P 13/04 - 24 października 2005 r.

advertisement
102/9/A/2005
WYROK
z dnia 24 października 2005 r.
Sygn. akt P 13/04*
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Marian Grzybowski – przewodniczący
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz – sprawozdawca
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24
października 2005 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach o zbadanie:
czy art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) w
zakresie, w jakim dotyczy ustalenia wysokości świadczeń osób, od których
składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania
ograniczenia określonego przepisem art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887 ze zm.), jest zgodny:
– z art. 2 Konstytucji, odwołującym się do zasad państwa prawa w zakresie, w
jakim pogarsza on warunki ustalania wysokości emerytur i rent osób, które
nabyły prawo do nich na podstawie dotychczasowych przepisów,
– z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim wyznaje on zasadę sprawiedliwości
społecznej za urzeczywistnianą w Rzeczypospolitej Polskiej,
– z art. 32 ust. 1 Konstytucji, statuującym zasadę równości wszystkich
obywateli wobec prawa,
o r z e k a:
Art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz.
1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz.
1421) jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
UZASADNIENIE:
I
*
Sentencja została ogłoszona dnia 31 października 2005 r. w Dz. U. Nr 216, poz. 1833.
2
1. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
rozpoznając sprawę (sygn. akt III AUa 217/03) z powództwa Haliny P. przeciwko
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oddział w Zabrzu (ZUS) postanowił zwrócić się do
Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr
162, poz. 1118 ze zm., tekst jednolity z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.; dalej: ustawa FUS),
w zakresie, w jakim dotyczy ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na
ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia, określonego
przepisem art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.; dalej: ustawa SUS) jest zgodny:
– z art. 2 Konstytucji, odwołującym się do zasad państwa prawa w zakresie, w
jakim pogarsza on warunki ustalania wysokości emerytur i rent osób, które nabyły prawo
do nich na podstawie dotychczasowych przepisów oraz w zakresie, w jakim wyznaje on
zasadę sprawiedliwości społecznej,
– z art. 32 ust. 1 Konstytucji, statuującym zasadę równości wszystkich obywateli
wobec prawa.
Pytanie prawne zostało sformułowane na tle następującego stanu faktycznego.
Ubezpieczona Halina P. wystąpiła do ZUS z żądaniem przeliczenia pobieranej przez nią od
1981 roku renty rodzinnej z przywróceniem wskaźnika wysokości podstawy wymiaru
(dalej: WWPW) świadczenia w wysokości 498,77% w miejsce obowiązującego od 1992 r.
wskaźnika wynoszącego 250%. Ograniczenie WWPW do 250% i wynikające z tego
obniżenie świadczenia zostało wprowadzone przepisem art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 17
października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 ze zm.; dalej: ustawa z 1991 r.) i
utrzymane przez kwestionowany przepis art. 15 ust. 5 ustawy FUS.
Wniosek Haliny P. został załatwiony odmownie przez organ rentowy, zaś jej
odwołanie zostało oddalone przez Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w
Gliwicach. Sąd Apelacyjny, do którego zwróciła się ubezpieczona z apelacją od wyroku
Sądu Okręgowego wystąpił w niniejszej sprawie z pytaniem prawnym do Trybunału
Konstytucyjnego.
W uzasadnieniu pytania prawnego Sąd przypomniał, że orzeczeniem z 11 lutego
1992 r. (sygn. K. 14/91, OTK w 1992 r., cz. I, poz. 7) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że
wprowadzone przez art. 7 ust. 6 ustawy z 1991 r. ograniczenie wskaźnika wysokości
wymiaru podstawy świadczenia (WWPW) do 250% jest niekonstytucyjne. Sąd zwrócił
uwagę, że orzeczenie to zostało później odrzucone przez Sejm i w związku z tym nie
wywołało skutków prawnych, a zakwestionowany przez Trybunał przepis został
powtórzony w obecnie obowiązującej ustawie o FUS, jako jej art. 15 ust. 5.
Państwo prawa, zdaniem Sądu zadającego pytanie prawne, powinno ugruntowywać
w obywatelu przekonanie, że skutkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
przez odpowiednio długi okres jest uzyskanie odpowiednio wyższego świadczenia
emerytalnego bądź rentowego. Takiego przekonania nie burzy uwzględnienie przez
ustawodawcę w przepisach zasady solidarności społecznej, wyrażającej się w braku
bezpośredniego przełożenia składek na ubezpieczenie ze względu na konieczność
zapewnienia świadczeń również osobom odprowadzającym relatywnie niskie składki czy
też legitymującym się niewystarczającym okresem ubezpieczenia a aktualnie niezdolnym
do pracy. Brak jakiejkolwiek korelacji między składkami a wypłacanym świadczeniem
stanowi, zdaniem Sądu pytającego, naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2
Konstytucji).
Jak wskazuje Sąd, obecnie ograniczenie świadczeń znajduje swoje uzasadnienie w
analogicznym ograniczeniu wysokości pobieranych składek, zgodnie z art. 19 ust. 1 i 3
3
ustawy SUS, do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie
budżetowej, jednak w dalszym ciągu nie ma uzasadnienia dla obniżania WWPW dla osób,
których okresy składkowe przypadły na okres przed wejściem w życie tej ustawy.
Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że państwo realizując zasadę
solidarności społecznej, może spłaszczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych,
jednak proces taki powinien podlegać stosownym ograniczeniom, a wysokość świadczenia
powinna choćby w przybliżeniu odzwierciedlać wysokość osobistego wkładu (udziału)
świadczeniobiorcy w gromadzenie funduszu ubezpieczeniowego, a przynajmniej
zachowywać należne proporcje wkładu do świadczenia.
Konieczność wprowadzenia reformy systemu emerytalno-rentowego nie powinna,
zdaniem Sądu, wpływać na sposób ustalania świadczeń w chwili obecnej, zgodnie z
regułami art. 19 ustawy SUS, wobec osób, co do których składkę odprowadzano w
większej wysokości. Brak korelacji między wysokością odprowadzanych składek na
ubezpieczenie społeczne a wysokością świadczenia (z pominięciem okresu opłacania
składek) w przypadku osób objętych ograniczeniem WWPW do 250% jest, zdaniem Sądu,
niezgodne z zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji).
Obywatele legitymujący się takim samym okresem ubezpieczenia mają prawo oczekiwać,
że wysokość ich świadczeń będzie zróżnicowana proporcjonalnie do WWPW, czyli będzie
pochodną od wysokości pobranych składek we wskazanym okresie czasu, co w praktyce,
ze względu na przepis art. 15 ust. 5 ustawy FUS, nie ma miejsca.
2. Prokurator Generalny w piśmie z 7 stycznia 2005 r. wniósł o stwierdzenie, że
przepis art. 15 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim dotyczy ustalenia wysokości świadczeń
osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania
ograniczenia, określonego przepisem art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), jest zgodny z art. 2
i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Prokurator Generalny stwierdził, że zmiana stanu prawnego, jaka nastąpiła od 1992
r. ma zasadnicze znaczenie dla oceny konstytucyjności kwestionowanego przepisu. Ustawa
FUS była jednym z filarów nowego, zasadniczo odmiennego systemu ubezpieczeń
społecznych, który znajduje swoje oparcie w wartościach i normach konstytucyjnych.
