Kiedy dusza choruje a ciało mówi. Kiedy ciało choruje a dusza cierpi.

advertisement
PSYCHOLOGIA ZDROWIA I
CHOROBY.
KIEDY DUSZA CHORUJE A CIAŁO MÓWI.
KIEDY CIAŁO CHORUJE A DUSZA CIERPI.
Związki ciała i psychiki w psychosomatyce.
CO JUŻ WIEMY?
Psychologia zdrowia i jej historia
 Model biopsychospołeczny
 Związki z innymi dziedzinami
 Zdrowie i jego wyznaczniki
 Wymiary zdrowia
 Model Ogińskiej-Bulik (2008) – osobowość –
stres i radzenie sobie – zachowania
zdrowotne – zdrowie – satysfakcja z życia

CO JUŻ WIEMY?
Zasoby osobiste
 Psychologia pozytywna
 Jak dbać o zdrowie
 Czynniki sprzyjające chorobie

Osobowościowe czynniki ryzyka
 Sytuacyjne czynniki ryzyka
 Behawioralne czynniki ryzyka

Osobowość wieńcowa
 Zespół psychosomatyczny

CO JUŻ WIEMY?
Skala wydarzeń życiowych
 Stres i jego wpływ na stan fizyczny organizmu
 Skutki długotrwałego działania stresu
 Psychoneuroimmunologia
 Wzór zachowania A, B i C
 Wieloczynnikowe uwarunkowania chorób
psychosomatycznych
 Czynniki wpływające na odporność

PLAN SEMINARIUM
Zależności psychosomatyczne
 Zaburzenia pod postacią somatyczną
 Zależności somatopsychiczne

KIEDY DUSZA CHORUJE A CIAŁO MÓWI
Dusza / psyche / psychika
 Wzór zachowania (A, B, C, D)
 Sytuacyjne czynniki ryzyka
 Osobowościowe i temperamentalne
uwarunkowania
 Poznawcze wzory percepcyjne
 Wzory reagowania emocjonalnego
KIEDY DUSZA CHORUJE A CIAŁO MÓWI
Soma / ciało / organizm
 Wzory reagowania wegetatywno –
somatycznego
 Zwiastuny choroby
 Choroba
ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE
(LUBAN-PLOZZA I INNI, 1992)
1. Objawy konwersyjne
Wtórne reakcje somatyczne w
konfliktu nerwicowego
 Charakter symboliczny objawów
 Dotyczą narządów ruchu i zmysłów

następstwie
2. Objawy czynnościowe
Objawy somatyczne dotyczące układu sercowonaczyniowego, przewodu pokarmowego, układu
ruchu, układu oddechowego lub moczowopłciowego
 Bez uszkodzenia tkanki
 Zmiany towarzyszące emocjom jako zaburzenia
czynności ciała

ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE
(LUBAN-PLOZZA I INNI, 1992)
3. Zaburzenia psychosomatyczne:
U
podstaw pierwotna fizyczna reakcja na
sytuację konfliktową lub stres
 Reakcji
towarzyszą uchwytne zaburzenia
morfologiczne i zmiany organiczne
 Dolegliwości fizyczne nasilane przez sytuacje
emocjonalne
KLASYFIKACJA
ENGELA (1967)I HEIMA (1966)
1.
Zaburzenia
psychogenne
– zjawiska
pierwotnie psychiczne, które nie dotyczą
ciała lub dotyczą tylko w wyobrażeniu



2.
Objawy konwersyjne
Reakcje hipochondryczne
Reakcje na zaburzenia psychopatologiczne
Zaburzenia psychofizjologiczne – reakcje
somatyczne wyzwalane przez czynniki
psychiczne


