Za**cznik 7 * Wzór Planu Dzia*ania oraz instrukcja wype*niania

advertisement
Plan działania na rok 2016
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020
INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Numer i nazwa Osi
Priorytetowej
7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 7.1
województwo
wielkopolskie
Instytucja Zarządzająca
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Adres korespondencyjny
Ul. Kościelna 37, 60 - 537 Poznań
Telefon
61
846 38 19
Faks
E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Zarządzającej do
kontaktów roboczych
61
846 38 20
[email protected]znan.pl
Aleksandra Fojt
Kierownik Wydziału Wdrażania EFS,
tel. 61 846 38 51,
e-mail: [email protected]
Izabela Przygoda
Kierownik Oddziału Wdrażania WRPO 9i,
tel. 61 846 37 01,
e-mail: [email protected]
INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
Numer i nazwa Osi
Priorytetowej
Oś Priorytetowa 7. Włączenie
społeczne z wyłączeniem
Działania 7.1
województwo
wielkopolskie
Instytucja Zarządzająca
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres korespondencyjny
al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań
Telefon
61 626 73 00
Faks
E-mail
[email protected]
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Zarządzającej do
kontaktów roboczych
Alicja Łopatka
tel. 61 626 73 05
e-mail: [email protected]
61 626 43 01
KARTA DZIAŁANIA 7.1
Projekty, któr ych realizacja będzie kont ynuow ana
Poddziałanie 7.1.1
K o n t r a k t a c j a d o t yc h c z a s o w a ( w g s t a n u
na dzień 30.09 roku poprzedzającego
r o k o b o w i ą z yw a n i a P D )
Wartość wskaźników produktu
d o t yc h c z a s o s i ą g n i ę t a ( b ą d ź z a ł o ż o n a
d o o s i ą g n i ę c i a n a p o d s t a w i e z a w a r t yc h
kontraktów wg stanu na dzień 30.09
roku poprzedzającego rok
o b o w i ą z yw a n i a P D )
Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umów
o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.1 .
Planowane do osiągnięcia wartości wskaźników w
ramach Poddziałania 7.1.1:
Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie – 7 215 osób;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie (C) – 678 osób;
- Liczba zawartych porozumień o współpracy na
rzecz realizacji usług aktywnej integracji – 33 sztuki.
Poddziałanie 7.1.2
K o n t r a k t a c j a d o t yc h c z a s o w a ( w g s t a n u
na dzień 30.09 roku poprzedzającego
r o k o b o w i ą z yw a n i a P D )
Wartość wskaźników produktu
d o t yc h c z a s o s i ą g n i ę t a ( b ą d ź z a ł o ż o n a
d o o s i ą g n i ę c i a n a p o d s t a w i e z a w a r t yc h
kontraktów wg stanu na dzień 30.09
roku poprzedzającego rok
o b o w i ą z yw a n i a P D )
Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umów
o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.2.
Planowane do osiągnięcia wartości wskaźn ików w
ramach Poddziałania 7.1.2 :
Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie - 7 215 osób;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie (C) – 678;
- Liczba zawartych porozumień o współpracy na
rzecz realizacji usług aktywnej integracji – 33 sztuki.
Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2016 r.
Poddziałanie 7.1.2 – nie dotyczy
LP. Konkursu:
-
Typ konkursu
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu
Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
-
I kw.
-
-
II kw.
-
III kw.
-
IV kw.
-
Przewidywane
wskaźniki konkursu
Kryteria - etap preselekcji
Uzasadnienie:
-
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
-
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
-
Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów
Uzasadnienie:
Kryteria premiujące
-
Uzasadnienie:
-
WAGA
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
-
KARTA DZIAŁANIA 7.2
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
Poddziałanie 7.2.1
Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
Kontraktacja dotychczasowa
(wg stanu na dzień 30.09 roku
poprzedzającego rok
obowiązywania PD)
Wartość wskaźników produktu
dotychczas osiągnięta (bądź
założona do osiągnięcia na
podstawie zawartych
kontraktów wg stanu na dzień
30.09 roku poprzedzającego
rok obowiązywania PD)
EFS – Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umowy w ramach
Poddziałania
BP – Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umowy w ramach
Poddziałania
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby)
– xxxx ( x % w a r t o ś c i d o c e l o w e j )
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby)
– xxxx ( x % w a r t o ś c i d o c e l o w e j )
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2016 r.