Obecnie Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest, mimo znaczących dotacji i pożyczek z
budżetu państwa, instytucją w założeniu samowystarczalną. W zasadniczy sposób jest to
regulacja odmienna od wcześniejszego systemu finansowania ubezpieczeń społecznych
bezpośrednio z budżetu państwa. Nie można więc dopatrywać się relewantności między
ubezpieczonymi uprzednio i obecnie, a w związku z tym naruszenia art. 32 ust. 1
Konstytucji.
Jest oczywiste, że art. 2 Konstytucji nakazuje ochronę praw nabytych, jednak
zdaniem Prokuratora Generalnego, nie doszło w niniejszym przypadku do zmniejszenia
świadczenia jeśli chodzi o jego faktyczną wysokość, a jedynie w toku przeprowadzanej
waloryzacji nie było ono podwyższane zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanej,
spodziewającej się wzrostu pobieranej renty rodzinnej bez żadnych ograniczeń WWPW.
Prokurator Generalny zwrócił ponadto uwagę, że już ustawa z 1991 r., prowadząc
do przywrócenia racjonalności i wydolności (w owym czasie) systemu ubezpieczeń
społecznych, została uznana za dopuszczalną konstytucyjnie. Prowadziła ona bowiem do
racjonalnego modyfikowania prawa nabytego, przy zachowaniu jego treści i sensu. Nie
doszło więc w niniejszej sprawie do naruszenia art. 2 Konstytucji.
Prokurator Generalny odniósł się również do naruszenia zasady proporcjonalności,
4
który to zarzut, jego zdaniem, również jest nieuzasadniony. Ponieważ poprzednio
obowiązujący system emerytalno-rentowy miał charakter w istocie zabezpieczeniowy a
wypłaty – z reguły przekraczające dochód uzyskiwany ze składek – były wykonywane z
budżetu państwa, to nie można uznać, że owa nieproporcjonalność prowadziła do
naruszenia Konstytucji, tym bardziej, że składki nie obciążały wówczas pracowników, a
świadczenia emerytalne i rentowe nie podlegały waloryzacji.
3. Marszałek Sejmu w piśmie z 10 maja 2005 r. przedstawił w imieniu Sejmu
stanowisko, że art. 15 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim dotyczy ustalenia wysokości
świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez
zastosowania ograniczenia, określonego przepisem art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze
zm.), jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Zdaniem Marszałka Sejmu, argumentacja Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
oparta jest w znacznej mierze na fragmentach uzasadnienia orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K. 14/91, i stwierdzeniu że treść art. 15 ust. 5 ustawy
FUS jest taka sama jak treść uznanego wówczas za niekonstytucyjny art. 7 ust. 6 ustawy z
1991 r. Nie może być ona traktowana w obecnym stanie prawnym jako wiążąca nie tylko
dlatego, że orzeczenie to zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami konstytucyjnymi
zostało przez Sejm odrzucone. Przede wszystkim w uprzednim i obecnym stanie
konstytucyjnym inaczej są uregulowane ustrojowe reguły zabezpieczenia społecznego. W
przepisach Konstytucji z 22 lipca 1952 r. ustawodawca zobowiązany był do coraz
pełniejszego urzeczywistniania prawa do pomocy w razie choroby lub niezdolności do
pracy poprzez m.in. rozwój ubezpieczenia społecznego (art. 70). Obecnie obowiązek
ustawowego zagwarantowania zabezpieczenia społecznego został przeniesiony na
ustawodawcę bez narzucania mu szczególnych rozwiązań w tym zakresie (art. 67
Konstytucji z 1997 r.). Nadto Marszałek Sejmu zauważył, że zaskarżony przepis jest
elementem szerokiej reformy systemu zabezpieczenia społecznego, która dostosowywała
możliwości państwa w tym zakresie do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej –
konieczności zabezpieczenia adekwatnych środków finansowych dla realizacji
konstytucyjnych praw socjalnych i jednocześnie stworzenia warunków do dalszego
rozwoju gospodarczego. Ubezpieczony musi się więc liczyć z tym, że w warunkach recesji
gospodarczej i niekorzystnego trendu demograficznego państwo może być zmuszone do
zmian w sposobie redystrybucji wpływów ze składek ubezpieczeniowych nie zawsze
zgodnie z oczekiwaniami beneficjentów systemu.
Jak podkreślił w swoim stanowisku Marszałek Sejmu, zasada ochrony praw
nabytych chroni wyłącznie oczekiwania usprawiedliwione i racjonalne, zaś jednostka musi
się liczyć z tym, że zmiana warunków społecznych i gospodarczych może wymagać zmian
regulacji prawnych, również takich, które znoszą lub ograniczają istniejące prawa
podmiotowe.
4. Prezes Rady Ministrów pismem z 12 lipca 2005 r., udzielając odpowiedzi o
skutki wiążące się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawach, o których
mowa w art. 43 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, stwierdził, że ewentualne
stwierdzenie niezgodności art. 15 ust. 5 ustawy FUS spowodowałoby roczny wzrost
wydatków na emerytury i renty o około 1,7 mld złotych i dotyczyłoby ok. 296 tys.
świadczeń (przy czym wydatki te miałyby charakter wieloletni). Wskazał ponadto, że ze
względu na deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia te musiałyby być
zrealizowane poprzez dalsze zadłużanie się FUS w bankach, bądź dotacje budżetowe i
5
powodować wzrost deficytu budżetu państwa. Podkreślił, że wyrok Trybunału
Konstytucyjnego może wywoływać istotne skutki finansowe nieprzewidziane w ustawach,
o których mowa w art. 43 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
II
Na rozprawę 24 października 2005 r. nie stawili się, mimo prawidłowego
zawiadomienia: przedstawiciel Sądu zadającego pytanie prawne oraz Sejmu. Udział
organu, który wydał akt normatywny objęty wnioskiem, w rozprawie przed Trybunałem
Konstytucyjnym jest obowiązkowy (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o
Trybunale Konstytucyjnym; Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.), jednakże niedopełnienie tego
obowiązku nie uniemożliwia przeprowadzenia rozprawy (art. 60 ust. 3 ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym). Trybunał Konstytucyjny uznając, że zachodzi szczególna sytuacja (Sejm
V kadencji nie wybrał jeszcze Marszałka, który mógłby delegować na rozprawę swojego
przedstawiciela), postanowił kontynuować rozprawę, gdyż jego pisemne stanowisko w
sprawie przekazane zostało Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz pozostałym uczestnikom
postępowania.
Wobec braku wniosków formalnych ze strony obecnego na rozprawie
przedstawiciela Prokuratora Generalnego, sędzia sprawozdawca przedstawił treść i główne
motywy pytania prawnego skierowanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach do
Trybunału Konstytucyjnego oraz treść pisemnego stanowiska Marszałka Sejmu w sprawie.
