Studia podyplomowe w zakresie kryminalistyki w procesie karnym

advertisement
Załącznik nr 1
Studia podyplomowe
w zakresie kryminalistyki w procesie karnym
Studia podyplomowe są adresowane w szczególności do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji,
Straży Granicznej, sędziów, prokuratorów, pracowników organów kontroli skarbowej i celnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służb Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego i innych
jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Głównym celem kształcenia jest przygotowanie do skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania
współczesnych zagrożeń przestępczością kryminalną poprzez:
- doskonalenie umiejętności wykorzystania najnowszych osiągnięć kryminalistyki,
- poszerzenie wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością,
- zapoznanie z nowoczesnymi technologiami w obszarach badania dowodów cyfrowych,
- kształcenie umiejętności wykorzystania źródeł i rezultatów białego wywiadu.
Absolwent studiów podyplomowych powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw
kryminalistyki oraz możliwości jej wykorzystania w działaniach wykrywczych i identyfikacyjnych, elementów
wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, podstawowych umiejętności związanych z procesem
zarządzania informacją.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać:
1) funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
którzy uzyskali zgodę przełożonego właściwego w sprawach osobowych na skierowanie na studia
podyplomowe
2) pozostałe osoby – zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu kryminalistyki w procesie
karnym.
Przewidywany termin
rozpoczęcia:
październik 2013 roku
Czas trwania:
studia trwają 2 semestry:
- dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych ze skierowaniem, funkcjonariuszy bez
skierowania i osób cywilnych w formie tygodniowych zjazdów (od poniedziałku do piątku
– średnio 3-4 zjazdy dydaktyczne w semestrze),
- dla osób cywilnych i funkcjonariuszy bez skierowania w formie zjazdów
weekendowych (soboty i niedziele - średnio 1 zjazd w miesiącu)
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych:
218 godziny
-
Kryteria rekrutacji:
Rekrutacja:
Termin zgłoszeń:
Miejsce składania zgłoszeń:
Planowana odpłatność
za studia:
Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem
ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych
magisterskich).
Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów przewyższającej limit miejsc o przyjęciu
na studia decyduje termin zgłoszenia.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) wypełniony formularz zgłoszeniowy,
2) dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis (kserokopia);
3) raport ze zgodą na skierowanie na studia – dotyczy funkcjonariuszy i
pracowników cywilnych służb podległych MSW, którzy uzyskali taką zgodę
(uwierzytelniona kserokopia).
- w formie zjazdów tygodniowych: od 4.10.2013 r. do 14.10.2013 r.
w formie zjazdów weekendowych: od 4.10.2013 r. do 21.10.2013 r.
- (decyduje data wpływu do WSPol)
Sekcja Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia
Wyższa Szkoła Policji
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
Zgłoszenia można składać osobiście, drogą pocztową lub drogą faksową.
Wysokość opłaty w roku akademickim 2013/2014
2000 zł za każdy semestr **
(uczestnik studiów podyplomowych wnosi opłatę za każdy semestr jednorazowo,
-
Zakwaterowanie
i wyżywienie:
Szczegółowe informacje:
Dokumenty wymagane
od uczestników
zakwalifikowanych
na studia
w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia semestru)
Nieuiszczenie w terminie opłat za świadczone usługi edukacyjne może stanowić
podstawę do skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych.
Uczestnicy studiów podyplomowych mogą skorzystać z odpłatnego zakwaterowania
i wyżywienia na terenie WSPol. (według stawek obowiązujących w WSPol.). Kontakt:
tel.: (+48 89) 6215145
Sekcja Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia
tel.: (+48 89) 621 5721, fax.: ( +48 89) 621 5095
e-mail: [email protected]
Osoby zakwalifikowane na studia w dniu rozpoczęcia nauki są zobowiązane do
złożenia:
1) dyplomu ukończenia studiów wyższych w oryginale lub odpisu dyplomu;
2) wypełnionej deklaracji płatności (do pobrania na stronie internetowej
www.wspol.edu.pl );
3) jednego zdjęcia o wym.: 35x45 mm (bez ramki);
4) kopii dowodu osobistego;
ponadto funkcjonariusze i pracownicy cywilni ze skierowaniem na studia dołączają:
5) raport ze zgodą na skierowanie na studia (uwierzytelnioną kserokopię)
 funkcjonariusze bez skierowania ponoszą opłatę za usługę edukacyjną pomniejszoną o 20% od wskazanej kwoty.
** opłat związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz odpłatnością za studia podyplomowe nie ponosi funkcjonariusz,
który uzyskał zgodę (skierowanie) na podjęcie studiów w WSPol., wydaną przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych .
Pracownik cywilny ze skierowaniem nie ponosi jedynie opłaty za świadczone usługi edukacyjne.
Download