Objawy fizjologiczne towarzyszące emocjom i stanom
afektywnym
Zaburzenia organiczne nasilane przez stres
KLASYFIKACJA
ENGELA (1966)I HEIMA (1966)
3. Zaburzenia psychosomatyczne
 Początek
choroby w każdym wieku
 Czynnikiem wyzwalającym stres psychiczny
 Uderza niezachwiany stan psychiki
4. Zaburzenia somatopsychiczne – reakcje
psychiczne na zaburzenia somatyczne
REAKCJA PSYCHOSOMATYCZNA
Zawroty głowy po nagłej ucieczce
 Urata apetytu po stracie kogoś bliskiego
 Bicie serca na widok ukochanej osoby

KAŻDY DOŚWIADCZA REAKCJI
PSYCHOSOMATYCZNYCH - NIE SĄ
WARUNKIEM WYSTĄPIENIA ZABURZEŃ
PSYCHOSOMATYCZNYCH
PRZYPADEK W SZPITALU W BALTIMORE
W 1976 roku oszalała z przerażenia młoda kobieta
zgłosiła się do szpitala w Baltimore na kilka dni przed
swoimi 23. urodzinami błagając o pomoc. Kobieta i
dwie inne dziewczynki, córki różnych matek, urodziły
się w piątek 13. pod opieką akuszerki która rzuciła na
nie klątwę. Pierwsza miała umrzeć przed 16.
urodzinami, druga przed 21. a trzecia przed 23.
PRZYPADEK W SZPITALU W BALTIMORE
Pierwsza zginęła w wypadku samochodowym przed
ukończeniem 16 lat, druga została zastrzelona w 21.
urodziny w klubie nocnym. Trzecia z nich oczekiwała
w panice na swoją śmierć. Z pewnym sceptycyzmem
została
przyjęta
Następnego
dnia,
do
dwa
szpitala
dni
na
przed
obserwację.
swoimi
23.
urodzinami znaleziono ją martwą w łóżku szpitalnym.
PRZYPADEK W SZPITALU W BALTIMORE.
JAK WYJAŚNIĆ ZDARZENIE?
1.
2.
3.
4.
Nagła śmierć z powodu dysfunkcji układu
krążenia
Niewydolność serca z powodu jego pierwotnej
słabości lub silnego stresora
Epizod sercowy jako rezultat uszkodzenia
mięśnia sercowego w wyniku przewlekłego
stresu
Artymia serca – zaburzenie rytmu serca w
wyniku trzepotania czyli bardzo wysokiego
tempa uderzeń serca lub w wyniku migotania
czyli nieskoordynowanych uderzeń serca
DEFINICJA
MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA:
Wg WHO choroba psychosomatyczna – ostry lub przewlekły
uraz psychiczny jest
czynnikiem powstania (jadłowstręt
psychiczny, wymioty nawykowe, łysienie
plackowate)
 Jedynym
 Podstawowym,
ale nie jedynym czynnikiem
(choroba wrzodowa, nadciśnienie tętnicze)
 Istotnie
znaczącym czynnikiem zaostrzenia
objawów (cukrzyca, łuszczyca)
CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE A OSOBOWOŚĆ
A. Określony typ osobowości sprzyja rozwojowi
określonej choroby psychosomatycznej
B. Określony zespół objawów predysponuje do chorób
psychosomatycznych
C. Każda choroba psychosomatyczna jest raczej rezultatem
zależności: sytuacja trudna – stres psychologiczny –
ujawnienie choroby, niż jakichkolwiek cech
osobowości
ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE
(LUBAN-PLOZZA I INNI, 1992)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Astma oskrzelowa
Nadciśnienie
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Reumatoidalne zapalenie stawów
Neurodermatitis
Choroba wrzodowa dwunastnicy
Anoreksja
ZWIĄZKI PSYCHOFIZJOLOGICZNE LEŻĄCE U
PODSTAW CHORÓB PSYCHOSOMATYCZNYCH
1.
Odruch warunkowy
2.
Reakcje alarmowe
3.
Stres
ODRUCH BEZWARUNKOWY