III
Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
1. Pytanie prawne Sądu odnosi się wprost do oceny konstytucyjności wskazanego
przepisu ustawy FUS w odniesieniu do uprawnień wdowy do renty rodzinnej, która to
uprawnienie nabyła w 1981 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 1968 r. o
powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6 ze
zm.; dalej: ustawa z 1968 r.).
Zagadnieniem kluczowym w rozpatrywanej sprawie jest w istocie, w odniesieniu
do uprawnienia wdowy do renty rodzinnej, zagadnienie ogólniejsze: w jaki sposób i w
jakim zakresie – w toku transformacji polskiego systemu emerytalnego – przepisy
Konstytucji mogą chronić i chronią uprawnienia emerytalno-rentowe osób, które prawo do
świadczeń nabyły na podstawie przepisów opartych na starym modelu bieżącej repartycji
składek ubezpieczeniowych poprzez budżet państwa i prawo to realizują aktualnie, w
nowym systemie ubezpieczeń społecznych, opartym na ustrojowym modelu finansowania
świadczeń na rzecz uprawnionych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tworzonego ze
składek ubezpieczonych i przy zastosowaniu rachunku ubezpieczeniowego z
uwzględnieniem bieżącej waloryzacji tych świadczeń.
2. Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest następujący.
Halina P. uzyskała świadczenie w postaci renty rodzinnej na podstawie decyzji
ZUS z 21 lipca 1981 r., wydanej na podstawie ówcześnie obowiązującej ustawy z 1968 r.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami organ rentowy wyliczył, na podstawie
przeciętnego miesięcznego zarobku zmarłego męża Haliny P., z 24 wybranych,
następujących po sobie miesięcy, rentę rodzinną, której wskaźnik wysokości podstawy
wymiaru świadczenia (WWPW) był na poziomie 498,77%. Rentę tę pobierała w
wysokości nominalnej, ustalonej przez ZUS. Sposób wyliczania świadczenia nie uległ
6
zmianie po uchwaleniu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267). Decyzją z 1 maja 1992 r. organ
rentowy, waloryzując rentę uprawnionej, ograniczył WWPW dla renty Haliny P. do 250%,
zgodnie z dyspozycją art. 7 ust. 6 ustawy z 1991 r., czego zainteresowana nie
kwestionowała, uznając to za bezprzedmiotowe z uwagi na odrzucenie przez Sejm
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K. 14/91 z 11 lutego 1992 r.
(por. wyjaśnienia z protokołu rozprawy apelacyjnej 9 czerwca 2004 r.). Po wejściu w życie
ustawy FUS, w wyniku korespondencji z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Halina
P. wystąpiła do ZUS 27 lipca 2004 r. o dokonanie waloryzacji świadczenia na podstawie
art. 17 i 19 ustawy z 1991 r., a także o jego podwyższenie do wysokości wynikającej z
WWPW równego 498,77%. Po uzyskaniu odmownych wyjaśnień ZUS, zainteresowana
wystąpiła do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z roszczeniem o zobligowanie organu
rentowego do ponownego przeliczenia przysługującego jej świadczenia według wskaźnika
WWPW w wysokości 498,77% oraz wyrównania za okres od 1 stycznia 1992 r., czyli od
wejścia w życie art. 7 ust. 6 ustawy z 1991 r. Roszczenie swoje Halina P. oparła na
przepisach art. 2, art. 32, art. 64 i art. 77 Konstytucji, uznając, że przepisy te stosuje się
bezpośrednio.
Sąd pierwszej instancji oddalił odwołanie od decyzji ZUS, zaś Sąd Apelacyjny
zwrócił się w niniejszej sprawie z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.
3. Ustawa z 1968 r., na podstawie której Halinie P. przyznano rentę rodzinną,
stanowiła w art. 17 ust. 1, że: „Podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowi przeciętny
miesięczny zarobek z okresu: 1) ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia albo 2) kolejnych 24
miesięcy zatrudnienia dowolnie wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 12 lat
zatrudnienia”.
Wysokość emerytury była określona w art. 18 ustawy z 1968 r., a wysokość renty
rodzinnej dla 1 osoby (wdowy) określał art. 38 tej ustawy. Ustawa nie przewidywała
ograniczenia wskaźnika WWPW, ale także nie przewidywała waloryzacji świadczeń.
System ten został zasadniczo utrzymany również po wejściu w życie ustawy z dnia
14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40,
poz. 267 ze zm.; dalej: ustawa z 1982 r.), która w art. 44 ust. 1 stanowiła, że: „Renta
rodzinna dla 1 osoby wynosi miesięcznie 85% podstawy jej wymiaru do kwoty 3000 zł
oraz 50% nadwyżki ponad tę kwotę”.
Ustawa z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym (Dz. U. Nr 36, poz. 206 ze zm.) dokonała nowelizacji ustawy z 1982 r.,
stanowiąc m.in.:
„Art. 16
1. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi przeciętne wynagrodzenie
wypłacone pracownikowi za okres, o którym mowa w ust. 2, zwaloryzowane w sposób
określony w ust. 3 i 4.
2. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty przyjmuje się, z zastrzeżeniem
art. 161, wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres:
1) ostatnich czterech kwartałów kalendarzowych albo
2) kolejnych 3 lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowanego z ostatnich
12 lat kalendarzowych,
licząc wstecz od roku (kwartału), w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub
rentę.
3. Ustala się kwotę wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres każdego
roku kalendarzowego (każdego kwartału kalendarzowego) oraz stosunek tej kwoty do
kwoty rocznej (kwartalnej) przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonej za dany rok
7
kalendarzowy (kwartał kalendarzowy), wyrażając go w procentach z zaokrągleniem do
setnych części procentu. Średnia arytmetyczna tych procentów stanowi wskaźnik
wysokości wynagrodzenia pracownika.
4. Zwaloryzowane przeciętne wynagrodzenie pracownika otrzymuje się, mnożąc
kwotę przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia, stanowiącą podstawę ostatniej
waloryzacji poprzedzającej kwartał, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę,
przez wskaźnik wysokości wynagrodzenia pracownika”.
Stanowiło to odstępstwo od dotychczasowej zasady nominalizmu świadczeń i
zapowiedź przejścia na nowy system, przyjmujący jako zasadę waloryzację emerytur i rent.
4. Od wejścia w życie ustawy z 17 października 1991 r., tj. od 1992 r., zostały
wprowadzone nowe zasady ustalania okresu zatrudnienia wymaganego do uzyskania
emerytury lub renty, a mianowicie:
– okres składkowy (tj. okres, za który opłacane były składki, do którego zalicza się
również okresy czynnej służby wojskowej, a także jej równorzędnych i zastępczych form
oraz pobierania zasiłku macierzyńskiego),
– okres nieskładkowy (tj. okres zwolnienia z opłacania ze składek z powodu
pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego i chorobowego, okresy po ustaniu
zatrudnienia, za które zgodnie z kodeksem pracy otrzymano odszkodowanie, nauki w
szkole wyższej pod warunkiem jej ukończenia, etc.) – do wysokości 1/3 okresu
składkowego,
– okres pracy w gospodarstwie rolnym (traktowany jako składkowy), w sytuacji
gdy ubezpieczonemu brak było wymaganego okresu do uzyskania świadczenia
emerytalnego bądź rentowego.
Podstawę wymiaru świadczenia w ramach tzw. systemu wygasającego, stanowiła
przeciętna, zwaloryzowana kwota, która stanowiła podstawę wymiaru składek z
wybranego przez zainteresowanego okresu. W tym przypadku brano pod uwagę, jako
podstawę wymiaru, 10 kolejnych lat kalendarzowych, wybranych przez
zainteresowanego (czyli najkorzystniejszych do dokonania wyliczeń) z ostatnich 20 lat.
System ten nie obejmował swoim zakresem świadczeń przyznawanych na odrębnych,
znacznie korzystniejszych zasadach, dotyczących np. górników czy pracowników
kolejowych.
Emerytura składała się z dwóch części. Pierwsza, tzw. socjalna, stanowiła 24%
kwoty bazowej, tj. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, stanowiącego podstawę ostatniej
waloryzacji emerytur i rent.
Druga część emerytury, tzw. składkowa, była obliczana od własnego
indywidualnego wynagrodzenia (dochodu), nazywanego podstawą wymiaru, w procencie
zależnym od łącznej długości posiadanego przez ubezpieczonego stażu emerytalnego.
Według ustawy naliczało się do emerytury po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok
okresów składkowych oraz po 0,7% za każdy rok okresów nieskładkowych.
Podstawę wymiaru emerytury stanowiła przeciętna zwaloryzowana kwota
wynagrodzenia lub dochodu, od której wymierzono składki na ubezpieczenie społeczne z
określonej liczby kolejnych lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z
ustawowo wyznaczonego okresu przed złożeniem wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia. Liczba lat, z których brało się wynagrodzenie za podstawę i okres, na który
one musiały przypadać, w wyjściowym 1992 r. wynosiła 3 lata z ostatnich 12 lat
kalendarzowych, zaś poczynając od 1993 r., wzrastała o 1 z każdym nowym rokiem, by
docelowo osiągnąć 10 kolejnych lat kalendarzowych z ostatnich 20 lat kalendarzowych,
jeżeli wniosek o świadczenie został zgłoszony po dniu 31 grudnia 1999 r.
Ta właśnie średnia stanowiła tzw. indywidualny wskaźnik wysokości podstawy
8
wymiaru. Ustawa ograniczyła wysokość tego wskaźnika do 250%.
Iloczyn kwoty bazowej i indywidualnego wskaźnika wymiaru stanowił podstawę
wymiaru świadczenia.
Renta rodzinna przysługuje w razie śmierci żywiciela pozostałym po nim członkom
rodziny. Renta rodzinna stanowiła jedno łączne świadczenie dla wszystkich uprawnionych.
Wdowie przysługiwała renta rodzinna, gdy wychowywała co najmniej jedno z dzieci
(wnuków lub rodzeństwa) uprawnionych do renty, które nie osiągnęły 16 roku życia, w
razie ich uczęszczania do szkoły — do 18 lat lub też, gdy opiekowała się dzieckiem
całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Natomiast prawo do
renty posiadała, gdy osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy w chwili śmierci
małżonka, a ponadto w chwili śmierci męża miała ustalone wyrokiem lub ugodą sądową
prawo do alimentów.
Renta rodzinna przysługiwała uprawnionym: 1) jeśli pracownik w chwili śmierci
był zatrudniony i 2) jeśli posiadał okres składkowy wraz z nieskładkowym nie krótszy niż
wymagany do uzyskania renty oraz wówczas, jeżeli w chwili śmierci posiadał ustalone
prawo do emerytury lub renty albo spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury
lub renty.
Osoby, którym w dniu wejścia w życie ustawy z 17 października 1991 r. o
rewaloryzacji emerytur i rent przysługiwały emerytury lub renty przyznane na podstawie
przepisów dotychczasowych, zachowały prawo do tych świadczeń z tym zastrzeżeniem, że
świadczenia podlegały rewaloryzacji polegającej na obliczeniu ich na nowo według zasad
określonych w tej ustawie. Rewaloryzacji dokonano z urzędu. Podstawę wymiaru
emerytury lub renty inwalidzkiej dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do
któregoś z tych świadczeń stanowiły: 1) dotychczasowa podstawa wymiaru świadczenia,
ale w kwocie nie większej niż 250% kwoty bazowej (tj. 1700000 zł x 2,5); albo 2)
podstawa wymiaru ustalona od początku według zasad wprowadzonych przez ustawę z 17
października 1991 r.
Wysokość emerytury została przeliczona według takiego samego schematu, według
którego liczyło się świadczenie nowo przyznawane, tj. składała się z części stałej (24%
kwoty bazowej) i części indywidualnej podstawy wymiaru. Cały posiadany staż
ubezpieczeniowy przeliczony był wskaźnikiem 1,3% podstawy wymiaru, składający się z
okresów zatrudnienia, okresów równorzędnych i zaliczalnych, a więc bez dokonywania
weryfikacji tych okresów z punktu widzenia podziału na okresy składkowe i nieskładkowe.
Wysokość świadczeń, które ustalone zostały przy zastosowaniu WWPW wyższego niż
250%, była ustalana ponownie przy zastosowaniu tego maksymalnego wskaźnika.
Emeryt lub rencista, którego świadczenie zrewaloryzowano w myśl wyżej
omówionych zasad, mógł zgłosić wniosek o ponowne obliczenie jego wysokości od
podstawy wymiaru ustalonej na zasadach określonych w ustawie z 17 października 1991 r.,
tj. z okresu kolejnych 3 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 12 lat kalendarzowych,
licząc wstecz od roku, w którym zgłosił wniosek o przyznanie emerytury lub renty
inwalidzkiej. W przypadku renty rodzinnej okres ten liczył się wstecz od roku, w którym
zmarł pracownik, po którym rentę przyznano (art. 33 ust. 1).
Ustawa zezwoliła zatem emerytom i rencistom, którym przy ustalaniu podstawy
wymiaru świadczenia uwzględniono zarobki z okresu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia i
dokonano im w 1990 r. rewaloryzacji z urzędu za pomocą wskaźnika wysokości podstawy,
obliczonego od tych zarobków, na wskazanie trzech kolejnych lat zatrudnienia, w których
ich zarobek miał najkorzystniejszą relację do przeciętnego zarobku w kraju i obliczenie
nowego wskaźnika wysokości podstawy, nie wyższego jednak niż 250%, za pomocą
którego ustalić powinno się nową, zrewaloryzowaną podstawę. Od tej podstawy wyliczano
wysokość świadczenia. Jeżeli więc wniosek był zgłoszony do 31 grudnia 1992 r.
9
podwyższenie świadczenia nastąpiło od 1 listopada 1991 r.
5. Ustawami z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, i z 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 1 stycznia 1999 r. wprowadzono kolejną
zasadniczą reformę emerytalną. Polega ona na odejściu od modelu emerytalnego
repartycyjnego, funkcjonującego w Polsce od czasów zaborów. Zreformowany system
emerytalny składa się z 3 elementów, nazywanych również filarami, przy czym:
– I filar – finansowany składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zapewnia
powszechną emeryturę w wysokości zależnej od uzyskiwanych indywidualnych
oszczędności składek na ubezpieczenie, przy zachowaniu prawa do renty rodzinnej i w
razie niezdolności do pracy renty inwalidzkiej o charakterze ubezpieczeniowym. Ma tu
nadal zastosowanie ograniczenie WWPW do 250%,
– II filar – oparty na przymusie oszczędzania na starość w prywatnym funduszu
emerytalnym, działającym na zasadach funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowym,
na zasadzie kapitalizacji wkładu uprawnionych z gwarancją jego wypłacalności przez
państwo,
– III filar – obejmuje oszczędzanie części wynagrodzenia pracowników przez jego
kapitalizację w zakładowych systemach emerytalnych, organizowanych na podstawie
umowy prywatnoprawnej przez pracodawców motywowanych do tego ekonomicznie
instrumentami podatkowymi.
Nowym systemem, wprowadzonym od 1 stycznia 1999 r., zostały objęte osoby
urodzone po 31 grudnia 1968 r., które w dniu wejścia reformy nie ukończyły 30 roku
życia. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., czyli te, które przekroczyły 50 lat, zostały
objęte systemem dotychczasowym, aż do wygaśnięcia ich świadczeń wraz z odejściem
świadczeniobiorców. Osoby urodzone między 1 stycznia 1949 r. a 1 stycznia 1969 r. miały
możliwość wyboru systemu ubezpieczeniowego.
Celem nowego systemu było stworzenie mechanizmu gromadzenia środków
finansowych łagodzących w dalszej przyszłości zwiększenie wydatków związanych z
postępującym procesem starzenia się ludności, przy ograniczeniu roli państwa. Uległa
zmianie istota emerytury, lecz pozostała jej nazwa. Przekształciła się ze świadczenia
ubezpieczenia społecznego, przysługującego na wypadek utraty zdolności do pracy z
powodu wieku, w prawo żądania, z osiągnięciem określonego wieku, wypłaty
zgromadzonych na nowych zasadach oszczędności z tytułu opłacanych składek
ubezpieczeniowych i wpłat na fundusz, w formie renty miesięcznej, skalkulowanej na
podstawie rachunku ubezpieczeniowego, czyli aktuarialnego.
Zasadnicza trudność zmiany związanej z przejściem z repartycyjnego systemu
finansowania na system kapitałowy łączyła się z okresem przejściowym, w którym
zachodzi potrzeba w ciągu życia jednej generacji ludności finansowania równoległego
dwóch systemów: dotychczasowego, istniejącego do czasu jego wygaśnięcia wskutek
śmierci uprawnionych do jego świadczeń oraz nowego, opartego na zgromadzonym na
nowych zasadach kapitale. Wynikający stąd przejściowy deficyt systemu jest pokrywany z
budżetu zwiększeniem długu publicznego, a częściowo dochodami z prywatyzacji majątku
państwowego.
Regulacje „dotychczasowe” – ustawy z 17 października 1991 r. – dotyczą również
renty rodzinnej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z 1968 r. i zrewaloryzowanej w
1991 r., będących przedmiotem badania konstytucyjności w niniejszej sprawie.
6. Problem oceny konstytucyjności powołanej ustawy z 17 października 1991 r.
oraz jej art. 7 ust. 6 wprowadzającego do systemu emerytalno-rentowego, ograniczenia
WWPW do 250%, pod rządami art. 70 przepisów konstytucyjnych z 1952 r., był
10
przedmiotem debaty na posiedzeniu Sejmu RP 23 kwietnia 1992 r., przy rozpatrywaniu
przez Sejm orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 1992 r. (stenogram z 13
posiedzenia Sejmu RP I kadencji dot. rozpatrzenia sprawozdania Komisji Ustawodawczej
o orzeczeniu K 14/91).
W toku debaty podkreślono wówczas, że ustawa z 17 października 1991 r.
przywracała znaczenie okresów składkowych jako podstawy uprawnień oraz silnie
uzależniała wysokość należnych świadczeń od długości tych okresów, wbrew regulacjom z
poprzednich lat, które w zasadzie nie wiązały wymiaru świadczeń z długością okresu
łożenia na ubezpieczenie. Przyjęta przez Sejm ustawa, zmieniając zasady wymiaru
świadczeń, w połączeniu z mechanizmem ich bieżącej waloryzacji, ukształtowała
wysokość świadczeń mierzoną w relacji do przeciętnego wynagrodzenia na poziomie
wyższym niż kiedykolwiek w przeszłości. Globalny skutek wprowadzonych ustawą zmian
zamykał się wzrostem wypłat na emerytury i renty w kwocie 1,2 bln (ówczesnych) zł w
skali miesiąca, przy czym 2/3 tej kwoty wymagało dodatkowego dofinansowania z budżetu
państwa. Liczba osób, których świadczenia zostały objęte rewaloryzacją, wyniosła 6015
200. W wyniku tej operacji 4009600 osób, czyli 66,7% emerytów i rencistów otrzymało
podwyżkę. Spośród emerytów podwyżkę otrzymało 1887800 osób, tj. 72,8% tej populacji,
a w wyniku wprowadzenia tzw. kwoty gwarantowanej, wynoszącej 1 mln zł, dalszych
1163200 osób zachowało prawo do świadczeń w dotychczasowej wysokości. Obniżka
wypłat świadczeń dotknęła tylko 2,9% osób pobierających renty rodzinne. W 1992 r.
wysokość kwoty gwarantowanej wzrosła do 1400 tys. zł. W wyniku rewaloryzacji
zmniejszył się odsetek świadczeń niskich, wzrosła liczba świadczeń na średnim poziomie,
odsetek emerytur i rent powyżej 2,5 mln zł zmniejszył się o 1,3%.
Oceniając skutki finansowe reformy zaprezentowano stanowisko, że przyjęcie
zasad wymiaru obowiązujących przed rewaloryzacją (a więc i zniesienie progu WWPW w
wysokości 250%), niosłoby za sobą skutek finansowy dodatkowych wypłat w kwocie 28
bln zł, co, przy braku źródeł jego pokrycia, spowodowałoby katastrofę finansów
publicznych państwa. Średnia wysokość świadczenia emerytalnego przekraczałaby
przytem 90% średniego wynagrodzenia, z wszystkimi możliwymi skutkami społecznymi
takiego stanu rzeczy. Pogłębienie recesji i wzrost cen na dłuższy czas zatrzymałoby
reformę systemu ubezpieczeń społecznych i zagroziło funkcjonowaniu sektora
publicznego. Tak znaczne dodatkowe koszty nie mogłyby zostać sfinansowane poprzez
zmniejszenie innych wydatków i zaistniałaby konieczność zwiększenia deficytu budżetu
państwa (patrz: stenogram posiedzenia Sejmu I Kadencji).