Poddziałanie 7.2.2
Usługi społeczne – projekty konkursowe
LP. Konkursu:
Typ konkursu
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu
Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
15 986 504 PLN (EFS)
1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres
usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1.
Możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci
w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących do odejścia od
opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej
14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy
zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci2.
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
- Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych.
Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług
opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca świadczenia
usług opiekuńczych mogą być miejscami:
a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;
b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.
Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych
w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
Aby umożliwić pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej
Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na
podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu.
2
Nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób.
1
społeczności, dopuszcza się finansowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę
możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię,
bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do
opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi
dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia). Tego rodzaju działania
realizowane są wyłącznie jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich
lub usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-financingu.
Możliwe
jest
wykorzystanie
nowoczesnych
technologii
informacyjno-komunikacyjnych
w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.
Możliwa jest realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami
niesamodzielnymi, w szczególności:
a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla
opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi;
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających
poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla
sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych;
c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w
formie pobytu całodobowego lub dziennego,
d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom
faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
- Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest wsparciem wysokiej jakości dostosowanym
do indywidualnych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz
zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ramach usługi asystenckiej. Usługi asystenckie
mogą być świadczone przez asystentów osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli kształcenie w
zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.
U. poz. 184, z późn. zm.) lub przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w realizacji
usług asystenckich lub odpowiednie przeszkolenie, przy czym istnieje możliwość przeszkolenia
asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz osób z
niepełnosprawnościami.
Możliwe jest sfinansowanie usługi asystenckiej w celu umożliwienia jej opiekunom faktycznym
funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego.
Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowotworzonych lub
istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych
możliwie jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu.
W przypadku mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, stosowany powinien być standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ww. ustawy.
W przypadku innych form mieszkań wspomaganych, mieszkania te powinny spełniać definicję usług
świadczonych w lokalnej społeczności.
5. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i
zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i
zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1,2,3).
Przewidywane
wskaźniki konkursu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu (szt.) – 32.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby) – 1 473.
Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z partnerami społecznymi system realizacji usług
społecznych (szt.) – 4.
Kryteria wyboru
projektów
Kryteria dostępu
1.Kryterium dotyczące projektów zintegrowanych.
Projektodawca złoży bądź złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w konkursie na
projekty infrastrukturalne współfinansowane ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+ (dotyczy
wyodrębnionej puli środków w ramach konkursu).
Kryterium
ma
się
przyczynić
do
Stosuje się
komplementarności pomiędzy funduszami oraz
do
umożliwić realizację działań, dla których
1, 2,
Uzasadnienie:
typu/typów
wymagana
jest
jednoczesna
realizacja
3, 5.
projektów
projektów współfinansowanych ze środków EFS
(nr)
i EFRR.
Kryteria premiujące (…pkt)
WAGA
pkt
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
Uzasadnienie:
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2016 r.
Poddziałanie 7.2.2
Usługi zdrowotne – projekty konkursowe
LP.
Konkursu:
Typ konkursu
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
I kw.
II
kw.
III
kw.
IV
kw.
Planowana alokacja
Typ/typy projektów przewidziane do
realizacji w ramach konkursu
Przewidywane wskaźniki konkursu
Kryteria wyboru projektów
4. Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób,
leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV,
polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i
hematologicznie).
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po
zakończeniu projektu (szt.) - 11
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie (osoby) – 500.
Kryteria dostępu
1. Projekt jest zgodny z programem polityki zdrowotnej załączonym do regulaminu
konkursu
Do realizacji w ramach WRPO 2014+
mogą zostać zakwalifikowane jedynie
te programy polityki zdrowotnej, które
Stosuje się
uzyskały pozytywną opinię Agencji
do
Oceny Technologii Medycznych i
Uzasadnienie:
typu/typów
4
Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły
projektów
wszystkie
warunki
wskazane
w
(nr)
warunkowej opinii AOTMiT. Treść ww.
programu stanowić będzie integralny
element regulaminu konkursu.