Nabyte odruchy, które umożliwiają przystosowanie
się do świata zewnętrznego
Badania u świnek morskich (Petzold, Reindell,
1977) – wywoływanie napadów astmy poprzez
podawanie histaminy przy jednoczesnym sygnale
dźwiękowym, który następnie sam był zdolny do
wywołania napadów
Schaefer (1976) – emocje wywołane przez
sytuacje prowokują wydzielanie się soków
żołądkowych, co w rezultacie może doprowadzić
do powstania wrzodów
Czynnikiem sprawczym zmiany patologicznej –
sposób reagowania na daną sytuację przez osobę
REAKCJE ALARMOWE



W stanach zagrożenia organizmy żywe wykazują
gotowość do walki lub ucieczki (Cannon, 1934) –
stymulacja układu współczulnego
Wzrost
poziomu
adrenaliny
i
noradrenaliny
(aktywacja podwzgórza)
Objawy somatyczne:





Wzmożenie akcji serca
Wzrost ciśnienia krwi
Wzrost poziomu cukru we krwi
Wzrost napięcia mięśni szkieletowych
Zmniejszenie dopływu krwi do skóry i mięśni
REAKCJE ALARMOWE
Dłuższy czas trwania stanu zagrożenia –
wyczerpanie zasobów organizmu
 Potencjalne zagrożenie zdrowia

STRES

Selye (1946, 1950) :
„niespecyficzna reakcja organizmu, powstająca w
odpowiedzi
na
działanie
bodźców
szkodliwych
(stresorów)”

Stadia:
1.
2.
3.
Stadium reakcji alarmowej – mobilizacja sił
Stadium odprężenia – przystosowanie do
stresora
Stadium wyczerpania – długi okres trwania
silnego stresora
STRES

Zmiany fizjologiczne
stadiach:
1.
2.
3.
w
poszczególnych
Spadek ciśnienia krwi, spadek ciepłoty ciała
Wzrost ciśnienia krwi, wzrost ciepłoty krwi
Wzrost ogólnego pobudzenia organizmu,
rozregulowanie funkcji fizjologicznych, spadek
zdolności obronnych (w skrajnych przypadkach
zmiany mogą prowadzić do śmierci)
CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE.
ASTMA OSKRZELOWA.
Powiązana z chorobami skóry – atopowa
(alergiczna) i nieatopowa (zakażenia, wysiłek
fizyczny)
 Połączenie
licznych,
wzajemnie
zazębiających się czynników organicznych i
emocjonalnych
 Problemy emocjonalne - tłumienie własnych
emocji dotyczących bliskich relacji
 Przykład:


Osoba uczulona na pyłek kwiatów zacznie kichać
na widok sztucznych kwiatów
(Luban-Plozza i inni, 1995)
CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE.
ZESPÓŁ HIPERWENTYLACJI.
Zaburzenie
emocjonalne,
w
którym
szybkiemu
i
głębokiemu
oddechowi
(świadomemu
lub
nieświadomemu)
towarzyszy uczucie braku powietrza i
duszność lub ucisk w klatce piersiowej
 Towarzyszące objawy sercowo-naczyniowe i
bóle brzucha
 Cechy
lękowe z napadami paniki mechanizm błędnego koła:


Czynnik spustowy / hiperwentylacja/niedobór
CO2/zasadowica/skurcz
oskrzeli/wrażenie
duszenia się/ lęk/hiperwentylacja itd..
(Luban-Plozza i inni, 1995)
CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE.
CHOROBY NACZYŃ I SERCA.