Sejm podzielił stanowisko Rządu, uznając, że ustawa z 17 października 1991 r. w
uchwalonej wersji uczyniła zadość konstytucyjnym zasadom sprawiedliwości społecznej i
równości wobec prawa. Uznał, że zrealizowała ona założony cel: rewaloryzację emerytur i
rent, likwidację tzw. starego portfela, czyli świadczeń zróżnicowanych pod względem
wysokości w zależności od daty ich przyznania. Formułę równości wobec prawa i
sprawiedliwości zrealizowano w taki sposób, aby nie dopuścić do patologii w strukturze
dochodów ludności kraju, aby dochody rodzin biernych zawodowo, niepracujących, nie
przewyższyły dochodów w rodzinach pracujących, oraz by obciążenia składkowe na rzecz
ubezpieczeń utrzymać na poziomie możliwym do przyjęcia przez ludzi czynnych
zawodowo. Zrealizowała też zasadę sprawiedliwości społecznej przez sposób
różnicowania indywidualnych świadczeń w zależności od stażu pracy i wysokości
zarobków, a nie daty przejścia na emeryturę lub uzyskania renty.
7. Sąd zadający pytanie prawne dopatruje się naruszenia zasad demokratycznego
państwa prawnego i równości (art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji) w ograniczeniu przez
ustawodawcę wysokości świadczenia emerytalnego bądź rentowego przy maksimum 250%
11
WWPW, co – zdaniem Sądu – pogarsza warunki uzyskania emerytur lub rent osób, które
nabyły prawo do tych świadczeń na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
(przed wejściem w życie ustawy z 17 października 1991 r.), a które nie przewidywały
ograniczenia wysokości opłacanych przez pracodawcę składek do trzydziestokrotności
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nie podnosi natomiast
zarzutu niezgodności kwestionowanego przepisu art. 15 ust. 5 ustawy o FUS z art. 67 ust.
1 i 2 Konstytucji.
8. Tymczasem od wejścia w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. prawo
obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na
inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego reguluje art. 67 ust. 1 Konstytucji,
który to przepis nie ustanawia bezpośrednio warunków nabycia, trwania i utraty prawa do
ubezpieczenia społecznego, odsyłając w tej materii do ustawy.
Trybunał przypomina swe wcześniejsze wypowiedzi, że jest powołany do oceny
kontrolowanych przepisów prawnych z punktu widzenia ich zgodności z przepisami
mającymi wyższą rangę w hierarchicznie skonstruowanym systemie prawnym. Poza jego
kompetencją jest sfera objęta swobodą przysługującą organom władzy ustawodawczej,
której członkowie ponoszą odpowiedzialność polityczną przed wyborcami oraz ocena, czy
ustawodawca znalazł najbardziej słuszne i celowe rozstrzygnięcie normowanej kwestii. To
do ustawodawcy należy wybór rozwiązań, które uważa za optymalne z punktu widzenia
potrzeb obywateli i wymogów rozwoju gospodarczego kraju. Kolejne ustawy mogły więc
modyfikować wcześniej przyjęte rozwiązania, także w zakresie zabezpieczenia
społecznego (np. orzeczenie TK z 11 lutego 1992 r., sygn. K. 14/91, OTK w 1992 r., cz. I,
poz. 7, oraz wyroki TK z 20 grudnia 1999 r., sygn. K. 4/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 165 i
z 22 czerwca 1999 r., sygn. K. 5/99, OTK ZU nr 5/1999, poz. 100). Aktualnie przepisy
konstytucyjne nie zawierają nakazu, jak wcześniejsze przepisy konstytucyjne, „rozwoju
ubezpieczenia społecznego”, co poszerza możliwości dokonywania zmian przez
ustawodawcę. W obecnym stanie konstytucyjnym zwerbalizowaną wartością
konstytucyjną stała się również konieczność zachowania równowagi finansów publicznych
(art. 216 i art. 220 ust. 1 Konstytucji), przy zastrzeżeniu, że „ustawowa realizacja
konstytucyjnego prawa socjalnego nie może jednak nigdy uplasować się poniżej minimum
wyznaczonego przez istotę danego prawa” (wyrok z 8 maja 2000 r., sygn. SK 22/99, OTK
ZU nr 4/2000, poz. 107). Zwiększenie lub ograniczenie wydatków na realizację praw
socjalnych musi odbywać się w zgodzie z regułami określonymi przez Konstytucję, z
zastrzeżeniem, że ustawa musi gwarantować świadczenia odpowiadające co najmniej
minimum, określonemu jako zabezpieczenie podstawowych potrzeb (zob. orzeczenia TK z
19 listopada 1996 r., sygn. K. 7/95, OTK ZU nr 6/1996, poz. 49 i z 17 lipca 1996 r., sygn.
K. 8/96, OTK ZU nr 4/1996, poz. 32, oraz wyrok z 4 grudnia 2000 r., sygn. K. 9/00, OTK
ZU nr 8/2000, poz. 294).
Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że treść art. 67 ust. 1 Konstytucji stanowić
może argument za możliwością ograniczenia ochrony praw nabytych do ekspektatyw
maksymalnie ukształtowanych, wskazując, że do ustawodawcy należy wybór rozwiązań
optymalnych z punktu widzenia potrzeb obywateli i zapewnienia rozwoju gospodarczego
kraju, pod warunkiem, że nie dojdzie przy tym do naruszenia istoty prawa do
zabezpieczenia społecznego. Zasada zachowania praw słusznie nabytych nie ma bowiem
charakteru absolutnego. Odstępstwa od niej mogą być – jak to stwierdził Trybunał –
uzasadnione szczególnymi okolicznościami, sytuacjami wyjątkowymi, gdy ze względów
obiektywnych istnieje potrzeba dania pierwszeństwa innej wartości chronionej bądź
znajdującej swoje oparcie w Konstytucji. Wyjątkowość tych okoliczności nakazuje
dokonanie oceny w każdej sytuacji z osobna, jako że trudno jest tu ustalić uniwersalną w
12
tej mierze regulację (por. wyroki TK: z 13 czerwca 2000 r., sygn. K. 15/99, OTK ZU nr
5/2000, poz. 137, oraz z 22 czerwca 1999 r., sygn. K. 5/99, OTK ZU nr 5/1999, poz. 100).
Ustawodawca, stojąc przed wyborem różnych wartości może wypowiedzieć się na
rzecz tej, którą uzna za cenniejszą. Wybór taki jest obowiązkiem Sejmu, co nie wyklucza
oceny przez Trybunał zgodności jego wyboru z Konstytucją. Konsekwencje decyzji
ustawodawcy może wzmacniać założenie racjonalności jego działania oraz przysługujące
przepisom ustawy domniemanie ich zgodności z Konstytucją. Zakres ochrony ekspektatyw
może być wreszcie uzależniony od zakresu wprowadzanych przez ustawodawcę zmian:
modyfikację dotychczasowych uprawnień emerytalnych i rentowych może uzasadniać
kompleksowa i gruntowna zmiana systemu, w którym uprawnienia te są realizowane
(wyrok TK z 14 listopada 2000 r., sygn. K. 7/00, OTK ZU nr 7/2000, poz. 259).
