Pytaniakonkursowe.

advertisement
Formularz zgłoszeniowy I etapu
Konkursu
„Odnawiane źródła energii”
Dane uczestnika konkursu
Imię: ………………………………….
Nazwisko: …………………………….
Adres: ………………………..……….
Adres e-mail: ………………………...
Telefon: ………………………………
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………….
Adres szkoły: …………………………………………………………………………………...
Klasa: ………………………………
Nauczyciel/opiekun prowadzący: ………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Nauk Technicznych (Zakład Inżynierii
Środowiska) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dla potrzeb konkursu zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997, Nr 133, poz.883 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych.
Podpis:
………………………………
Energia pomarańczowa - ze słońca
Pytanie 1.
Słońce jest podstawowym źródłem energii odnawialnej na naszej planecie. Życie na Ziemi
powstało dzięki temu, że energia zawarta w promieniowaniu słonecznym uległa
przekształceniu w inne jej formy. Proces ten nazywamy konwersją. Jednym z nich jest
konwersja chemiczna. Na czym ona polega? Jakie odnawialne źródło energii uzyskujemy
dzięki temu procesowi?
Odpowiedź 1.
Energia pomarańczowa - ze słońca
Pytanie 2.
Na zdjęciu widoczny jest wielbłąd, z matą na grzbiecie. Mata jest ogniwem fotowoltaicznym. Jaki rodzaj energii czerpiemy z tego typu ogniwa?
Ibrahim Hagaita - wielbłądnik prowadzi solarnego wielbłąda. Zdjęcie: Paul Salopek
Odpowiedź 2.
Energia pomarańczowa - ze słońca
Pytanie 3.
Jaka jest różnica pomiędzy kolektorem słonecznym, a ogniwem fotowoltaicznym? Jaki
rodzaj konwersji zachodzi w poszczególnych typach urządzeń?
Odpowiedź 3.
Pytanie 4.
Wymień urządzenia codziennego użytku zasilane ogniwem fotowoltaicznym?
Odpowiedź 4.
Energia pomarańczowa - ze słońca
Pytanie 5.
W pokoju dziennym wymieniono 5 żarówek tradycyjnych o mocy 100 W na
energooszczędne o mocy 23W. Koszt jednostkowy żarówek energooszczędnych to 20PLN za
sztukę, a ich żywotność wynosi 5000h. Żarówki tradycyjne kosztują 3PLN i świecą przez
1000h. Oblicz ile pieniędzy i energii można zaoszczędzić w ciągu roku, zakładając, że
żarówki będą użytkowane średnio przez 4 godzin dziennie. (Podpowiedź: Przyjmij że rok ma
365 dni, a koszt jednej kilowatogodziny 1kWh=1000 Wh energii elektrycznej wynosi 56
groszy).
Odpowiedź 5. (Obliczenia)
Energia niebieska z wody
Pytanie 6.
Do jakich celów służyła w dawnych czasach widoczna na zdjęciu konstrukcja?
Z czego czerpała ona energię?
Odpowiedź 6.
Energia niebieska z wody
Pytanie 7.
Jak się nazywa elektrownia która może wykorzystać energię wody w tym miejscu?
Gdzie mogą być zlokalizowane?
Odpowiedź 7.
Energia zielona - rośliny energetyczne
Pytanie 8.
W dawnych czasach podstawowym źródłem energii było drewno, które człowiek wykorzystał
do ogrzewania i przygotowania posiłków. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię i
rozwojem cywilizacyjnym zaczęto eksploatować kopaliny (węgiel, ropa naftowa, gaz
ziemny).
Aktualnie na nowo sięgamy po rośliny, po energię. Biomasę możemy wykorzystać do
spalania w kotłach, do produkcji gazu, do produkcji biopaliwa. Wymień paliwa roślinne,
które aktualnie traktujemy jako odnawialne źródło energii do ogrzewania pomieszczeń.
Odpowiedź 8.
Energia zielona - rośliny energetyczne
Pytanie 9.
Z powierzchni 1 hektara można uzyskać rocznie 17 ton wierzby energetycznej, w której
zawartość suchej masy (s.m.) wynosi 8 ton. Jej wartość opałowa wynosi 18 MJ/kg s.m.
Na jak dużym obszarze rodzina powinna uprawiać tę roślinę, aby ogrzać dom o powierzchni
150 m2, jeżeli zakłada się, że zapotrzebowanie na ciepło wynosi 30kW/m2rok? (Podpowiedź:
1kWh = 3,6 MJ)
Odpowiedź 9. (Obliczenia)
Energia ziemi
Pytanie 10.
Pompy ciepła służą do transportu ciepła z obszaru o niższej temperatury do obszaru o wyższej
temperaturze. Jakie zjawisko fizyczne wykorzystują do tego procesu?
Odpowiedź 10.
Pytanie 11.
Budynki pasywne należą do obiektów, które projektuje się w taki sposób, aby minimalizować
straty energii cieplnej i maksymalizować wykorzystania energii słonecznej. Straty energii
cieplnej ogranicza się poprzez izolację termiczną ścian, stosowanie okien i drzwi o niskim
współczynniku przepuszczania ciepła. Instaluje się także urządzenia, zwane rekuperatorami,
w celu odzysku energii zawartej w powietrzu wydostającym się z budynku w trakcie
wietrzenia. Na czym polega działanie rekuperatorów?
Odpowiedź 11.
Energia ziemi – domy pasywne
Pytanie 12.
W jaki sposób należy względem stron świata usytuować budynek pasywny, aby w jak
największym stopniu wykorzystać energię słońca do jego ogrzewania i oświetlenia
pomieszczeń? Jaką rolę w tym procesie spełniają rolety ruchome? Gdzie powinny być one
instalowane?
Odpowiedź 12.
Download