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy



Choroba niedokrwienna serca



Patologiczne unerwienie autonomiczne przedsionków serca połączone z
wysokim napięciem emocjonalnym
Pacjenci z tłumioną wrogością i wybuchami agresji
Połączenie czynników somatycznych (cholesterol, nadciśnienie, cukrzyca,
otyłość, palenie, brak wysiłku fizycznego) i psychicznych (wzór
zachowania A)
Bezpośrednią przyczyną zawału – zwężenie tętnicy wieńcowej i powstanie
zakrzepu
Nadciśnienie samoistne



Zależne od warunków środowiska, które mogą powodować
tendencje do utrwalania zwyżkowania ciśnienia
Trudności z wyrażaniem emocji, powściągliwość w wyrażaniu
negatywnych i pozytywnych emocji
Brak skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem
(Luban-Plozza i inni, 1995)
CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE.
JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY (ANOREKSJA)

Zaburzenia odżywiania powstające na bazie
celowej utraty wagi zaburzeń emocjonalnych:
Brak łaknienia – zmniejszenie masy ciała
 Zaburzenia endokrynne
 Zaburzenie obrazu własnego ciała (także jako
kobiety)
 Perfekcjonizm
 Próby kontroli własnego świata i radzenia sobie z
trauma
 Lęk przed przybraniem na wadze
 Zaburzony krytycyzm dotyczący sytuacji
(Luban-Plozza i inni, 1995)

CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE.
JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY (ANOREKSJA)

Zmiany fizyczne i psychiczne u osób
chorujących na anoreksję:
Wyniszczenie
 Zwolnienie czynności serca i tętna
 Niskie ciśnienie krwi
 Wzdęcia
 Zaparcia
 Obrzęki dłoni i stóp
 Sucha, łuszcząca się skóra
 Bóle i zawroty głowy
 Zaburzenia hormonalne
(Luban-Plozza i inni, 1995)

CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE.
ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE.
Głownie
zespół
jelita
drażliwego,
wrzodziejące
zapalenie
jelit,
choroba
Leśniewskiego-Crohna
 Nasilanie się dolegliwości bólowych, zaparć,
biegunek w warunkach stresu i napięcia
emocjonalnego
 Wysoki poziom lęku i cech obsesyjnokompulsywnych powiązanych z poczuciem
kontroli
 Tłumiona agresja jako cecha dominująca

(Luban-Plozza i inni, 1995)
ZABURZENIA WYSTĘPUJĄCE POD POSTACIĄ
SOMATYCZNĄ - SOMATOFORMICZNE



Zasadnicza cecha – objawy fizykalne, które mogą
wskazywać na choroby ogólnomedyczne.
Nie dają się wytłumaczyć obecnością żadnej choroby
somatycznej,
działaniem
jakiejś
substancji
chemicznej ani inną chorobą psychiczną.
Różnią się od chorób psychosomatycznych /
objawów fizykalnych kształtowanych przez czynniki
psychologiczne (np. nadciśnienia indukowanego
przez stres) tym, że nie istnieje dająca się rozpoznać
jednostka chorobowa, która wystarczająco tłumaczy
objawy somatyczne (Williams, Harding, Fallon, 2005)
ZABURZENIA CZYNNOŚCI ORGANIZMU
WSKUTEK:
1.
Uwarunkowań emocjonalnych
2.
Konfliktów wewnętrznych
3.
Mechanizmów nerwicowych
4.
Czynników psychoreaktywnych
KONWERSJA.
KONCEPCJE PSYCHODYNAMICZNE

Freud:
Reakcje konwersyjne np. chód histeryczny
 Objawy wegetatywne towarzyszące nerwicom np.
palpitacje serca


Alexander :
Reakcje histeryczno-konwersyjne
 Przystosowawcze zmiany w czynności wegetatywnej
wywołane napięciem emocjonalnym

KONWERSJA WG ALEXANDRA
Symboliczna ekspresja emocji, które nie są
werbalizowane
 Wyparcie lub tłumienie przez poczucie winy
lub wstydu

Świadome
odwrócenie uwagi
od pewnej treści
psychicznej
Usunięcie ze
świadomości myśli,
uczuć, wspomnień,
impulsów, fantazji
WYPARCIE I TŁUMIENIE