9. Rozpatrując podniesiony w pytaniu prawnym Sądu zarzut niezgodności art. 15
ust. 5 ustawy o FUS z art. 2 Konstytucji wskazać należy, że zarzut ten należy oceniać w
płaszczyźnie regulacji Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., która wskazuje wyraźnie, że
każdemu przysługuje prawo do zabezpieczenia społecznego w ramach określonych w
ustawie (art. 67 Konstytucji). Zakres ochrony konstytucyjnej dotyczy więc „minimalnego
standardu wymagań”, które ustawodawca musi uwzględnić, aby norma konstytucyjna
wyrażona w art. 67 nie została pozbawiona „materialnej” treści. W tym zakresie ma on
swobodę w wyborze metod i rozwiązań, które służyć mają celowi określonemu w art. 67
Konstytucji (sygn. SK 22/99). Inne regulacje konstytucyjne obowiązywały – jak już
wspomniano – pod rządami utrzymanych w mocy przepisów Konstytucji z 1952 r., których
art. 70 przewidywał „coraz pełniejsze” urzeczywistnianie prawa do pomocy w razie
choroby lub niezdolności do pracy, co mogło ograniczać możliwości ustawodawcy do
korygowania wcześniej przyznanych uprawnień emerytalnych i rentowych. Odniesienie się
przez Sąd zadający pytanie prawne, w roku 2004 r., do tez orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K. 14/91, dotyczącego art. 7 ust. 6 ustawy z 17
października 1991 r., poddanego w 1991 r. kontroli konstytucyjności z wzorcem
wywiedzionym z art. 70 przepisów konstytucyjnych z 1952 r. wymaga weryfikacji w
oparciu o regulacje ustanowione w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
Zasada sprawiedliwości społecznej na gruncie ubezpieczeń społecznych uzasadnia
takie zróżnicowanie prawa do emerytur i rent, które wynika z wkładu pracy mierzonego
wysokością wynagrodzenia i związanej z tą wysokością składki na ubezpieczenia
społeczne oraz długością okresu zatrudnienia, z korektą na rzecz uwzględnienia
redystrybucyjnej funkcji ubezpieczeń społecznych. Sprzeczne z zasadą sprawiedliwości
jest, co podkreślał wielokrotnie Trybunał (orzeczenie TK z 5 listopada 1997 r., sygn. K.
22/97, OTK ZU nr 3-4/1997, poz. 41), zarówno nieuzasadnione merytorycznie
faworyzowanie, jak i dyskryminowanie określonych grup podmiotów. W tym zakresie
argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu pytania prawnego Sądu nie uwzględnia, że
ograniczenie WWPW zostało wprowadzone w 1991 r. jako element szerokiej reformy
systemu zabezpieczenia społecznego. Pod rządami wówczas obowiązujących przepisów
odprowadzane składki na ZUS obciążały pracodawcę, stanowiąc swego rodzaju podatek
celowy od zatrudnienia. Ich wysokość i pobór nie wpływały na obniżenie bieżących
dochodów pracownika, ani też nie tworzyły jego indywidualnego funduszu emerytalnego.
Środki ze składek były wykorzystywane przez budżet państwa i ZUS na bieżące
sfinansowanie emerytur i rent osób, które wcześniej nabyły prawo do tych świadczeń.
Ubezpieczeni aktywni zawodowo objęci ubezpieczeniem mogli liczyć na sfinansowanie
ich świadczeń w przyszłości ze składek pobieranych przez budżet w przyszłości z tytułu
zatrudnienia kolejnych pokoleń ich następców. Cechą obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych była wówczas ich redystrybucyjność, zgodna z zasadą solidarności
13
ubezpieczonych. Silna ochrona prawna świadczeń emerytalno-rentowych i gwarancje
budżetu państwa miały gwarantować minimum bezpieczeństwa socjalnego
świadczeniobiorcom, przy generalnie niskim poziomie tych świadczeń oraz wzrastających
kosztach utrzymania.
Ustawodawca wprowadził w 1991 r. i w 1998 r. nowe, bardziej elastyczne
rozwiązania prawne, które zapewnić miały, zgodnie ze wskazaną przez Sąd pytający
zasadą solidarności, utrzymanie na możliwie wysokim poziomie, waloryzowanych
świadczeń socjalnych dla otrzymujących je dotychczas osób z jednoczesnym
wprowadzeniem nowych metod zabezpieczenia socjalnego dla przyszłych emerytów i
rencistów.
Trybunał Konstytucyjny przypomniał wyżej, w pkt 6 uzasadnienia, warunki
społeczno-ekonomiczne i sytuację finansów publicznych Polski w czasie, kiedy uchwalana
była ustawa z 1991 r. i jej artykuł 7 ust. 6, wprowadzający ograniczenie WWPW do 250%.
Aktualnie obowiązuje objęty pytaniem Sadu Apelacyjnego w Katowicach art. 15
ust. 5 ustawy o FUS, utrzymujący nadal górną granicę WWPW na poziomie 250%. Z
przedstawionych Trybunałowi 12 lipca 2005 r. szacunkowych wyliczeń ZUS wynika, że
ewentualne zniesienie tego ograniczenia spowodowałoby, w skali wieloletniej, roczny
wzrost wydatków na emerytury i renty o ok. 1,7 mld złotych, obejmując ok. 296 tys.
świadczeń. Dodatkowe wydatki obecnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na
świadczenia emerytalno-rentowe nie mogłyby być pokryte ze składek na ubezpieczenie
społeczne, gdyż Fundusz każdego roku i tak wymaga dofinansowania z budżetu państwa
zwłaszcza na pokrywanie wypłat świadczeń z tytułu emerytur i rent przyznanych na
podstawie „przepisów dotychczasowych”. Deficyt Funduszu musiałby zatem ulec
dalszemu istotnemu powiększeniu, niezbędne byłyby dodatkowe dotacje budżetowe na
wypłatę świadczeń albo dalsze zadłużanie FUS w bankach, co w efekcie wpłynęłoby na
wzrost deficytu finansów publicznych.
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znajduje aprobatę teza, że każdy
podmiot, a więc i ubezpieczony musi liczyć się z tym, że zmiana warunków społecznych
lub gospodarczych może wymagać zmiany obowiązującego prawa, w szczególności
obejmuje również ryzyko niekorzystnych zmian systemu prawnego na przyszłość (np.
wyrok TK z 24 lutego 2004 r., sygn. K 54/02, OTK ZU nr 2/A/2004, poz. 10), zwłaszcza
gdy istnieje obiektywna konieczność dania pierwszeństwa innym wartościom chronionym
bądź znajdującym swoje oparcie w Konstytucji.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, rozważana regulacja spełniała i spełnia
konstytucyjne wymagania co do swojej niezbędności i zapewnienia bezpieczeństwa
prawnego bezpośrednio zainteresowanym oraz znajduje swoje oparcie we wskazanych
wyżej wartościach art. 2 Konstytucji.
Wskazany przez Sąd pytający jako wzorzec kontroli art. 2 Konstytucji, statuujący
Rzeczpospolitą jako państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości
społecznej powinien być w niniejszej sprawie odczytywany także na płaszczyźnie dobra
wspólnego (art. 1 Konstytucji) oraz wskazanej w preambule Konstytucji zasady
solidarności, które nakazują patrzyć na system nie tylko w świetle interesów
jednostkowych, ale i ogółu.
Ustawodawca realizując ideę solidarności zbiorowej, dotyczącej ogółu osób
objętych ubezpieczeniem oraz wszystkich korzystających z systemu finansowanego przez
FUS, miał prawo kierować się przy uchwalaniu kwestionowanego przez Sąd art. 15 ust. 5
ustawy o FUS, także przesłankami wpływającymi na wydolność systemu, finansowanego
ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz z dotacji państwa. Obecna konstrukcja
ubezpieczenia (także związana z zasadą solidarności) powoduje przekazywanie
pobieranych z tytułu ubezpieczenia składek zarównano rzecz funduszy przyszłych
14
emerytur osób objętych bieżącym obowiązkiem ubezpieczeniowym jak i aktualnych
beneficjentów systemu.
Przypomnienia i podkreślenia wymaga stanowisko Trybunału Konstytucyjnego
wyrażone w wyroku w sprawie o sygn. K. 5/99. Trybunał potwierdził tam, że celem
uchwalenia ustawy o FUS było utworzenie stabilnego systemu emerytalno-rentowego w
warunkach niekorzystnych trendów demograficznych, prowadzących do wzrostu liczby
świadczeniobiorców przy jednoczesnym spadku liczby płatników składek, a sama reforma
znajduje oparcie w wartościach i normach konstytucyjnych. Ma ona na celu
urzeczywistnienie prawa do zabezpieczenia społecznego w obecnych warunkach
demograficznych i gospodarczych. Realizacja wartości znajdujących się u podstaw tego
prawa może usprawiedliwiać poświęcenie ich części znajdujących się u podstaw ochrony
praw nabytych dla stworzenia efektywnego systemu emerytalno-rentowego, opartego – w
założeniu – na jednolitych zasadach dla wszystkich ubezpieczonych, co nie byłoby możliwe
bez ograniczenia niektórych uprawnień gwarantowanych w poprzednio obowiązującym
systemie emerytalno-rentowym. Tym samym jest zgodna z art. 2 Konstytucji.
10. W świetle ustabilizowanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, z
zasady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji, wynika nakaz jednakowego
traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty
prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny
być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno
dyskryminujących jak i faworyzujących. Wynika stąd w szczególności, że prawodawca
przyznając jednostkom określone uprawnienia, nie może określać kręgu osób
uprawnionych w sposób dowolny. Musi on przyznać dane uprawnienie wszystkim
podmiotom charakteryzującym się daną cechą istotną. Jednocześnie zasada równości
zakłada odmienne traktowanie tych podmiotów prawa, które nie posiadają wspólnej cechy
istotnej (por. wyroki: z 20 października 1998 r., sygn. K. 7/98, OTK ZU nr 6/1998, poz.
96, oraz z 21 czerwca 2001 r., sygn. SK 6/01, OTK ZU nr 5/2001, poz. 121, s. 681).
Kontrola konstytucyjności ustawy dokonywana przez Trybunał z inicjatywy Sądu
zadającego pytanie prawne ma charakter konkretny. Pytanie dotyczy bowiem, zgodnie z
art. 193 Konstytucji, kwestii, od których zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed
sądem. W badanym przypadku dotyczy prawnej regulacji wysokości przyznanej Halinie P.
w dniu 21 lipca 1981 r. renty rodzinnej po zmarłym mężu, na podstawie przepisów ustawy
z 21 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu pracowników i ich rodzin oraz jej
obecnej wysokości wynikającej z przeliczenia tej renty w oparciu o zakwestionowany
przez sąd przepis art. 15 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Renty rodzinne oraz emerytury ustalone na podstawie przepisów ustawy z 1968 r.
opierały się na ich wyliczeniu od zarobków osób ubezpieczonych – w tym przypadku –
zmarłego męża z wybranych kolejno 24 miesięcy, gdy były one najwyższe, oraz na ich
wypłacaniu przez ZUS w nominalnej wysokości orzeczonej renty bez względu na zmiany
cen i zarobków w przyszłości. W konsekwencji świadczenia te, określane potocznie
„świadczeniami starego portfela” były – w dłuższym przedziale czasowym – w stosunku
do tych samych kategorii osób głęboko zróżnicowane. O ich wysokości decydowały nie
cechy podmiotowe uprawnionych i wysokość ich zarobków a data – rok, w którym dana
osoba uzyskała prawo do świadczenia z ZUS. Rozwiązania ustawy z 1968 r., w warunkach
postępującej inflacji, dyskryminowały w istocie osoby, którym świadczenia przyznano
wcześniej, a faworyzowały emerytów i rencistów uzyskujących świadczenia później, gdy
podstawa obliczenia ich świadczeń stawała się wyższa w związku z ogólnym wzrostem
płac. Sytuacja ta stała się szczególnie dramatyczna na przełomie lat 80 i 90, gdy załamaniu
15
procesów gospodarczych w Polsce towarzyszyła gwałtowna inflacja i spadek wartości
pieniądza. Incydentalną ustawą z 24 maja 1990 r. znowelizowano wprawdzie przepisy o
zaopatrzeniu emerytalnym wprowadzając powszechną ich waloryzację (art. 1 pkt 5
ustawy), ale nie zniwelowało to narosłych w przeszłości dysproporcji i nie stworzyło
przeszkody w ich pogłębianiu.
Ustawą z 17 października 1991 r. wprowadzono jednolite zasady ustalania i
waloryzacji emerytur i rent dla wszystkich uprawnionych do tych świadczeń, bez względu
na datę ich przyznania, podwyższając ogólny poziom świadczeń emerytalno-rentowych i
wielkość nakładów publicznych na ten cel, z równoczesnym ograniczeniem WWPW do
250% – co Trybunał poddał analizie w punkcie 4 uzasadnienia.
Po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., ustawa o FUS,
wprowadzająca zasadniczą reformę systemu, utrzymała w mocy i powtórzyła ograniczenie
WWPW do 250% w art. 15 ust. 5 ustawy, którego konstytucyjność zakwestionował Sąd
zadający pytanie prawne. Wbrew podniesionym zastrzeżeniom Trybunał Konstytucyjny
stwierdza, że wprowadzone ustawą w rozpatrywanym zakresie jednolite regulacje prawne
w stosunku do wszystkich uprawnionych i jednakowe mechanizmy traktowania wszystkich
świadczeniobiorców pod rządami nowej ustawy, bez względu na czas powstania ich prawa
do świadczeń i z likwidacją skutków „starego portfela” i bieżącą waloryzacją świadczeń,
są zgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Mając powyższe na uwadze Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.
Download