2. Świadczenia w ramach programów polityki zdrowotnej będą realizowane
z pełnym poszanowaniem istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta
Kryterium wynika z zapisów WRPO
2014+ i ma na celu zapewnienie
uczestnikom projektu odpowiedniej
ochrony informacji na temat stanu ich
Stosuje się
zdrowia a tym samym zwiększy
do
Uzasadnienie:
poczucie
bezpieczeństwa
osób
typu/typów
4
będących grupą docelową programów
projektów
profilaktycznych, co może przyczynić
(nr)
się do zwiększenia odsetka osób
objętych programami profilaktycznymi
na terenie regionu.
3. Programy polityki zdrowotnej powinny zawsze obejmować podstawowy poziom
opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i/lub realizacja projektu
odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką POZ.
W celu zapewnienia kompleksowości i
Stosuje się
efektywności udzielanego wsparcia
do
Uzasadnienie:
niezbędne jest zaangażowanie lekarzy
typu/typów
4
i pielęgniarek podstawowej opieki
projektów
zdrowotnej.
(nr)
4. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.
Proponowany czas realizacji projektu
Stosuje się
pozwoli Projektodawcom na precyzyjne
do
Uzasadnienie:
zaplanowanie
przedsięwzięć,
co
typu/typów
4
wpłynie na zwiększenie efektywności
projektów
oraz sprawne rozliczenie finansowe
(nr)
wdrażanych projektów. Ograniczony
czas realizacji jednego projektu wpłynie
na możliwość realizacji większej liczby
projektów w ramach dostępnej alokacji
na ww. Działanie oraz pozwoli na
osiągnięcie
założonych
wartości
wskaźników określonych w WRPO
2014+.
5. Kryterium dotyczące projektów zintegrowanych. Projektodawca złoży bądź złożył
wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w konkursie na projekty infrastrukturalne
współfinansowane ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+ (dotyczy
wyodrębnionej puli środków w ramach konkursu).
Kryterium ma się przyczynić do
komplementarności
pomiędzy
Stosuje się
funduszami oraz umożliwić realizację
do
Uzasadnienie:
działań, dla których wymagana jest
typu/typów
4
jednoczesna
realizacja
projektów
projektów
współfinansowanych ze środków EFS i
(nr)
EFRR.
Kryteria premiujące (40 pkt)
1. Projektodawca zapewnia wykonanie założeń programu
WAGA
również w miejscu zamieszkania pacjenta i/lub zapewnia
Pkt 3
dojazd do miejsca świadczenia usługi
Dzięki wykonywaniu założeń programu
w miejscu zamieszkania pacjenta lub
dzięki zapewnieniu możliwości dojazdu
do
miejsca
świadczenia
usługi
Stosuje się
zwiększa się możliwość dotarcia z
do
ofertą badań profilaktycznych do grup
Uzasadnienie:
typu/typów
4
defaworyzowa-nych lub terenów miast
projektów
do 20 tys. mieszkańców oraz terenów
(nr)
wiejskich, w których zgłaszalność na
badania profilaktyczne jest niska z
uwagi na brak lub ograniczony dostęp
do tego typu usług zdrowotnych.
2. Premiowane będą projekty, w których udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej finansowane jest ze środków publicznych w
zakresie lub w związku z zakresem objętym wsparciem
Kryterium
rekomendowane
przez
Komitet Sterujący do spraw koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia,
ma na celu zapewnienie wysokiej
jakości
świadczonych
usług
w
projekcie. Podmiot leczniczy udziela (w
określonych
przypadkach:
będzie
udzielać) świadczeń opieki zdrowotnej
na podstawie umowy zawartej z
Dyrektorem oddziału wojewódzkiego
NFZ o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w adekwatnym dla projektu
zakresie. W przypadku poszerzenia
Uzasadnienie:
działalności podmiotu wykonującego
działalność
leczniczą,
wymagane
będzie zobowiązanie do świadczenia
usług najpóźniej w kolejnym okresie
kontraktowania usług przez NFZ po
zakończeniu realizacji projektu w
ramach
kontraktu
(ze
środków
publicznych), a w przypadku jego braku
ze środków własnych lub poprzez ich
kontraktację
w
drodze
umowy
podpisanej
z
innym
podmiotem
posiadającym w danym okresie
kontrakt z NFZ.
3. Premiowane będą projekty, w których uczestnikom
zapewnione zostanie wsparcie w postaci opieki nad osobą
zależną (jeśli sprawowanie opieki nad osobą zależną stanowi
barierę w uczestnictwie w projekcie).
