wprowadzenie do socjologii - Wydział Pedagogiki, Psychologii i

advertisement
W
WP
PR
RO
OW
WA
AD
DZZE
EN
NIIE
E D
DO
O S
SO
OC
CJJO
OLLO
OG
GIIII
K od p r ze dm io tu : 14.2-WP-PED-WS
T yp pr ze dm i ot u : podstawowy
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Dr Beata Trzop
Dr Beata Trzop, dr Dorota Angutek, dr
Dorota Szaban
Semestr
Forma
zajęć
Liczba godzin
w tygodniu
Liczba godzin
w semestrze
Pr o wa d ząc y:
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
Studia stacjonarne
W yk ł a d
30
1
Zaliczenie z oceną
3
Studia niestacjonarne
W yk ł a d
18
1
Zaliczenie z oceną
CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami opisującymi życie społeczne oraz
procesów leżących u jego podstaw. Intencją prowadzącego jest przekazanie zasobu wiadomości na temat
elementów składowych struktury społecznej, działania różnych instytucji społecznych oraz ruchliwości
przestrzennej oraz społecznej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
-
ZAKRES TEMATYCZNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Człowiek istota społeczna
Wiedza potoczna i jej charakterystyka a wiedza naukowa.
Funkcje socjologii
Struktura społeczna i jej podstawowe elementy – ujęcie tradycyjne struktury społecznej.
Ruchliwość społeczna i przestrzenna a różne typy społeczeństw
Instytucje społeczne i proces instytucjonalizacji
Zbiorowości społeczne. Grupa społeczna jako przykład zorganizowanej i ustrukturalizowanej
zbiorowości społecznej.
Więź społeczna. Rodzaje i typy styczności. Wzajemne oddziaływania. Stosunki i zależności społeczne.
Interakcja społeczna. Interakcja jako kategoria pojęciowa.
Socjalizacja jako kategoria pojęciowa. Osobowość i tożsamość jako podstawowe elementy socjalizacji.
Kontrola społeczna oraz jej mechanizmy.
Wybrane metody i techniki badań społecznych użyteczne w pracy pedagoga.
Problematyka zainteresowań wybranych subdyscyplin: religia, rodzina, kultura.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny; wykład problemowy
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu
Opis efektu
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Pedagogika
K_W08
Student posiada elementarną wiedzę na temat sposobów komunikowania w grupie, wiedzę o
typach interakcji i warunkach jej realizacji
K_W07
Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur społecznych, wybranych instytucji
społecznych, ich wzajemnych relacjach, a także potrafi wskazać ich cechy oraz funkcje. Umie
także wskazać podstawowe mechanizmy rządzące nimi
K_W06
Student posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi
prawidłowościach. Potrafi wskazać ich elementy konstytuujące, etapy kształtowania oraz ich
rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu różnych form życia społecznego.
K_KU01
Student potrafi dokonać analizy wybranych zjawisk społecznych w oparciu o literaturę
socjologiczna, poszukując w diagnozowanych zjawiskach obszarów interesujących dla
pedagoga
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Efekty weryfikowane są za pomocą pracy pisemnej zaliczeniowej. Tematy zaproponowanych
tematów odzwierciedlają potrzebę odwołania się do treści uwzględnionych w efektach.
(przykładowe tematy prac: 1. Ja i moje grupy społeczne; 2. Klasycy socjologii – postaci, koncepcje,
współczesne odniesienia; 3. Metody i techniki badań socjologicznych w praktyce pedagoga – wybór
i uzasadnienie problemu do diagnozy; 4. Człowiek – istota społeczna: kultura, komunikacja,
wartości))
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
Nakład pracy studenta:
godz. ECTS
1/ udział w zajęciach
2/ przygotowanie pisemnej pracy
zaliczeniowej
30
1
20
1
3/ konsultacje
15
1
Razem godzin:
65
ECTS
3
zajęcia z bezpośrednim udziałem:
pkt 1+3
45
ECTS
2
Studia niestacjonarne:
Nakład pracy studenta:
godz. ECTS
1/ udział w zajęciach
2/ przygotowanie pisemnej pracy
zaliczeniowej
18
1
30
1
3/ konsultacje
15
1
Razem godzin:
63
ECTS
3
zajęcia z bezpośrednim udziałem:
pkt 1+3
33
ECTS
1
LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
J.Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, 1971, Warszawa
B.Szacka, Wprowadzenie do socjologii, 2003, warszawa
A.Giddens, Socjologia, 2004, Warszawa
Dyoniziak. Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, 1992,Kraków
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Pedagogika
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
N.Goodman, Wstęp do socjologii, 1997, Poznań
P.Berger, Zaproszenie do socjologii, 2001, Warszawa
J.Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, 1993,Lublin
UWAGI:
-
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Pedagogika
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards