zmiany śtężen oraz profilu glikozylacji wybranych białek ostrej fazy u

advertisement
ZMIANY ŚTĘŻEN ORAZ PROFILU
GLIKOZYLACJI WYBRANYCH BIAŁEK OSTREJ
FAZY U PACJENTÓW Z REUMATOIDALNYM
ZAPALENIEM STAWÓW LECZONYCH
INFLIKSIMABEM
Klinika Reumatologii i Chorób
Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku
Domysławska I., Klimiuk P.A., Sierakowski S.
• Przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów
(r.z.s.) zależy od wczesnego rozpoznania
schorzenia, a także prawidłowo prowadzonego
postępowania terapeutycznego. Dodatkowe
badania laboratoryjne, w tym określanie
stężenia i profilu białek ostrej fazy (b.o.f.) są
bardzo pomocne w postawieniu rozpoznania
choroby oraz w określeniu stopnia jej
aktywności.
• Celem pracy było określenie wpływu leczenia
infliksimabem na przebieg choroby, stężenia
oraz profil glikozylacji bof. Heterogenność
glikoprotein jest wynikiem heterogennej
budowy reszt cukrowych- zawartością różnej
ilości wariantów dwu-, trój-czteroantenarnych.
W przebiegu zapalenia dochodzi do zaburzeń
budowy reszt cukrowcowych
• Do badania zakwalifikowano 32 chorych na
reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) w wieku od 21
do 72 lat. Chorzy otrzymywali niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ), a także leki modyfikujące
przebieg choroby w tym metotreksat w dawce 20-25
mg/tydz., glikokortykosteroidy od 5 do 25 mg/tydz.
Aktywność choroby analizowano za pomocą indeksu
DAS 28. W badanych grupach wykluczono obecność
infekcji. Badania wykonano przed włączeniem terapii a
także po 3, 6 i 12 miesiącach jej stosowania. Grupę
kontrolną stanowiło 15 zdrowych osób, którzy
dobrowolnie wyrazili zgodę na pobranie krwi na
badania.
Charakterystka badanej grupy
Charakterystyka
Wiek (lata)
42,3
Kobiety (%)
76
Obecny czynnik reumatoidalny
78
Średni czas trwania choroby (lata)
6,4
Czas trwania choroby<2 lata (%)
39
Liczba wcześniej stasowanych lekłów
DMARDs
2,4
Średnia dawka metotreksatu (mg)
20
Osoby stosujące doustne steroidy (%)
49
Charakterystyka badanej grupy
Charakterysyka
Wskaźnik DAS 28
6,7
Liczba bolesnych stawów (44)
32,4+/-14,6
Liczba obrzękniętych stawów (44)
18,8 +/-10,6
CRP (mg/dl)
45,5 +/- 22,1
OB
52,4+/-21,3
Charakterystyka badanej grupyczas stosowanej terapii
infliksimabem
• Średni czas terapii: 14,6 miesiąca
• 7 osób zakończyło leczenie przed 6 miesiącem
– 3: reakcje alergiczne
– 1: nasilenie objawów niewydolności krążenia
– 3: nabyte zakażenia
• 5 osób zakończyło leczenie w 6 miesiącu z
powodu braku odpowiedzi na leczenie
Metody
• Stężenia kwaśnej glikoproteiny (AGP),
antychymotrypsyny (ACT), białka Creaktywnego (CRP) zostało oznaczone metodą
immunoelektroforezy rakietkowej wg Laurella.
Heterogenność białek ostrej fazy badano przy
użyciu immunoelektroforezy dwóch kierunków
z zastosowaniem konkanawaliny A jako
liganda
Wyniki: zmniejszenie stężeń białek
ostrej fazy
Wyniki: zmniejszenie stężeń białek
ostrej fazy
•
•
Stężenia AGP
Norma:700-900
mg/dl
Stężenie ACT
Norma: 350-450
mg/dl
Po leczeniu infliksimabem poziom wszystkich badanych
białek ostrej fazy uległ istotnemu obniżeniu (p< 0,05) już
w trzecim miesiącu terapii
Stężenie
badanego
białka
Przed
leczeniem
3 miesiąc
leczenia
6 miesiąc
leczenia
12 miesiąc
leczenia
Kwaśna
glikoproteina
(AGP)
1456 mg/l
960 mg/l
890 mg/l
910 mg/l
621,6
543,1
432,1
P<0,05
Antychymotry 723,6
psyna (ACT)
P<0,05
Profil glikozylacji białek ostrej fazy u chorych na r.z.s. był typowy dla przewlekłego procesu
zapalnego. Leczenie infliksimabem spowodowało zmniejszenie wartości form dwuantenarnych,
ale wciąż wartość współczynnika glikozylacji była znamiennie obniżona w stosunku do grupy
kontrolnej (p<0,001) i nie osiągała wartości prawidłowej w pierwszych 6 miesiącach od
rozpoczęcia leczenia.
Wartość
współczyn
nika
glikozylacji
Przed
leczeniem
AGP-RC
(Norma:
1,1-1,4)
ACT-RC
(Norma:
2,75-5,1)
3 miesiąc
leczenia
6 miesiąc
leczenia
12 Miesiąc Grupa
leczenia
kontrolna
0,71+/-0,27 0,98 +/-0,3
0,99 +/-0,3
1,02 +/-0,4
2,65 +/-1,1
3,24 +/-1,3
3,47 +/- 1,6 3,56 +/-1,5
3,1 +/- 1,3
1,1+/-0,3
Poprawa stanu klinicznego
Poprawa stanu klinicznego
Poprawa stanu klinicznego
Zmniejszenie wartości OB
Wnioski
• Leczenie infliksimabem skutecznie wpływa na obniżenie
aktywności choroby już w 3 miesiącu od rozpoczęcia terapii
• Spadek parametrów zapalnych utrzymuje się przez cały rok
terapii
• Monitorowanie skuteczności leczenia wymaga oceny wielu
parametrów laboratoryjnych oraz stanu klinicznego pacjenta
• Ocena stężeń białek ostrej fazy jest skutecznym parametrem
laboratoryjnym w planowaniu terapii pacjenta.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards