informacja o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w

advertisement
INFORMACJA O PRAWACH I OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH
Z UCZESTNICTWEM W SZKOLENIU
I.
Uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie
1.
Osobie posiadającej status bezrobotnego przysługuje w okresie odbywania szkolenia stypendium,
przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa
w szkoleniu.
2.
Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar
godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin
szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż
20 % zasiłku dla bezrobotnych.
3.
Stypendium szkoleniowe jest naliczane na podstawie listy obecności przekazanej przez instytucję
szkoleniową. Brak listy obecności lub niekompletne jej wypełnienie będzie skutkowało brakiem
naliczenia stypendium, aż do momentu dostarczenia poprawionej listy obecności.
4.
Osobie posiadającej status poszukującej pracy ww. stypendium nie przysługuje.
5.
Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo
wyboru świadczenia.
6.
Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje
mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenia pieniężne
w wysokości równej lub wyższej od stypendium finansowanego z Funduszu Pracy.
7.
Stypendium nie przysługuje również za dni nieobecności na szkoleniu, za wyjątkiem:
nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby (warunek przedstawienie
zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku ZUS ZLA)
b) nieobecności w przypadku usprawiedliwienia jej obowiązkiem stawiennictwa przed sądem
lub organem administracji publicznej
a)
8.
Skierowany na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia
jego kosztów. Bezrobotnemu w takim przypadku przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku
dla bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium, tego
nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem wypłacenia stypendium jest
dostarczenie listy obecności za dany miesiąc, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po jego zakończeniu
a także dokumentu poświadczającego
przyczynę wyrejestrowania, np. umowę o pracę, czy
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
9.
Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez
skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Starosta finansuje,
w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie
odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
II. Obowiązki osoby kierowanej na szkolenie
1.
Osoba skierowana na szkolenie zobowiązuje się do:
a) uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć,
b) systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce
szkoleniowej
c) ukończenia szkolenia w przewidzianym terminie,
d) dostarczenia do PUP dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia we wskazanym terminie,
e) każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych.
2.
W przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu
lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, o których mowa
w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, bezrobotny jest obowiązany do przedstawienia w jednostce szkolącej odpowiedniego
zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.
3.
W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2, bezrobotny jest obowiązany
do powiadomienia jednostki szkolącej o niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu niezwłocznie,
nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności na szkoleniu oraz dostarczenia wymaganego
zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, druku ZUS ZLA.
4.
Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić Powiatowy Urząd Pracy – w ciągu 7 dni – o podjęciu
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub
prawa do stypendium.
5.
Koszty szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie trzech kolejnych lat.
6.
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia,
z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej.
7.
Kosztem szkolenia jest:
a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nie posiadających
prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, o których mowa w art. 41 ust.
3b ustawy,
c) koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce
zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
d) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych
uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych
do wykonywania danego zawodu;
III. Skutki odmowy udziału w szkoleniu
Bezrobotny, który:
1) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji udziału w szkoleniu,
2) po skierowaniu nie podjął szkolenia,
3) z własnej winy przerwał szkolenie,
zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, od dnia odmowy (przerwania) / od następnego dnia po dniu
skierowania na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
Poszukujący pracy, który:
1) nie podjął szkolenia,
2) przerwał szkolenie,
3) złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez PUP
(w tym złożył rezygnację ze szkolenia)
zostaje pozbawiony statusu poszukującego pracy, od następnego dnia po dniu przerwania, nie podjęcia
lub złożenia wniosku o rezygnację na okres 120 dni.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards