BEZPIECZNY INTERNET. WYSZUKIWANIE INFORMACJI.

advertisement
BEZPIECZNY
INTERNET.
WYSZUKIWANIE
{ INFORMACJI.
Opracowała: Iwona Kowalik
Wszyscy kochamy internet, jednak
niewłaściwe korzystanie z niego może
być niebezpieczne. Szkodliwe treści oraz
cyberprzemoc zagrażają szczególnie
dzieciom.
Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to inaczej
przemoc z użyciem nowych technologii. Do
takich działań zalicza się m.in. wyzywanie,
straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy
użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów
bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub
podszywanie się pod kogoś w sieci.
Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich
użytkowników Internetu, bez względu na wiek
czy poziom umiejętności posługiwania się
komputerem. Sprawcy cyberprzemocy mają
wrażenie że są anonimowi, co pobudza i zachęca
ich do działania.
Źródło:
http://www.saferinternet.pl/pl/cyberprzemoc
W internecie pojawiają się także treści, które uznajemy za
szkodliwe. Ich zamieszczanie często nie jest łamaniem prawa,
ale ich zawartość wywołuje złe emocje u odbiorców lub
zachęcają do negatywnych zachowań.
Do treści uznanych za szkodliwe zaliczamy m.in.:
- treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne bądź
śmierć, np. zdjęcia/filmy prezentujące ofiary wypadków,
okrucieństwo wobec zwierząt;
- treści zachęcające do działań autodestrukcyjnych, np.
nawołujące do samookaleczeń lub samobójstw
zachowań szkodliwych dla zdrowia czy zażywania
niebezpiecznych substancji;
- treści podżegające do nietolerancji (np. ze względu na
wygląd, pochodzenie, światopogląd), wrogości a nawet
nienawiści;
- treści pornograficzne.
Źródło: http://www.saferinternet.pl/pl/szkodliwe-tresci
Internet umożliwia nawiązywanie nowych
znajomości. Nie ma jednak gwarancji, że osoba,
której dotąd nie spotkałeś jest tą, za którą się
podaje.
Czy wiesz, że:
Jak pokazują badania EU Kids Online (2010), blisko 25 proc. dzieci w Polsce
kontaktuje się online z osobami znanymi wyłącznie z sieci, a 7 proc. spotkało się
z osobą poznaną w Internecie. Aż 70 proc. rodziców dzieci, które spotkały się z
kimś poznanym online nie wie, że do takiego spotkania doszło.
Źródło: http://www.saferinternet.pl/pl/niebezpieczne-kontakty
Pamiętaj! Nigdy nie spotykaj się sam na sam z osobami poznanymi w
Internecie. Nie podawaj swoich prawdziwych danych: nazwiska, adresu,
telefonu, żadnych loginów i haseł. Nie opowiadaj o swoim życiu nieznajomym!
• Powiadom o tym rodziców lub kogoś dorosłego.
• W przypadku cyberprzemocy zadbaj np. o zablokowanie ośmieszających
publikacji lub krzywdzących materiałów (w tym celu należy
skontaktować się z administratorem serwisu, w którym zostały
opublikowane). Wcześniej jednak należy zabezpieczyć dowody – mogą
to być, w zależności od sytuacji: zrzuty ekranu, SMS-y z pogróżkami,
zapis rozmów z komunikatorów internetowych lub czatowych,
obraźliwe maile. Mogą one pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy.
• Zawiadom zespół Dyżurnet.pl (www.dyzurnet.pl) – punkt kontaktowy
zajmujący się przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących treści nielegalnych,
ich analizą i współpracą w tym zakresie z policją. Zgłoszenie możemy
złożyć anonimowo, podanie swojego adresu e-mail umożliwi nam
śledzenie jego losów.
Netykieta jest zbiorem niepisanych reguł dobrego zachowania
użytkowników Internetu. Nie jest ona kontrolowana ani sankcjonowana
przez żadne organizacje, ale stosowanie się do niej może ułatwić
komunikację między użytkownikami sieci. Netykieta określana jest niekiedy
mianem elektronicznego savoir vivre.
Kilka zasad netykiety:
• Staraj się sprawdzać/kontrolować pocztę codziennie.
• Kontroluj swoje dyskietki i pliki dyskowe programami antywirusowymi.
Przed wysłaniem załącznika do listu, sprawdź go programem
antywirusowym. Jeśli chcesz wysłać pocztą elektroniczną duży plik do
konkretnej osoby - ustal z odbiorcą, czy może przyjąć tak duży załącznik.
• Nie rozsyłaj żadnych reklam bądź informacji do użytkowników, którzy
wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję.
• Wypełniaj zawsze pole temat listu i to zgodnie z treścią listu.
• Staraj się pisać zwięźle i na temat. W jednym liście poruszaj tylko jedno
zagadnienie. Nie pisz listów składających się z dużej liczby stron. W listach
umieszczaj krótki podpis.
• Przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich, cytując - podaj autorów.
• Nie używaj słów i zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne.
• Pisz zawsze małymi literami, chyba że chcesz wyrazić szczególne emocje.
Zadania:
1. Znajdź i wypisz w zeszycie pięć przykładów zachowań wskazujących na
uzależnienie od Internetu.
2. Wykonaj w dowolnym programie graficznym plakat, w którym zachęcisz
młodszych kolegów do ochrony ich prywatności.
Download