Co widać w różnych badaniach diagnostycznych.

advertisement
Co widać w różnych badaniach
diagnostycznych.
Prof. Stefan Wesołowski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Warszawa
Radiogram przeglądowy klatki piersiowej
(RTG KLP)

Technika


Pozycja stojąca, pełen wdech
2 projekcje (tylno-przednia PA i boczna)
Radiogram przeglądowy klatki piersiowej
(RTG KLP)
Wskazania




Objawy ze strony układu oddechowego lub krążenia
Diagnostyka nowotworów w obrębie klatki piersiowej
Ocena przed zabiegami chirurgicznymi (klatka
piersiowa i poza nią)
Badania kontrolne osób zdrowych
RTG KLP
ZDROWY
ZAPALENIE PŁUC
GUZ
PŁUCA
Tomografia komputerowa
(TK)
Analizuje gęstość struktur na podstawie osłabienia promieniowania
»
Pozycja leżąca, pełen wdech
»
Dokładna ocena zmian w płucach, opłucnej,
śródpiersiu
Diagnostyka raka płuca
Okno płucne
Okno śródpiersiowe
Rodzaje TK

Spiralna TK – duże możliwości przetwarzania obrazów
Wirtualna bronchoskopia TK
Angiografia TK
(zatorowość płucna, anomalie naczyniowe, tętniaki aorty)
TK o wysokiej rozdzielczości
(TKWR, HRCT)

Charakterystyka



Bardzo cienkie przekroje (1-2 mm)
Specjalny protokół rekonstrukcji obrazów do obrazowania
miąższu płuc
Zastosowanie

Choroby śródmiąższowe

Rozedma

Rozstrzenia oskrzeli
Choroby śródmiąższowe płuc
Sarkoidoza
IPF
Proteinoza
Rozedma płuc - CT
Rozstrzenie oskrzeli
Rezonans magnetyczny - RM

Obrazowanie na zasadzie magnetycznego rezonansu
jądrowego

Nie ma promieniowania rentgenowskiego

Badanie długie, trzeba leżeć nieruchomo, hałas

Nie można wykonać u osób z rozrusznikiem serca,
metalowymi implantami
RM - wskazania


Ocena zaawansowania guzów śródpiersia
Ocena naciekania przez nowotwór struktur klatki
piersiowej (aorta, worek osierdziowy, ściana
klatki piersiowej)
Naciekanie ściany klp
przez guz płuca
Naciekanie tętnicy płucnej
przez guz płuca
Inwazyjny guz grasicy
Badanie ultrasonograficzne
Wskazania:
 Diagnostyka płynu w jamie opłucnowej
 Diagnostyka obwodowych guzów płuca
 Diagnostyka obwodowych węzłów chłonnych
Płyn w jamie opłucnowej
Biopsja obwodowego
guza płuca
Bronchoskopia - bronchofiberoskopia

Metodyka




Pozycja leżąca
Znieczulenie miejscowe i płytka sedacja
Bronchofiberoskop wprowadza się przez usta lub
nos
Wskazania


Objawy: krwioplucie, duszność, kaszel,
nawracające zapalenia płuc
Nieprawidłowe badania radiologiczne: niedodma,
cień okrągły, guz płuca, zmiany naciekowe,
powiększenie węzłów chłonnych klp.,
zniekształcenie tchawicy lub oskrzeli
Zabiegi bronchoskopowe

Biopsja ściany oskrzeli




Wymazy szczoteczkowe
Popłuczyny celowane
Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL)





Wycinki z guza lub zmienionej błony śluzowej
Do oskrzela segmentowego podaje się 100-200 ml 0,9% NaCl w
porcjach po 50 ml i każdą porcję delikatnie odsysa się
Przezoskrzelowa biopsja płuca (TBLB)
Przezoskrzelowa aspiracyjna biopsja igłowa (TBNA)
Ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa (EBUS)
Bronchoskopia fluorescencyjna (AFI)
Badania czynności płuc


Spoczynkowe

Spirometria

Pomiar objętości płucnych (pletyzmografia)

Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc
Wysiłkowe

Sercowo-płucna próba wysiłkowa (CPET)

Test 6-ciominutowego marszu (6MWT)
Spirometria

Mierzone wskaźniki:




FVC – natężona pojemność życiowa
FEV1 – natężona objętość pierwszosekundowa
FEV1/FVC
Zastosowanie

Diagnostyka chorób obturacyjnych (POChP, astma)
Manewr natężonego wydechu
Przepływ powietrza
Wydech
KONIEC
Objętość
powietrza
Wdech
Spirometria - metodyka
Spirometria - metodyka
Spirometria - metodyka
Spirometria
Pletyzmografia i pomiar zdolności
dyfuzyjnej płuc (DLco)
Sercowo-płucna próba wysiłkowa (CPET)
Test 6-ciominutowego marszu (6MWT)
Download