Wyparcie:
„Pracownik nie dopuszcza do siebie myśli o możliwości zwolnień
grupowych, o których mówi się w firmie. Czuje się dzięki temu
lepiej (zmniejszenie frustracji), ale będzie kompletnie
nieprzygotowany, jeśli zwolnienia nastąpią”

Tłumienie:
„W czasie rozmowy z drugą osobą przychodzi na myśl pewien
drażliwy temat, który w luźny sposób łączy się z treścią
dotychczasowej rozmowy. Jednakże stwierdzam, że treść
nowego wątku będzie niestosowna w tej rozmowie, dlatego ją
pomijam”
NERWICA WEGETATYWNA WG ALEXANDRA
(1950)
Wzrost ciśnienia krwi w stanie złości jako jego
fizjologiczny składnik
ALE:
 Kiedy nierozładowane z powodu braku reakcji
zewnętrznej, stopniowy rozwój nerwicy
 Początkowo odwracalne zmiany funkcjonalne
przekształcają się w nieodwracalne zmiany
somatyczne
 Ciągły stan gotowości organizmu

KONWERSJA (DYSOCJACJA)

Częściowa lub całkowita utrata prawidłowej
integracji
między
wspomnieniami
z
przeszłości, poczuciem własnej tożsamości,
bezpośrednimi wrażeniami i kontrolą ruchów
dowolnych ciała (ICD, 1993)
ZABURZENIA KONWERSYJNE WEDŁUG ICD-10
generowanie przez nieświadomość rozmaitych
(pozornych lub rzeczywistych) dolegliwości
fizycznych
 celem uzasadnienie niepodejmowania działań
przez jednostkę lub odwrócenia jej uwagi od
niechcianych myśli i uczuć
 pojawienie się objawów uszkodzenia fizycznego
lub utraty kontroli, czasowej drastycznej
modyfikacji cech osobowości albo poczucia
tożsamości, w celu uniknięcia przykrych uczuć i
myśli

ZABURZENIA KONWERSYJNE W ICD-10
Objawy zwykle ustępują po zaniku
stresującej sytuacji
 Występują również u zdrowych jednostek, w
zetknięciu się z trudnymi sytuacjami
życiowymi
 Jeśli nie przekraczają granicy uciążliwości,
działają w zdrowym organizmie w sposób
mobilizujący (np. towarzyszące wydzielanie
się adrenaliny)

RODZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
Amnezja dysocjacyjna
Fuga dysocjacyjna
Osłupienie dysocjacyjne
Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
Osobowość naprzemienna
SENSORYCZNE REAKCJE DYSOCJACYJNE
Anastezja – zanik wrażliwości czucia
 Hipestezja – częściowy zanik wrażliwości
 Hiperstezja – nadwrażliwość
 Analgezja – zanik wrażliwości na ból
 Parestezja – niezwykłe odczucia (łaskotanie,
gorąco)

OBJAWY ZABURZENIA KONWERSYJNEGO
1.
2.
3.
zaburzenia lub utrata funkcji określonego narządu,
których symptomatologia sugeruje obecność
choroby somatycznej (DSM-IV, 2000)
ślepota,
podwójne
widzenie,
psychogenne
niepadaczkowe napady drgawkowe, zaburzenia
czucia, utrata głosu (afonia) oraz zaburzenia
pamięci i tożsamości (Feinstein, 2011)
niedowłady, porażenia i zaburzeń chodu i
równowagi oraz trudności w połykaniu (Gelder,
Andreasen, Lopez-Ibor, Geddes, 2011)
ZABURZENIA HIPOCHONDRYCZNE