Uzasadnienie:
Kryterium
przyczyni
się
do
WAGA
Pkt
3
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
WAGA
Pkt
3
Stosuje się
4
zniwelowania jednej z barier udziału w
badaniach profilaktycznych.
4. Premiowane będą projekty, których Wnioskodawca posiada
co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji programów
zdrowotnych o charakterze przesiewowym.
Uzasadnienie:
Wnioskodawcy posiadający kilkuletnie
doświadczenie w realizacji programów
zdrowotnych zapewnią wysoką jakość
i skuteczność podejmowanych działań.
5. Premiowane będę projekty pozytywnie wpływające na
poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Kryterium
rekomendowane
przez
Komitet Sterujący do spraw koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia,
ma
na
celu
skrócenie
czasu
oczekiwania na świadczenia zdrowotne
lub
zmniejszenie
liczby
osób
Uzasadnienie:
oczekujących
na
świadczenie
zdrowotne dłużej niż średni czas
oczekiwania na dane świadczenie lub
wpływ
na
poprawę
wskaźnika
„przelotowości”
tj.
liczby
osób
leczonych w ciągu roku na 1 łóżko
szpitalne3.
6. Premiowane będą projekty, które zakładają realizację
wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych
oraz w sobotę lub w niedzielę.
Uzasadnienie:
Kryterium
przyczyni
się
do
zmniejszenia barier w dostępie do
badań profilaktycz-nych m.in. dla osób
pracujących.
7. Premiowane będą projekty, które są komplementarne
z innymi projektami finansowanymi ze środków UE (również
realizowanymi we wcześniejszych okresach programowania),
ze środków krajowych lub innych źródeł.
Kryterium
rekomendowane
przez
Komitet Sterujący do spraw koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia,
ma na celu zwiększenie efektywności
wykorzystywanych środków. Projekt
wykazuje
komplementarność
co
najmniej z jednym innym projektem.
Definicja komplementarności zgodna z
przyjętą w dniu 22 marca 2012 r. przez
Komitet
Koordynacyjny Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata
2007 - 2013 w ramach Uchwały nr 64
Uzasadnienie:
w
sprawie
definicji
„komplementarności"4, zgodnie z którą:
Komplementarność polityk, strategii,
programów, działań, projektów to ich
dopełnianie
się
prowadzące
do
realizacji określonego celu. Do uznania
działań
lub
projektów
za
komplementarne nie jest wystarczające
spełnienie przesłanki takiego samego
lub wspólnego celu, gdyż ten warunek
może być wypełniony w odniesieniu do
do
typu/typów
projektów
(nr)
WAGA
Pkt
3
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
WAGA
Pkt
2
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
WAGA
Pkt
2
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
WAGA
Pkt
3
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
W
oparciu
o
„Krajowy
indeks
sprawności
ochrony
zdrowia”
s.
22,
dostępna
pod
adresem:
http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/krajowy-indeks-sprawnosci-ochrony-zdrowia-2014_raport-pwc.pdf
4 Uchwała dostępna pod adresem:
http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/kk_nsro/Grupy_robocze/Documents/uchwala_nr_64_KKNSRO_ws_przyjecia_defi
nicji_komplementarnosci.pdf
3
projektów konkurujących ze sobą.
Warunkiem koniecznym do określenia
działań/projektów
jako
komplementarne jest ich uzupełniający
się charakter, wykluczający powielanie
się działań.
8. Premiowane będą projekty przewidujące działania
konsolidacyjne lub inne formy współpracy podmiotów
leczniczych
Kryterium
rekomendowane
przez
Komitet Sterujący do spraw koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia,
ma na celu zwiększenie efektywności
wykorzystywanych środków. Projekt
zakłada osiągnięcie co najmniej
jednego wskaźnika odnoszącego się
do działań konsolidacyjnych lub
Uzasadnienie:
przewiduje w projekcie działania
konsolidacyjne lub projekt zakłada
osiągnięcie co najmniej jednego
wskaźnika
odnoszącego
się
do
współpracy podmiotów leczniczych
(oprócz konsolidacji) lub przewiduje
w projekcie działania dot. współpracy
podmiotów leczniczych.
9. Premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy
posiadają własne zaplecze i zasoby do wykonywania badań
dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji medycznej,
jeżeli byłaby konieczna.
Kryterium ma na celu zapewnienie
wysokiej jakości świadczonych usług w
Uzasadnienie:
projekcie
oraz
zwiększenie
efektywności
wykorzystywanych
środków.
10. Premiowane będą projekty wspierające przeniesienie
akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i
AOS, jak również wspierające rozwój opieki koordynowanej,
z uwzględnieniem środowiskowych form opieki.
Kryterium
rekomendowane
przez
Komitet Sterujący do spraw koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
Projekt zakłada osiągnięcie co najmniej
jednego wskaźnika lub przewiduje
działanie
odnoszące
się
do
przeniesienia usług wymagających
Uzasadnienie:
hospitalizacji do POZ i AOS lub projekt
zakłada osiągnięcie co najmniej
jednego wskaźnika lub przewiduje
działanie odnoszące się do wsparcia
opieki
koordynowanej
z
uwzględnieniem środowiskowej form
opieki.
11. Premiowane będą projekty, których realizatorem jest
podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu programu polityki
zdrowotnej, na podstawie którego ma być realizowany projekt.
Uzasadnienie:
Kryterium ma na celu zapewnienie
wysokiej jakości świadczonych usług w
projekcie.
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2016 r.
WAGA
Pkt
2
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
WAGA
Pkt
2
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
WAGA
Pkt
2
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
4
WAGA
Stosuje się
do
typu/typów
projektów
(nr)
Pkt
15
Poddziałanie 7.2.3
Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania
LP.
Konkursu:
Typ konkursu
Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
X
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu
Przewidywane
wskaźniki konkursu
1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres
usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej5:
a) zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzin
zastępczych;
b) szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne
domy dziecka;
c) usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków pieczy
zastępczej.
Możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci
w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących do odejścia od
opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej
14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci6.
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu (szt.) – 6.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby) – 1 106.
Kryteria strategiczne ZIT
Stosuje się do
typu/typów
projektów (nr)
Uzasadnienie
Kryteria dostępu
Kryteria wyboru
projektów7
Stosuje się do
typu/typów
projektów (nr)
Uzasadnienie:
Kryteria premiujące (…pkt)
WAGA
Uzasadnienie:
pkt
Stosuje się do
typu/typów
projektów (nr)
Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na
podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu.
6 Nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób.
7
Kryteria zostaną uzupełnione po ich zaakceptowaniu przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+.
5
KARTA DZIAŁANIA 7.3
Projekt, którego realizacja jest kontynuowana
Poddziałanie 7.3.1
Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Kontraktacja dotychczasowa
(wg stanu na dzień 30.09 roku
poprzedzającego rok
obowiązywania PD)
realizowany
EFS – Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umowy w ramach
Poddziałania
BP – Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umowy w ramach
Poddziałania X PLN
Wartość wskaźników produktu
dotychczas osiągnięta (bądź
założona do osiągnięcia na
podstawie zawartych
kontraktów wg stanu na dzień
30.09 roku poprzedzającego
rok obowiązywania PD)
Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. ekonomii społecznej grup roboczych
zrzeszających przedstawicieli sektora (szt.) - x x x x ( x % w a r t o ś c i
docelowej)
Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. ekonomii społecznej grup roboczych
zrzeszających przedstawicieli sektora (szt.) - x x x x ( x % w a r t o ś c i
docelowej)
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
Poddziałanie 7.3.2
Ekonomia społeczna - projekty konkursowe
Kontraktacja dotychczasowa
(wg stanu na dzień 30.09 roku
poprzedzającego rok
obowiązywania PD)
Wartość wskaźników produktu
dotychczas osiągnięta (bądź
założona do osiągnięcia na
podstawie zawartych
kontraktów wg stanu na dzień
30.09 roku poprzedzającego
rok obowiązywania PD)
EFS – Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umowy w ramach
Poddziałania
BP – Na dzień 30.09.2015 r. nie podpisano umowy w ramach
Poddziałania
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie (osoby)
– xxxx ( x% wartości docelowej)
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.) – x x x x
(x% wartości docelowej)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie (osoby)
– xxxx ( x% wartości docelowej)
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.) – x x x x
(x% wartości docelowej)
przez
Download