. edycji:
a) okres tworzenia ośrodków aktywizacyjnych wyniesie do … m-c,
b) okres realizacji działań aktywizacyjnych wyniesie do … m-cy,
c) okres rozliczania działań aktywizacyjnych wyniesie do … m-cy,
d) okres rozliczania umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych wyniesie
do … m-cy.
7. Maksymalna szacowana wysokość wynagrodzenia brutto należna realizatorowi
w przeliczeniu na 1 osobę obejmowaną programem wyniesie ……………… zł.
………………………….
Podpis i pieczęć Marszałka Województwa
lub osoby upoważnionej
Download