Przez minimum 6 miesięcy silne przekonanie o byciu
chorym na chorobę somatyczną (minimum dwie, z
których jedna jest wyraźnie nazwana)
Utrwalone cierpienie
Zakłócenie funkcjonowania
Poszukiwanie leczenia
Brak akceptacji zapewnień lekarzy o braku fizycznej
przyczyny (bez objawów somatycznych)
Brak innych przyczyn natury psychicznej (np.
zab.afektywne)
HIPOCHONDRIA - PRZYPADEK
58-letni prawnik wielokrotnie hospitalizowany na oddziale
dermatologicznym. Powodem wizyty były za każdym
razem trudne do rozpoznania zmiany skórne, o których
złośliwości pacjent był przekonany. Przed 7 laty usunięcie
dwóch zmian typu raka podstawnokomórkowego –
aktualnie wyniki bez odchyleń od normy. Konflikty na
oddziale w związku z konsultacjami młodych lekarzy –
wątpliwości pacjenta co do ich kompetencji.
HIPOCHONDRIA - PRZYPADEK
Na początku rozmowy pacjent zapewnił o swojej wiedzy
medycznej w związku ze związkiem z lekarką.
Wielokrotnie odpowiadając na pytania mierzył sobie
puls, martwił się swoją dziedziną arytmią – w związku
z tym zrezygnował z wielu swoich planów. Nerwowo
zareagował na prośbę o opowiedzenie o troskach
chorobowych – według niego były to realne choroby.
Każdy doświadczany objaw powoduje niepokój u
pacjenta – może on być zapowiedzią poważnej
choroby somatycznej. Lęk jest specyficzny – powoduje
szukanie informacji o konkretnej chorobie. Zazwyczaj
chodzi o skupienie się na dyskretnych objawach
zawsze według pacjenta związanych ze schorzeniem.
(Lieb, Hesslinger, Jacob, 2007)
ZABURZENIA SOMATYZACYJNE







Rozliczne i zmieniające się dolegliwości
somatyczne, utrzymujące się min. 2 lata – nie
mogą być wyjaśnione określoną chorobą
Przewlekły lęk i zamartwianie się (stopniowe
narastanie)
Utrwalone poczucie cierpienia
Liczne konsultacje lekarskie
Brak akceptacji wyjaśnień lekarzy, że nie ma
przyczyny występujących objawów fizycznych
Prośba o pomoc lekarską jako pierwotny środek
obrony przed zagrożeniem
Objawy żołądkowo-jelitowe, sercowo-naczyniowe,
moczowo-płciowe, skórne, bólowe
ZABURZENIA SOMATYZACYJNE - PRZYPADEK

Od ponad dwóch lat 27-letnia kobieta skarży się
na dolegliwości somatyczne o zmiennej lokalizacji
– nie udało się stwierdzić żadnego odchylenia od
normy w badaniach. Uzyskano bardzo dokładne
opisy objawów, począwszy od ciężkiego zapalenia
oskrzeli, po którym rozpoczęły się silne bóle w
klatce piersiowej. W tym okresie pacjentka była
bardzo zestresowana i dochodziło do licznych
konfliktów z mężem. Następnie pojawiły się bóle
stawowe, osłabienia słuchu, mrowienia, słaby
oddech, bóle przy oddawaniu moczu. Podczas
rozmowy pacjentka często chwytała się za brzuch,
szukając zgrubienia, które według niej często się
tam pojawiało (lekarz nie stwierdził niczego).
ZABURZENIA SOMATYZACYJNE - PRZYPADEK
Zapewnienia lekarki na chwilę uspokajały
pacjentkę, następnie znowu stawała się
niespokojna. W tym czasie nie potrafiła
sprostać wymaganiom w pracy, często była
na zwolnieniu. W pracy często musiała robić
sobie przerwy, odpoczywać. Twierdziła, że
jest wykończona przez walkę z objawami i
wizyty u lekarzy.
(Lieb, Hesslinger, Jacob, 2007)
UPORCZYWE BÓLE PSYCHOGENNE
Ciężki i sprawiający cierpienie ból bez
organicznej przyczyny trwający minimum 6
miesięcy
 Trwa przez większość dni i skupia na sobie
uwagę pacjenta
 Objawy bólowe dominują w obrazie klinicznym
 Ujawnia
się
często
w
związku
z
konfliktami/napięciami emocjonalnymi lub w
przypadku
ujawnienia
się
problemów
psychospołecznych

UPORCZYWE BÓLE PSYCHOGENNE - PRZYPADEK
Do lekarza zgłosił się 55-letni sprzedawca z
początkowym
podejrzeniem
depresji.
Jedynym problemem są pojawiające się bóle
od ponad dwóch lat, które powodują znaczne
trudności. Rozpoczęły się od bólu pleców,
następnie pojawiały się również w nogach i
rękach. Bardzo obawia się, że bóle go nigdy
nie opuszczą. Stara się unikać wysiłku
fizycznego, aby nie nasilać bólów. W pracy
jego kolega przejął od niego obowiązku – z
powodu częstych zwolnień lekarskich. Wiele
razy pacjent rozmyślał nad przyczyną bólów,
ale nie ma żadnego pomysłu na ten temat.
UPORCZYWE BÓLE PSYCHOGENNE - PRZYPADEK
3 lata temu pacjent rozstał się z żoną, z
którą aktualnie mieszka pełnoletnia córka
– widują się sporadycznie. Sytuacja
zawodowa jest względnie stabilna, ale
pacjent może zostać zwolniony z powodu
redukcji. Zabiega, aby z powodu
dolegliwości
somatycznych
miał
przyznaną grupę inwalidzką, a wówczas
nie zostałby zwolniony.
(Lieb, Hesslinger, Jacob, 2007)
KONWERSJA A CHOROBA SOMATYCZNA
Obecność objawów obejmujących różne
narządy i układy
 Wczesny początek wystąpienia objawów i ich
przewlekły przebieg
 Brak typowych nieprawidłowości w badaniu
klinicznym

KONWERSJA A NERWICA
(LUBAN-PLOZZA I INNI, 1992)
W przypadku konwersji konflikt motywacyjny
 Tłumione
nieakceptowane
impulsy,
pragnienia i fantazje objawiają się w postaci
występowania określonych czynów w
przebiegu histerii
 Objawy wyrażają leżący u podłoża konflikt
 Próba komunikacji z otoczeniem

PRZYKŁADY






Nagły wrzask w celu zwrócenia na siebie uwagi
Pracownik ma zostać zwolniony – zaczyna go boleć
noga. Ból ustępuje kiedy znajduje nową pracę
Kobieta opuszcza własny dom, traci pamięć, rozpoczyna
nowe życie (nieświadomie uciekając ze starego)
Utrata umiejętności chodzenia po traumie wiązane z
wypadkiem (brak uzasadnienia medycznego)
Po kłótni z narzeczonym kobieta utraciła zdolność
mówienia (mutyzm)
Życiowa szansa dla reżysera w postaci nakręcenia
poważnego filmu, czemu towarzyszy olbrzymi stres i
napięcie. Na następny dzień okazuje się, że mężczyzna
stracił wzrok
PSYCHOFIZJOLOGICZNY MODEL ZABURZEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ
(LIEB, HESSLINGER, JACOB, 2007)
1. czynnik spustowy lub wyzwalający – informacja
o chorobie somatycznej, psychospołeczne
czynniki obciążające
2. Objawy somatyczne, doznania
3. Spostrzeganie
4. Percepcja jako zagrażające oznaka choroby
5. Uwaga skoncentrowana na własnym ciele
6. Doznawanie i percepcja objawów
somatycznych (więcej i częściej)
PODSUMOWUJĄC …
i.
Choroba psychosomatyczna:
występowanie objawów somatycznych w etiologii
których pojawiają się czynniki psychologiczne
i.
Zaburzenia
somatyczną:
występujące
pod
postacią
dominujące przekonanie o występowaniu objawów
fizycznych
przy
braku
ich
obiektywnego
uzasadnienia
Dziękuję za uwagę!
;-)
Download